สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

 
      

การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับสามัญวิศวกร


คำแนะนำในการยื่นขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร

ดำเนินการยื่นเลื่อนระดับ คลิก

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
ขั้นตอนการขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร (เลื่อนระดับ)
 1. ยืนยันตัวตน ด้วยข้อมูลบนบัตรประชาชน และหมายเลขสมาชิก
 2. เลือกประเภทใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และสาขาใบอนุญาตที่ต้องการขอรับใบอนุญาต
  • ระบบตรวจสอบคัดกรอง ท่านจะต้องได้รับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี เท่านั้น
  • สามารถเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร ได้เฉพาะสาขาที่เคยได้รับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร
 3. ระบบออกเลขรับเรื่อง (กรุณาจดจำเลขที่รับเรื่องเพื่อติดตามสถานะ)
 4. รอการพิจารณาเอกสารและผลงานจากคณะอนุกรรมการจึงสามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ได้
  • เมื่อผลงานผ่าน จึงมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ได้
  • เมื่อผลงานไม่ผ่าน ท่านจะได้รับข้อความปฏิเสธทางเว็บไซต์สภาวิศวกร และสามารถยื่นทำรายการได้ใหม่ในภายหลัง
 5. ชำระเงินค่าสมัครสอบสัมภาษณ์ ครั้งละ 1,500 บาท
 6. จองรอบสอบสัมภาษณ์ และเข้าสอบสัมภาษณ์
  • เกณฑ์คะแนนการสอบสัมภาษณ์
  • คะแนน 70/100 ขึ้นไป มีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาต
  • คะแนน 50-69/100 ฝึกอบรมเฉพาะด้าน หรือทำรายงานทางวิชาการ ตาม่ที่คณะอนุกรรมการฯ กำหนด สามารถใช้สิทธิ์สอบข้อเขียนแทนได้
  • คะแนนน้อยกว่า 50/100 สอบข้อเขียน ซึ่งจะกำหนดวิชาสอบโดยคณะอนุกรรมการฯ
 7. [กรณีสัมภาษณ์ไม่ผ่าน] สอบแก้ตัวด้วยวิธีอบรมเฉพาะด้าน/ทำรายงานทางวิชาการ หรือ สอบข้อเขียนตามที่คณะอนุกรรมการฯ กำหนด
  • หากสอบแก้ตัวด้วยวิธีอบรมเฉพาะด้านหรือทำรายงานทางวิชาการ สมาชิกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์แก้ตัวและชำระเงินค่าสอบสัมภาษณ์อีกครั้ง
  • หากสอบแก้ตัวด้วยวิธีการสอบข้อเขียน สมาชิกต้องสมัครสอบข้อเขียนพร้อมทั้งชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบข้อเขียน
 8. รออนุมัติใบอนุญาตรอคณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาอนุมัติใบอนุญาต
 9. ชำระเงินค่าใบอนุญาต จำนวน 3,500 บาท พร้อมส่วนต่างอายุสมาชิก
 10. รอรับใบอนุญาตประมาณ 7-14 วันทำการ หลังจากชำระเงินค่าธรรมเนียม
รายการเอกสารที่ต้องใช้ยื่นขอรับใบอนุญาต
 1. รูปถ่าย
  • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดํา ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 181x230 pixels ไม่เกิน 4MB (ไฟล์ .jpg)
 2. ลายเซ็นต์
  • ลายเซ็นของผู้สมัคร ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 1181x185 pixels ไม่เกิน 4MB (ไฟล์ .png หรือ .jpg)
 3. แบบประวัติการประกอบวิชาชีพ
  • กรุณากรอกแบบประวัติประกอบวิชาชีพ ตามแบบฟอร์มที่สภาวิศวกรกำหนด (ไฟล์ .pdf) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 4. บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
  • แบบบัญชีแสดงผลงานและปริฒาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหลังจากได้รับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีผู้รับ รองผลงานเป็นวิศวกรระดับสามัญหรือระดับวุฒิวิศวกรในสาขาและงานเดียวกันกับผู้ยื่นคำขอ (ไฟล์ .pdf) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 5. รายงานผลงานโครงการดีเด่น
 6. แบบประเมินตนเองด้านความสามารถทางวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 7. หนังสือรับรอง กรณีใช้ผลงานดีเด่นต่างประเทศ (ถ้ามี)
  • หนังสือรับรองการทำงานจากนิติบุคคลที่ท่านสังกัดในต่างประเทศ (ไฟล์ .pdf)
 8. หลักฐานการศึกษา เพิ่มเติม (ถ้ามี)
  • เอกสารหลักฐานการศึกษาระบุวันที่จบการศึกษา สำหรับวุฒิ ป.โท ป.เอก หรือวุฒิอื่นๆ
  • รวมสำเนาหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้เป็นไฟล์เดียวกัน (ไฟล์ .pdf)
 9. คะแนนเพิ่มเติมกรณีใช้หน่วยความรู้ (CPD) เพิ่มเติม (ถ้ามี)
  • ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานการได้รับหน่วยความรู้ในวันยื่นคำขอรับใบอนุญาต (รายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์สภาวิศวกร)
  • ทั้งนี้หน่วยความรู้ที่นำมาใช้ ต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับหน่วยความรู้นั้น (ไฟล์ .pdf)

หมายเหตุ:

 1. ค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียนระดับสามัญวิศวกร รอบละ 1,500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการ)
 2. ค่าธรรมเนียมการออกแบบใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร 3,500 บาท และค่าส่วนต่างสมาชิกเพื่อให้หมดอายุในวันเดียวกัน