สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

ใบแทนใบอนุญาต/วุฒิบัตร (ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ)  1. เข้าระบบ Member Login หรือ Scan QR Code เลือกเมนู “ขอใบแทน”
  2. อัพโหลดรูปถ่ายลายเซ็น และเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และที่อยู่ในการจัดส่งใบอนุญาต
  3. พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม โดยสามารถชำระผ่าน Mobile App หรือ นำไปชำระผ่านเคาเตอร์เซอร์วิส/7-11/ธนาคาร และรอรับ SMS ตอบรับการชำระเงิน (ประมาณ 1 วันทำการ)
  4. รอรับใบแทนใบอนุญาตผ่านช่องทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการ โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์และไม่ต้องเดินทางมาที่สภาวิศวกร
  5. อัตราค่าธรรมเนียมใบแทน ใบอนุญาตฯ /ใบแทนบัตร (วุฒิบัตร)
ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม
บุคคลธรรมดา ใบแทนใบอนุญาต (บัตรเล็ก) 500 -
ใบแทนบัตร (วุฒิบัตร) 500 -
นิติบุคคล 5,000 -

หมายเหตุ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1303 หรือ 086-369-6020