สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

คำแนะนำในการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

(กรณีมีคุณสมบัติตามข้อ 8 ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2564)

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการขอใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1. คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ
  1.1 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นสมาชิกสภาวิศวกร ประเภทสมาชิกสามัญ
  1.2 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ในหลักสูตรระดับปริญญาหรือเทียบเท่าปริญญาสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือ สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล ซึ่งสภาวิศวกรได้รับรองปริญญาไว้ในสาขาวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตสาขาวิศวกรรมโยธา อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ (วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564)
2. หลักเกณฑ์ วิธีการ และการจัดเตรียมเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้
  2.1 ระดับภาคีวิศวกร
              หลักเกณฑ์
                          1. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตสาขาวิศวกรรมโยธา ตั้งแต่ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป
                          2. ผ่านการทดสอบความรู้ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์
              เอกสารประกอบ
                          1 แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามรูปแบบที่สภาวิศวกรกำหนดPDF WORD
                          2 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทยที่ระบุวันที่จบการศึกษา
                          3 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นดำ จำนวน 1 รูป
                          4 ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมลล์ License@coe.or.th
  2.2 ระดับสามัญวิศวกร
              หลักเกณฑ์
                          1. ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตสาขาวิศวกรรมโยธา ตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป
                          2. ผ่านการทดสอบความรู้ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์
              เอกสารประกอบ
                          1 แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามรูปแบบที่สภาวิศวกรกำหนดPDF WORD
                          2 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทยที่ระบุวันที่จบการศึกษา
                          3 แบบบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือสาขาสุขาภิบาล ก่อนวันที่กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 ใช้บังคับ(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550) ไม่น้อยกว่าสามปี โดยมีผู้รับรองผลงานเป็นวิศวกรระดับสามัญวิศวกรหรือระดับวุฒิวิศวกรในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
                          4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นดำ จำนวน 1 รูป
                          5 จัดส่งเอกสารตาม 1-4 เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมลล์ License@coe.or.th
  2.3 ระดับวุฒิวิศวกร
              หลักเกณฑ์
                          1. ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตสาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกร
                          2. ผ่านการทดสอบความรู้ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์
              เอกสารประกอบ
                          1 แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามรูปแบบที่สภาวิศวกรกำหนดPDF WORD
                          2 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทยที่ระบุวันที่จบการศึกษา
                          3 แบบบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือสาขาสุขาภิบาล ก่อนวันที่กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 ใช้บังคับ(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550)ไม่น้อยกว่าห้าปี
  โดยมีผู้รับรองผลงานเป็นวิศวกรระดับวุฒิวิศวกรในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
                          4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นดำ จำนวน 1 รูป
                          5 จัดส่งเอกสารตาม 1-4 เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมลล์ License@coe.or.th