COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

เลขที่ใบอนุญาต ภฟส.3756
ระดับ ภาคีวิศวกร
สาขา ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร
วันที่ได้รับครั้งแรก 27-06-2533
วันที่เริ่มใช้ 27-06-2533
วันที่หมดอายุ 26-06-2538
สถานะภาพใบอนุญาต -
งานและขนาด
33976