สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

การต่ออายุใบอนุญาต/สมาชิก  1. เข้าระบบ Member Login หรือ Scan QR Code
  2. อัพโหลดรูปถ่ายและลายเซ็น พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และที่อยู่ในการจัดส่งใบอนุญาต(กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล กรุณาแนบเอกสารการแจ้งเปลี่ยนด้วย)
  3. พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม โดยสามารถชำระผ่าน Mobile App หรือ นำไปชำระผ่านเคาเตอร์เซอร์วิส/7-11/ธนาคาร และรอรับ SMS ตอบรับการชำระเงิน (ประมาณ 1 วันทำการ)
  4. รอรับใบอนุญาตผ่านช่องทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการ โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์และไม่ต้องเดินทางมาที่สภาวิศวกร
  5. อัตราค่าธรรมเนียม
ประเภท ต่อก่อนใบอนุญาตฯหมดอายุ ค่าธรรมเนียมสมาชิก(5 ปี 1,000 บาท) ค่าธรรมเนียมรวม
ภาคีวิศวกรพิเศษ 500* 1,000 1,500**
ภาคีวิศวกร 500* 1,000 1,500**
สามัญวิศวกร 1,000* 1,000 2,000**
วุฒิวิศวกร 1,500* 1,000 2,500**
* ใบอนุญาตหลายใบระบุวันสิ้นอายุไม่พร้อมกัน ซึ่งตาม พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 49 บัญญัติว่า: "….ถ้าขาดจากสมาชิกภาพเมื่อใดให้ใบอนุญาตของผู้นั้นสิ้นสุดลง" จึงสมควรชำระค่าบำรุงให้สมาชิกภาพครอบคลุมวันสิ้นอายุของใบอนุญาตที่ระบุวันสิ้นอายุหลังสุด

** เพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมฉบับละ 2,000 บาท กรณีต่ออายุหลังจากใบอนุญาตหมดอายุ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1303 หรือ 086-369-6020

วิธีการชำระเงินผ่าน Mobile Banking Application ในโทรศัพท์มือถือ