สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับวุฒิวิศวกร


คำแนะนำในการยื่นขอเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร

 1. ขั้นตอนการยื่นคำขอเลื่อนระดับ
  1. เข้าระบบ Member Login หรือ Scan QR Code
  2. เลือกเมนู เปลี่ยนประวัติ เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบัน
  3. เลือกเมนู ขอเลื่อนระดับวุฒิวิศวกร
  4. เลือกเลขทะเบียนใบอนุญาตที่ท่านต้องการเลื่อนระดับใบอนุญาต
  5. ทำการอัพโหลดรูปถ่าย ลายเซ็น และเอกสารประกอบการเลื่อนระดับ โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารฉบับจริงมายังสภาวิศวกร
 2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มดังต่อไปนี้
  1. แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เลื่อนระดับ)
   Download คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เลื่อนระดับ) PDF WORD
  2. แบบประวัติการประกอบวิชาชีพ
  3. แบบบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหลังจากได้รับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรไม่น้อยกว่าห้าปี โดยมีผู้รับรองผลงานเป็นวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรในสาขาและงานเดียวกันกับผู้ยื่นคำขอ
  4. กรอกแบบประเมินตนเองด้านความสามารถทางวิชาชีพวิศวกรรรมควบคุม
  5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นดำ จำนวน 1 รูป
  6. สำเนาหลักฐานการศึกษาเพิ่มเติม เช่น ป.โท , ป.เอก หรือ คุณวุฒิปริญญาอื่นๆ (ถ้ามี)
  7. รายงานผลงานดีเด่น โดยคัดเลือกจากบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานแนบประกอบ จำนวน 2-3 ผลงาน ไม่เกิน 5 ผลงาน และให้ระบุว่าเป็นผลงานลำดับที่เท่าไรในบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงาน โดยต้องยื่นรายงานผลงานดีเด่นพร้อมคำขอเลื่อนระดับเท่านั้น (รายละเอียดเพิ่มเติม ตามข้อ 3)
  8. หมายเหตุ : จัดเตรียมเอกสารเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารฉบับจริง
 3. จัดทำรายงานสรุปรายละเอียดโครงการที่มีผลงานดีเด่น ตั้งแต่ 2 โครงการ ไม่เกิน 5 โครงการ โดยจัดทำเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ยื่นพร้อมกับคำขอเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้
 4. * กรณีใช้ผลงานในต่างประเทศเป็นผลงานดีเด่น ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีหนังสือรับรองการทำงานดังกล่าวจากนิติบุคคลที่ท่านสังกัดในต่างประเทศ หรือกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตสังกัดในนิติบุคคลไทย ซึ่งไปรับจ้างทำงานในต่างประเทศ สามารถใช้หนังสือรับรองที่ออกให้โดยนิติบุคคลไทยได้

 5. ขั้นตอนการพิจารณา
 6. ประกาศสภาวิศวกร ที่ 72/2559 เรื่อง ผลงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพื่อใช้ประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร หรือระดับวุฒิวิศวกร
เอกสาร ประกอบ
    ตัวอย่างผลงานเพื่อขอเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร
    แนวทางจัดทำรายงานผลงานดีเด่นสาขาไฟฟ้า