สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

ข่าวสมาคมอื่นๆ


สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย (MECT)


กิจกรรมการอบรมและสัมมนาในการส่งเสริมการดำเนินงานของสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม ประจำปี 2564 สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย (MECT)

ลำดับ ชื่อหัวข้อ วันที่ Link สาขา
1 อบรม การต่อลงดินตามมาตรฐาน NEC (วสท. บทที่ 4) 22-23 มกราคม 2564 http://bit.ly/35AZyRh ไฟฟ้า
2 อบรม การต่อลงดินสำหรับระบบไฟฟ้าเรื่อง หลักดิน รากสายดินและการวัด 19-20 กุมภาพันธ์ 2564 http://bit.ly/3iiiqd5 ไฟฟ้า
3 อบรม เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและการต่อลงดิน 12-13 มีนาคม 2564 http://bit.ly/38FcnvS ไฟฟ้า
4 อบรม การออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ 26-27 มีนาคม 2564 http://bit.ly/36FCGRw ไฟฟ้า
5 อบรม แนวทางการตวรสอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า 31 มีนาคม 2564 http://bit.ly/3j3qWgr ไฟฟ้า
6 การเพิ่มของศักย์แรงดันระบบต่อลงดิน 23-24 เมษายน 2564 http://bit.ly/39uVtiW ไฟฟ้า
7 อบรม แนวทางการตวรสอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า รุ่นที่ 2 28 เมษายน 2564 https://bit.ly/3nbTmqH ไฟฟ้า
8 อบรม ระบบเครื่องสูบนํ้า (PUMP) ในด้านการออกแบบ การติดตั้ง การทดสอบ การใช้งานและการบำรุงรักษา 11 พฤษภาคม 2564 http://bit.ly/3sor8uX เครื่องกล
9 การต่อลงดินเพื่อความปลอดภัย 14-15 พฤษภาคม 2564 http://bit.ly/3oK1LS3 ไฟฟ้า
10 อบรม การออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ รุ่นที่ 4 21-22 พฤษภาคม 2564 https://bit.ly/3v9NAZh ไฟฟ้า
11 การต่อลงดินแรงสูงกับแรงต่ำ 28-29 พฤษภาคม 2564 http://bit.ly/3nFL88Y ไฟฟ้า
12 อบรม การป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดินระบบโซล่าร์เซลล์ 11-12 มิถุนายน 2564 http://bit.ly/3jilCWs ไฟฟ้า
13 อบรม ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (ยูพีเอส) และการต่อลงดิน 25-26 มิถุนายน 2564 http://bit.ly/2LSqNjh ไฟฟ้า
14 อบรม การออกแบบระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศและความเข้าใจในการใช้ไซโครเมตริกชาร์ต 5-6 กรกฎาคม 2564 http://bit.ly/3bDEI7W เครื่องกล
15 อบรม การต่อลงดินและการป้องกันฟ้าผ่าระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 16-17 กรกฎาคม 2564 http://bit.ly/2XClaIX ไฟฟ้า
16 อบรม ระบบข่ายสายสัญญาณ LAN และ FIBER OPTIC สำหรับโครงสร้างพื้นฐานของอาคารสมัยใหม่ 6 สิงหาคม 2564 http://bit.ly/35CqnEI ไฟฟ้า
17 อบรม การต่อลงดินระบบแรงต่ำ 20-21 สิงหาคม 2564 http://bit.ly/3iaDYs5 ไฟฟ้า
18 อบรม การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย–ระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System Design) 24 สิงหาคม 2564 http://bit.ly/3i9MrM2 ความปลอดภัย
19 อบรม การออกแบบ-คำนวณ-ใช้งาน ระบบไฟฟ้าต่อเนื่อง & ไฟฟ้าฉุกเฉิน และความเชื่อถือได้ของระบบ 6-7 กันยายน 2564 http://bit.ly/3bEExcy ไฟฟ้า
20 อบรม ระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบ Convention กับ Nonconvention 17-18 กันยายน 2564 http://bit.ly/2LyQNAD ไฟฟ้า
21 อบรม การออกแบบและติดตั้งงานระบบสำหรับห้องครัวเชิงพาณิชย์ 7 ตุลาคม 2564 http://bit.ly/2LzAaEN เครื่องกล
22 อบรม การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าตามมาตรฐาน IEC 62305 15-16 ตุลาคม 2564 http://bit.ly/3oK1QoP ไฟฟ้า
23 อบรม การติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ; บริเวณสถานพยาบาล 12-13 พฤศจิกายน 2564 http://bit.ly/2KdW5kr ไฟฟ้า
24 อบรม การต่อลงดินสำหรับเครื่องวัด (Instrumentation) 17-18 ธันวาคม 2564 http://bit.ly/2LzAjIl ไฟฟ้า

 

อ่านข่าวทั้งหมด >>