สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต

ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกรผู้มีใบอนุญาต วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.1 บริษัท ศิวะเทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด 36 - ให้บริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพวัสดุทางวิศวกรรม คุณสมบัติทางกล จุลโครงสร้างของวัสดุ องค์ประกอบส่วนผสมทางเคมี ความต้านทานต่อการกัดกร่อน
- ให้บริการทดสอบและตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ ทั้งในระหว่างการผลิตและหลังการใช้งานของถังเก็บและจ่าย ถังขนส่งก๊าซ น้ำมัน และสารเคมี หม้อน้ำ หอกลั่น ถังปฏิกรณ์ ตลอดจนระบบท่อทางต่างๆ
- ให้บริการฝีกอบรมการทดสอบและตรวจสอบวัสดุ
- ให้บริการทดสอบและตรวจสอบมาตรฐานสินค้าทางด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง
- ให้บริการทดสอบและควบคุมคุณภาพของวัสดุโดยวิธีไม่ทำลาย
นต.2 บริษัท ไทย เอ็มเอ็ม จำกัด 19 - ประกอบกิจการทางวิศวกรรมทุกชนิดรวมทั้งการให้การวางแผน การศึกษา สำรวจ ออกแบบ
- ให้คำปรึกษา การบริหารงาน และควบคุมการก่อสร้าง ของกิจการวิศวกรรมต่างๆทุกชนิด
- รับทำการตรวจสอบ ทดสอบ วิเคราะห์ และให้คำแนะนำวิธีการในการกำจัดของเสีย
- รับทำการสำรวจที่ดิน รังวัดที่ดิน และทำแผนที่ที่ดิน
นต.3 บริษัท ดับเบิ้ลยู อี พี เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ทเนอร์ส จำกัด 26 - บริการให้คำปรึกษาและออกแบบงานทางด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร
นต.4 บริษัท จีโอ-เทคโนโลยี่ คอนซัลแต้นท์ จำกัด 11 - รับเป็นที่ปรึกษาด้านบริหารงานและเทคนิคทางวิศวกรรม
- คำนวณและออกแบบก่อสร้าง
- ควบคุมการก่อสร้าง
นต.5 บริษัท เอสพีซี คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - รับงานบริการหลักเป็นที่ปรึกษาวิชาชีพวิศวกรรม
- รับงานสำรวจออกแบบ คำนวณ ให้คำแนะนำและควบคุมรวมทั้งบริการด้านวิชาการฯ
นต.6 บริษัท เอสเอ็มซี คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียร์ จำกัด 12 - วิศวกรที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา โครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมการขนส่ง
- การจัดการโครงการ การศึกษาความเหมาะสม ออกแบบทางวิศวกรรม การควบคุมงาน งานซ่อมแซม
- ให้บริการและการพัฒนาเมือง การขนส่ง โครงสร้างในทะเล และวิศวกรรมโยธา
นต.7 บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด 32 - เป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบด้านวิศวกรรมทุกสาขา
- เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
นต.8 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

11
นต.9 บริษัท อินทิกรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด 24 - ประกอบกิจการทางสถาปัตยกรรมทุกสาขา และวิศวกรรมทุกสาขาในด้านการออกแบบการเป็นที่ปรึกษา การบริหารการก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้าง
นต.10 บริษัท อินฟินีตี้ เซอร์วิส จำกัด 2 - ประกอบกิจกรรมวิศวกรที่ปรึกษา
- ให้บริการด้านการศึกษา คำนวณออกแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
- จัดทำเอกสารประกอบสัญญาเพื่อการประกวดราคมและก่อสร้าง
- บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
นต.11 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด 38 - บริษัทให้บริการงานที่ปรึกษาโดยบริการหลักของบริษัทฯ คือ การวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนวิศวกร การศึกษาเบื้องต้น การศึกษาจัดทำแผนแม่บท การศึกษาความเหมาะสม
- การศึกษาและวางแผนป้องกัน และการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม การสำรวจจัดทำแผนที่ การเจาะสำรวจทางธรณีวิทยาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง การออกแบบรายละเอียด
- การประมาณราคาและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของชุมชน การบริหารและควบคุมการก่อสร้าง ตลอดจนการจัดการและบำรุงรักษา
- วัตถุประสงค์ของบริษัท คือ ให้บริการงานที่ปรึกษาในงานพัฒนาแแหล่งน้ำ การเกษตร การชลประทาน งานระบบประปา งานบำบัดน้ำเสีย งานจัดการขยะและของเสีย
- งานพลังงาน ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล งานวิศวกรรมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน งานพัฒนาเมืองและภูมิภาค งานนิคมอุตสาหกรรม งานจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- งานพัฒนาการท่องเที่ยวและนันทนาการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการบริหารโครงการ งานควบคุมงานก่อสร้าง และงาน Turnkey
นต.12 บริษัท ไทยเอนยิเนียริ่งคอนซัลแตนทส์ จำกัด 44 - เป็นวิศวกรที่ปรึกษา รับงานด้านวิศวกรรมทุกสาขา งานด้านสถาปัตยกรรม
- ศึกษาและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
นต.13 บริษัท วอเตอร์ ดีเว็ลลัฟเม็นท์ คอนซัลแท็นส์ กรุ๊ป จำกัด 25 - ให้บริการที่ปรึกษาด้านการศึกษา การสำรวจ และออกแบบทางวิศวกรรมด้านต่างๆ
- ให้บริการที่ปรึกษาด้านควบคุมและบริหารโครงการ ทั้งระหว่างการก่อสร้าง ทดสอบโครงการ
- ให้บริการที่ปรึกษาด้านการออกแบบการปฏิบัติการโครงการ การดำเนินการ บำรุงรักษาระบบ
นต.14 บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด 51 - ประกอบธุรกิจทางด้านสภาปัตยกรรมและวิศวกรรมทุกประเภท
- ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด รวมทั้ง อาคาร โรงงาน ถนน สะพาน พัฒนาที่ดิน
- ทำการผลิต ดัดแปลง ประกอบ ติดตั้ง ซ่อม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ วัสดุที่เกี่ยวกับโลหะ
- ผลิต ดัดแปลง ประกอบ ติดตั้ง ซ่อม และค้าวัสดุก่อสร้าง
- เป็นที่ปรึกษาบริหารโครงการ บริหารงานก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง
นต.15 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทสท์ คอนซัลท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1
นต.16 บริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จำกัด 31 - ให้คำปรึกษาด้านต่างๆ ได้แก่ วิศวกรรมโยธา งานชลประทาน งานทางหลวง โครงสร้างชายทะเล
- วิศวกรรมระบบ สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล เครื่องกล และไฟฟ้า
- วิศวกรรมโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม
- การพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาเมือง
- บริหารโครงการ และควบคุมงานก่อสร้าง
- งานตรวจสอบอาคาร
นต.17 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด 31 - เป็นที่ปรึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การจัดการ และเทคโนโลยี
นต.18 บริษัท เอสอีเอ็ม ซีเอ็ม จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - จุด 1
นต.19 บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด 204 - ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำเกี่วกับปัญหาด้านการบริหารงานและเทคนิคทางวิศวกรรม การคำนวณและออกแบบก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง
- การเกษตรและพัฒนาชนบท สถาปัตยกรรม อุตสาหกรรมก่อสร้าง สิ่งแวดล้อม การคมนาคมขนส่ง การพัฒนาเมือง การประปาและสุขาภิบาล พาณิชยกรรม การลงทุน (อันมิใช่การค้าหลักทรัพย์) การเงินและการธนาคาร
- ตลอดจนปัญหาและเทคนิคเกี่ยวกับการผลิตและการตลาด รวมั้งทำงานร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศ
นต.20 บริษัท พาส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 13 - ประกอบกิจการศึกษาวิจัย และรับปรึกษาทางวิชาการ
- บริการด้านเทคนิค งาน สำรวจศึกษาค้นคว้า วิจัย ออกแบบ ประเมินผล สรุปผล
- และทำรายงานในโครงการพัฒนาต่างๆทางด้านวิศวกรรมมุกแขนงและทุกสาขา
- งานอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน
นต.21 บริษัท เอส.ดี.ซี. จำกัด 10 - เป็นที่ปรึกษาด้านบริหารงานโครงการและควบคุมงาน
- ออกแบบงานโครงการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
- ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
- เป็นที่ปรึกษางานด้านอนุรักษ์พลังงานด้านโรงงานและอาคารควบคุม
นต.22 บริษัท เค.ซี.เอส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 17 - ออกแบบโครงสร้างอาคาร ที่พักอาศัย อาคารชุด และโครงสร้างอื่นๆ
- เป็นที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้างอาคารและงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท
- เป็นที่ปรึกษาและจัดการบริหารอาคารทุกประเภท
- รับออกแบบงานวิศวกรรมควบคุม
- เป็นที่ปรึกษางานศึกษาความเป็นไปได้และการจัดทำแผนแม่บท
นต.23 บริษัท แมคโครคอนซัลแตนท์ จำกัด 7 - บริการด้านการศึกษา วางแผน ออกแบบทางวิศวกรรม ควบคุมงานก่อสร้าง ศึกษาและจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งเเวดล้อม ศึกษาและวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ในโครงการ พัฒนาด้านต่างๆให้กับหน่วยงานและเอกชน
- บริการหลักทางด้านให้คำแนะนำในสาขาการเกษตรและพัฒนาชนบท การศึกษาสำรวจ และวิเคราะห์ ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการพัฒนาแหล่งน้ำ การจัดการทรัพยากรน้ำ ระบบชลประทาน
- ระบบป้องกันน้ำท่วม การสำรวจน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน ทางด้านวิศวกรรมสิ่งเเวดล้อม/สุขาภิบาล การประปา
- การศึกษา สำรวจ การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบการจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอย วิศวกกรมโครงสร้าง วิศวกรรมขนส่ง สถาปัตยกรรม วางแผนพัฒนาชุมชน
นต.24 บริษัท วิษณุคม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ให้บริการทางวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม
นต.25 บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด 121 - วิศวกรที่ปรึกษารับออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง อาคาร สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้าง
- งานวิศวกรรมโครงสร้าง โยธา ไฟฟ้า สื่อสาร เครื่องกล สุขาภิบาล และงานสถาปัตยกรรม
นต.26 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทาเนีย 155 โปรมาเนจ

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง ประมาณราคางานก่อสร้าง
นต.27 บริษัท แอ็กกี้คอนซัลท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - บริการให้คำปรึกษา และรับงานด้านวิศวกรรมทุกสาขา
- งานจัดการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม
นต.28 บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด 75 - บริการให้การปรึกษา ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ บริหารโครงการ
- ควบคุมการก่อสร้างงานด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีทุกสาขา ด้านอุตสาหกรรม และพลังงาน
นต.29 บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1 - ให้บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.30 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 762 - รับเหมาก่อสร้างอาคารคสล.
- ติดตั้งเครื่องจักร งานโยธา งานประกอบและติดตั้งโครงเหล็ก
- งานสาธารณูปโภค งานระบบสายส่งและโทรคมนาคม
- งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
นต.31 บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) 15 - ให้บริการตรวจสอบและทดสอบแบบไม่ทำลาย
- ให้บริการตรวจสอบและรับรองถังบรรจุก๊าซแอลพีจี และระบบท่อรวมทั้งอุปกรณ์
- ให้บริการตรวจรับรองหม้อไอน้ำ และเครื่องยกของหนัก
นต.32 บริษัท เอพซิลอน จำกัด 124 - ประกอบกิจการด้านการศึกษา ค้นคว้า วางแผน วิเคราะห์ วิจัย และให้คำแนะนำ
- ออกแบบ คำนวณ และควบคุมการก่อสร้างเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม
- สำรวจ รังวัด และจัดทำแผนที่ จัดเตรียมภาพถ่ายทางอากาศและดาวเทียม ใช้ในการออกแบบ
- รับจัดเตรียม แก้ไข จัดพิมพ์แบบทางด้านวิศวกรรมโยธาให้ได้มาตรฐาน
- รับจัดเตรียมเอการประกอบสัญญาเพื่อการประกวดราคาและข้อกำหนดสำหรับงานก่อสร้างต่างๆ
- รับทำการสำรวจหาข้อมูล รวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับงานทางด้านการจราจรและขนส่ง ตลอดจนการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจและการวางแผนการเงินการลงทุน
- รับบริการให้คำปรึกษา งานวางระบบ ออกแบบ เตรียมโปรแกรมคำสั่งเพื่อประมวลผล และวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการบริการจัดเตรียมแบบทางวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
นต.33 บริษัท นูแมพ จำกัด 12 - ประกอบกิจการบริการรับเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ และให้คำแนะนำทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา
- ประกอบกิจการค้า และบริการทางด้านคอมพิวเตอร์รวมทั้งอุกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- เป็นที่ปรึกษาและจัดการด้านการสำรวจ และจัดทำแผนที่
- เป็นที่ปรึกษาทางด้านระบบสารสนเทศ
- เป็นที่ปรึกษา ออกแบบ และให้คำแนะนำทางด้านสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน
- บริการ วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล จัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์
- เผยแพร่สถิติข้อมูล วิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม
- รับทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษา และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อสวล.
- รับทำการศึกษาวิจัยและให้คำปรึกษาทางวิชาการ
นต.34 บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาต่อตระกูล ยมนาคและคณะ จำกัด 12 - STRUCTURE DESIGN
- PRELIMINARY STUDY
- PROJECT MANAGEMENT
- PRE-CONSTRUCTION MANAGEMENT
- CONSTRUCTION SUPERVISION
- BUILDING OPERATION & MAINTENANCE
- COST CONTROL & ESTIMATE
นต.35 บริษัท เอส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 7 - ออกแบบงานสถาปัตยกรรมและงานโครงสร้าง
- ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
นต.36 บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด 63 - รับจ้างออกแบบ เขียนแปลน คำนวณแบบ เป็นที่ปรึกษางานด้านสถาปนิก และวิศวกรรมทุกประเภท
- รับจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องไฟฟ้า เครื่องจักรกล งานโยธา ทุกประเภท
- รับจ้างขนส่งสินค้าทั้งทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ
- รับส่งสินค้าเข้า ส่งสินค้าออกทุกชนิด ได้แก่ เครื่องทำความเย็น วัสดุก่อสร้างอาคารเครื่องมือทางวิศวกรรม
- เป็นนายหน้าตัวแทนค้าต่างในสินค้าทุกชนิด (ยกเว้นกิจการประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์)
- ประกอบกิจการโรงงานผลิตเครื่องไฟฟ้า
- ดำเนินการเข้าถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด
- ประกอบกิจการค้าเครื่องมือก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องทำความเย็น
- ประกอบธุรกิจดังกล่าวในข้อ 1 และ 2 ทั้งในและนอกประเภทไทย
- ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านบริหารงานทางพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมรวมทั้งการผลิต การตลาด และจัดจำหน่ายและอื่นๆ
- ประกอบธุรกิจในการเก็บรักษา รวบรวม จัดทำ พิมพ์และเผยแพร่สถิติหรือข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม การเงิน การธนาคาร รวมทั้งการค้นคว้าวิจัย การประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว
- ประกอบธุรกิจค้ำประกัดหนี้ ความรับผิด หรือการปฏิบัติตามสัญญาใดๆ รวมทั้งการค้าประกันคนต่างด้าวผู้เดินทางเข้ามาหรือออกไปจากประเทศไทยตามกฎหมายเข้าเมือง และกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร
- ประกอบธุรกิจ ซื้อขาย ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝากจำนองอสังหาริมทรัพย์
- ประกอบธุรกิจ ซื้อ ขาย ให้เช่า จำนอง จำนำ รับจำนำ เช่าซื้อ สังหาริมทรัพย์
- กู้เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ การโอน และสลักตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น
- ทำการ ขอ ซื้อ หรือให้ได้มาโดยวิธีใดๆ ขาย โอน แลกเปลี่ยนให้เช่า ซึ่งทะเบียนใบอนุญาต และสิทธิอื่นใด อันคล้ายคลึงกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- เป็นที่ปรึกษาและให้บริการด้านพลังงาน
- ประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในส่วนอของการปรับปรุงคุณภาพน้ำ กำจัดน้ำเสีย อากาศเสีย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
- ประกอบธุรกิจทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมทุกประเภททุกสาขา
- ประกอบธุรกิจบริการ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบแนวความคิดระบบการจัดการรวมถึงวางแผนและออกแบบรายละเอียดสำหรับงานก่อสร้างทุกประเภททุกสาขา
- ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาบริหารโครงการ บริหารงานก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้างในโครงการทุกประเภททุกสาขา ตลอดจนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน และธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (Mass) ทั้งบนดินและใต้ดินและระบบอื่นๆ เพื่อการคมนาคม ตลอดจนให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการทั้งหมด ข้างต้น ดังกล่าว
- เข้าเป็นห้างหุ้นส่วนหรือดำเนินการร่วมกันในกิจการร่วมค้า และหรือในกิจการร่วมทำงาน กับผู้ร่วมค้าหรือผู้ร่วมทำงานอื่นๆ ในการประกอบธุรกิจบริหารรับเป็นที่ปรึกษาบริหารโครงการ บริหารงานก่อสร้าง รับออกแบบ รับควบคุมงานก่อสร้าง ตลอดจนประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารทุกประเภททุกสาขา
- ประกอบธุรกิจบริการ ด้านการฝึกอบรมสัมมนา และถ่ายทอดความรู้ด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ทุกประเภททุกสาขา (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
- ประกอบกิจการยื่นคำขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน เพื่อค้ำประกันหนี้สินความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ต่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ
นต.37 บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด 42 - บริการให้คำปรึกษา และรับงานทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา และอื่นๆ ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นต.38 บริษัท เอส.เอส.เอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 1 - ประกอบกิจการบริการ ตรวจสอบ วิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร
- ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของอาคาร รวมทั้งเสนอแนะวิธีการซ่อมแซมแก้ไขตามหลักวิชาการ
นต.39 บริษัท ฮาลโครว์ (ไทยแลนด์) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6 - เป็นที่ปรึกษาทางด้านวิชาการงานออกแบบ
- งานควบคุมการก่อสร้าง
- งานทดสอบโครงสร้าง
- งานวิชาการต่างๆ
- มุ่งเน้นจรรโลงวิชาการและวิชาชีพทางวิศวกรรม
นต.40 บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 11 - ขายสินค้า
- เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา
- ปรึกษาทดสอบโครงสร้างอาคาร สะพาน ถนน เขื่อน และสิ่งก่อสร้างต่างๆรวมทั้งเสาเข็ม
- บริการเจาะสำรวจดิน หิน และสภาพธรณีวิทยา
- บริการออกแบบทางด้านวิศวกรรม และสื่งแวดล้อม
นต.41 บริษัท ไมนฮาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด 193 - บริการให้คำปรึกษา และรับงานทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา
นต.42 บริษัท วิชชากร จำกัด 23 - เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาให้บริการ งานสำรวจ ออกแบบ ควบคุมงานด้านวิศวกรรม
- งานศึกษาความเหมาะสม งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
นต.43 บริษัท ซีวิลดีซายน์ แอนด์ อาร์ช จำกัด 5 - รับบริการด้านออกแบบ เขียนแบบ แก้ไขแบบ อาคาร สิ่งก่อสร้าง ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมควบคุมงาน บริหารโครงการก่อสร้าง รวมทั้งรับเหมาก่อสร้าง ตกแต่ง แก้ไข และจำหน่ายแบบ อาคารและสิ่งก่อสร้างทั้งภายในและต่างประเทศ
นต.44 บริษัท ที่ปรึกษาวงศ์วัฒน์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2
นต.45 บริษัท รีซอสส์ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนทส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านวิศวกรรม
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน และงานโยธา
นต.46 บริษัท เอ พลัส คอนซัลแตนส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ประกอบธุรกิจบริการเป็นวิศวกรที่ปรึกษา คำนวณ ออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
- รับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
นต.47 บริษัท ไออีซีเอ็ม จำกัด 28 - รับจ้างออกแบบเขียนแปลน คำนวณออกแบบ
- เป็นที่ปรึกษางานด้านสถาปนิกและวิศวกรรมทุกประเภท
- รับจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องไฟฟ้า เครื่องจักรกล และงานโยธา ทุกประเภท
- รับจ้างขนส่งสินค้าทั้งทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ
นต.48 บริษัท เออีซี อินดัสเตรียล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 19 - ให้บริการออกแบบ เขียนแบบ คำนวณแบบ งานวิศวกรรมทุกสาขา และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.49 บริษัท อินฟรา คอนซัลแตนท์ จำกัด 1 - ประกอบกิจการศึกษาวิจัย และรับปรึกษาทางวิชาการ และบริการด้านเทคนิค
- งานสำรวจศึกษาค้นคว้า วิจัย ออกแบบ ประเมินผล สรุปผล และทำรายงานในโครงการพัฒนา
- งานอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน
นต.50 บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด 10 - วิศวกรที่ปรึกษาด้านการวางแผน
- งานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
- ออกแบบ ควบคุมการกอ่สร้าง ด้านวิศวกรรมการจราจรและคมนาคมขนมส่งในรูปแบบต่างๆ
- ศึกษาความเหมาะสมของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนันสนุนระบบโลจิสติกส์
นต.51 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) 336 - บริการให้คำปรึกษา และรับงานทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา และอื่นๆ
นต.52 บริษัท แวนการ์ด เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสสิส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5
นต.53 บริษัท สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด 7 - ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
- เสริมเสาเข็มฐานรากและยกปรับระดับโครงสร้าง
- เสริมเสาเข็มฐานรากและถ่ายน้ำหนักอาคาร
- สำรวจ ตรวจสอบอัตรการทรุดตัวของอาคาร
- ตอกเสาเข็ม Spun micro pile ขนาด 200 มม. มอก.397-2524
- ตอกเสาเข็ม Spun micro pile ขนาด 240 มม. มอก.397-2524
นต.54 บริษัท ซีวิลดีซายน์กรุ๊ป จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.55 บริษัท ทีม ควอลิตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ฝึกอบรมเกี่ยวกับวิศวกรรมพลังงานและอื่นๆ
- ดำเนินการโครงการอนุรักษ์พลังงานต่างๆให้กับหน่วยงานราชการและเอกชน
- ออกแบบระบบประหยัดพลังงานในอาคารและโรงงาน
- ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน งานบริหารจัดการ บำรุงรักษาอุปกรณ์
- จัดหาแหล่งเงินทุนในการติดตั้งอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงาน
- ที่ปรึกษาด้านพลังงานทดแทน
- ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างเครื่องกลและไฟฟ้า
นต.56 บริษัท แอ็คคอนซัลแท้นส์ จำกัด 6 - ให้บริการที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม
- ศึกษา สำรวจ ออกแบบ ควบคุม และบริหารการก่อสร้าง
นต.57 บริษัท แอ็ค คอนสตรัคชั่นแมนเนจเม้นท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ให้บริการที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม ศึกษา สำรวจ ออกแบบ ควบคุม และบริหารงานก่อสร้าง
นต.58 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 172 - ตรวตสภาพพื้นดิน ใต้ดิน และเหนือพื้นดิน ทั้งบนบก ในทะเล และบนอากาศ
- ทดสอบงานด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างทุกชนิด
- ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสาร
- รับออกแบบ คำนวณ ควบคุมงาน และรับเหมาก่อสร้าง
- วางท่อน้ำประปา วางท่อน้ำมันและก๊าซ งานโครงสร้างเหล็ก ก่อสร้างฐานราก บ่อน้ำบาดาล
- ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา วิจัย บริหาร และควบคุมงาน พิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์กา
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา ออกแบบสำรวจ สถาปัตยกรรม และการก่อสร้างทุกชนิด
นต.59 บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด 41 - บริการให้คำปรึกษา ศึกษา สำรวจ ออกแบบ บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง งานวิศวกรรมทุกสาขา ตลอดจนงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
นต.60 บริษัท เอค คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 - รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาที่มากับทางวิศวกรรมและทางสถาปัตยกรรม
นต.61 ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนนิติบุคคลว. และสหาย

