สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

วิธีการสมัครสมาชิกและทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
ระดับภาคีวิศวกร

การยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ต้องเป็นสมาชิกสามัญสภาวิศวกร และสำเร็จการศึกษาในปริญญาที่สภาวิศวกรรับรอง(ตรวจสอบได้ที่นี่)

กรณีที่เป็นสมาชิกกับสภาวิศวกรแล้ว

 1. สมัครทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร คลิก เพื่อเลือกรอบสอบ
 2. เข้ารับการทดสอบตามวันที่กำหนด

กรณีที่ยังไม่เป็นสมาชิกกับสภาวิศวกร

 1. ให้ตรวจหลักสูตรที่ท่านจบการศึกษา เป็นหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข คลิก
 2. สมัครสมาชิก สภาวิศวกร คลิก
คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิก
การยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ต้องเป็นสมาชิกสภาวิศวกรประเภทสามัญ และสำเร็จการศึกษาในปริญญาที่สภาวิศวกรรับรอง
 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 2. มีสัญชาติไทย
 3. มีความรู้ในวิชาชีพวิศวกรรมโดยได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญา ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ที่สภาวิศวกรรับรอง
  (ตรวจสอบได้ที่นี่)***สำหรับผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 เป็นต้นไป ต้องมีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต
 4. ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
 5. ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือลหุโทษ
 6. ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคที่กำหนดตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยโรคต้องห้าม คือ
  • โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่อันตรายต่อสังคม
  • วัณโรคในระยะอันตรายต่อสังคม
  • โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่อันตรายต่อสังคม
  • โรคติดยาเสพติดให้โทษ หรือภาวะติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
  • โรคพิษสุราเรื้อรัง
คุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร
 1. เป็นสมาชิกสภาวิศวกร ประเภทสามัญ
 2. สำเร็จการศึกษาในปริญญาที่สภาวิศวกรรับรอง
ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร
 1. การยืนยันตัวตนเข้าระบบ ด้วยข้อมูลตามบัตรประชาชน และหมายเลขสมาชิก
 2. เลือกประเภทใบอนุญาต และสาขาใบอนุญาตที่ต้องการขอรับใบอนุญาต
  • กรณีที่ขอใบอนุญาตใบแรก สาขาที่ขอใบอนุญาตจะเป็นไปตามสาขาที่ท่านจบการศึกษา
  • กรณีที่ขอใบอนุญาตเพิ่มเติม (ใบอนุญาตใบที่ 2) ท่านจะต้องเลือกสาขาใบอนุญาตอื่นๆ และแนบเอกสารหลักฐานการศึกษาเพิ่มเติม
 3. อัปโหลดเอกสารการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร
  1. Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา
   • กรณีที่ Transcript มีการ transfer วิชา ต้องแนบรายละเอียดผลการศึกษาของรายวิชาที่ Transfer มาด้วย (ไฟล์ .pdf)
  2. รูปถ่าย
   • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาดไฟล์ไม่เกิน 4MB (ไฟล์ .jpg)
  3. ลายเซ็น
   • ลายเซ็นของผู้สมัคร ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 4MB (ไฟล์นามสกุล .png หรือ .jpg)

   ** กรณีเป็นสมาชิกประเภทสามัญ (แบบมีเงื่อนไข) จะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมข้อ 4-5
   ** กรณีหลักสูตรต่างประเทศ และหลักสูตร 2 สถาบัน จะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมข้อ 4-6

