สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษคำแนะนำในการยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. เป็นสมาชิกสภาวิศวกร *หากยังไม่เป็นสมาชิก คลิก
 2. ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ตรงกับลักษณะงาน
 3. ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สามารถยื่นเรื่องขอรับใบอนุญาตได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งลักษณะงานเท่าที่มี ความรู้ความชำนาญในด้านนั้น ๆ ถ้าประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษในงานลักษณะอื่น ๆ อีก ให้ยื่นคำขอใหม่
 4. เมื่อผลงานผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้คณะอนุกรรมการเป็นผู้พิจารณาสอบสัมภาษณ์ และ/ หรือ ส่งทดสอบข้อเขียน ผู้ที่ไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์หรือการทดสอบข้อเขียน หากประสงค์จะยื่นขอรับใบอนุญาตในงานลักษณะเดิม สามารถยื่นคำขอใหม่ได้ภายหลังจากวันที่ยื่นคำขอครั้งก่อนไม่น้อยกว่าหกเดือน
 5. การทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด โดยเกณฑ์การผ่านต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
 6. การอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ ต้องสมัครภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการสภาวิศวกรอนุมัติให้เข้รับการอบรมและทดสอบความพร้อมฯ
 7. คณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณา
 8. สำนักงานสภาวิศวกรแจ้งผลการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร

เอกสารหลักฐานแนบเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารฉบับจริง

 1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี
 3. ลายเซ็นของผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต
 4. ประวัติการประกอบวิชาชีพ
 5. บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ขอรับใบ อนุญาตตามแบบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด โดยกรอกเฉพาะผลงานที่ตรงกับลักษณะงานที่ขอใบอนุญาตเท่านั้น และต้องเป็นงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งให้วิศวกรระดับสามัญวิศวกรขึ้นไปในสาขาหรือแขนงเดียวกันกับผู้ที่ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ลงนามรับรอง
 6. ผลงานดีเด่น จำนวน 2 ผลงาน

 7. *** หมายเหตุ สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ที่ไม่มีสัญชาติไทย ต้องมีสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้หรือหนังสือเดินทางตัวจริง และมีหลักฐานของทางราชการที่อนุญาตให้อยู่อาศัยในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 6 เดือน (Work Permit) มาประกอบการพิจารณา ***

  ชุดคำขอสมัคร สมาชิกพร้อมการขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ Download คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ)

  PDFPDF

*** หมายเหตุ กรณีสมาชิกของานออกแบบและคำนวน เมื่อผลการพิจารณาผลงานผ่านเกณฑ์ จะต้องสอบสัมภาษณ์หรือสอบข้อเขียน ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ แต่ละสาขาเป็นผู้พิจารณา ***

UPLOAD เพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

ข้อแนะนำในการจัดทำเอกสารการนำเสนอโครงการเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (การจัดทำโครงการดีเด่น)

ขั้นตอนการพิจารณา