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2
นต.62 บริษัท ว. และสหายคอนซัลแตนตส์ จำกัด 46 - ประกอบกิจการการออกแบบ คำนวณ รับปรึกษา และเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างทุกชนิด
- งานสุขาภิบาล การระบายน้ำ การประปา การไฟฟ้า เครื่องกล
- ประกอบธุรกิจและให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
- แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และผลิตพลังงาน
นต.63 บริษัท ว. และสหาย ดีซายน์ จำกัด 58 - ประกอบกิจการการออกแบบ คำนวณ รับปรึกษา และเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างทุกชนิด
- งานสุขาภิบาล การระบายน้ำ การประปา การไฟฟ้า เครื่องกล
- ประกอบธุรกิจและให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
- แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และผลิตพลังงาน
นต.64 บริษัท สยาม พารากอน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนต์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6
นต.65 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

9 - ประกอบกิจการให้คำปรึกษา คำแนะนำ สำรวจ ออกแบบ ระบบสาธารณูปโภค ควบคุมการดำเนินงานด้านวิศวกรรม
นต.66 บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด 7 - จัดทำระบบควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม ระบบควบคุมอาคาร และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- เป็นตัวแทนจำหน่ายระบบควบคุมและเครื่องมือวัดต่างๆ
- ให้บริการหลังการขาย และบริการงานซ่อมต่างๆ
นต.67 บริษัท ยอร์ค แอร์ คอนดิชั่นนิ่ง แอนด์ รีฟริจเจอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

31
นต.68 บริษัท สแปน จำกัด 28 - งานให้คำปรึกษาและรับงานทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา
นต.69 บริษัท คอนซัลติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นต์ 49 จำกัด 44 - ประกอบกิจการทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมทุกสาขาในด้านการออกแบบ การเป็นที่ปรึกษา
- การบริหารงานก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง
นต.70 บริษัท แอ็คเท็ค จำกัด 7 - บริหารงานออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง
- บริหาร/ควบคุมงานก่อสร้าง
- ที่ปรึกษางานก่อสร้าง
นต.71 บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ รีเสิร์ช คอนซัลแทนต์ จำกัด 24 - รับบริการสำรวจออกแบบ วางแผน วางผัง งานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน และงานวิศวกรรม ทุกแขนงและทุกสาขา
- รับบริการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ วิเคราะห์โครงสร้าง ประเมินราคาก่อสร้างควบคุมงานก่อสร้างและปริหารงานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคาร โรงงาน โรงพยาบาล โรงแรม ถนน สะพาน ท่าเทียบเรือ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการสิ่งก่อสร้างทุกประเภท
- รับทำการสำรวจ เจาะ ทดสอบ และวิเคราะห์ หรือการทำด้วยวิธีอื่นใดให้ได้มาซึ่งเกี่ยวกับดิน น้ำ อากาศ ลม วัสดุก่อสร้าง
นต.72 บริษัท ฟิวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด 5 - ประกอบธุรกิจด้านการออกแบบที่ปรึกษา และการสำรวจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกล งานโยธาและงานโครงสร้าง พร้อมสิ่งแวดล้อม
- ประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาออกแบบและให้คำแนะนำ ออกแบบ ก่อสร้าง อุตสาหกรรมการก่อสร้างงานประปา สุขาภิบาล พร้อมกับพัฒนาเมือง
- ประกอบธุรกิจด้านการออกแบบ ที่ปรึกษา และการสำรวจเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย
นต.73 บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด 94 - ให้บริการออกแบบ ควบคุมงานให้คำปรึกษาและแก้ปัญหางานวิศวกรรมทุกประเภท
- ให้บริการด้านการอนุรักษ์พลังงานและการฝึกอบรมด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน
- ให้บริการงานบริการอาคารและโรงงาน งานตรวจสอบสภาพ และงานระบบควมปลอดภัยในอาคารและโรงงานทุกประเภท
นต.74 บริษัท แปลน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 9 - บริการออกแบบและที่ปรึกษาระบบวิศวกรรม
- งานระบบไฟฟ้า งานระบบวิศวกรรมเครื่องกล งานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาล
- งานระบบวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง งานระบบความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย
- งานอนุรักษ์พลังงาน งานระบบน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม
นต.75 บริษัท มาร์ช ยูทิลิตี้ จำกัด 8 - รับบริการเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ ควบคุมงาน เขียนเเบบ งานวิศวกรรม
นต.77 บริษัท เนชั่นแนล เอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

13 - จุดมุ่งหมาย 1
นต.78 บริษัท ยูนิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแท้นส์ จำกัด 2 - ให้บริการให้คำปรึกษาและรับงานด้านวิศวกรรมทุกสาขา ออกแบบ ควบคุมงานบริหาร โครงการ
นต.79 บริษัท เอ็น-เท็ค โซลูชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4
นต.80 บริษัท เซเว่น แอสโซซิเอต คอนซัลแตนส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ให้คำปรึกษาและรับงานด้านวิศวกรรม
นต.81 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด 5 - รับเป็นที่ปรึกษาทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
- ออกแบบ
- ควบคุมงานก่อสร้างทุกชนิดทุกประเภท
นต.82 บริษัท เรียลเอสเตท คอนซัลแทนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

7 - ให้คำปรึกษาแนะนำ ควบคุมการดำเนินงานและการจัดการด้านเทคนิค
- รับบริการออกแบบงานสถาปัตยกรรมและงานสาขาวิชาชีพวิศวกรรมทุกแขนง
- งานสำรวจ ทดลอง ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อการออกแบบนั้นๆ
นต.83 บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด 1 - สำรวจด้านอุทกธรณีวิทยา การศึกษาและวางแผนโครงการ
- ออกแบบรายละเอียดด้านวิศวกรรม
- ควบคุมงานก่อสร้าง
- สำรวจ ศึกษ และวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
- เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ
นต.84 บริษัท เซ็นเตอร์ ออฟ สแตนดาร์ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 10 - ให้คำปรึกษาและรับงานด้านวิศวกรรมทุกสาขา
นต.85 บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จำกัด 0 - งานออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
- บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
- ผู้สำรวจปริมาณงานและราคา (QS)
- Building Information Modelling (BIM)
- งานสนับสนุนทางด้านเทคนิค
นต.86 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี่ คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 - ให้คำปรึกษาและออกแบบงานระบบประกอบอาคาร
- ออกแบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
- ออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- ออกแบบระบบสุขาภิบาล และป้องกันเพลิงไหม้
นต.87 บริษัท เอ็นยิเนียริ่ง พลัส จำกัด 31 - ให้คำปรึกษา
- ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง
นต.88 บริษัท อีอีซี ลินคอล์น สก็อตต์ จำกัด 33 - บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.89 บริษัท ไอ.ที.ซี. (1993) จำกัด 28 - ออกแบบ ติดตั้ง จัดหาและบริการ จำหน่ายอุปกรณ์อะไหล่เกี่ยวกับการทำความเย็นครบวงจร
นต.90 บริษัท บางกอกแพลนเนอร์ แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด 15 - ให้บริการที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม ศึกษา สำรวจ ออกแบบ ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง
- ให้บริการรับทำการสำรวจ คำนวณ ออกแบบ ทดสอล วิเคราะห์ วางแผน และควบคุมงานก่อสรางในด้านวิศวกร สถาปัตยกรรม เศรษฐกิจ สาธารณูปโภค เกษตรกรรม ผังเมือง ทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจัรก
- ให้บริการให้คำปรึกษางานระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นต.91 บริษัท ธารา คอนซัลแตนท์ จำกัด 11 - ให้บริการเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา สำรวจออกแบบ วางแผน และวิจัยด้านวิศวกรรมและสิ่งเเวดล้อม งานประมูลงานรับจ้างทำของทุกชนิดตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
นต.92 บริษัท ร้อจ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 5 - วิศวกรที่ปรึกษา ศึกษา สำรวจ
- ออกแบบ ควบคุมโคงการ บริหารโครงการ
นต.93 บริษัท เทสโก้ จำกัด 21 - ให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
นต.94 บริษัท ไฟร์เทค อินโนเวชั่น จำกัด 7 - ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรพย์สินใดๆตลอดจนดอกผลของทรัพย์สิน
- ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- เป็นนายหน้าตัวเเทน ตัวเเทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจประการ
- กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และกู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม
- ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวเเทนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร พาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโงค์ แลละงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
- ประกอบกิจการโรงเเรม ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ
- ปรกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
- ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยเเพร่สถิติ
- ประกอบธุรกิจทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี วิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- ประกอบกิจการบริการด้านค้ำประกัน
- ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษา
- ประกอบธุรกิจบริการ
- ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน
- ประกอบกิจการจัดสร้างและจำหน่ายภาพยนตร์
- ประกอบกิจการบริการซ่อมแซม
- ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- ประกอบกิจกนารรับจ้างถ่ายรูป
- ประกอบกิจการประมูลเพื่อจ้างทำของ
- ประกอบกิจการให้คำปรึกษา
- ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
- ประกอบกิจการบริการสำรวจ
- ประกอบบริการผลิตสินค้า นำเข้าสินค้าโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้า
นต.95 บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาอาร์เควี จำกัด 5 - เป็นวิศวกรที่ปรึกษาทุกสาขาวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- ออกแบบแปลน แผนผัง และควบคุมการก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
- ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน สะพานและงานโยธา และอื่นๆ
นต.96 บริษัท ร้อจ คอนซัลแตนท์ จำกัด 8 - ให้คำปรึกษา
- ศึกษา สำรวจ ออกแบบ ควบคุมโครงการ บริหารโครงการ
นต.97 บริษัท อินโนเวทีฟ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

9 - ให้บริการด้านวิศวกรรม และการก่อสร้างทุกประเภท
นต.98 บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

9 - ให้บริการด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างทุกประเภท
นต.99 บริษัท พาส แอด จำกัด 4 - ให้คำปรึกษา และรับงานด้านวิศวกรรระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
นต.100 บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด 8 - รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร รวมทั้งรับงานโยธาทุกประเภท
- ประกอบกิจการ ธุรกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
- ประกอบธุรกิจบริการด้านการฝึกอบรมสัมมนา และการถ่ายทอดความรู้ด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม ทุกประเภท ทุกสาขา (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
- ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาด้านพลังงาน และการอนุรักษ์พลังงาน
นต.101 บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด 42 - ให้บริการการสำรวจและศึกษาข้อมูลเบื้องต้น การศึกษาวางแผนหลัก การวางแผน
- สำรวจ ออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างเตรียมเอกสารประกอบแบบก่อสร้าง
- การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง
นต.102 บริษัท สมาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด 1 - งานวิศวกรที่ปรึกษา ออกแบบและคำนวณ วิเคราะห์และทดสอบ ตรวจสอบอาคาร และบริหารโครงการ
นต.103 บริษัท ไทยคอนซัลแตนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 4 - ให้บริการด้านวิศวกรรมในแขนงต่างๆ เช่น วิศวกรรมแหล่งน้ำ งานออกแบบ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมชลศาสตร์ โครงสร้าง ขนส่งและทางหลวง งานสำรวจ ด้านสิ่งแวดล้อม งานศึกษาความเหมาะสม ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
- วิศวกรรมไฟฟ้า และเครืองกล งานควบคุมการก่อสร้าง งานประปา และงานสุภภิบาฃ ด้านพลังงาน
นต.104 บริษัท แซน.อี. 68 คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียรส์ จำกัด 4 - ออกแบบ และก่อสร้างระบบน้ำประปา น้ำสะอาดเพื่อใช้ดื่มและใช้บริโภค
- ประกอบกิจการออกแบบและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในโณงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดย่อม โรงงาน อาคารชุด บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ให้เป็นน้ำดื่ม เพื่อปล่อยลงในแม่น้ำลำคลองต่างๆ ไม่ให้เกิดมลภาวะและอากาศเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
- ประกอบกิจการตรวจสอบ ให้คำปรึกษาฝึกอบรมและปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา น้ำบาดาล น้ำดื่ม และน้ำที่ใช้เพื่อการบริโภคด้วย
- ประกอบกิจการตรวจสอบ ให้คำปรึกษาฝึกอบรมและปรับปรุงระบบน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม อาคารชุด และบ้านเรือนที่อยู่อาศัยทั่วไป
- ประกอบกิจการจัดทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและงานวิจัย
นต.105 บริษัท นอร์ซีฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 19 - ให้คำปรึกษาทางวิศวกรรม
- ให้บริการรับเป็นผู้จัดการและเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำแก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ทั้งในและนอกราชอาณาจักรเกี่ยวกับวิศวกรรม
- ทำการติดต่อและทำความตกลงกับกรทรวง ทบวง กรม จังหวัด อำเภอ เทศบาล เจ้าพนักงาน เพื่อขอรับสิทธิ์ใบอนุญาตสัมปทาน หรือสิทธิพิเศษที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- จัดตั้งสาขาในประเทศไทย เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ทั้งปวง หรือข้อใดข้อหนึ่งดังระบุในหนังสือบริคณห์สนธินี้
- กู้ยืมเงิน และรับสินเชื่ออื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้สินเชื่อแก่ลูกค้าหรือบุคคลอื่นใดโดยไม่มีข้อกำหนดตามที่บริษัทเห็นสมควรไม่ว่าโดยมีประกันหรือไม่กตาม (ยกเว้นการรับจำนองสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์)
- จัดหาเงินตราไทย และเงินตราต่างประเทศเพื่อเป็นทุนเพิ่มเติม สำหรับดำเนินกิจการของบริษัท
- เช่าอลังหาริมทรัพย์ และจัดให้ได้มาและทรงสิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน และสิทธิเก็บกินในอสังหาริมทรัพย์ ถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามที่กฎหมายพึงอนุญาต
- ซื้อ เช่า ให้เช่า จำนำ รับจำนำ เช่าอสังหาริมทรัพย์และจำนองอสังหาริมทรัพย์ตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้
- คำประกัน ความรับผิด หรือการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือคณะบุคคล โดมีการประกันหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนค้ำประกันคนต่างด้าว ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร หรือ เดินทางออกนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายคนเข้าเมืองและกฎหมายภาษีอากร เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการองบริษัท และค้ำประกันตามกฎหมายศุลกากร
- ค้ำประกนหรือวางหลักประกันกับเจ้าหน้าที่ตำรสจหรือองค์กรที่มีอำนาจอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำสัญญาประกันเพื่อใหปล่อยตัสกรรมการ เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัทซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในการกระทำความผิดทางอาญาใดๆ จากการควบคุม โดยมิได้ทำเป็นการค้า
- บริษัทมีสิทธิออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้นที่ตั้งไว้
- นำเข้า พัฒนา จัดจำหน่าย ให้บริการจัดการระบบ และฝกอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ อุปกรร์คอมพิวเตอร์ และชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ และประกอบกิจการในการป้อนข้อความ บันทึกข้อมูลแผนที่ และรายละเอียดภูมิประเทศหรือรายละเอียดอื่นๆ ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนประกอบกิจการรับจ้างซ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ และแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์
- ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านคมนาคมขนส่ง และดำเนินงานทางวิศกรรมสาขาโยธา เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ เหมืองแร่ สิ่งแวดล้อมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมอื่นๆ รวมถึงงานสถาปัตยกรรม ในด้านการคำนวณ ออกแบบ เขียนแบบ ควบคุมการก่อสร้าง ควบคุมการติดตั้ง ติดตั้ง บริหารระบบ คำนวณราคา รวมทั้งรับจัดทำสัญญา และเตรียมเอกสารประกิบสัญญาเพื่อการประกวดราคาและให้บริการวางแผน พัฒนาและวิเคราะห์โครงการและการศึกษาด้านความเหมาะสมของโครงการ พร้อมทั้งให้การบริการฝึกอบรมในงานด้านวิศวกรรม
- ให้บริการส่งออก ข้อมูลทางด้าน รายการคำนวณ ออกแบบ เขียนแบบทางด้านวิศวกรรม
- ประกอบวิชาชีพ หรือได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรทควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร หรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก เป็นผู้ตรวจสอบสภาพอาคารและตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบอาคาร ตามที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร สำนักควบคุมและตรวจอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นต.106 บริษัท เมตริก จำกัด 3 - ควบคุมงาน เป็นที่ปรึกษา และรับออกแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- รับสำรวจทางวิศวกรรม
- ให้บริการด้านบริหารงานก่อสร้างและบริหารโครงการก่อสร้าง
นต.107 บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด 19 - ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมทุกสาขา
- ควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.108 บริษัท เกษมดีซายน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 16 - ประกอบกิจการบริการด้านการออกแบบวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การทดสอบด้านวิศวกรรม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมทุกประเภท
- ประกอบกิจการด้านการบริหารโครงการวิศวกรรมทุกสาขา และจำหน่ายเครื่องมือต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม ได้แก่ กล้องสำรวจ เครื่องมือวัดระยะทางระบบอิเล็คทรอนิค แม่แรงต่างๆ เครื่องวัดความเครียดด้านวิศวกรรม
- ประกอบกิจการขายปูนซีเมนต์ อุปกรณ์ก่อสร้างสมัยใหม่ วัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ เช่น อีพ็อกซี่ สารเคมี สำหรับงานก่อสร้าง
นต.109 บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด 62 - ให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมและงานบริหารงานและควบคุมงานก่อสร้างโครงการในทุกสาขา รวมทั้งวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมจราจร และขนส่ง จักรกล เคมี โครงสร้าง ทะเล อุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคและไฟฟ้าและโทรคมนาคม
- ให้บรการสำรวจปริมาณงานก่อสี้างและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
- ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งเเวดล้อม จัดทำรายงานประเมินผลกระทบ ตรวจสอบวิจัย และปรับปรุงสิ่งเเวดล้อม ศึกษาและจัดทำแผนที่ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
- รับปรึกษาทางวิชาการและวิชาการธรณีศึกษา และบริการด้านเทคนิค งานสำรวจ ศึกษา ค้นคว้าวิจัย ออกแบบ ประเมินผล สรุปผล และทำรายงานในโครงการพัฒนาต่างๆด้านสถาปัตยกรรม ออกแบบและวางผังและวิศวกรรมทุกแขนง และทุกสาขาให้กับเอกชน ส่วนราชการองค์การของรัฐ องค์กรระหว่างประเทศ และ ต่างประเทศ
นต.110 บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

7 - ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
- ประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมโยธา โครงสร้าง แหล่งน้ำ สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
นต.111 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด 86 - ให้บริการรับจ้างปลูกหรือก่อสร้างทุกชนิด
- ให้บริการรับออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- ให้บริการควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้างทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- ให้บริการเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และให้บริการบริหารงานอาคารทุกประเภท
- ให้บริการประเมินค่าทรัพย์สินทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท
นต.112 บริษัท ซีพีพี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

10
นต.113 บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 25 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.114 บริษัท ศิริดา คอนซัลแตนท์ จำกัด 2 - ให้บริการด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร เช่น ออกแบบ บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม รวมทั้งระบบต่างๆ เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้บริการด้านพลังงาน เช่น อนุรักษ์พลังงาน
นต.115 บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

7 - ให้บริการด้านจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานทุกชนิด
นต.116 บริษัท พี.วี.เอส.-95 คอนซัลแต้นซ์ จำกัด 15 - บริการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมทุกสาขา
- รับจ้างสำรวจ ออกแบบงานวิศวกรรมทุกประเภท
นต.117 บริษัท กรีนเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - รับเป็นที่ปรึกษา ออกแบบคำนวณ ควบคุมการก่อสร้าง
- ตรวจสอบวางโครงการเกี่ยวกับการก่อสร้างทุกชนิด
นต.118 บริษัท พาราเม้าท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ประกอบกิจการด้านวิศวกรรม รวมทั้งออกแบบ ที่ปรึกษา และคุมงานก่อสร้าง
นต.119 บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาไทย จำกัด 7 - บริการให้คำปรึกษาและรับงานทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ซึ่งมีอยู่ 11 ข้อ ธุรกิจหลักจะดำเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการที่ปรึกษา ทางด้านการวางแผนแม่บท การศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของโครงการทางด้านเศรษฐกิจและวิศวกรรมศาสตร์ทำการสำรวจภาคสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลประถมภูมิและทุติยภูมิ เพื่อใช้ในงานสำรวจออกแบบรายละเอียด ทำรายการคำนวณ ประเมินราคาก่อสร้างและดำเนินการของโครงการการบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง ทางด้านสาธารณูประการ งานถนน ทางหลวง ทางรถไฟ งานระบบการขนส่งมวลชนด้วยรถไฟ รถไฟฟ้า ทางด่วน งานด้านโครงสร้าง งานสะพาน อาคารขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม งานพัฒนานิคมอุตสาหกรรม งานสนามบิน งานระบบการประปา ระบายน้ำ ระบบรวบรวมและกำจัดน้ำเสีย งานดินและฐานราก เขื่อนอ่างเก็บกักน้ำและงานระบบชลประทาน งานที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการ การจัดรูปแบบโครงสร้างองค์กรการบริหารงาน
นต.120 บริษัท วันแมเนจเม้นท์ จำกัด 21 - ที่ปรึกษาบริหารโครงการ บริหารงานก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง และตรวจงานก่อสร้าง
นต.121 บริษัท เน็คโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

9 - ให้คำปรึกษา
- ออกแบบ
- ควบคุมงานก่อสร้าง
นต.122 บริษัท อุทัย คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

9 - ออกแบบ/ให้คำปรึกษาวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล
- ให้บริการให้คำปรึกษาวิศวกร ปลูกสร้างอาคาร ตึกแถว และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
นต.123 บริษัท โพเทนเชียล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแท้นส์ จำกัด 3 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
- ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ประปา สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม ชลประทาน เครื่องกล อุตสาหการ
- สำรวจ ศึกษา วิจัย ออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการต่างๆ ทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
- ให้คำปรึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
นต.124 บริษัท เอ็ม.วี.เอส. คอนซัลแท้นส์ จำกัด 4 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร และงานก่อสร้างอื่นทุกชนิด
- ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ประปา สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม ชลประทาน เครื่องกล อุตสาหการ
- สำรวจ ศึกษา วิจัย ออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
- ให้คำปรึกษาและจัดทำรายงานการประมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาด้านการผลิต พัฒนา ให้เช่า ให้บริการและจัดจำหน่ายซอฟท์แวร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ประกิบกิจการการค้า สายพานส่งกำลัง สายพานลำเลียง อุปกรณ์ส่งกำลัง
นต.125 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 36 - งานศึกษาเบื้องต้น การจัดทำแผนแม่บท และศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
- การสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ ทดสอบงานด้านปฐพีกลศาสตร์ และการเจาะสำรวจฐานราก
- การคำนวณและออกแบบรายละเอียด ตลอดจนวิเคราะห์งานด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม จัดเตรียมเอกสารประกอบสัญญา ประมาณราคา และเอกสารเพื่อการประกวดราคา
- บริหารโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ และควบคุมงานก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม ตรวจสอบติดตามและประเมินผลโครงการ
- การศึกษาวิเคราะห์ด้านการเงิน เศรษฐกิจ การลงทุนและความเป็นไปได้ของโครงการ
- การศึกษา และวางแผนป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม มลภาวะและระบบนิเวศวิทยา
นต.126 บริษัท พี ยู แอสโซซิเอทส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

7 - ประกอบกิจกรรมรับเป็นที่ปรึกษา และรับออกแบบงานโครงสร้างอาคาร และ ควบคุมงานระบบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และเครื่องกล
นต.127 บริษัท เอส เอ็น บี คอนซัลแตนท์ จำกัด 8 - บริการให้คำปรึกษา
- ออกแบบ บริหารงานโครงการ ด้านวิศวกรรมระบบทั้งหมด
นต.128 บริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด 11 - ให้บริการทางด้านวิศวกรรม
- ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและให้คำปรึกษาทางวิชาการ
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย
- สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่น
- รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
นต.129 บริษัท ทีดับเบิ้ลยูไอ คอนซัลแตนส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ให้คำปรึกษา
นต.130 บริษัท ดับเบิลยูเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด 42 - ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม การออกแบบอาคารที่พักอาศัย โรงแรม อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม อาพาร์ตเม้นท์ โรงงาน และดำเนินการอันเกี่ยวกับการออกแบบอาคารโครงสร้างทุกชนิด ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ สนามกีฬา และการก่อสร้างทุกชนิด
- ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบ ให้คำแนะนำดูแลงานก่อสร้าง และการตกแต่งทุกชนิด
- ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำในงานที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง การบริหารงานพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
- ประกอบธุรกิจให้บริการรับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม การออกแบบอาคาร ที่พักอาศัย โรงแรม อาคาร สำนักงาน อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม อาพาร์ทเม้นท์ โรงงาน รถไฟ รถไฟฟ้า และงานคมนาคมขนส่งทุกประเภท ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารและโครงสร้างทุกชนิด ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ สนามกีฬา และการก่อสร้างอื่นทุกชนิด
- ประกอบธุรกิจบริการและรับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ วางแผน ออกแบบโรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อยทุกชนิดทุกประเภท รวมทั้งระบบส่งจ่ายและระบบจำหน่ายไฟฟ้าและงานไฟฟ้าหลักทุกประเภทตลอดจนการดำเนินการ จัดให้มี ติดตั้ง ก่อสร้าง จัดการ พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา ขยาย เปลี่ยนแปลง ซ่อมแซม และดำเนินการใดๆ อันเกี่ยวข้องโรงไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อย และสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการหรือใช้โรงไฟฟ้าและสถานีย่อยดังกล่าว
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในกิจการร่วมค้า (Joint Venture) กับบุคคล หรือนิติบุคคลตลอดจนองค์การใดๆทั้งของภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและนอกประเทศเพื่อประโยชน์ของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจให้บริการและรับเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมทุกประเภท ไม่ว่ากิจการร่วมค้านั้นๆ จะมีวัตถุประสงค์เดียวกับบริษัทหรือไม่ก็ตาม
นต.131 บริษัท บี ซี เอ็ม วิศวกรที่ปรึกษา จำกัด 1 - รับออกแบบงานวิศวกรรมทุกแขนงและงานสถาปัตยกรรม และงานสาขาวิชาชีพวิศวกรรมทุกแขนง รวมถึงการสำรวจ ทดลองค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อการออกแบบนั้นๆ
- รับควบคุมงาน บริหารงานก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรมทุกแขนง
- รับวิเคราะห์และแก้ไขงานอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีปัญหาการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเกิดจากการใช้งานผิดประเภทเป็นต้น
- รับปรึกษา ให้คำแนะนำ ควบคุมการดำเนินงาน และการจัดการด้านเทคนิค รวมทั้งการค้นคว้าทดลอง วิเคราะห์วิจัย ในกิจการใดๆแก่บุคคลทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศต่างๆ
- รับบริการด้านการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ หาข้อมูล ประเมินผล เพื่อนำมาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สถาปัตยกรรม และวิศวกรรมในโครงการธุรกิจต่างๆทั่วไป
นต.132 บริษัท พาวเวอร์กริด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 16 - บริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงานและระบบส่งไฟฟ้า
นต.133 บริษัท แปลน คอนซัลแตนท์ส จำกัด 48 - ให้บริการที่ปรึกษา
- ควบคุมงานก่อสร้าง
นต.134 บริษัท ที.พี.เอฟ.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 13 - ให้บริการเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ในด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
นต.135 บริษัท แพลนโปร จำกัด 7 - งานศึกษาความเหมาะสมหรือความเป็นไปได้ของโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาออกแบบด้านวิศวกรรม การประมาณค่าใช้จ่ายในการลงทุน การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน เป็นต้น
- งานศึกษาวางแผนด้านการจราจรและขนส่งในเมืองและภูมิภาค
- งานศึกษาวางแผนพัฒนาระบบโครงข่ายถนนและทางด่วน
- งานศึกษาและวางแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
- งานศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transport System)
- งานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาเมืองและวางผังเมือง
- งานสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจราจรและขนส่ง อาทิ การสำรวจปริมาณจราจร การสำรวจความเร็วในการเดินทาง การสำรวจจุดเริ่มต้น-จุดปลายทางของการเดินทาง เป็นต้น
- งานศึกษาคาดการณ์ปริมาณจราจรและปริมาณผู้โดยสาร
- ศึกษาพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลโครงการ
- ศึกษาและออกแบบระบบวิศวกรรมจราจร รวมถึงการจัดทำแผนการจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้าง
- งานศึกษาผลกระทบด้านการจราจร อันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาที่ดินในเชิงพาณิชย์ต่างๆ เช่น โครงการก่อสร้างศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน และอาคารชุดพักอาศัย เป็นต้น
- งานศึกษาและออกแบบที่จอดรถ รวมถึงแนวทางการจัดการจราจรภายในพื้อนที่โครงการ
นต.136 บริษัท พีซีบีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 6 - บริการให้คำปรึกษาและรับงานทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา ให้คำแนะนำวางแผนแม่บทและแผนงานการบริหารการบริหารงนและเทคนิคทางวิศวกรรม ด้านต่างๆ การคำนวณและออกแบบติดตั้ง เกษตรกรรม สถาปัตยกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การลงทุน การเงินและการธนาคาร ตลอดจนปัญหาและเทคนิคเกี่ยวกับการผลิตและการตลาด
นต.137 บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) 12 - ประกอบธุรกิจบริการการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรมด้วยเทคนิคไม่ทำลาย ซึ่งเป็นกระบวนการทางเทคนิคการทดสอบที่ไม่ทำให้ชิ้นงานทดสอบมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ไปจากเดิม ไม่ว่าก่อนหรือขณะหรือภายหลังทำการทดสอบ โดยมีจุดประสงค์ เพื่อหารายละเอียดภายในโครงสร้างของชิ้นงานที่ไม่สามารถสัมผัส หรือมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรืออุปกรณ์ใดโดยง่าย
นต.138 บริษัท สยาม-เทค กรุ๊ป จำกัด 7 - ให้คำปรึกษา วางแผน ดำเนินการสำรวจแะจัดทำรายงานโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอความเห็นชอบโครงการ หรืออนุมัติงบประมาณ งานศึกษาแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม
- ออกแบบรายละเอียด งานด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาโครงการ และงานควบคุมงานก่อสร้าง
นต.139 บริษัท เอิร์ธ เทค เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4
นต.141 บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 30 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมควบคุม บริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมจราจร
นต.142 บริษัท ซีด้า จำกัด 24 - ออกแบบงานวิศวกรรม
- บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
- ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เฉพาะในส่วนอาคาร
นต.143 บริษัท อีลีแม็ค จำกัด 10 - รับปรึกษาและออกแบบงานระบบอำนวยความสะดวก
นต.144 บริษัท พี แอนด์ ซิกน่า จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5
นต.145 บริษัท พรีมา เทคมาร์ค จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับจ้างเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
- รับบริการออกแบบงานสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรมทุกแขนง
- รับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ ถนน โรงงาน ที่พัก สิ่งปลูกสร้างทุกชนิด
นต.146 บริษัท ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ จำกัด 6 - ให้บริการ ให้การปรึกษา รับจ้างทำงานด้านวิศวกรรม ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ฯ ในด้านต่างๆ อันประกอบด้วย วิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมโครงสร้าง กรมชลประทานฯ
นต.147 บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด 4 - ประกอบกิจการสำรวจ ศึกษา วิจัย วางแผน ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง
- ดำเนินและติดตามประเมินผลโครงการและคำปรึกษาด้านต่างๆในโครงการทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรมอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม พัฒนาเมือง ชุมชนและชนบท สิ่งแวดล้อมองค์กรและบริหารเศรษฐศาสตร์และการเงินเป็นต้น
นต.148 บริษัท ประสาทคอนซัลแทนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - ทำการศึกษา เขียนรายงาน ทำการสำรวจ ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างทุกชนิด
- ทำการศึกษาวิจัย และให้คำปรึกษาทางวิชาการด้านวิศวกรรม
นต.149 บริษัท บิลเดอร์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด 15 - ประกอบกิจการรับปรึกษาด้านการออกแบบ , ควบคุมงานก่อสร้าง
นต.150 บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

10
นต.151 บริษัท พี ดับบลิว เอช แอล วิศวกรที่ปรึกษา จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6
นต.152 บริษัท เอ็พทากอน คอนซัลแตนทส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ประกอบกิจการรับออกแบบทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม รวมทั้งออกแบบตกแต่งแจะจัดหาเครื่องตกแต่งภายใน
- ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง
- ประกอบกิจการค้าที่ดิน ทำการจัดสรรที่ดินและบ้าน
- ประกอบกิจการซื้อขาย ให้เช่า สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์ ทุกชนิดทุกประเภท
นต.153 บริษัท เอส เอส เค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - ออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง
- ที่ปรึกษางานวิศวกรรมโครงสร้าง
นต.154 บริษัท อลานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 6 - คำนวณ ออกแบบ เขียนแบบ คำนวณราคาก่อสร้าง
- ออกแบบและควบคุมการติดตั้งเครื่องจักรกล อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง
- ประกอบกิจการด้านการบริการวิศวกรรมวางแผนและวิเคราะห์โครงการ การศึกษาด้านความเหมาะสมของโครงการ
- ประกอบกิจการด้านการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม การตกแต่งภายใน มัณฑนศิลป์ และงานสถาปัตยกรรมอื่นๆ ทุกชนิด
- ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาทางด้านกฎหมาย ทางด้านบัญชี พาณิชยกรรม เกษตรกรรม การประมง การป่าไม้ อุตสาหกรรมต่างๆ
- ประกอบกิจการด้านบริการการบริหารงานก่อสร้างด้านวิศวกรรม สาขาต่างๆ ทุกชนิด
นต.155 บริษัท ไดนามิค เอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตนทส์ จำกัด 57 - บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.156 บริษัท ดอร์ช คอนซัลท์ เอเซีย จำกัด 5 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริการงานก่อสร้าง
นต.157 บริษัท แอลฟ่า จีโอเทค จำกัด 3 - รับทำการสำรวจ เจาะทดสอบและวิเคราะห์ดิน วัสดุก่อสร้าง สินแร่ ทรัพยากรธรรมชาติ
- สำรวจ รังวัดที่ สอบเขตที่ดินทำแผนที่ต่างๆ แบ่งแยกหรือรวมที่ดิน
- สำรวจข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับงานสนามในวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เกษตรกรรม
- ทำแผนที่ต่างๆ ภาพถ่ายทางอวกาศ ภาพถ่ายดาวเทียม
นต.158 บริษัท โมเดอร์น เทคโนโลยี คอนซัลแตนทส์ จำกัด 9 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
- ควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.159 บริษัท เมโทรโปลิแตน เอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตน จำกัด 6 - บริการให้คำปรึกษาและออกแบบทางด้านวิศวกรรม
- บริการควบคุมงานก่อสร้าง
นต.160 บริษัท ฤทธา จำกัด 484 - รับเหมาก่อสร้างงานโยธาทุกประเภท เป็นที่ปรึกษาและออกแบบด้านวิศวกรรม ออกแบบและดำเนินการก่อสร้างอาคารและโรงงานและระบบเครื่องกล ควบคุมดูแลงานก่อสร้างอาคารโรงงานและระบบเครื่องกล
นต.161 บริษัท เอเบิล คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 - ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน พลังงานในรูปแบบอื่น เเละเป็นที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆการตลาดและบริการองค์กร
- ประกอบกิจการเป็นบริษัทจัดการพลังงานให้บริการในด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่ให้บริการครบวงจรโดยให้คำปรึกษา การเสนอโครงการ การบริหารโครงการการออกแบบทางด้านวิศวกรรมวิเคราะห์การใช้พลังงานติดตั้งอุปกรณ์และจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงานทดแทน
นต.162 บริษัท มอท แมคโดนัลด์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - เป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการ ที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคอุตสาหกรรมและวิศวกรรม
- วิเคราะห์เชิงธุรกิจ และรับจัดการการเขียนทางเทคนิคอุตสาหกรรมและวิศวกรรม
- และจัดการหรือจัดองค์กรใหม่แก่ธุรกิจใดๆ
- กระทำการเป็นที่ปรึกษาแก่บุคคล สำนักงาน บริษัท องค์กร ตัวแทน หรือผู้มีอำนาจอื่น
- ก่อสร้าง บำรุงรักษา เปลี่ยนแปลง ทำให้เพิ่มขึ้น รื้อถอน เคลื่อนย้าย
- หรือเปลี่ยนแทนที่อาคาร โรงงาน เครื่องจักร และสิ่งก่อสร้างทุกประเภท
- รวมถึงรับทำงานดังกล่าวให้แก่ส่วนราชการ หรือเข้าร่วมกับบุคคล สำนักงาน หรือบริษัท
- ในการกระทำดังกล่าว
นต.163 บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 10 - ที่ปรึกษางานด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม สำรวจข้อมูล สำรวจและออกแบบ
- การศึกษาโครงการเชิงเศรษฐศาสตร์ การจัดทำโครงการ การบริหารโครงการ
- บริหารงานก่อสร้าง งานจัดการสิ่งแวดล้อม งานวิเคราะห์และวิจัย
- งานวิเคราะห์สมรรถนะของอาคารและสิ่งปลูกสร้างทั่วไป
นต.164 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง ดีไซน์ คอนซัลแตนส์ จำกัด 20 - ออกแบบ ที่ปรึกษาควบคุมงาน และบริหารงานก่อสร้าง
นต.165 บริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ส จำกัด 11 - ให้บริการด้านวิศวกรรมที่ปรึกษา การคำนวณออกแบบ เยนแบบ
- ประมาณราคาค่าก่อสร้าง รับจัดทำสัญญา จัดทำเอกสารประกอบสัญญา เอกสารประกวดราคา
- ควบคุมการก่อสร้าง
นต.166 บริษัท ปภพ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

10 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.167 บริษัท ออเรคอน คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 94 - บริการให้คำปรึกษาและให้บริการด้านวิศวกรรม
นต.168 บริษัท เอส พี เอ็น อิเลคทริค จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6 - รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ และหม้อแปลงไฟฟ้า
- บริการซ่อมบำรุง-ปรับปรุงระบบไฟฟ้าต่างๆ
นต.169 บริษัท เอเออี แอนด์ คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

16
นต.170 บริษัท ปภพ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - วิศวกรรมและสถาปัตยกรรมของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และอื่นๆ
นต.171 บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด 3 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.172 บริษัท อินเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง มาเนจเมนต์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน การผลิต การตลาด และจำหน่าย
- บริการทางด้านกฎหมาย บัญชี วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การโฆษณา
- รับฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการทำงาน การประหยัดพลังงาน
- แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน วิชาการอื่นๆ
- ประกอบกิจการการประมูลรับจ้างทำของ
- รับปรึกษา ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง และบริการเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการอนุรักษ์พลังงาน
- อุปกรณ์ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน งานด้านคุณภาพต่างๆ
นต.173 บริษัท เพาเวอร์เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 - ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้า
- ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ
- ให้คำปรึกษาแนะนำวิศวกรรม
นต.174 บริษัท วอร์นส์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด (เลิกกิจการ)

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

34 - ให้คำปรึกษาและรับงานด้านวิศวกรรมทุกสาขา
นต.175 บริษัท ฟีเนสส์ ซอยล์ เทสติ้ง จำกัด 5 - ให้คำปรึกษาและรับงานด้านการแก้ไขอาคารทรุด
- ให้คำปรึกษาและรับงานด้านวิศวกรรมทุกสาขา
นต.176 บริษัท เอเชีย คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

7 - บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจ ออกแบบ และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.177 บริษัท วายพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 - ประกอบธุรกิจบริการ ทำการศึกษาความเป็นไปได้ ออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ควบคุมงานก่อสร้าง เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำทางด้านวิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมเเหล่งน้ำและวิศวกรรมโยธา
นต.178 บริษัท ว๊อต จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ประกอบกิจการศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ วิจัย คำนวณและออกแบบ
- เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ บริการงานด้านการบริหารและเทคนิคด้านวิศวกรรมสถาปัตยกรรม
- ประเมินผลกระทบบของโครงการที่เกี่ยวข้อง
นต.179 บริษัท เคเคที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3 - ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำงานด้านบริหารและเทคนิคทางด้านวิศวกรรม
- คำนวณ การออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง และรับคบคุมงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- รับทำการตรวจสอบ ทดสอบเสาเข็ม และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ เพื่อให้ได้มาตรฐาน
- รับคำนวณออกแบบ จัดพิมพ์รูปแบบ และควบคุมแก้ไขแบบ ให้ได้มาตรฐาน
- รับควบคุมงานทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- รับทำการรังวัด สำรวจที่ดิน ทำแผนที่ที่ดิน ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงที่ดินและอาคาร
นต.180 บริษัท สก็อต วิลสัน เคอร์แพตทริก (ประเทศไทย) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

22 - ประกอบกิจการวิศวกรที่ปรึกษา
- ออกแบบ วางแผน กำกับดูแล และจัดการบริหารงานทางด้านวิศวกรรมก่อสร้าง
นต.181 บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด 27 - รับจ้างออกแบบ
- ให้คำปรึกษา
- ควบคุมงานก่อสร้าง
นต.182 บริษัท สหพรพรหม จำกัด 3 - ที่ปรึกษาด้านการบำบัดน้ำเสียและของเสียอุตสาหกรรม และของเสียชุมชน
- ออกแบบรวมก่อสร้างระบบควบคุมมลพิษทางน้ำ
- บริหารโครงการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
- ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ทดสอบและทดลองเดินระบบ
นต.183 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีซีเอส คอนซัลแตนทส์

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3
นต.184 บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด 1 - ให้บริการทางวิชาการด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม น้ำ อากาศ เสียง ของแข็ง สภาวะในการทำงาน ซึ่งครอบคบุมการให้บริการในลักษณะต่างๆ
นต.185 บริษัท ซัน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3
นต.186 บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 2 - ให้บริการเป็นที่ปรึกษา
- ให้คำแนะนำ จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงงานวิศวกรรมต่างๆ
- การออกแบบรายละเอียด
นต.187 บริษัท แอล จี เอช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

12
นต.188 บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

15 - จำหน่าย ติดตั้ง ระบบวิศวกรรมประกอบอาคารทุกระบบ
- บริการซ่อมบำรุง บริหาร จัดการ ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
นต.189 บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด 14 - ให้บริการด้านการทดสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) ตรวจรับรองคุณภาพเพื่อความปลอดภัย ในเครื่องจักร อุปกรณ์ ภาชนะรับแรงดัน หม้อไอน้ำ ระบบท่อเเรงดันและงานโครงสร้างเหล็ก
นต.190 บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด 4 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและก่อสร้าง
นต.191 บริษัท ซี โอ ยู จำกัด 25 - รับบริการออกแบบงานสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และงานสถาปัตยกรรม
- สำรวจ ทดลอง ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการออกแบบ
นต.192 บริษัท อินฟราเนท จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - การศึกษา ค้นคว้า วางแผน วิเคราะห์ วิจัย และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา
นต.194 บริษัท โปรเจคส์เอเซีย จำกัด 51 - เป็นที่ปรึกษาด้านการก่อสร้าง
- ออกแบบ งานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม ระบบวิศวกรรม
นต.195 บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด 11 - ให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
นต.196 บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 1 - ให้บริการด้านวิศวกรรม
- การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธา/โครงสร้าง
- วิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม การสำรวจ การสำรวจ การประมาณราคา
- ควบคุมการก่อสร้าง การวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน
- การจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ การวางผังเมือง
- งานออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
- เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความพร้อมในการให้บริการ
นต.197 บริษัท ซันยู คอนซัลแตนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

9 - ให้บริการเป็นวิศวกรที่ปรึกษา
นต.198 บริษัท เอฟรี่ (ประเทศไทย) จำกัด 1 - ให้บริการที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมทุกประเภท รวมถึงบริการ
- การก่อสร้างโรงไฟฟ้าและรับเหมาก่อสร้างโรงงานไฟฟ้ารวมถึงการก่อสร้างโรงงานต่างๆ
นต.199 บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด 86 - รับออกแบบงานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานวิศวกรรมระบบ
- บริหารและควบคุมการก่อสร้างทุกชนิด
- รับบริการงานที่ปรึกษาทางด้านเทคนิค วิชาการ ในงานสำรวจ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์
- ออกแบบประเมินผล ทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง ชุมชนเมือง
- รวมทั้งงานด้านการพัฒนาเมือง ทุกแขนงและทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
นต.200 บริษัท พี ที อี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 10 - บริการให้คำปรึกษา และรับงานด้านวิศวกรรมในสาขาคมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรมก่อสร้าง
นต.201 บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา พี.เอช. 2000 จำกัด 26 - บริการให้คำปรึกษาในการเตรียมและจัดระบบการบริหารงานโครงการก่อสร้าง
- ให้บริการควบคุมงานและบริหารก่อสร้าง
- ให้บริการออกแบบและจัดทำแบบก่อสร้างอาคาร งานวิศวกรรมโครงสร้าง
นต.202 บริษัท เสนา อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลอปเมนท์ จำกัด 1 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุม บริหารการก่อสร้าง
- ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง
นต.203 บริษัท โปรเทคโนโลยี่ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - รับเหมาก่อสร้างงานระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อ อาคารต่างๆ
- ตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมจากต่างประเทศ เช่น ปั๊มสูบสารเคมี เครื่องฉีดน้ำ
นต.204 บริษัท เมกก้าเทค คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - เป็นบริษัทที่ปรึกษาให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม ประกอบไปด้วย งานสำรวจ ศึกษา วิจัย ออกแบบรายละเอียด ควบคุมการก่อสร้าง จัดทำสัญญา และจัดเตรียมเอกสารประกอบสัญญาเพื่อการประกวดราคาในงานก่อสร้าง โดยรับงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเอกชน หน่วยงานและองค์กรของรัฐบาล
นต.205 บริษัท ศรีอู่ทอง จำกัด 17 - บริการผู้รับจ้างก่อสร้ง
- บริการงานควบคุมการก่อสร้าง
- บริการงานออกแบบ
นต.206 บริษัท คอนซัลติ้ง เอนยิเนีย จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

7
นต.207 บริษัท พีพีแอล เอ็นจิเนียร์ส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - บริการด้านการออกแบบและที่ปรึกษาระบบวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง
นต.208 บริษัท เพอร์เฟ็คท์ เทสติ้ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - ตรวจสอบ/ทดสอบคุณลักษณะ การสร้าง การประกอบ คุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพหรือความปลอดภัย
นต.209 บริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - บริการเป็นที่ปรึกษา ฝึกอบรม และวิจัย ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เศรษฐศาสตร์ การศึกษา การเงิน บัญชี กฎหมาย มาตรฐาน และอื่นๆ
- ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและฝึกอบรมด้านบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949 เป็นต้น รวมถึงมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมถึงการตรวจมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และมาตรฐานทางวิศวกรรม และอื่นๆ
- บริการให้คำปรึกษาและฝึกอบรม ด้านวิศวกรรม และบริการด้านเทคนิคอื่นๆ ซึ่งเป็นการบริการที่อาศัยความเชี่ยวชาญ เช่น วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลศาสตร์ วิศวกรรมระบบเสียง วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเครี เป็นต้น
- การอบรม จัดสัมมนา ตาม พ.ร.บ. ต่างๆ เช่น ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดการพลังงงาน การตรวจสอบอาคาร การตรวจสอบหม้อน้ำ เป็นค้น
- บริการด้านการสำรวจปิโตรเลียม รับปรึกษางาน จัดฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจและผลิตปิโตเลียม
- วิจัยและการพัฒนา การทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรม สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
นต.210 บริษัท เวิร์ลไวด์ คอนซัลแต้นท์ ออฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ให้คำปรึกษางานวิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ ไฟฟ้า งานติดตั้งเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
- งานออกแบบวิศวกรรม งานวางแผนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม งานด้านพลังงาน
นต.211 บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

19 - รับบริการออกแบบให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุม รวมถึงบริหารงานก่อสร้างและเดินระบบบำบัดมลพิษต่างๆ
นต.212 บริษัท สยาม คอสไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5
นต.214 บริษัท ที่ปรึกษาพัฒนภูมิ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

8 - ประกอบกิจการสำรวจ ศึกษา วิจัย ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง
- ให้คำปรึกษาในโครงการต่าง ๆ ทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
นต.215 บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 67 - บริการบำรุงรักษา เดินเครื่องแก่โรงไฟฟ้า และบริการงานด้านวิศวกรรม
นต.216 บริษัท สุวรรณภูมิ วิศวกรที่ปรึกษา จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - สำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ
- เจาะสำรวจดินเพื่อออกแบบ ฐานราก
- ทดสอบ ตรวจสอบคุณภาพวัสดุงานคอนกรีตและงานถนน
- ออกแบบรายละเอียดโครงสร้างงานโยธา งานระบบไฟฟ้า เครื่องจักรกลและสุขาภิบาล
- ออกแบบคลองชลประทาน และอ่างเก็บน้ำ
- ควบคุมการก่อสร้าง
นต.217 บริษัท ทาฟ อินสเปคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

8
นต.218 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) 3936 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ) เป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน มีหน้าที่จัดหาพลังงานไฟฟ้าให้สอดคล้องกับความต้องการและการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น โดยตระหนักถึงภารกิจในการดำเนินการจัดหา และผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพมั่งคง เชื่อถือได้ เเละมีราคาที่เหมาะสม ภารกิจที่สำคัญ คือ การออกแบบและก่อสร้าง รวมไปถึงการพัฒนาโรงไฟฟ้า และผลิตกระแสไฟฟ้าและควบคุมดูแลระบบสายไฟฟ้าเชื่อมโยงทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ด้วยทั่วกัน
นต.220 บริษัท อี เอ็ม ไซน์ จำกัด 17 - วิศวกรที่ปรึกษางานรบบวิศวกรรมที่มีความพร้อมในการบริการทั้งหน่อวยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงกิจการห้างร้านค้าสถานประกอบการต่างๆบริษัทพร้อมให้บริการด้านวิศวกรรมทั้งในส่วนของอาคารสูงโรงงานอุตสาหกรรม อาคารขนาดใหญ่แลละอื่นๆ
นต.221 บริษัท โพสท์ จำกัด 4 - ให้บริการงานด้านออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง
นต.222 บริษัท ไบโอฟูเอ็ล จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ประกอบกิจการบริการ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ และเดินระบบ
- เป็นที่ปรึกษา งานศึกษาความเหมาะสมของโครงการ งานสำรวจ ซ่อมบำรุงรักษา ปรับปรุงระบบ
นต.223 บริษัท วี เอ อาร์ เอส จำกัด 12 - ประกอบกิจการจำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้คำปรึกษา ระบบโทรศัพท์ ระบบไฟฟ้า
- ระบบการสื่อสาร เครื่องโทรศัพท์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือสื่อสาร
- โทรคมนาคมทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น
- รับออกแบบและเป็นที่ปรึกษางานวิศวกรรมโครงสร้างและวิศวกรรมไฟฟ้า
- รับเหมาก่อสร้างระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้า
- รับออกแบบระบบสาธารณูปโภคทุกชนิด
- รับเหมาติดตั้งระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย และสาธารณูปโภคอื่นๆ
- รับเป็นที่ปรึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน
นต.224 บริษัท อาร์คิเทคเชอแรล เอ็นจิเนียริ่ง 49 จำกัด 19 - ประกอบกิจการบริการด้านการออกแบบ การบริหารงานก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง
- การบริหารโครงการทุกประเภท ด้านสถาปัตยกรรมทุกสาขา ด้านวิศวกรรมทุกสาขา
- ด้านการพัฒนาที่ดิน ด้านการพัฒนาโครงการทุกประเภท
นต.225 บริษัท ซี สเปคตรัม จำกัด 5 - งานสำรวจ ศึกษาความเหมาะสม วางแผน ค้นคว้าวิจัย ออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง และให้คำปรึกษาด้านเศรษฐศาตร์วิศวกรรม และสิ่งเเวดล้อม
- งานพัฒนาเเม่น้ำและทรัพยากรชายฝั่งทะเล
- งานพัฒนาท่าเรือและขนส่งทางน้ำ
- งานพัฒนาทรัพยาการดินเเละน้ำ
นต.226 บริษัท ไอ.เอ.เคมีคอลส์ จำกัด 1 - ให้บริการวิเคราะห์สิ่งต่างๆในห้องปฏิบัติการ
- รับจ้างให้คำปรึกษา ศึกษาวิจัย ฝึกอบรม รับเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงระบบ แก้ปัญหา
- จัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับทางด้านสิ่งแวดล้อมและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ให้กับโรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ
นต.227 บริษัท เฟลโลว์ เอ็นจิเนียร์ส คอนซัลแตนตส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2
นต.228 บริษัท สแตรตีเจีย เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด 5 - ให้คำปรึกษาและให้บริการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
นต.229 บริษัท เซ็นเนทเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ผลิต , ติดตั้งเครื่องจักร
- งานสาธารณูปโภคทุกชนิด
นต.230 บริษัท อินเตอร-คอนซัลท์ จำกัด 5 - ซ่อมแซมฐานรากอาคาร
- แก้ไขปัญหาเรื่องอาคารทรุดหรืออาคารเอียง
- รับตรวจสอบอาคาร
นต.231 บริษัท เอ็ม แอนด์ อี เอ็นจิเนียริ่ง 49 จำกัด 28 - รับออกแบบระบบสุขาภิบาล , ไฟฟ้าและสื่อสาร , ปรับอากาศ และระบายอากาศ
- เป็นที่ปรึกษา ควบคุมงาน และปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียต่างๆ ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
- ประกอบกิจการออกแบบงานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
นต.232 บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 9 - ให้บริการงานให้คำปรึกษา ค้นคว้า วางแผน วิเคราะห์ วิจัยและให้คำแนะนำ งานด้านวิศวกรรม
- งานสำรวจและออกแบบ ประมาณราราค่าก่อสร้างและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา
- งานเจาะสำรวจทางธรณีวิทยาแหล่งวัสดุก่อสร้าง
- งานบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง ตลอดจนการจัดการและบำรุงรักษา
- งานสำรวจที่ดิน รังวัดที่ดิน และทำแผนที่ที่ดิน
นต.233 บริษัท แอตแลนติค เอนจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - งานศึกษาวางแผนเบื้องต้น (Preliminary Plan Study)
- งานศึกษาวางแผนแม่บท (Master Plan Study)
- งานสำรวจทางภูมิประเทศ (Topographic Survey)
- งานสำรวจทางธรณีวิทยา (Geotechnical Investigation)
- งานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)
- ให้คำปรึกษาเตรียมการประกวดราคา และการประมาณราคา
- งานควบคุมการก่อสร้าง
- งานบริหารโครงการ
นต.234 บริษัท เอ เค จี จำกัด 2 - ให้บริการ ออกแบบเพื่อการติดตั้ง และคำแนะนำเกี่ยวกับระบบปรับอากาศระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ระบบไฟฟ้ากำลังและสื่อสาร
นต.236 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี อี ดี คอนส์ 561 2 - ให้คำปรึกษาและรับงานด้านวิศวกรรมทุกสาขาและสถาปัตยกรรมทุกสาขา
- บริการออกแบบทางทางด้านวิศวกรรม และงานสถาปัตยกรรม
- บริการเจาะสำรวจดิน ทดสอบน้ำหนักบรรทุกของดิน ทดสอบน้ำหนักบรรทุกเสาเข็มและงานทางด้านวิศวกรรมโยธาทุกประเภท
- บริการสำรวจดินและรังวัดที่ดิน
- บริการบริหารโครงการทั้งงานก่อสร้างและงานวางแผนการตลาด
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
- ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคและสินค้าเบ็ดเตล็ดทุกชนิด
นต.237 บริษัท เนเชอรัล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด 13 - ออกแบบ เขียนแปลน คำนวณแบบ
- บริหารโครงการ ควบคุมงาน
- ให้คำปรึกษางานด้านวิศวกรรมทุกประเภท
- ติดตั้งงานด้านวิศวกรรมทุกประเภท
นต.238 บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด 18 - รับเหมาก่อสร้าง
นต.239 บริษัท เอ กรุ๊ป คอนซัลแตนท์ จำกัด 13 - รับบริการศึกษาสำรวจ และวิเคราะห์ออกแบบรายละเอียดงานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรมทุกแ
- เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับวิศวกรรม
- ควบคุมการดำเนินงานก่อสร้าง
นต.240 บริษัท บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

25 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงาน โกดัง ศูนย์กระจายสินค้า และ Warehouse
นต.242 บริษัท ซีวิล เทค ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 24 - รับปรึกษา คำนวณงาน ออกแบบแปลน แผนผัง งานก่อสร้างอาคาร บ้าน แฟลตและงานโยธาทุกชนิด
นต.243 บริษัท คอร์เนอร์สโตน แมเนจเม้นท์ จำกัด 14 - เป็นที่ปรึกษาการจัดโครงการก่อสร้าง และวิศวกรรมทุกประเภท
- พัฒนาและควบคุมโครงการก่อสร้างและวิศวกรรม
- ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ตรวจสอบ ควบคุมโครงการก่อสร้าง
นต.244 บริษัท ควอลิเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

10
นต.245 บริษัท โกลเด้น แพลน จำกัด 1 - ประกอบกิจการบริการเป็นที่ปรึกษาและออกแบบและวิจัยระบบควบคุมการจราจรทางน้ำ และทางบก ศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆเป็นที่ปรึกษาสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และงานด้านเศรษฐศาสตร์ทุกประเภท
นต.246 บริษัท ดีซีเอส แอสโซซิเอทส์ จำกัด 3 - ออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร
- ให้บริการด้านการตรวจสอบอาคาร
- ให้บริการด้านการบริหารจัดการโครงการ
นต.247 บริษัท วรมันแอนด์แอสโซซิเอทศ์ คอนซอลแทนส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ประกอบกิจการรับปรึกษา จัดการให้คำแนะนำ เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมโยธา
- รับทำการเจาะสำรวจชั้นดิน ออกแบบ คำนวณฐานรากอาคาร
นต.248 บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จำกัด 1 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมและรื้อถอน งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังทั้งภายในและภายนอกอาคารทุกขนาดแรงดันและกำลังไฟฟ้า
- งานวิศวกรรมสื่อสาร งานวิศวกรรมโทรคมนาคม งานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ งานวิศวกรรมสารสนเทศ งานวิศวกรรมเครื่องกล ระบบปรับอากาศและควบคุมความเย็น
- งานวิศวกรรมสุขาภิบาล งานไฟฟ้าแสงสว่างรวมผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแอลอีดี ระบบบริหารควบคุมอาคารอัตโนมัติ และวิศวกรรมระบบประกอบอาคารทุกประเภท
- ประกอบธุรกิจในเครือข่ายคอมพิวเตอร์สาธารณะข้อมูลข่าวสารทนเทศส่วนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทุกประเภท รับปรึกษาและวางแผนระบบประหยัดพลังงาน ผลิตจำหน่ายหรือติดตั้งเทคโนโลยีพลังงานทุกประเภท
- ประกอบกิจการจัดหาขาย ติดตั้ง ปรับปรุง และซ่อมแซม ระบบป้องกันและดับเพลิง ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ระบบต่อลงดิน ระบบสายล่อฟ้า ระบบไฟฉุกเฉิน และไฟป้ายบอกทาง ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
- ระบบกล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยไฟฟ้าทุกประเภท ระบบพื้นยก และระบบโทรศัพท์ ระบบแจ้งเตือน ระบบเรียกด้วยสัญญาณไฟฟ้าทุกประเภท
นต.249 บริษัท เชลล์ โกลบอล โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - การให้บริการทางเทคนิคและวิศวกรรมสาขาต่างๆ ซึ่งรวมถึงการค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ ทดสอบ หาข้อมูล และสถิติต่างๆให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ควบคุม และบริหารงานก่อสร้าง ซ่อมแซม พัฒนา ปรับปรุงระบบ การจัดการ เทคนิคการดำเนินงาน และโครงสร้างทางวิศวกรรม หรือที่เกี่ยวข้อง
นต.250 บริษัท เทคโนโลยี่ แอสโซซิเอชั่น จำกัด 1 - รับเหมาจัดหาและติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ประปา และปรับอากาศ
นต.251 บริษัท เซ็กโก้ เอช.วี. จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4
นต.252 บริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 24 - รับออกแบบและเป็นที่ปรึกษางานทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ควบคุมการก่อสร้าง
นต.253 บริษัท วินด์ชิลล์ จำกัด 9 - ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็นทุกชนิด
- ออกแบบ ติดตั้ง และบริการบำรุงรักษา ห้องสะอาด ห้องผ่าตัด ห้องบรรจุ ห้องควบคุมเชื้อโรค ฝุ่น ความชื่น ความดัน และระบบระบายอากาศ สำหรับโรงพยาบาล ห้องปฎิบัติการ และโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท
นต.254 บริษัท รางทอง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4
นต.255 บริษัท พี คอนซัลแตนท์ แอนด์ เมเนจเมนท์ จำกัด 4 - ออกแบบและบริหารควบคุมงานก่อสร้างอาคาร โรงงาน งานโยธา และวิศวกรรมประเภทอื่นๆ
นต.256 บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 311 - รับเหมาก่อสร้าง
- ติดตั้งงานระบบประกอบอาคาร ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ฯลฯ
นต.257 บริษัท เมสโปร (1989) จำกัด (มหาชน)

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

20 - ออกแบบ
- รับเหมา งานระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ และงานก่อสร้าง
นต.258 บริษัท ไทยพลัสเทคโนโลยีพลัส จำกัด 2 - ให้บริการด้านการศึกษา ออกแบบ วางแผน คำนวณ เกี่ยวกับงานก่อสร้าง เป็นที่ปรึกษาควบคุมดูแลให้คำแนะ บริหารงานก่อสร้าง
นต.259 บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 4 - ให้คำปรึกษา แนะนำ ในงานด้านการวางแผนการจราจรและขนส่ง การวางแผนระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เศรษฐศาสตร์การขนส่ง ระบบการจัดการขนส่ง ระบบปรับปรุงสะพาน ระบบการขนส่งทางรถไฟ
- การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางรถไฟและทางอากาศ การพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรสมการท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ ด้านสถิติ ด้านบัญชีต้นทุน ระบบการจัดการฐานข้อมูล ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศฯ
- งานระบบควบคุมและติดตามยานพาหนะด้วย G{S/GPRS งานระบบโทรคมนาคม
- การศึกษาพัฒนาระบบตั๋วต่อตั๋วร่วมสำหรับระบบขนส่งสาธารณะ รวมทั้งการบริหารกรจัดการขนส่งสินค้า และการบริหารสถานีขนส่งสินค้า
นต.260 บริษัท สุวิศว์ จำกัด 8 - ออกแบบ ขาย ติดตั้ง
- บริการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุง ระบบเครื่องกล ไฟฟ้า ดับเพลิง สำหรับอาคารและโรงงาน
นต.261 บริษัท ที่ปรึกษาวิศวกรรมทีแอล จำกัด 2 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งงานโยธาทุกประเภท
- ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับงานด้านการวางผัง การจราจร ขนส่ง
- ประเมินผลกระทบของสิ่งแวดล้อม
- รับทำงานโยธาทุกประเภท
นต.262 บริษัท เจ.แอล. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

8
นต.263 บริษัท มาสเตอร์โปรเจ็คท์แมเนจเม้นท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2
นต.264 บริษัท อินติเกรทเต็ต ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี จำกัด 2 - ที่ปรึกษาด้านอนุรักษ์พลังงานในอาคารและโรงงาน
- บริการทำ Conceptual Design สำหรัมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
- บริการตรวจวัด วิเคราะห์ประสิทธิภาพของ Burner ของ Boiler ระบบปรับอากาศ และอื่นๆ
- ออกแบบปรับปรุงระบบเครื่องจักร อุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
- ที่ปรึกษาออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และงานระบบ
- ที่ปรึกษาออกแบบติดตั้งระบบตรวจวัดการใช้พลังงาน ระบบควบคุมเครื่องจักร อุปกรณ์
นต.265 บริษัท ซี.บี. ฟู้ด-เทค จำกัด 2 - เพื่อให้การติดตั้งเครื่องจักรเป็นไปตามมาตรฐาน
นต.266 บริษัท ชุมแสง จำกัด 3 - ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
นต.267 บริษัท ซันซัน คอนซัลแต้นท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3
นต.268 บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด 74 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.269 บริษัท อินฟรา กรุ๊ป จำกัด 23 - ให้คำปรึกษางานด้านวิศวกรรม และควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
- ออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง
นต.270 บริษัท เอสซีที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1
นต.271 บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด 29 - รับเป็นที่ปรึกษาและบริหารงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างทุกชนิด
- รับเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมทุกประเภท
นต.272 บริษัท คอสท์เพอร์เฟค จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - ให้คำปรึกษาและรับงานทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง ราคาค่าก่อสร้าง
- ควบคุมงบประมาณก่อสร้าง
นต.273 บริษัท โอฟ อาหรุบ (ประเทศไทย) จำกัด 17 - การบริการทางวิศวกรรมและเทคนิคการออกแบบวางระบบและให้คำปรึกษา
- สำหรับโครงการก่อสร้างอาคาร ระบบสาธารณูปโภค และอุตสาหกรรมต่างๆ
นต.274 บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

15 - รับเหมาก่อสร้าง และรับงานโยธาทุกประเภท
นต.275 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล อาร์คิเทค แอนด์ คอนซัลติง เอ็นจิเนียร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ออกแบบงานด้านวิศวกรรม
- ควบคุมและบริหารงานการก่อสร้าง
นต.276 บริษัท ฟอร์ซี เอเชีย จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6
นต.277 บริษัท บายเพาเวอร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2
นต.278 บริษัท เจอาร์ซี คอนซัลแต้นท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1
นต.279 บริษัท ฟิวชั่น ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด 6 - ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบและแนะนำความปลอดภัยของอาคาร
นต.280 บริษัท เอ.แอนด์ อี.ดิเว็ลลัพเพอร์ จำกัด 6 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.281 บริษัท ยู ที ดี จำกัด 13 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
- รับจ้างเหมาก่อสร้าง
นต.282 บริษัท ไอเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2
นต.283 บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด 39 - บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
- ออกแบบงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม
นต.284 บริษัท ไทย ซูพรีม คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - บริการงานบริหารโครงการ
- ควบคุมงานก่อสร้าง
- งานที่ปรึกษาซ่อมบำรุงอาคารและระบบต่างๆของอาคาร
- งานที่ปรึกษาด้านการเตรียมเอกสารและประมาณการเพื่อเสนอประมูลแข่งขัน
- งานแปลเอกสารด้านวิศวกรรม
นต.285 บริษัท ทรีโอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา
- งานวางแผนโครงการ
- การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านวิศวกรรม
- การออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
- การบริหารการก่อสร้าง
นต.286 บริษัท ลา วี ออง โรส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5
นต.287 บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 113 - ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย จำหน่าย รับเหมาก่อสร้างและติดตั้ง งานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร พร้อมให้บริการดูเเลและบำรุงรักษา งานระบบวิศวกรรมปรับอากาศและระบายอากาศ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย
นต.289 บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด 11 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับงานโยธาประเภท
นต.290 บริษัท เท็น คอนซัลแตนส์ จำกัด 6 - งานเจาะสำรวจ ทดสอบคุณภาพดิน เสาเข็ม และบ่อสังเกตการณ์
- งานสำรวจภูมิประเทศ จัดทำแผนที่
- งานสำรวจ ออกแบบ บริหารงานก่อสร้างโยธาทั่วไป
- งานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- งานติดตั้งคอมพิวเตอร์เน็ทเวิรค์ และขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
นต.291 บริษัท อินฟินิท คอนซัลแต้นส์ จำกัด 9 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
- ควบคุม และบริหารงานก่อสร้าง
นต.292 บริษัท เฟ็ดดีรัล ค็อนซัลทติ้ง เอ็นจิเนียส์ จำกัด 14 - บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
- คำนวณและออกแบบ
- ควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.293 บริษัท 155 พีพีซีเอ็ม จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - บริการทางด้านออกแบบ-เขียนแบบวิศวกรรม
- รับเป็นที่ปรึกษา และคำแนะนำ
- ควบคุมงานก่อสร้าง และวางแผนการก่อสร้าง
นต.294 บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด 1 - บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
- ควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.295 บริษัท ไอ คิว ไอ อินสเปคชั่น เซอร์วิส (1998) จำกัด 11 - ประกอบกิจการด้านการติดตั้ง ซ่อมเเซม วัสดุ อุปกรณ์ในโครงสร้างต่างๆในเชิงอุตสาหกรรม พร้อมทั้งรับเป็นที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบโดยวิธีการทดสอบแบบไม่ทำลายเพื่อตรวจหาร่อยบกพร่องบริเวณผิว บริเวณภายในและอื่นๆเช่นกาารทดสอบโดยการพินิจการทดสอบโดยใช้ผงเเม่เหล็ก การทดสอบโดยใช้การซึมของเหลว การทดสอบโดยการพินิจการทดสอบโดยรังสีเอ๊กซ์ หรือรังสีแกมม่า การทดสอบโดยใช้อัลตราโซนิค การทดสอบเเรงดันการการทดสอบการซึมรัวและรับรองคุณภาพ
นต.296 บริษัท โดม คอนซัลแตนท์ จำกัด 2 - ควบคุมการก่อสร้าง และรับงานก่อสร้างทุกชนิด รวมทั้งงานโยธาทุกประเภท
นต.297 บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด 2 - บริการให้คำปรึกษา ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบบริหารโครงการ
- ควบคุมการก่อสร้างด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรมและด้านเทคโนโลยีทุกสาขา
นต.298 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนาพงศ์ เอ็นจิเนียริ่ง 5 - ทดสอบและตรวจสอบท่ออัดแรงดันสูง ถังอัดแรงดัน ถังบรรจุของเหลวทุกชนิด
- ซ่อม สร้าง ประกอบ ดัดแปลง ยานพาหนะทุกชนิด
- ซ่อม สร้าง ทดสอบและตรวจสอบแท็งติดตรึง แท็งยึดติดถาวรตัวรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย
นต.299 บริษัท เอสที เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