  4. แบบรับรองตนเอง
   • กรณีสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรรับรองแบบมีเงื่อนไข จะต้องแนบเอกสาร แบบรับรองตนเอง (ไฟล์ .pdf)
  5. หนังสือรับรองหรือใบผ่านการอบรม
   • เอกสารเพิ่มเติมตามที่แจ้งในแบบรับรองตนเอง (ไฟล์ .pdf) (ถ้ามี)
  6. รายละเอียดหลักสูตรการศึกษา (Course Description)
   • รายละเอียดของทุกรายวิชาที่ระบุใน Transcript (ไฟล์ .pdf)
 4. ระบบออกเลขรับเรื่อง (กรุณาจดจำเลขที่รับเรื่องเพื่อติดตามสถานะ)
 5. เลือกรอบสอบและเข้าทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร
  • สมาชิกสามารถชำระเงินค่าทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร กับค่าอบรมทดสอบความพร้อมฯ พร้อมกันได้
  • หรือชำระเงินเฉพาะค่าทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกรเพียงอย่างเดียวก็ได้
  • สมาชิกจะต้องผ่านการทดสอบทั้ง 2 หมวดวิชา คือ หมวดวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม และหมวดวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะสาขา โดยเกณฑ์การผ่านแต่ละหมวดวิชาต้อง ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ สามารถสะสมผลการสอบได้ 2 ปี จึงจะสามารถเข้าอบรมและทดสอบความพร้อมฯได้
 6. เลือกรอบสอบและเข้าอบรมทดสอบความพร้อมฯ
  • กรณีที่สมาชิกยังไม่ได้ชำระเงินค่าสมัครอบรมทดสอบความพร้อมฯ จะต้องชำระเงินค่าอบรมทดสอบความพร้อมฯ ก่อน จึงจะสามารถเลือกรอบทดสอบได้
  • เมื่อสมาชิกเลือกรอบสอบอบรมทดสอบความพร้อมฯแล้ว สามารถเข้าอบรมด้วยการดู VDO ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนถึงวันทดสอบความพร้อมฯ
  • สมาชิกต้องดู VDO ให้ครบ 5 วิชา จึงมีสิทธิเข้ารับการทดสอบความพร้อมฯ ตามวันที่สมาชิกเลือกไว้
  • สมาชิกจะต้องผ่านการทดสอบความพร้อมฯทั้ง 4 วิชา คือ จรรยาบรรณ กฎหมาย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย โดยเกณฑ์การสอบจะต้อง ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของแต่ละรายวิชา (จรรยาบรรณ กฎหมาย สิ่งแวดล้อม วิชาละ 10 ข้อ ส่วนความปลอดภัย 20 ข้อ)
 7. รออนุมัติใบอนุญาต เมื่อผ่านการอบรมทดสอบความพร้อมฯ เรียบร้อยแล้ว
 8. ชำระเงินค่าออกใบอนุญาต พร้อมตรวจสอบรูปถ่ายและลายเซ็น ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ และที่อยู่สำหรับจัดส่ง
 9. รอรับใบอนุญาต หลังจากชำระค่าใบอนุญาต 7-14 วันทำการ
หมายเหตุ :
 1. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมาชิกและค่าบำรุงสมาชิก จำนวน 1,500 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมการสอบภาคีวิศวกร ครั้งละ 1,500 บาท
 3. ค่าธรรมเนียมอบรมทดสอบความพร้อม ครั้งละ 1,500 บาท
 4. ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร 1,000 บาท และค่าส่วนต่างสมาชิกเพื่อให้หมดอายุในวันเดียวกัน
 5. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่รวมค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการ
 6. กรณีที่เป็นสมาชิกประเภทสามัญ (แบบมีเงื่อนไข) ท่านจะต้องแนบเอกสารหลักฐานการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณา ระยะเวลาการพิจารณาหลักฐานทางการศึกษา ใช้เวลาประมาณ 30-45 วันทำการ จึงจะสามารถสมัครสอบวัดความรู้ระดับภาคีวิศวกรได้
รายวิชาทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร
หมวดวิชาพื้นฐาน
หมวดวิชาเฉพาะ
 • Structures
  • Theory of Structures
  • Structural Analysis
 • Structures Design
  • Reinforced Concrete Design
  • Timber and Steel Design
 • Soil Mechanics
  • Timber and Steel Design
 • Highway Engineering
  • Highway Engineering
 • Hydraulic Engineering
  • Hydraulic Engineering
 • Survey Engineering
  • Route Surveying
 • Construction
  • Construction Management
 • Mechanics of Machinery
 • Machine Design
 • Heat Transfer
 • Automatic Control
 • Internal Combustion Engines
 • Power Plant Engineering
 • Air Conditioning/Refrigeration
 • Electric Power System Analysis
 • Electrical Machines
 • Electrical System Design
 • Electrical Instruments and Measurements
 • High Voltage Engineering
 • Power Electronics
 • Power System Protection
 • Data Communication and Network
 • Digital Communication
 • Principles of Communications
 • Electrical Instruments and Measurements
 • Antenna Engineering
 • Microwave Engineering
 • Optical Communication
 • Production Planning and Control
 • Quality Control
 • Safety Engineering
 • Industrial Work Study
 • Industrial Plant Design
 • Maintenance Engineering
 • Engineering Economy
 • Water Supply Engineering, Design, and Advanced Water Treatment
 • Wastewater Engineering, Design, Industrial Water Pollution, and Advanced Wastewater Treatment
 • Solid Waste Engineering
 • Hazardous Waste Engineering
 • Air Pollution Control and Design
 • Noise and Vibration Control
 • Building Sanitation
 • Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design
 • Fluid Flow
 • Heat Transfer and Mass Transfer
 • Process Dynamics and Control
 • Safety in Chemical Operations
 • Environmental Chemical Engineering
 • Chemical Engineering Thermodynamics
 • Chemical Engineering Plant Design
 • Surface Mining and Mine Design
 • Underground Mining and Mine Design
 • Mineral Processing I
 • Mine Economics
 • Geotechniques
 • Mineral Processing II
 • Mine Planning and Design
 • Chemical Metallurgy
 • Mechanical Behaviour of Materials
 • Physical Metallurgy
 • Failure analysis
 • Materials Characterization
 • Metal Forming
 • Corrosion of Metals