สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

การยื่นคำขอรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคลคำแนะนำในการยื่นคำขอรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล

 1. นิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
  1. 1.1 ต้องมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในราชอาณาจักร
   1.2 มีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ดังต่อไปนี้ ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน กรรมการของบริษัท หรือสมาชิกในคณะผู้บริหารของนิติบุคคลจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วน กรรมการผู้จัดการของบริษัท หรือผู้มีอำนาจบริหารแต่ผู้เดียวของนิติบุคคลเป็นผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
 2. เอกสารและหลักฐานในการขอรับใบอนุญาต
  1. 2.1 คำขอรับใบอนุญาตฯ (นต.1 PDF WORD )
   2.2 สำเนาหนังสือการรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ได้รับรองมาแล้วไม่เกินหนึ่งเดือน
   2.3 สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล
   2.4 สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของบุคคลธรรมดา (โดยเจ้าของใบอนุญาตจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง)
   2.5 รายชื่อผู้มีอำนาจบริหารนิติบุคคล
   2.6 งบดุลประจำปีล่าสุดของนิติบุคคลที่ผู้สอบบัญชีรับรองงบแล้ว (กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนไม่ถึง 1 ปี อนุโลมไม่ต้องแนบงบดุลประจำปี)
   2.7 ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ที่ระบุตามหนังสือรับรอง) ลงนามและประทับตราสำคัญบริษัท
   2.8 หลักฐาน / เอกสารประกอบ ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตต้องรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญบริษัททุกแผ่น
 3. ขั้นตอนการดำเนินการ
  1. 3.1 นิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล ทาง E-Mail: license@coe.or.th
   3.2 เจ้าหน้าที่สภาวิศวกรทำการตรวจรับเอกสาร พร้อมออกใบรับเรื่องผ่านทาง E-Mail
   3.3 คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ และนำเสนอคณะกรรมการสภาวิศวกร เพื่ออนุมัติออกใบอนุญาต
   3.4 สำนักงานสภาวิศวกรแจ้งผลการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร พร้อมกับแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียม 10,000 บาท ผ่านทาง E-Mail

   หมายเหตุ : 1. ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล มีอายุ 1 ปี
                      2. ระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาตประมาณ 60 วัน

 4. ท่านสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินได้ที่
 5. https://coe.or.th/http_public/main/choice_1/member/status.php
 6. กรณีชำระค่าธรรมเนียมแล้ว สำนักงานสภาวิศวกรจัดส่งใบอนุญาตฯ ให้ทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วันทำการ
 7.         กรณีนิติบุคคลมีความประสงค์จะใช้คุณสมบัติของกรรมการผู้จัดการของบริษัทในฐานะเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ให้นิติบุคคลดังกล่าวมีหนังสือรับรองการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบุคคลดังกล่าว และหนังสือแสดงเจตจำนงยินยอมเป็นผู้รับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของนิติบุคคลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2542 โดยแบบหนังสือรับรองให้เป็นไปตามที่สภาวิศวกรกำหนด ( แบบฟอร์มหนังสือรับรองนิติบุคคล/หนังสือแสดงเจตจำนง)

          - ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
           - ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอรับใบอนุญาตประเภทนิติบุคคล PDF