7 - ให้คำปรึกษาและรับงานด้านวิศวกรรมทุกสาขา
นต.300 บริษัท เอ็ม เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์ จำกัด 3 - เป็นที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในภายในอาคารและโรงงาน
- ให้บริการตรวจสอบอาคาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยภายในอาคารและโรงงาน
นต.301 บริษัท เอ็นคอนเซิร์ฟ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6
นต.302 บริษัท ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 8 - ประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับปัญหาการก่อสร้าง
- งานออกแบบก่อสร้างและคำนวณโครงสร้าง
- ควบคุมงานก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธา
- งานวางระบบบำบัดน้ำดีและน้ำเสีย ระบบขยะมูลฝอย งานศึกษาในด้านสิ่งแวดล้อม
- ออกแบบ ควบคุม และให้คำปรึกษา งานสำรวจและรังวัดที่ดิน
นต.303 บริษัท เพอร์เฟคท์ กรุ๊ป เทคโนโลยี จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4
นต.305 บริษัท พีซีบี เทคโนโลยี จำกัด 6 - ให้คำปรึกษา ด้านการศึกษาวางแผน สำรวจ ออกแบบ บริหารโครงการ
- ควบคุมงานก่อสร้าง ทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมทุกสาขา
นต.306 บริษัท ทรานสิท อินโนเวชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4
นต.307 บริษัท ไทย นิปปอน การโยธา จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

20
นต.308 บริษัท ทรัส เทคโนโลยี จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร
นต.309 บริษัท เพาเวอริ่ง เอเซีย จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5
นต.310 บริษัท เครฟติก คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

11 - บริการออกแบบ ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
- ควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.311 บริษัท เจทีอีซี จำกัด 12 - ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมทุกระะบบ
- ควบคุมและบริหารงานก่อสร้างอาคารและงานโยธาทั่วไป
- งานออกแบบคำนวณงานโครงสร้างและสถาปัตย์
- วิเคราะห์โครงการและที่ปรึกษาการลงทุนและวิศวกรรมทั่วไป
นต.312 บริษัท ลีคอน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 9 - สำรวจ ศึกษา ความเป็นไปได้ของโครงการ
- ออกแบบบ ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร งานโยธา งานตกแต่งภายใน ตลอดจนระบบจักรกล
- ให้บริการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทางด้านวิศวกรรม อุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม
- การบริหารจัดการระบบผลิต-จ่ายน้ำประปา สุขาภิบาล บำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ
- การตรวจสอบสภาพอาคารด้านความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้อาคาร
นต.313 บริษัท คิวทีซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5
นต.314 บริษัท พี เอส เอ็ม ซี จำกัด 6 - บริการออกแบบงานวิศวกรรมควบคุม และงานสถาปัตยกรรม
- สำรวจ ทดลอง ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อการออกแบบ
นต.315 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด 6 - บริหารจัดการด้านพลังงาน
- บริหารจัดการโครงการ
- บริหารจัดการทรัพย์สินกายภาพ
- บริการตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบระบบไฟฟ้า งานตรวจสอบ งานตรวจรับรอง
- จำหน่ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ
- บริการงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
- จำหน่ายและติดตั้งระบบอาคารอัตโนมัติ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบควบคุมการเข้าออก ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบควบคุมอัตโนมัติทุกชนิด และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
- บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบควบคุมอัตโนมัติทุกชนิด
นต.316 บริษัท วิศวชาญ 2002 จำกัด 9 - วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวม วิศวกร สถาปนิก นายช่างเทคนิค และบุคลากรทุกสาขาอาชีพ ที่มีประสบการณ์จากส่วนราชการและภาคธุรกิจเอกชนเข้าเป็นกลุ่มเดียวกัน
- ซึ่งกลุ่มดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญในงานออกแบบและงานก่อสร้างทั้งของหน่วยงานราชการและภาคเอกชน โดยให้บริการงานวิชาชการทุกด้านวิศวกรรมต่างๆ
- อาที ด้านการศึกษาและดำเนินโครงการ ด้านการออกแบบรายละเอียดโครงการ ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง ด้านการใช้งาน ดูแลบำรุงรักษาโครงการ นอกจากนี้ในระหว่างดำเนินงานฯ ทางบริษัทฯ
- ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาพิเศษคอยให้คำปรึกษาคอยให้คำแนะนำในงานด้านต่างๆ อย่างใกล้ชิด อีกทั้งในการดำเนินงานทางบริษัทฯ
- ยังมีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน นอกจากนี้ยังมี
- นโยบายสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องจักรและเครื่องมืออันทันสมัยในการทำงานเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
นต.317 บริษัท วัน ดี ซายน์ คอนซัลแต้นท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - บริการรับเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมทุกชนิด
- วางแผน การศึกษา สำรวจ ออกแบบ และให้คำปรึกษาการบริหารงานและควบคุมการก่อสร้างต่างๆ
นต.318 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด 3 - ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
- ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ กากอุตสาหกรรม
- ตรวจสอบอาคาร
นต.319 บริษัท ไพโรจน์สมพงษ์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

8 - ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
- ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (รับเหมาก่อสร้างประเภทต่างๆ)
- รับจัดการ จัดเก็บ ขนส่ง และกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลทุกชนิด
นต.320 บริษัท อินเทลลิเจ้นท์ คอนโทรล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ
- จำหน่ายหรือซ่อมแซม อะไหล่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
นต.321 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับเป็นที่ปรึกษา ควบคุมงานก่อสร้างถนน สะพาน อาคาร โรงงานทุกชนิดไม่จำกัดประเภท
- รับตรวจสอบความปลอดภัยด้านความแข็งแรง ความมั่นคง ป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย
นต.322 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด 39 - บริการให้คำปรึกษาและรับงานด้านวิศวกรรมทุกสาขา
นต.323 บริษัท เบ็ญจรัตน์วิศวกรรม จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ตรวจสอบการใช้งานอาคาร
- ให้คำปรึกษาด้านอัคคีภัย วาตภัย ธรณีพิบัติ การใช้อาคารต่างๆ
นต.324 บริษัท ล็อควูด กรีน เอเชีย แปซิฟิค (ไทย) จำกัด 1 - ให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา
- ออกแบบและควบคุมงานวิศวกรรม
- บริหารโครงการงานก่อสร้าง
นต.325 บริษัท วอรันเทค จำกัด 1 - บริการตรวจสอบ ออกแบบ
- บริหารจัดการระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบรักษาสิ่งแวดล้อม ระบบอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
นต.326 บริษัท วี เอ็น พี คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 - ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านการบริหารงานและเทคนิคทางวิศวกรรม การคำนวณและออกแบบก่อสร้าง การควบคุมการก่อสร้าง เกษตรกรรม
- อุตสาหกรรมพาณิชยกรรม การลงทุน (อันมิใช่การค้าหลักทรัพย์) การเงินและการธนาคาร ตลอดจนปัญหาและเทคนิคเกี่ยวกับการผลิตและการตลาด รวมทั้งการทำงานร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศ
- ประกอบกิจการรับทำการตรวจสอบ ทดสอบ วิเคราะห์ให้คำแนะนำวิธีการในการกำจัดของเสียในการก่อสร้าง งานอุตสาหกรรมและงานเกษตรกรรมและชุมชน
- ประกอบกิจการรับควบคุมงานวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เกษตรกรรมและเศรษฐศาสตร์ให้เป็นไปตามโครงการที่ได้คำนวณออกแบบไว้
- ประกอบกิจการรับคำนวณออกแบบ จัดพิมพ์รูปแบบ และควบคุมแก้ไขแบบให้ได้มาตรฐาน และถูกหลักวิชาการ รวมทั้งรับจัดทำสัญญาและเตรียมการรับสำรวจหาข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับงานสนามในดาวเทียม รวมทั้งการศึกษาสำรวจเกี่ยวกับการเจรจาและเศรษฐกิจ
- ติดต่อกระทรวงทบวงกรม เทศบาล เจ้าหน้าที่บริหารส่วนท้องถิ่น และพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เพื่อการให้ได้มาซึ่งสิทธิ กรรมสิทธิ์ ใบอนุญาตสิทธิในเครื่องหมายการค้า อุตสาหกรรมสมบัติ สิทธิบัตรสัมปทาน หรือสิทธิพิเศษอื่น ใดซึ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามวัตถุประสงค์
นต.327 บริษัท ยูไนเต็ด อินสเป็คชั่น เซอร์วิส จำกัด 2 - ให้บริการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย
นต.328 บริษัท เอ็น-เทค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด 2 - รับเหมางานระบบไฟฟ้า
นต.329 บริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จำกัด 41 - รับบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ บริหารงานทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
นต.330 บริษัท ควีนสแลนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด 5 - ควบคุมงานก่อสร้าง
- รับเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ
- รับเหมาก่อสร้าง
นต.331 บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด 9 - รับเป็นที่ปรึกษา บริหารงาน และควบคุมการก่อสร้าง
นต.332 บริษัท ไทยวิศวกรที่ปรึกษาทางเลือก จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ด้านพลังงาน ด้านการตรวจสอบความปลอดภัย
นต.333 บริษัท ทรานส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด 10 - ให้บริการเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา สำรวจออกแบบ วางแผน และวิจัยด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม งานประมูลงานรับจ้างทำของทุกชนิดตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
นต.334 บริษัท ทีจีทีเค ที่ปรึกษา จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - เป็นที่ปรึกษา ออกแบบ ผลิต วิเคราะห์ วิจัย ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษางานวิศวกรรม
- ตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยในโรงงาน
- งานออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกล
นต.335 บริษัท ไฟนอล ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

11 - รับบริการด้านสำรวจ ออกแบบ วิจัย ควบคุมงานและบริหารงานด้านวิศวกรรมทุกแขนง
- รับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งรับงานโยธาทุกประเภท
นต.336 บริษัท คาสเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

11 - ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.338 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซีซีวาย

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ตรวจสอบอาคาร , ตรวจสอบระบบไฟฟ้า แก๊ส
- ออกแบบสถาปัตยกรรมและโครงสร้างอาคาร
นต.339 บริษัท ออพติมัม คอนซัลแตนส์ จำกัด 10 - ให้บริการให้คำปรึกษา
- ออกแบบงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร
นต.340 บริษัท อินเตอร์ เทค คอนซัลแตนท์ จำกัด 8 - เพื่อการศึกษา วางแผน ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย ฝึกอบรม คำนวณออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง
- รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ เกี่ยวกับปัญหาด้านการบริหารและเทคนิคทางวิศวกรรมโยธา สุภาภิบาล ชลประทานและแหล่งน้ำ
นต.341 บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด 197 - สำรวจ ออกแบบ และควบคุมงานด้านวิศวกรรม
นต.342 บริษัท เซ็กโก้ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

16 - รับออกแบบและให้คำปรึกษารับบริการติดตั้ง จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ซ่อมแซม
- เกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ สื่อสาร ป้องกันทีวีระบบ
- และระบบทีวีวงจรปิด ระบบโทรศัพท์ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบเตือนสัญญาณเพลิงไหม้
- บำบัดน้ำเสีย ประหยัดพลังงาน สาธารณูปโภค ระบบแก๊ส ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่อมแซม
- ก่อสร้าง ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยอิเลคทรอนิกส์
นต.343 บริษัท บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - ประกอบกิจการรับตรวจสอบอาคารด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- ให้บริการเป็นที่ปรึกษาในงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- รับออกแบบงานโครงสร้างสถาปัตยกรรมและบริหารงานก่อสร้างทุกประเภท
นต.344 บริษัท เมืองไฟฟ้าโรจนะวิศวกรรม จำกัด 2 - รับตรวจสอบโรงงานหรือเครื่องจักรและจัดทำรายงาานการตรวจสอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฏหมายว่าด้วยโรงงาน
- ให้บริการตรวจสอบสภาพอาคาร ระบบประกอบอาคารต่างๆ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบแจ้งเหตึเพลิงไหม้ ระบบลิฟท์ ระบบบริการและอำนวยความสะดวกในอาคาร ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบความปลอดภัยในอาคาร
- ให้บริการตรวจรับรองระบบไฟฟ้าในโรงงาน งานอุตสาหกรรม อาคารชุด อาคารขนาดใหญ่พิเศา อุตสาหกรรมทั่วไป
- ใหบริการตรวจสอบระบบจัดการมลพิษกากอุตสหกรรม ตรวจรับรองระบบรอก เครน ชนิดต่างๆ
- ให้บริการตรวจรับรองระบบหม้อต้ม หม้อไอน้ำ ถังภาชนะรับแรงดัน ถังปฏิกิริยา
นต.345 บริษัท เมกกาไลน์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - งานออกแบบ
- บริหารโครงการ
- ให้คำปรึกษางานปฏิบัติการ และดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และเครื่องกลของอาคาร
- งานตรวจสอบอาคาร
นต.346 บริษัท เอฟรี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 2 - รับเป็นที่ปรึกษาและให้บริการทางวิศวกรรมทุกชนิดเกี่ยวกับโครงการระบบสาธารณูปโภค
- การคมนาคม พลังงานและโรงไฟฟ้า ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ระบบบำบัด ของเสียต่างๆ
- การผลิตและการอนุรักษ์พลังงาน
นต.347 บริษัท มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น จำกัด 6 - ตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร
นต.348 บริษัท ไมเนอร์ วิศวกรรม จำกัด 1 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุม
- รับบริการงานติดตั้งเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสากรรม
- รับริการงานซ่อมบำรุงรักษา ในโรงงานอุตสาหกรรม
- รับบริการงานตรวจสอบอาคาร
นต.349 บริษัท เออีทีม จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6 - ให้บริการที่ปรึกษาในการศึกษา สำรวจ ออกแบบ บริหารงานก่อสร้าง และควงบคุมงานก่อสร้าง
นต.350 บริษัท วันดีทู กรุ๊ป จำกัด 5 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.351 บริษัท ชินรัช โฟร์เทคเตอร์ จำกัด 3 - วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ และแก้ไขระบบป้องกันอัคคีภัย
- ตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
- กฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ.2548
นต.352 บริษัท ยูนิเวสท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - ตรวจสอบอาคาร
- ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
นต.353 บริษัท คิวเอสอี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - รับเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ระบบการบริหารงา
- รับตรวจสอบอาคาร งานวิศวกรรม สถาปัตยกรรม อื่น ๆ
นต.354 บริษัท นอร์ดเคปป์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 4 - ประกอบกิจการ บริการออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง บริการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ ควบคุมงานด้านวิศวกรรมทุกประเภท
- งานตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ตรวจสอบไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
นต.355 บริษัท เส้นฝัน จำกัด 2 - บริการออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรม และควบคุมงานวิศวกรรม
- งานตรวจสอบอาคาร ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารปี พ.ศ.2548
- รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
นต.356 บริษัท ริสค์ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6 - รับจ้างสำรวจงานเสี่ยงภัย รับประกันวินาศภัยทุกประเภท
- รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบห้องกันอัคคีภัย การตรวจสอบอาคาร ระบบต่
- รับจ้างตรวจสอบระบบหม้อต้มไอน้ำ
นต.357 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด 4 - ตรวจสอบอาคาร
นต.358 บริษัท เอดี เอนวิรอนเมนท์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ออกแบบทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ระบบเครื่องกล และงานก่อสร้
- ควบคุมการก่อสร้างงานทุกชนิด
- บริการตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างและอาคารทุกชนิด
นต.359 บริษัท สตาร์ดัม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ให้คำปรึกษา รับรอง
- ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ บำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบของอาคารและ
นต.360 บริษัท เอ๊ปเซ่ คอนซัลท์แตนท์ จำกัด 3 - ที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม
- ผู้ตรวจสอบอาคาร
นต.361 บริษัท อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 7 - ให้บริการออกแบบและให้คำปรึกษาวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล
- ควบคุมงานระบบประกอบอาคาร
- ให้คำปรึกษาวิศวกร ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
- จัดทำรายงานการอนุรักษ์พลังงาน ปลูกสร้างอาคาร ตึกแถว และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
นต.362 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพีพี บิลดิ้งอินสเปคเตอร์

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ตรวจสอบอาคาร
นต.363 บริษัท เอส.บี.อาร์.ซี. จำกัด 10 - ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง
- ให้บริการวิชาชีพวิศวกรรม ออกแบบทางด้านวิศวกรรมทุกประเภท
- ให้บริการวิชาชีพวิศวกรรม ทางด้านบริหารโครงการ บริหารก่อสร้าง
- ให้บริการวิชาชีพวิศวกรรม ทางด้านตรวจสอบอาคาร ออกแบบแก้ไขอาคาร
นต.364 บริษัท มัสแท็ป จำกัด 1 - บริการให้คำปรึกษา และรับงานด้านวิศวกรรมทุกสาขา และอื่น ๆ
นต.365 บริษัท ไทรแองเกิ้ล เอ็นจิเนียร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 10 - ประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม ให้บริการทางด้านวิศวกรรมในสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า ทางด้านการออกแบบ ตรวจสอบ รับรอง และควบคุมงานด้านวิศวกรรมประเภทที่กล่าวมาแล้ว
นต.366 บริษัท อินสเปคเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3 - ประกอบธุรกิจบริการ ตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร ระบบไฟฟ้า หม้อไอน้ำ และปั่นจั่น
- ประกอบธุรกิจบริการด้านการประหยัดพลังงาน
- ออกแบบ และติดตั้ง งานวิศวกรรม ก่อสร้าง เครื่องกล และไฟฟ้า
นต.367 บริษัท อินคอนส์เนียร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ให้บริการด้านงานวิศวกรรมตรวจสอบอาคาร
- ให้บริการด้านงานวิศวกรรมการจัดการพลังงาน และประเมินผลการจัดการพลังงาน
- ประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหก
นต.368 บริษัท เอ็นทูเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - รับเหมาก่อสร้างซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดอากาศ ระบบบำบัดน้ำ ระบบบำบัดมลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อม งานตรวจสอบอาคาร
นต.369 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส แอนด์ มาเนจเม้นท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - ตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร
- บำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร
- ซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นกันสนิมยานพาหนะทุกประเภท
- ติดตั้ง ตรวจสอบ แะลแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
นต.370 บริษัท โทเทิล บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ตรวจสอบอาคาร
- รับเหมาก่อสร้างอาคารทุกประเภท
นต.371 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด 1 - รับบริการตรวจสอบอาคารและรับเหมาก่อสร้าง
นต.372 บริษัท เอส แอนด์ เค คอนซัลเท้นท์ (2007) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ตรวจสอบอาคาร
- ควบคุมการก่อสร้าง
นต.373 บริษัท เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด 3 - ตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร,ป้าย,ออกแบบอาคาร
นต.374 บริษัท เอเอ็มซี ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับติดตั้งระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ ระบายอากาศ สุขาภิบาล ดับเพลิง
นต.375 บริษัท แปซิฟิค ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6 - รับตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ
นต.376 บริษัท ผู้ตรวจสอบอาคารภาคใต้ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ให้บริการตรวจสอบอาคาร
- ให้บริการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ ตรวจสอบ ทดสอบ แก้ปัญหา อกแบบ ประมาณราคา ฯลฯ
- งานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม
นต.377 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 5 - การให้เช่า การขาย การซื้อและดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์
- ตัวแทน นายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
- บริการรับจ้างตรวจสอบอาคารด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบระบบต่างๆ ของอาคาร และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคาร
- บริการให้คำปรึกษาการจัดการพลังงานอาคาร
นต.378 บริษัท คิวเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 4 - รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ และให้คำปรึกษา อาคาร อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารที่พักอาศัย ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอื่นๆ ทุกประเภท
- รับเหมางานระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องกล ระบบปรับอากาศ รวมทั้งงานด้านสถาปัตยกรรม
นต.379 บริษัท 3คิว บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด 3 - ประกอบกิจการรับจ้างตรวจสอบอาคารทุกชนิด
นต.380 บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด 15 - ใหัคำปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมจราจร วิศวกรรมแหล่งน้ำ
นต.381 บริษัท บิลดิง อินสเปคเตอร์ จำกัด 1 - ตรวจสอบอาคาร
- บริการที่ปรึกษางานด้านวิศวกรรม ควบคุม บริหารงานก่อสร้าง งานอาคารต่างๆ
- บริการบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์อาคาร
นต.382 บริษัท เค.พี.บิลด์ดิ้ง ออดิท จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

