การฝึกอบรมและเอกสารประกอบ

การฝึกอบรมและเอกสารประกอบ


เอกสารงานสัมมนา "การขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)" ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2564 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
เทปบันทึกการสัมมนา "การขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)" ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2564 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

เอกสารงานสัมมนา "การอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์" ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563
เทปบันทึกการสัมมนา “การยกระดับหลักเกณฑ์คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ” (Upgrading Graduate Attributes and Professional Competencies) วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Workshop on Preparation of Self-Study Report on 9 - 10 มกราคม 2563


Experience Sharing from Institute of Engineering Education Taiwan (IEET) on 28 ธันวาคม 2562