สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

 
      

ข่าวสมาคมอื่นๆ

# รายละเอียด
1 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ระบบแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาอาคารสถานที่ภาครัฐ ยุค 4.0
2 สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย (MECT)
3 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขยายระยะเวลารับสมัครหน้าที่ประจำกลุ่มอนุรักษ์โอโซน
4 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
5 ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนังงานมหาวิทยาลัยสังกัด ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร
6 สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
7 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
8

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครอง
10 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ประจำเดือนตุลาคม 2563
11 สมาคมผู้ตรวสอบอาคาร ประจำปี 2563
12 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการเทรดโชว์นานาชาติ SETA 2020
13 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหงและโครงการฝึกอบรมฮวงจุ้ยประยุกต์ในงานออกแบบวิศวกรรม
14

ขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

15 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ประจำเดือนกันยายน 2563
16 ปฏิทินการจัดสอบ การสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
17 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย(วสท.) ประจำเดือนสิงหาคม 2563
18 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ร่วมตอบแบบสอบถามดังกล่าวภายใต้โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2
19 ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกตำแหน่งวิศวกรการเกษตร
20 ประกาศ ก.ศป. รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
21 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
22 IEEE : งานสัมมนาเชิงวิชาการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด