สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

จำนวนสมาชิก และใบอนุญาต

จำนวนสมาชิก ทั้งหมด 172,946 คน
สมาชิกสามัญ
169,310 คน
สมาชิกวิสามัญ
3,636 คน

จำนวนใบอนุญาต ทั้งหมด 159,404 คน
ภาคีวิศวกรพิเศษ

โยธา 2,082

เครื่องกล 675

ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง 808

ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร 182

อุตสาหการ 63

เหมืองแร่ 0

สิ่งแวดล้อม 48

เคมี 15

เหมืองแร่ งานเหมืองแร่ 14

เหมืองแร่ งานโลหะการ 2

รวม

3,889
วุฒิวิศวกร

โยธา 2,022

เครื่องกล 740

ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง 1,061

ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร 67

อุตสาหการ 152

เหมืองแร่ 69

สิ่งแวดล้อม 93

เคมี 49

เหมืองแร่ งานเหมืองแร่ 67

เหมืองแร่ งานโลหะการ 9

รวม

4,329
สามัญวิศวกร

โยธา 9,815

เครื่องกล 2,853

ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง 4,215

ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร 120

อุตสาหการ 427

เหมืองแร่ 5

สิ่งแวดล้อม 365

เคมี 156

เหมืองแร่ งานเหมืองแร่ 175

เหมืองแร่ งานโลหะการ 7

รวม

18,138
ภาคีวิศวกร

โยธา 57,001

เครื่องกล 24,602

ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง 31,993

ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร 4,753

อุตสาหการ 7,602

เหมืองแร่ 4

สิ่งแวดล้อม 4,213

เคมี 2,326

เหมืองแร่ งานเหมืองแร่ 449

เหมืองแร่ งานโลหะการ 105

รวม

133,048