สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

 
      

รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย


การรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. .... เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมและการยอมรับระดับสากล
อ่านข่าวทั้งหมด >>