8 - ตรวจสอบอาคาร
- ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
- ให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิศวกรรม เทคนิคอื่นที่เกี่ยวข้องและอาศัยความชำนาญเฉพาะด้าน
- การบริหารโครงการงานก่อสร้าง
นต.383 บริษัท โปร อี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6 - ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของอาคาร
- วิศวกรที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง รวมถึงงานสถาปัตยกรรม
นต.384 บริษัท แอสเส็ท อินสเปคเตอร์ จำกัด 1 - บริการงานออกแบบอาคารทุกประเภท
- งานบริหารโครงการ
- งานควบคุมการก่อสร้าง
- งานตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์ประกอบอาคารทุกประเภท
นต.385 บริษัท อินเทลลิเจนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด 4 - บริหารงานก่อสร้างให้คำปรึกษาออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างทุกชนิดทุกประเภททั้งด้านสถาปัตยกรรม และด้านวิศวกรรม รวมถึงด้านอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องผูกพันกับงานก่อสร้าง
- รับบริการเป็นผู้ตรวจสอบสภาพอาคารทุกชนิดทุกประเภททั้งด้านสถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรมรวมถึงด้านอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องผูกพันกับอาคารที่รับตรวจสอบ ตลอดจนรับเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในทุกด้าน ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม ด้านวิศวกรรม ด้านกฎหมาย
นต.386 บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 190 - ให้บริการด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
- ให้บริการด้านการรับออกแบบงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน งานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร
นต.387 บริษัท พีแอลซี วัฒนา จำกัด 1 - ตรวจสอบอาคารตามกฏหมายควบคุมอาคาร
- ประมาณราคาประเมินราคา อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร อุปกรณ์
นต.388 บริษัท บิลดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - เป็นที่ปรึกษาและรับตรวจสอบสภาพอาคาร อุปกรณ์ประกอบอาคาร
- แก้ไขปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ประกอบอาคารด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
นต.389 บริษัท ผู้ตรวจสอบอาคาร 1 (ประเทศไทย) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ให้บริการตรวจสอบอาคาร โรงงาน ป้ายโฆษณา
- รับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ด้านวิศวกรรม
นต.390 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงานธุรกิจบริการตรวจสอบและประเมิน

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับตรวจสอบอาคาร
- ออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง
นต.391 บริษัท เอบิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด 65 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.392 บริษัท ตรวจสอบอาคารปลอดภัย จำกัด 3 - การบริการทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
- ให้บริการตรวจสอบอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
นต.393 บริษัท แสงประดิษฐ์ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด 19 - รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า
นต.394 บริษัท โปรเฟสชันแนล ทีม เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 1 - รับเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม
- รับออกแบบด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม
- รับเหมาก่อสร้างด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม
- จำหน่ายวัสุดและอุปกรณ์ด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม
- รับตรวจสอบอาคาร
นต.395 บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด 3 - ประกอบกิจการบริการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงภายในอาคารรวมถึงระบบอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในอาคาร
นต.396 บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส บิวดิ้งอินสเปคชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

7 - รับตรวจสอบอาคาร
นต.397 บริษัท บลู สแท็ค จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ให้คำปรึกษา
- ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง
- ตรวจสอบระบบทางวิศวกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง
นต.398 บริษัท ศรีมงคล วิศวกรรม จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับงานตรวจสอบอาคารหรือโรงงาน
- งานออกแบบ
- การจัดการพลังงาน
- ประกอบกิจการตรวจสอบอาคารหรือโรงงานและอุปกรณ์ของอาคารหรือโรงงาน
- ประมาณราคาค่าตรวจสอบหรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบอาคารหรือโรงงาน
นต.399 บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด 4 - รับบริการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสอบควบคุมการก่อสร้างและรับเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
นต.400 บริษัท เอ พลัส อี ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 17 - ออกแบบสถาปัตยกรรม โครงสร้าง งานระบบทุกระบบ ที่ปรึกษา ควบคุมงาน ควบคุมอาคาร ตรวจสอบอาคาร การบริหารจัดการงานก่อสร้าง
นต.401 บริษัท ตรวจสอบอาคาร (2007) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

9 - ให้บริการทางด้านงานตรวจสอบตามกฎหมายควบคุมอาคารและงานที่เกี่ยวข้อง
- ให้บริการทางด้านงานวิศวกรรมความปลอดภัย การประเมินความเสี่ยง
- การป้องกันและระงับอัคคีภัยของอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
- ออกแบบ ตรวจสอบประเมินระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
- ให้บริการจัดฝึกอบรมในด้านวิศวกรรมความปลอดภัย
นต.402 บริษัท พี.เอส. คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีซายน์ จำกัด 1 - วิศวกรที่ปรึกษาโครงการ ออกแบบโครงสร้าง ตรวจสอบอาคาร
นต.403 บริษัท บิวดิ้งพลัสอัพ จำกัด 3 - ให้บริการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร และอุปกรณ์ประกอบอาคาร
- ให้บริการตรวจสอบระบบ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร
- ให้บริการตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคาร
- ให้บริการตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร
นต.404 บริษัท เอ. อาร์. จี. อินสเปคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับตรวจสอบอาคาร
นต.405 บริษัท นาขวัญ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 4 - ออกแบบ ก่อสร้าง และเป็นที่ปรึกษาระบบบำบัดมลพิษทุกชนิด
- ออกแบบ ก่อสร้าง และเป็นที่ปรึกษางานทางด้านวิศวกรรมโยธาทุกชนิด
- บริการรับปรึกษา ตรวจสอบ และรับรองความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้อาคารทุกประเภท
นต.406 บริษัท แอท เฟิร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - ตรวจสอบอาคาร
- ประกอบกิจการรับออกแบบตกแต่งภายใน งานด้านวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม
- รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานดังกล่าว
นต.407 บริษัท พีเคแอล อินสเพคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - บริการตรวจสอบอาคาร
- รับเหมาก่อสร้างอาคาร สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื
- รับทำงานโยธาและเครื่องกลทุกประเภท
นต.408 บริษัท ภูมิภัณฑ์ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับตรวจสอบอาคาร
- ประกอบกิจการออกแบบ เป็นที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมทุกประเภท
นต.409 บริษัท บิวดิ้ง คอร์นเนอร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พัก สถานที่ทำการและงานก่อสร้างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับงานโยธาทุกประเภท
- ให้บริการออกแบบ คำนวณ ตรวจสอบและให้คำปรึกษา งานวิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม งานระบบประกอบอาคาร ฯลฯ
- ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง งานวิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม งานระบบประกอบอาคาร ฯลฯ
นต.410 บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด 41 - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้าง
- รับงานโยธาทุกชนิด
นต.411 บริษัท ฟิวเจอร์ บิลดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ประกอบกิจการบริการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร
นต.412 บริษัท เอ.เอ. ตรวจสอบอาคาร จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - ให้บริการตรวจสอบอาคาร
นต.413 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส แกรนด์ กรุ๊ป 2 - รับตรวจสอบอาคาร
- ตรวจสอบสมรรถนะระบบดับเพลิงและระบบป้องกันอัคคีภัย
นต.414 บริษัท อาโดไบซ์ อินสเป๊คเตอร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ใหับริการทางด้านตรวจสอบอาคาร
นต.415 บริษัท เฟิร์สอินสเปคเตอร์เอ็นจิเนียร์ จำกัด 4 - ให้คำปรึกษาและรับรองทางด้านวิศวกรรม รับบริการตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายควบคุมอาคาร และเป็นผู้ตรวจและทดสอบรถยนต์ใช้ก๊าซ LPG/NGV
นต.416 บริษัท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร
- ให้บริการเกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารและงานระบบต่างๆ
- ให้บริการเกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้างต่างๆ
นต.417 บริษัท ดีส์ อินสเป็กเตอร์ จำกัด 2 - บริการรับตรวจสอบอาคาร
- บริการรับเหมาก่อสร้าง
- บริการงานออกแบบและประมาณราคา
นต.418 บริษัท เซฟตี้ ไซน์ โซลูชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับตรวจสอบอาคาร
- รับตรวจสอบระบบไฟฟ้าของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
- รับตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ออกแบบ ประมาณราคา การติดตั้งระบบไฟฟ้า
- ให้คำปรึกษาและนำด้านวิศวกรรม เทคนิคอื่นๆที่เกี่ยวข้องและอาศัยความชำนาญเฉพาะด้าน
- บริหารโครงงานก่อสร้าง
นต.419 บริษัท สำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - รับงานวิศวกรรมด้านออกแบบ ที่ปรึกษา ควบคุมงาน
- รับตรวจสอบอาคาร
นต.420 บริษัท เอ็ม แอนด์ อี ซิสเต็มส์ ดีซายน์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - บริการรับควบคุมงาน แนะนำปรึกษา บริหารงานก่อสร้าง และงานวิศวกรรมทุกชนิด
- บริการออกแบบ เขียนแบบ แก้ไขแบบ อาคาร สิ่งปลูกสร้างทุกชนิด
- รับเป็นวิศวกรที่ปรึกษา ควบคุม โครงการก่อสร้างทุกชนิด
- รับเหมาก่อสร้าง ตกแต่ง แก้ไข ปรับปรุงอาคาร สิ่งปลูกสร้างทุกชนิด
นต.421 บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด 6 - ตรวจสอบอาคาร
- ให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรม
นต.422 บริษัท เบสท์เซฟตี้ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - บริการงานเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร การออกแบบ บริหารงานโครงการ
- รับก่อสร้างและควบคุมงานวิศวกรรม/อุตสาหกรรมทุกประเภท
นต.423 บริษัท เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ จำกัด 7 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านงานวิศวกรรม ออกแบบ ควบคุม บริหารงานก่อสร้าง และตรวจสอบอาคาร
นต.424 บริษัท บิวคอน จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

8 - ทำการค้าวัสดุอุปกรณ์และรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า
- รับคำนวณออกแบบและรับปรึกษา
- รับประมูลราคาหรือประกวดราคากับหน่วยงานราชการในกิจการค้า
นต.425 บริษัท วี.ดับบลิว.กรุ๊ป จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

11 - รับเหมาติดตั้งงานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล และปรับอากาศ และเครื่องกล
- รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
- ควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
- ออกแบบและรับเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงาน สำนักงาน
นต.426 บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

8 - ผลิตและประกอบเซลล์แสงอาทิตย์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เครื่องมือและอุปกรณ์ในระบบผลิตไฟ
- ออกแบบก่อสร้าง ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
นต.427 บริษัท ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ให้บริการด้านวิศวกรรมทุกระบบ
- บริการและส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
- บริหารงานโครงการ ควบคุมงานก่อสร้าง งานฝึกอบรม
นต.428 บริษัท เอ็นโนเวท จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ให้บริการด้านวิศวกรรมและควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.429 บริษัท คอนฟิเด้น บิลดิ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ออกแบบ
- ตรวจสอบอาคาร
- ที่ปรึกษา
นต.430 บริษัท บิวดิ้ง ดีซายน์ แอนด์ ออดิทเตอร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - บริการตรวจสอบอาคาร ที่ปรึกษา ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างทุกชนิด รวมทั้งรับเหมาก่อสร้าง แก้ไขปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างทุกชนิดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
นต.431 บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด 10 - ให้คำปรึกษา ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ บริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้
นต.432 บริษัท นนกรุ๊ป จำกัด 3 - ประกอบกิจการบริการทางวิศวกรรม ออกแบบ ตรวจสอบ ติดตั้ง ปรับปรุง งานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ระบบสัญญาณเตือนภัย งานระบบดับเพลิง งานสุขาภิบาล
นต.433 บริษัท สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 1 - ตรวจสอบอาคาร
- ให้คำปรึกษา
- ควบคุมทางด้านวิศวกรรม
นต.434 บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาซีเทค จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ให้คำปรึกษาและรับงานทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา
- ตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับอาคาร
นต.435 บริษัท เอส.ที.ออดิเตอร์ จำกัด 1 - ประกอบกิจการเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร
- ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
- ตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าโรงงาน
นต.436 บริษัท เบสิคอินสเปคเตอร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - บริการตรวจสอบอาคาร
นต.437 บริษัท เคอีซีตรวจสอบอาคาร จำกัด (เลิกกิจการ)

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6 - ตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร
- สำรวจรังวัด ทำแผนที่ภูมิประเทศ
- เจาะสำรวจดิน หิน คอนกรีต ทดสอบดินและวัสดุก่อสร้าง
- สำรวจออกแบบด้านวิศวกรรมโยธา และบริหารงานก่อสร้าง
นต.438 บริษัท ผู้ตรวจสอบอาคารนนทบุรี จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ให้บริการทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
- รับตรวจสอบความปลอดภัยของการใช้อาคาร
นต.439 บริษัท ชัยรัตน์ แอนด์ ซัน เอนจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ออกแบบ เขียนแบบทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
- ควบคุมงานและบริหารโครงการก่อสร้าง
- ตรวจสอบอาคาร
นต.440 บริษัท ดีเอสพีเอ็ม จำกัด 5 - ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำ รวมถึงบริหารจัดการ โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ งานออกแบบและรับเหมาก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
นต.441 บริษัท ทีม เอสคิว จำกัด 5 - ที่ปรึกษาออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม บริหาร/ควบคุมการก่อสร้าง
- งานตรวจสอบอาคาร
นต.442 บริษัท เพอรี่ อินฟรา จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

11 - รับบริการเป็นที่ปรึกษาและให้บริการทางวิศวกรรมทุกชนิด เช่น สิ่งแวดล้อม ระบบำบัดขอ
นต.443 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพรซีด เอ็นจิเนียริ่ง

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ตรวจสอบอาคาร
- ออกแบบและควบคุมงาน
- งานระบบควบคุมภายในโรงงาน
นต.445 บริษัท เจ แอล พี เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด 4 - รับเจาะสำรวจดิน งานสำรวจสภาพพื้นที่
- ออกแบบทางด้านวิศวกรรมโยธา ควบคุมงานก่อสร้าง
- ตรวจสอบอาคาร
นต.448 บริษัท เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
- รับออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซม อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
- รับเหมาติดตั้งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ
- ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา งานสำรวจ
- ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบอาคาร และออกแบบงานด้านวิศวกรรมโยธา
นต.449 บริษัท เจ.อาร์.เอ็ม. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 4 - งานที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบทางวิศวกรรม
- งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง
- งานตรวจสอบอาคาร
นต.450 บริษัท ปิยะทวี อินสเปคเตอร์ จำกัด 1 - งานตรวจสอบอาคารตามกฏหมายควบคุมอาคาร
- งานตรวจสอบระบบไฟฟ้า ตามกฏหมาย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามกฏหมาย กรมแรงงาน
- งานวิศวกรที่ปรึกษา
นต.451 บริษัท อุมบาว์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - รับบริการออกแบบ และให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
นต.452 บริษัท ไทย แสตนดาร์ด อินสเปคเตอร์ จำกัด 6 - รับบริการเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร และรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาต่างๆ ด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
นต.453 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงาน เคเอส เอ็นจิเนียริ่ง

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และภูมิสถาปัตยกรรม
นต.454 บริษัท เบสท์บิลเดอร์คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6 - รับเป็นที่ปรึกษา และแก้ไขปัญหางานโครงการต่างๆ ออกแบบและเขียนแบบงานวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
- ควบคุมและบริหารงานก่อสร้างอาคารทุกประเภท
นต.455 บริษัท ยูที อินสเปคเตอร์ จำกัด 3 - รับบริการเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาคาร
- รับบริการตรวจสอบอาคาร
นต.456 บริษัท โมเดิร์นวิว จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - ให้บริการออกแบบ คำนวณและให้คำปรึกษางานสาขาวิศวกรรมทุกสาขา งานสถาปัตยกรรม
- รับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน งานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับงานโยธาทุกป
นต.457 บริษัท ไวส์ คอนซัลแทนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - ออกแบบและคำนวณ
- ควบคุมงานก่อสร้าง
- Construciton Management
นต.458 บริษัท ที เอส บี อินสเปคเตอร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - รับริการตรวจสอบอาคาร
- ประกอบกิจการรับเหมาะก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน
- สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
นต.460 บริษัท ไทย อินสเปคเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 3 - รับตรวจสอบอาคาร ความมั่นคงแข็งแตงของโครงสร้างอาคาร และระบบอุปกรณ์ประกอบของอาคาร
- รับออกแบบโครงสร้างและงานระบบของอาคาร รวมถึงสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด
นต.461 บริษัท โภคิน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ติดตั้งระบบไฟฟ้าและงานเครื่องกล
นต.462 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิพัฒน์ชัย บริการ

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับตรวจสอบอาคาร
นต.463 บริษัท วุทธิธนชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับออกแบบ ตรวจสอบอาคาร ควบคุมงานก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกร
- จำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ด้านวิศวกรรมพร้อมซ่อมแซม บำรุงรักษา
นต.464 บริษัท มีดีไซน์แอนด์ไอ จำกัด 1 - ให้คำปรึกษาและออกแบบด้านงานวิศวกรรมโยธา และสถาปัตยกรรม
- รับเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคาร
- บริหารงานก่อสร้าง
- ให้คำปรึกษาด้านการตรวจสอบอาคาร
นต.465 บริษัท ผู้ตรวจสอบอาคารไทย จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ออกแบบงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรมทุกประเภท
- ควบคุมงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรมทุกประเภท
- บริการก่อสร้างงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรมทุกประเภท
- รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม
นต.466 บริษัท สงวนพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 7 - ตรวจสอบอาคาร ติดตั้งระบบความปลอดภัยให้กับโรงงาน
- ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน คาม พรบ.อนุรักษ์พลังงาน
- ที่ปรึกษาอนุรักษ์พลังงานจัดระบบจัดการพลังงาน
- ที่ปรึกษาด้านสิ่งเเวดล้อม ระบบควบคุมมลพิษ
- ตรวจสอบเครน ลิฟท์ ฝึกอบรมจความปลอดภัยในการใช้เครน ตรวจสอบหม้อน้ำ
- ติดตั้งระบบเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าให้กับโรงงานอุตสาหกรรม
นต.467 บริษัท แวลู อินโนเวชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ประกอบกิจการให้บริการออกแบบ ผลิต จัดวางระบบติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา ฝึกอบรมจัดสัมมนา และสอนการใช้สำหรับเครื่องจักร และยานพาหนะทุกประเภท
- ประกอบธุรกิจบริการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร
นต.468 บริษัท โปรเฟสชันนัล บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ตรวจสอบ ออกแบบและให้คำแนะนำ อาคารที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ควบคุมงานก่อสร้าง อาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย และสถานที่ทำการต่างๆ
นต.469 บริษัท อาคิเทคเชอรัล แอนด์ เอนจิเนียริ่ง ออดิทเตอร์ส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - บริการตรวจสอบอาคาร
นต.471 บริษัท กรุงเทพบิวดิ้งอินสเปคเตอร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับบริการตรวจสอบอาคารทุกประเภทตามกฎหมาย
นต.472 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม บิลดิ้ง อินสเปคชั่น

