เกณฑ์การรับรอง

เกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ


คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) ได้ปรับปรุง “ขั้นตอนและวิธีการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งที่ 2) สำหรับรอบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ ปี 2562 – 2567”