สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย


การรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภาวิศวกร และอุปนายกสภาวิศวกร และการเลือกหรือการเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
อ่านข่าวทั้งหมด >>