รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง TABEE

โปรแกรมที่ได้รับการรับรองโดย TABEE

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ผลการรับรอง: รับรองชั่วคราว (Provisional (P))
ระยะเวลาการรับรอง: 3 ปี (ปีการศึกษา 2561 – 2563)

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ผลการรับรอง: รับรองชั่วคราว (Provisional (P))
ระยะเวลาการรับรอง: 3 ปี (ปีการศึกษา 2561 – 2563)

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ผลการรับรอง: รับรอง (Full accreditation)
ระยะเวลาการรับรอง: 6 ปี (ปีการศึกษา 2563 – 2568)

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ผลการรับรอง: รับรองชั่วคราว (Provisional (P))
ระยะเวลาการรับรอง: 3 ปี (ปีการศึกษา 2560 – 2562)

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผลการรับรอง: รับรอง (Full accreditation)
ระยะเวลาการรับรอง: 6 ปี (ปีการศึกษา 2563 – 2568)

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผลการรับรอง: รับรองชั่วคราว (Provisional (P))
ระยะเวลาการรับรอง: 3 ปี (ปีการศึกษา 2560 – 2562)

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผลการรับรอง: รับรอง (Full accreditation)
ระยะเวลาการรับรอง: ขยายการรับรองออกไปอีก 4 ปี (ปีการศึกษา 2564 – 2567)

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผลการรับรอง: รับรองแบบมีเงื่อนไข (Accreditation with requirements)
ระยะเวลาการรับรอง: ไม่เกิน 2 ปี (ปีการศึกษา 2562 - 2563)

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผลการรับรอง: รับรองแบบมีเงื่อนไข (Accreditation with requirements)
ระยะเวลาการรับรอง: ไม่เกิน 3 ปี (ปีการศึกษา 2563 – 2565)

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ผลการรับรอง: รับรอง (Full accreditation)
ระยะเวลาการรับรอง: ระยะเวลารับรอง 6 ปี (ปีการศึกษา 2563 – 2568)

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ผลการรับรอง: รับรองชั่วคราว (Provisional (P))
ระยะเวลาการรับรอง: 3 ปี (ปีการศึกษา 2560 – 2562)

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ผลการรับรอง: รับรอง (Full accreditation)
ระยะเวลาการรับรอง: 6 ปี (ปีการศึกษา 2563 – 2568)

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผลการรับรอง: รับรองแบบมีเงื่อนไข (Accreditation with requirements)
ระยะเวลาการรับรอง: ไม่เกิน 3 ปี (ปีการศึกษา 2563 – 2565)

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ผลการรับรอง: รับรองแบบมีเงื่อนไข (Accreditation with requirements)
ระยะเวลาการรับรอง: ไม่เกิน 3 ปี (ปีการศึกษา 2563 – 2565)

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ผลการรับรอง: รับรองชั่วคราว (Provisional (P))
ระยะเวลาการรับรอง: 3 ปี (ปีการศึกษา 2560 – 2562)

สาขาที่รับรองปริญญา: วิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
ผลการรับรอง: รับรองแบบมีเงื่อนไข (Accreditation with requirements)
ระยะเวลาการรับรอง: ไม่เกิน 3 ปี (ปีการศึกษา 2563 – 2565)