COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

โครงการจัดทำประกันอุบัติเหตุสำหรับสมาชิกสภาวิศวกร

โดย คณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สภาวิศวกร

สมาชิกผู้ที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์อัตโนมัติ โดยไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ

หลักการและเหตุผล

        ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ในมาตรา 7(3) สภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์ให้ส่งเสริมสวัสดิการและผดุงเกียรติของสมาชิก ส่งเสริมความสามัคคีและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของสมาชิก ฯลฯ ประกอบกับนโยบายของคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 มีนโยบายในการจัดให้มีการประกันภัยกลุ่มให้กับสมาชิกสภาวิศวกร

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิกสภาวิศวกร
 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำประกันชีวิตกลุ่มให้แก่สมาชิกสภาวิศวกร

ผู้มีสิทธิในการได้รับสวัสดิการ (ผู้เอาประกันภัย)

 1. สมาชิกสภาวิศวกรที่มีใบอนุญาตฯ และใบอนุญาตฯ ยังไม่หมดอายุ
 2. สมาชิกสภาวิศวกรที่มีอายุระหว่าง 15 - 65 ปี
 3. ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) /คน
  --------------- ---------------
  1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพภาวรสิ้นเชิง อ.บ.1 10,000
  2. การชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล กรณีเกิดอุบัติเหตุ (เริ่มชดเชยตั้งแต่คืนที่ 2 เป็นต้นไป และจ่ายสูงสุดไม่เกิน 7 วัน) 1,000
  3. เสียชีวิต อวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร ขณะขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์ 10,000

ผู้รับผลประโยชน์ : เนื่องจากไม่มีการระบุชื่อผู้รับประโยชน์ไว้ การจ่ายค่าสินไหมกรณีเสียชีวิตจะจ่ายตามลำดับทายาทดังต่อไปนี้ คู่สมรส บิดา มารดา บุตร (แล้วแต่กรณี) แต่หากไม่มีทายาทตามลำดับที่แจ้งไว้ผู้จัดการมรดกจะเป็นผู้ได้รับค่าสินไหมแทน

การเรียกร้องผลประโยชน์และเอกสาร

 1. กรณี เสียชีวิต
 2.        สมาชิกสภาวิศวกร (ผู้เอาประกันภัย) หรือผู้รับผลประโยชน์จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่สมาชิกสภาวิศวกรเสียชีวิต โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง

  เอกสารผู้เอาประกันภัย เอกสารผู้รับประโยชน์
  1. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของสมาชิก สภาวิศวกรและใบอนุญาตนั้นยังไม่หมดอายุ
  2. แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระบุการเกิดอุบัติเหตุอย่างละเอียด กรอกโดยผู้รับประโยชน์
  3. สำเนาใบมรณบัตร, สำเนาหนังสือรับรองการตาย รับรองสำเนาโดยหน่วยงานที่ออกให้
  4. สำเนาบันทึกประจาวันตำรวจเกี่ยวกับคดี และ ผลการสรุปคดี รับรองสำเนาโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
  5. สำเนาใบรายงานการตรวจศพของสถาบันนิติเวชวิทยา หรือ สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพของกรมตำรวจ ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของรายงาน รับรองโดยหน่วยงานที่ออกให้
  6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัยที่มีการประทับตรา "ตาย” เรียบร้อยแล้วรับรองสำเนาถูกต้องโดยนายทะเบียน, สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน
  7. ประวัติการรักษาก่อนเสียชีวิตในครั้งนั้นๆ (ถ้ามี)
  8. รูปถ่ายงานฌาปนกิจศพ (ถ้ามี)
  9. หรือเอกสารอื่นๆ ที่ทางบริษัทมีจำเป็นต้องขอเพิ่มเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมได้อย่างถูกต้อง
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารอื่นใดที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ตามกฎหมายระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์
  2. สำเนาใบทะเบียนสมรส (กรณีผู้เอาประกันภัยมีการสมรส)

  (**ก่อนเตรียมหรือนำส่งเอกสารให้ติดต่อตัวแทนก่อน หรือติดต่อตัวแทนเมื่อเกิดเหตุ**)

 3. กรณี การชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
 4.        สมาชิกสภาวิศวกร (ผู้เอาประกันภัย) หรือผู้รับผลประโยชน์จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่รับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
   1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท (Claims Form)
   2. สำเนาใบเสร็จรับเงินและ/หรือสาเนาใบแจ้งหนี้ที่แสดงรายละเอียดค่ารักษาพยาบาล เซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย
   3. สำเนาใบรายงานแพทย์
   4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาบัตรประกันภัยอุบัติเหตุ เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย
   5. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของสมาชิกสภาวิศวกร (ผู้เอาประกันภัย) (เซ็นสำเนาถูกต้อง)
   6. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ (ยกเว้น ธ.ออมสิน และ ธ.ธกส.) เซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย

  วิธีการจัดส่งเอกสาร/ติดต่อ

   ตัวแทน : คุณเอณัฐฐา จิตรเป้งทรัพย์
   บริษัท : บริษัท แอกซ่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
   โทรศัพท์ : 082-456-5651, 091-445-6516
   ส่งคำร้องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : aynaththa.jps@hotmail.com
   ดาวโหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนผ่านทางเว็บไซต์สภาวิศวกรที่ Click

  ขั้นตอนการพิจารณา

  1. สมาชิกสภาวิศวกร (ผู้เอาประกันภัย) หรือผู้รับผลประโยชน์จัดส่งเอกสารผ่านตัวแทน
  2. บริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและถูกต้อง ระยะเวลาการพิจารณาไม่เกิน 30 วัน
  3. ระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหม 15 วันนับจากวันที่ผู้เรียกร้องตอบตกลงข้อเสนอจากบริษัท
  4. ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว

  เอกสารประกอบ

  1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
  2. เอกสารที่ต้องจัดเตรียม