สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

ข่าวสมาคมอื่นๆ

# รายละเอียด
1 ฟรี เสวนาหัวข้อ "ยุติทุกปัญหางานวิศวกรด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก" ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น.
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564
3 ม.เกษตรศาสตร์รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ 
4 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
5 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสรรหาบุคคลรับรางวัล นายช่าง ผู้ปิดทองหลังพระ ประจำปี 2564 (The Altruism Engineer Award 2021)
6 ก.ศป. ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
7 รับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชนในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
8 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการสืบสร้างสุข
9 การขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
10 สมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบกขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่”
11 ม.เกษตรศาสตร์จัดโครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 79
12 ม.เทคโนโลยีมหานครเปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปี 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
13 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
14

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

15 ประกาศจังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมปรับปรุงย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3088
16 ประกาศจังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมทวารวดีเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข 3208
17 ประกาศจังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและขยายไหล่ทางโดยวิธีปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (ASPHAL HOT MIX RECYCLING)
18 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
19 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ประจำเดือนเมษายน 2564
20 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเครื่องเศรษฐกิจ กิจกรรมปรับปรุงย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3088 ตอบควบคุม 0101 ตอน ราบุรี-ปากท่อ ระหว่าง กม.2+400-กม.3+400 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ดำเนินการระหว่าง กม.2+400-กม.2+900) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมทวารวดี เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.51+087-กม.57+100 งานทางจักรยาน (ระยะที่ 2) ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
22 ขอเรียนเชิญประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและขยายไหล่ทางโดยวิธีปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่
23 ขอเชิญสมาชิกสภาวิศวกรร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นมิติปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีของวิศวกรยุคเจนเนอเรชั่นวาย ต่ออินเตอร์เน็ต
24 ขอเชิญยื่นข้อเสนอกระทำกิจการโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF) และผลิตกระแสไฟฟ้า อบจ.เชียงใหม่
25

สำนักงานทางหลวงที่ 15 ขอเชิญยื่นประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคม

26 สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย (MECT) ประจำปี 2564
27 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564