สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

วิธีการสมัครสมาชิกและทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
ระดับภาคีวิศวกร

การยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ต้องเป็นสมาชิกสามัญสภาวิศวกร และสำเร็จการศึกษาในปริญญาที่สภาวิศวกรรับรอง ( ตรวจสอบได้ที่นี่ )

กรณีที่เป็นสมาชิกกับสภาวิศวกรแล้ว

 1. สมัครทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร คลิก เพื่อเลือกรอบสอบ
 2. พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม โดยสามารถชำระผ่าน Mobile App หรือ นำไปชำระผ่านเคาเตอร์เซอร์วิส/7-11/ธนาคาร และรอรับ SMS ตอบรับการชำระเงิน (ประมาณ 1 วันทำการ)
 3. หลังได้รับ SMS ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คลิก
 4. เข้ารับการทดสอบตามวันที่กำหนด

กรณีที่ยังไม่เป็นสมาชิกกับสภาวิศวกร

ต้องดำเนินการสมัครสมาชิกก่อนและสามารถเลือกรอบสอบได้ทันทีในกรณีหลักสูตรที่ท่านจบการศึกษา เป็นหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข คลิก

(ค่าจดทะเบียนสมาชิก+ค่าบำรุง จำนวน 1,500 บาท + ค่าสมัครทดสอบความรู้ 1,500 บาท)

1. คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิก
  1.1 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
  1.2 มีสัญชาติไทย
  1.3 มีความรู้ในวิชาชีพวิศวกรรมโดยได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญา ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ที่สภาวิศวกรรับรอง (ตรวจสอบได้ที่นี่)
  ***สำหรับผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 เป็นต้นไป ต้องมีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต
  1.4 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
  1.5 ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือลหุโทษ
  1.6 ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคที่กำหนดตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยโรคต้องห้าม คือ
                  •  โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่อันตรายต่อสังคม
                  •  วัณโรคในระยะอันตรายต่อสังคม
                  •  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่อันตรายต่อสังคม
                  •  โรคติดยาเสพติดให้โทษ หรือภาวะติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
                  •  โรคพิษสุราเรื้อรัง
2. เอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ (กรณีที่เคยเป็นสมาชิกและยื่นเอกสารครบถ้วนแล้ว ไม่ต้องยื่นเอกสาร)
  - อัพโหลดเอกสารผ่านช่องทางออนไลน์ โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารฉบับจริง
  - เมื่อถึงวันสอบหากยังไม่มีการอัพโหลดเอกสารให้ครบถ้วน จะไม่มีสิทธิเข้าสอบ
  2.1 หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา(ไฟล์ PDF.)
  ** กรณีที่ Transcript มีการ Transfer วิชา ต้องแนบรายละเอียดผลการศึกษาของรายวิชาที่ Transfer มาด้วย
  2.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ
  2.3 ลายมือชื่อผู้ยื่นขอรับใบอนุญาต
  2.4 ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ทำการตรวจจากแพทย์)
  2.5 สำเนาบัตรประชาชน
  ** สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ดูรายละเอียดใน คำแนะนำในการยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร (กรณีหลักสูตรต่างประเทศ และหลักสูตร 2 สถาบัน) คลิก
3. ขั้นตอนดำเนินการสมัครสมาชิก
  3.1 กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมอัพโหลดเอกสารการสมัครสมาชิก โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารมายังสภาวิศวกร (รูปถ่าย ลายเซ็น Transcript สำเนาบัตรประชาชน และใบรับรองแพทย์) เข้าไปที่
  3.2 พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม โดยสามารถชำระผ่าน Mobile App หรือ นำไปชำระผ่านเคาเตอร์เซอร์วิส/7-11/ธนาคาร และรอรับ SMS ตอบรับการชำระเงิน (ประมาณ 1 วันทำการ)
  3.3 สภาวิศวกรทำการตรวจสอบข้อมูลการสมัคร (ประมาณ 1 วันทำการหลังจากชำระเงิน)
  3.4 ตรวจสอบผลการสมัครสมาชิกคลิก
  3.5 กรณีที่สำเร็จการศึกษาในปริญญาที่สภาวิศวกรรับรอง สามารถทำรายการสมัครสมาชิกพร้อมเลือกรอบสอบได้พร้อมกัน ( ตรวจสอบได้ที่นี่ )
  หมายเหตุ :

รายละเอียดเพิ่มเติม

        - การทดสอบความรู้ฯ ระดับภาคีวิศวกร (ค่าสมัครสอบครั้งละ 1,500 บาท) ต้องผ่านการทดสอบทั้ง 2 หมวดวิชา คือ หมวดวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม และหมวดวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะสาขา โดยเกณฑ์การผ่านแต่ละหมวดวิชาต้อง ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ สามารถสะสมผลการสอบได้ 2 ปี ท่านสามารถสมัครสอบผ่านเว็บไซต์ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สภาวิศวกร (สมัครสอบคลิกที่นี่)
        - ผู้สมัครทดสอบความรู้ฯ ระดับภาคีวิศวกร สามารถตรวจสอบรายชื่อในหัวข้อ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภายหลังจากการชำระเงิน 3 วันทำการ หากตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ โปรดติดต่อ Call Center 1303 ล่วงหน้าก่อนถึงวันสอบ 7 วัน
        - การอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ (ค่าอบรม 1,500 บาท) เมื่อสอบผ่าน ต้องสมัครอบรมฯ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการสภาวิศวกรอนุมัติให้เข้ารับการอบรมและทดสอบความพร้อมฯ (เมื่อทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกรผ่าน ท่านสามารถชำระค่าอบรมในวันสอบได้ทันที พร้อมกับรับเอกสารอบรม หากชำระภายหลังท่านจะได้รับหนังสือในวันที่เข้าอบรม (แต่สามารถ Down load ผ่านเว็บไซต์ได้)
        - หลังจากชำระเงินค่าอบรมความพร้อมท่านจะได้รอบอบรมโดยอัตโนมัติ (ไม่สามารถเลือกรอบอบรมได้)หากไม่สะดวกเข้าอบรมความพร้อมในรอบที่ได้รับ ท่านสามารถทำรายการเลื่อนรอบอบรมได้ทันทีด้วยตัวเองทางเว็บไซต์ (ไม่เกิน 2 ครั้ง) โดยรอบที่สามารถเลื่อนได้คือรอบที่ปรากฏในเว็บ หรือส่งคำร้องขอเลื่อนรอบอบรมพร้อมแนบเอกสารประกอบคำร้อง (เช่น หนังสือรับรองจากทางบริษัทฯ ใบรับรองแพทย์ ฯลฯ) มาทางโทรสาร 02 935 6695 , 02 935 6697 หรืออีเมลล์ exam@coe.or.th ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามผลการยื่นคำร้องได้ที่ โทร.1303 หรือ 086-369-6020
เลื่อนรอบอบรม
คลิกที่นี่
คำร้องขอเลื่อนอบรม
Download

วิธีการชำระเงินผ่าน Mobile Banking Application ในโทรศัพท์มือถือ