ขั้นตอนการรับรอง

ขั้นตอนการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ


1. การสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ

- สถาบันการศึกษาส่งจดหมายสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา พร้อมรายงานประเมินตนเอง (Self-Study Report: SSR) โดยแนบเอกสารประกอบ และหลักฐานเชิงประจักษ์ จำนวน 1 เล่ม พร้อมข้อมูลที่บันทึกเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มายังสภาวิศวกร ตามที่อยู่ ดังนี้

ฝ่ายต่างประเทศ สภาวิศวกร 487/1 ซอย รามคำแหง39 (เทพลีลา 1)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

E-mail: foreignaffairs@coe.or.th
โทรศัพท์: 1303 ต่อ 1600 – 1602 หรือ 086-340-8571

2. การประเมินผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ

- คณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) พิจารณารายงานประเมินตนเอง (Self-Study Report: SSR) ของสถาบันการศึกษาสำหรับหลักสูตรการศึกษา เอกสารผนวก และหลักฐานเชิงประจักษ์อื่น ๆ

- คณะผู้ตรวจประเมินฯ สามารถขอเอกสารและหลักฐานเชิงประจักษ์เพิ่มเติม ในกรณีที่เอกสารที่ได้รับไม่เพียงพอ

- สถาบันการศึกษามีหน้าที่ส่งเอกสารและหลักฐานเชิงประจักษ์ตามรายการที่คณะผู้ตรวจประเมินฯ ขอเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด

- คณะผู้ตรวจประเมินฯ กำหนดวันนัดตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาฯ

3. การพิจารณาผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ

- คณะผู้ตรวจประเมินฯ ร่วมกับอนุกรรมการประสานงานการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาและการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ประชุมร่วมกันเพื่อประเมินผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและทำรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

- หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินฯ เสนอรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ต่อที่ประชุมพิจารณาผลการรับรอง (Decision Meeting)

- ที่ประชุมพิจารณาผลการรับรอง (Decision Meeting) พิจารณารายละเอียดและคำอธิบายผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ และรับรองผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ

- หน่วยงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) ส่งผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ และรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ ให้สถาบันการศึกษา

4. การอุทธรณ์ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ

- สถาบันการศึกษายื่นหนังสืออุทธรณ์ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ และเอกสารประกอบ ต่อคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) พิจารณาทบทวนภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ จากหน่วยงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ฯ (TABEE)

- คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) พิจารณาทบทวน คำร้องอุทธรณ์ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ จากเอกสารรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ และเอกสารประกอบที่ได้รับเพิ่มเติมภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับคำร้องอุทธรณ์ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ และการพิจารณานี้ถือเป็นที่สิ้นสุด

5. ภาระค่าใช้จ่าย

- ค่าคำขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

  หลักสูตรละ 68,000 บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

  หมายเหตุ ชำระเมื่อหน่วยงาน TABEE มีหนังสือแจ้งตอบรับการการสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ (ภายในเดือน กันยายน ของทุกปี)

- ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

  หลักสูตรละ 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

  หมายเหตุ ชำระเมื่อหน่วยงาน TABEE มีหนังสือแจ้งนัดตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา (ภายในเดือน มกราคม ของทุกปี)