คณะอนุกรรมการ


คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์


รศ.สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์
ประธานอนุกรรมการ

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์
อนุกรรมการ

รศ.ดร.สุธา ขาวเธียร
อนุกรรมการ

ดร.ธัชชัย สุมิตร
อนุกรรมการ

นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์
อนุกรรมการ

รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล
อนุกรรมการ

ศ.กิตติคุณ ดร.เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ
อนุกรรมการ

นายอาทร สินสวัสดิ์
อนุกรรมการ

ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต
อนุกรรมการ

ศ.ดร.สมศักดิ์ ไชยะภินันท์
อนุกรรมการ

ผศ.ดร. จิรวัฒน์ ชีวรุ่งโรจน์
อนุกรรมการ

รศ.ดร.อานันทวัฒน์ คุณากร
อนุกรรมการ