สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษคำแนะนำในการยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. เป็นสมาชิกสภาวิศวกร
 2. ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ตรงกับลักษณะงาน
 3. ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สามารถยื่นเรื่องขอรับใบอนุญาตได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งลักษณะงานเท่าที่มี ความรู้ความชำนาญในด้านนั้น ๆ ถ้าประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษในงานลักษณะอื่น ๆ อีก ให้ยื่นคำขอใหม่
 4. เมื่อผลงานผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้คณะอนุกรรมการเป็นผู้พิจารณาสอบสัมภาษณ์ และ/ หรือ ส่งทดสอบข้อเขียน ผู้ที่ไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์หรือการทดสอบข้อเขียน หากประสงค์จะยื่นขอรับใบอนุญาตในงานลักษณะเดิม สามารถยื่นคำขอใหม่ได้ภายหลังจากวันที่ยื่นคำขอครั้งก่อนไม่น้อยกว่าหกเดือน
 5. การทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด โดยเกณฑ์การผ่านต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
 6. การอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ ต้องสมัครภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการสภาวิศวกรอนุมัติให้เข้รับการอบรมและทดสอบความพร้อมฯ
 7. คณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณา
 8. สำนักงานสภาวิศวกรแจ้งผลการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ

 1. PDFPDF ชุดคำขอสมัครสมาชิกพร้อมการขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
 2. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา (สำเนา Transcripts ฉบับระบุวันจบการศึกษา)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 5. บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญาตตามแบบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด โดยกรอกเฉพาะผลงานที่ตรงกับลักษณะงานที่ขอใบอนุญาตเท่านั้น และต้องเป็นงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งให้วิศวกรระดับสามัญวิศวกรขึ้นไปในสาขาหรืองานเดียวกันกับผู้ที่ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ลงนามรับรอง (ช่อง (3) ให้รวมระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละโครงการ เช่น ม.ค. 62 – ม.ค. 63 รวมระยะเวลา 1 ปี เป็นต้น)
 6. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ทำการตรวจจากแพทย์)
 7. คำรับรองคุณสมบัติ (โดยผู้ที่ลงนามรับรอง ต้องเป็นผู้ที่ถือใบอนุญาตฯ ระดับสามัญขึ้นไปในสาขาเดียวกันกับที่ยื่นขอเท่านั้น)
 8. รายงานผลงานดีเด่นโดยคัดเลือกจากบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานประกอบ จำนวน 2 ผลงาน และให้ระบุว่าเป็นผลงานลำดับที่เท่าไหร่ในบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงาน โดยให้ส่งรายงานผลงานดีเด่นในวันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต
 9. จัดส่งเอกสารตามข้อ 1 - 8 เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมลล์ test.spe@coe.or.th โดยไม่ต้องจัดส่งฉบับจริงมายังสภาวิศวกร
 10. สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ที่ไม่มีสัญชาติไทย ต้องมีสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้หรือหนังสือเดินทางตัวจริง และมีหลักฐานของทางราชการที่อนุญาตให้อยู่อาศัยในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 6 เดือน (Work Permit) มาประกอบการพิจารณา

 11. *** หมายเหตุ กรณีสมาชิกของานออกแบบและคำนวน เมื่อผลการพิจารณาผลงานผ่านเกณฑ์ จะต้องสอบสัมภาษณ์หรือสอบข้อเขียน ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ แต่ละสาขาเป็นผู้พิจารณา ***


ข้อแนะนำในการจัดทำเอกสารการนำเสนอโครงการเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (การจัดทำโครงการดีเด่น)