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - งานออกแบบสถาปัตยกรรม
- งานออกแบบด้านวิศวกรรม (โครงสร้าง, ไฟฟ้า, เครื่องกล, สุขาภิบาล)
- งานควบคุมการก่อสร้าง
- งานตรวจสอบอาคาร
นต.473 บริษัท เอ็คซ์ทรีม เอ็นจีเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ตรวจสอบอาคาร
- ให้บริการออกแบบและควบคุมงาน
- รับบริการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทางด้านวิศวกรรมและการตรวจสอบอาคาร
นต.475 บริษัท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ กรุ๊ป (2007) จำกัด 1 - ประกอบธุรกิจบริการตรวจเช็คระบบความปลอดภัยของอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม และสถานที่ต่างๆ
- บริการตรวจสอบอาคารให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิศวกรรม การใช้ไฟฟ้ากำลังและบริการทางเทคนิคอื่นๆ
- ให้บริการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
นต.476 บริษัท ซอยล์เทสท์ แอนด์ บิลดิ้ง ออดิท จำกัด 1 - รับตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร ประเภทการตรวจสอบต่างๆ และการตรวจสอบใหญ่ การ
- รับปรึกษาทางวิชาการ และบริการด้านเทคนิค งานสำรวจ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย
- รับจ้างวิเคราะห์ดิน อากาศ ของเหลวต่างๆ
- รับทำการสำรวจ ออกแบบ วางแผนงานทุกชนิด
นต.477 บริษัท ศุภสิน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
นต.479 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะโกราย เอ็นจิเนียริ่ง

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง
นต.480 บริษัท บิ้วดิ้ง อินสเปกเตอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - รับจ้างตรวจสอบอาคาร ความปลอดภัยของอาคาร
- ให้คำแนะนำด้านการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ไฟฟ้าสื่อสาร สุขาภิบาล และปรับอากาศ
นต.483 บริษัท เอบีไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - เป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
- ที่ปรึกษางานบริหารงานก่อสร้าง
นต.484 บริษัท ดี แอนด์ เอส เดอะ เฟิร์ส จำกัด 1 - รับเหมาก่อสร้าง
- ออกแบบอาคาร
- ตรวจสอบอาคาร
นต.485 บริษัท แคลคูลัส อีควิปเม้นท์ จำกัด 2 - ให้บริการด้านตรวจสอบอาคาร
- ควบคุมงานระบบ
นต.486 บริษัท พีวายอินสเปคชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ประกอบกิจการบริการทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
นต.487 บริษัท โปรทรัช จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ประกอบกิจการรับขเหมาระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรทัศน์ ระบบประปา และระบบเครื่องปรับอากาศ
- รับเหมาอาคารพาณิชย์ อาคารสูง โรงงาน และอาคารชุด
- ติดตั้งและจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา อุปกรณ์ระบบปรับอากาศ รับออกแบบงานระบบไฟฟ้าทุกชนิด
นต.488 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวฟ เอ็นจิเนียริ่ง ตรวจสอบอาคาร และ ความปลอดภัย

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับบริการตรวจสอบอาคารและความปลอดภัย
นต.489 บริษัท เซฟตี้ทูยู จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ออกแบบและควบคุมงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
- ให้คำปรึกษา
- บริหารโครงการ
- ให้บริการตรวจสอบอาคาร
นต.491 บริษัท มามีมา จำกัด 2 - งานบริการตรวจสอบอาคาร
นต.492 บริษัท ตรวจสอบอาคารและที่ปรึกษาทางด้านมลพิษ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ให้บริการตรวจสอบอาคาร
- ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้านมลพิษ (น้ำ, อากาศ, กากอุตสาหกรรม) และรับบริการกำจัดมลพิษ
- ให้บริการเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ (น้ำ, อากาศ, กากอุตสาหกรรม)
- ประกอบกิจการการค้าจุลินทรีย์ผง
นต.493 บริษัท บีเอสเอส บิวดิ้ง ซิสเต็ม จำกัด 2 - งานตรวจสอบอาคาร และงานยริการด้านวิศวกรรม
นต.494 บริษัท บี.ไอ.ซี. เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - ตรวจสอบอาคาร
- ออกแบบและบริการด้านวิศวกรรม
นต.496 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค แอสโซซิเอท

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - รับตรวจสอบอาคาร โรงงาน งานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
นต.497 บริษัท ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 4 - ประกอบกิจการตรวจสอบ ติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรมทุกประเภท
นต.498 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จาเบส อินสเปคเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 2 - ตรวจสอบอาคาร และงานวิศวกรรม
นต.499 บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาอาคาร จำกัด 5 - ประกอบกิจการออกแบบโครงสร้าง อาคารที่พักอาศัย อาคารชุดและโครงสร้างอื่นๆ
- ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้างอาคารเเละงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย อาคารชุดสถานที่ทำการ โรงงาน ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานโยธาอย่างอื่นทุกชนิด
- ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษาและจัดการบริหารอาคารทุกประเภท อาคารพาณิชย์อาคารที่พักอาศัยอาคารชุดโรงงาน รวมทั้งอาคารที่ทำการทุกประเภท
- ประกอบกิจการรับออกแบบงานวิศวกรรมควบคุมทุกประเภท
- ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษางานศึกษาความเป็นไปได้และการจัดทำแผนเเม่บท
นต.500 บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนต์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - รับบริการตรวจสอบอาคารและรับรองความปลอดภัยของอาคารทุกประเภท
- ประกอบวิชาการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ ควบคุม วางแผน การบริหารงาน
- การจัดทำธุรกิจการบริการอาคาร เป็นผู้จัดการให้แก่บุคคล นิติบุคคล นิติบุคคลอาคารชุ
- รับบริการสำรวจ ออกแบบ วางแผน วางผัง งานสถาปัตยกรรม งานตบแต่งภายใน
- รับบริการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ วิเคราะห์โครงสร้าง ประเมินราคาค่าก่อสร้าง
- ควบคุมงานก่อสร้าง และบริหารงานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคาร โรงงาน โรงพยาบาล
- โรงแรม ถนน สะพาน ท่าเทียบเรือ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการสิ่งก่อสร้าง
นต.502 บริษัท โพรเฟสชั่นแนล ซีเอ็ม จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

7 - ให้บริการออกแบบทางวิศวกรรมทุกระบบ บริหารงานก่อสร้าง และตรวจสอบอาคาร
- ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง
- บริหารโครงการ
- เป็นที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม
นต.503 บริษัท สยาม บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - รับตรวจสอบสภาพอาคาร ความมั่นคงแข็งเรง
- ตรวจระบบและอุปกรณ์ประกอบต่างๆของอาคาร รวมทั้งสมรรถนะ ระบบการจัดการความปลอดภัย และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของอาคาร
นต.505 บริษัท พีพีอี คอนซัลแตนท์ส จำกัด 3 - ประกอบกิจการให้คำปรึกษา แนะนำ ทำการสำรวจ ค้นคว้าตรวจสอบ คำนวณ ออกแบบควบคุม บริหารงานด้วยธรณีวิทยา วิศวกรรม สถาปนิก การประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ โทรเลข การชลประทาน การคมนาคม รวมตลอดกิจการ ซื้อ-ขายที่ดิน โดยจัดซื้อหรือจัดหาที่ดิน มาจัดแบ่งแปลงย่อยๆ เพื่อปลูกสร้างบ้านอาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม เพื่อให้เช่า ขายอีกทั้งรับจ้างพัฒนาที่ดินในรูปแบบต่างๆ
นต.506 บริษัท ไทย แอบโซลูท อินสเปกเตอร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - ประกอบกิจการรับจ้างตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร
- ประกอบกิจการรับจ้างคำนวณ ออกแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
- ควบคุมการก่อสร้าง การจัดหาวัสดุ การตรวจสอบ และการวิเคราะห์ เกี่ยวกับงานวิศวกรรมก
- บริการให้คำปรึกษา และบริหารจัดการงานก่อสร้างอาคาร
นต.507 บริษัท บิลดิ้ง เอ็นจิเนียริ่ง อินสเปคชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - ให้บริการด้านการตรวจสอบอาคาร สถานบริการ ป้ายและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ
- เพื่อความปลอดภัยด้านความมั่นคงแข็งแรง ตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบอาคาร ป้องกันอัคคีภัย
นต.509 บริษัท บี. แคร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - รับตรวจสอบอาคาร
- รับเหมาก่อสร้าง
นต.510 บริษัท เอสเอสพี หนึ่งศูนย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2
นต.512 บริษัท ดิ อินสเปคเตอร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ให้บริการตรวจสอบอาคารทั้งภายในและภายนอก
- รับเป็นที่ปรึกษางานด้านอาคารต่างๆทุกชนิดประเภทที่เกี่ยวข้อง
นต.514 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

29 - ให้คำปรึกษา ตรวจวัด วิเคราะห์ ประเมินผล เพื่อการจัดการ อนุรักษ์ การลงทุน การประก
- ให้บริการทางวิศวกรรมทั้งหมด รวมถึงการจัดทำข้อเสนอและบริหารโครงการ
- เป็นผู้แทนจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย เสนอราคา ประกวดราคา ทำการตลาดทั้งหมด ในส่วนที่เก
- จัดการฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน การอนุรักษ์ การประหยัดพลังงา
- ให้บริการสอบเทียบ และปรับเทียบเครื่องมือวัดทางด้านไฟฟ้าต่างๆ
- ประกอบกิจการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ทดสอบน้ำมันหม้อแปลง
นต.515 บริษัท วิศวกรและสถาปนิก ตรวจสอบอาคาร จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - บริการตรวจสอบอาคาร
นต.516 บริษัท พันธ์วิศวกรรม คอนซัลแตนท์ กรุ๊ป จำกัด 3 - เจาะสำรวจดินและงานทดสอบทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค
- งานทดสอบเสาเข็ม
- งานเสาเข็มเจาะระบบแห้ง
- งานออกแบบและให้คำปรึกษางานก่อสร้าง
นต.517 บริษัท บิลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ แอนด์ อินสเป๊คชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ออกแบบ ควบคุมงาน บริหารงานก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า และตรวจสอบอาคาร
นต.518 บริษัท บิวดิ้งอินสเปคชั่นโซลูชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับบริการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร
- รับเหมาก่อสร้าง,ติดตั้งงานระบบประกอบอาคาร
นต.519 บริษัท ไอพีซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - ประกอบกิจการรับตรวจสอบอาคาร
- ประกอบกิจการรับ สำรวจพื้นที่ และภูมิประเทศ เจาะสำรวจดิน
- ประกอบกิจการรับซ่อมแซม เสริมกำลังโครงสร้างทางวิศวกรรมทุกประเภท
- ประกอบกิจการการบริการ สำรวจ ทดสอบ ตรวจสอบ และวิเคราะห์โครงสร้างอาคารทางวิศวกรรม
- ประกอบกิจการวิชาชีพวิศวกรรม จำหน่ายเครื่องมือทางวิศวกรรม
นต.520 บริษัท เอส ซี เอ็ม อี จำกัด 4 - ประกอบกิจการรับจ้าง รับเหมา ออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม และให้คำปรึกษาทางวิศวกรรมเครื่
- ประกอบกิจการรับจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าทุกชนิด
- รับตรวจสอบอาคาร
นต.521 บริษัท เอ็นสเพค กรุ๊ป จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - รับตรวจสอบอาคาร
นต.522 บริษัท อีเอ็มเอส คอนซัลแตนท์ จำกัด 14 - ออกแบบและที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
- งานโยธาและงานโครงสร้าง งานไฟฟ้าและสื่อสาร
- งานระบบเครื่องกลและปรับอากาศ งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ระบบบำบัดน้ำเสีย
นต.523 บริษัท ฟินิกซ์ อินสเปคเตอร์ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 5 - ตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร
- ออกแบบอาคาร
- ควบคุมงานอาคาร บริหารงานก่อสร้าง
นต.524 บริษัท ซี-อินไซท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ออกแบบอาคารด้านวิศวกรรม
- ตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวง
- ควบคุมงานก่อสร้าง
นต.525 บริษัท โทเทิ่ล แอ็สเซ็ท แมนเนจเมนท์ แอนด์ คอนซัลแทน จำกัด 4 - ประกอบกิจการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
- ให้คำปรึกษา แนะนำ วางแผน การจัดการ การตรวจสอบ การประเมิน การติดตั้ง การบริหาร เท
- ดำเนินการติดตามตรวจสอบระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
นต.526 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอ. ออกแบบ และ ตรวจสอบอาคาร

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ให้บริการงานออกแบบคำนวณอาคารและโครงสร้างงานโยธาทุกชนิด
- ให้บริการงานตรวจสอบอาคาร
นต.527 บริษัท อดิศร ซัพพลาย จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - งานรับเหมาระบบไฟฟ้า
- งานอออกแบบระบบไฟฟ้า
นต.528 บริษัท ทรัพย์ธงชัย เซฟตี้ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ตรวจสอบความปลอดภัยโรงงาน โรงแรม อาคารสูง ระบบไฟฟ้าแรงสูง เครื่องกล
นต.529 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอสเอ็น อิเลคทริค เอ็นจิเนียริ่ง 2 - ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า
- ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
- บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
- ตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้า
- ตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
นต.530 บริษัท บิลดิ้ง ออดิท แอนด์ ลอว์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 - บริการงานวิศวกรรม และตรวจสอบสภาพอาคารตามกฎหมาย
นต.531 บริษัท เอ เอฟ ยู เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - งานตรวจสอบอาคาร
- งานควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง
นต.532 บริษัท เอ็น.เอส. พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - ออกแบบ รับเหมา ควบคุม ให้คำปรึกษา งานโยธาทุกประเภท
- รับตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคาร
นต.533 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าไทยกรุ๊ป

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - รับเหมาก่อสร้าง
- ตรวจสอบอาคาร
นต.534 บริษัท ไซวา อินสเปคเตอร์ จำกัด 1 - รับตรวจสอบอาคารคามกฎกระทรวงปี 48
นต.535 บริษัท วิศวกรรมผู้ตรวจสอบอาคาร จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ให้บริการตรวจสอบอาคาร ตามพรบ.ควบคุมอาคาร และตามกฎกระทรวง
นต.536 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นกล้าพัฒนา

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคาร
- งานวิศวกรรม
นต.537 บริษัท ซี.โอ.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - งานรับเหมางานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาล
นต.538 บริษัท อาร์มมี่ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เอ็นไวโรนเมนท์ จำกัด 3 - ประกอบกิจการด้านสำรวจ ออกแบบ วิจัย ควบคุมงาน และบริหารงานด้านวิศวกรรมทุกแขนง
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างงานก่อสร้างทุกชนิด รับทำงานโยธาทุกประเภท
- รับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทยกระเทือนทางด้านสิ่ง
นต.539 บริษัท ไทย บิลดิ้ง พลัส จำกัด 1 - ประกอบธุรกิจทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
- เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคาร
นต.540 บริษัท อะเลิร์ท คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - รับตรวจสอบอาคาร
- ออกแบบอาคาร
- รับเหมาก่อสร้างงานโยธาและระบบประเภทต่างๆ
นต.541 บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด 25 - ติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบสายพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ
- เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทางวิศวกรรม
- ให้บริการตรวจสอบในทางวิศวกรรมเครื่องกล
- ซ่อมบำรุงรักษาระบบสายพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระของท่าอากาศยาน
- ซ่อมบำรุงรักษาระบบสะพานเทียบเครื่องบินของท่าอากาศยาน
นต.542 บริษัท เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติ้ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ให้บริการงานประเมินราคาทรัพย์สินทุกประเภท หรือสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว
- ให้คำปรึกษาทางด้านการจัดการทรัพย์สิน
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินราคาทรัพย์สินทางด้านอสังหาริมทรัพย์ โรงงาน เครื่องจั
- ให้บริการตรวจสอบอาคาร
นต.543 บริษัท เอเชีย เมเนจเมนต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 14 - ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา
- ออกแบบ
- ควบคุมงาน
- เขียนแบบ
- งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
นต.544 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิวดิ้งเซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง ทีม

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - รับตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย โรงงาน โรงแรม โรงมหรสพ อาคา
- ตลอดจนสิ่งก่อสร้างอื่นๆทุกชนิด
นต.545 บริษัท บิวดิ้งเทคโนโลยีแอนด์แมนเนจเม้นท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6 - ตรวจสอบอาคาร และจัดอบรม สัมมนา เกี่ยวกับงานโยธาทุกชนิด
นต.546 บริษัท ไทย อินสเปกต์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับตรวจสอบอาคาร โรงงาน ป้าย และงานอื่นๆ
- รับเหมาติดตั้งวางระบบไฟฟ้า ประปา สื่อสาร
- ติดตั้งวางระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร
- รับเหมาติดตั้งซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
- รับเหมาก่อสร้างและงานอย่างอื่นทุกชนิด
- ติดตั้งวางระบบซ่อมแซมด้านคอมพิวเตอร์
- รับบริการตรวจสอบอาคาร
นต.547 บริษัท แกรนด์แชมป์ จำกัด 2 - บริการรับตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประก
- ตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร
- ตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร รับรองผลการตรวจสอบ
- บริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านวิศวกรรม
- บริการรับออกแบบสิ่งก่อสร้าง ตึก อาคาร อสังหาริมทรัพย์ ทำแบบแปลน ตรวจสอบการก่อสร้
นต.548 บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด 1 - บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุมงานก่อสร้าง
นต.549 บริษัท พร้อมตรวจอาคาร จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ตรวจสอบอาคาร บริการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
นต.550 บริษัท เอวัน เอ็มแอนด์อี ดีไซด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 1 - ออกแบบงานระบบประกอบอาคาร
- ควบคุมงานก่อสร้างระบบประกอบอาคาร
นต.551 บริษัท แอลไลแอนซ์ พลัส จำกัด 2 - ประกอบกิจการให้บริการดูแลและบริหารงานด้านโครงสร้างอสังหาริมทรัพย์ เช่น คอนโดมิเนียม อาคารชุดบ้านจัดสรร ทาวเฮ้าส์
- ประกอบกิจการให้บริการงานที่ปรึกษา และควบคุมการก่อสร้างอาคารและโรงงาน
- ประกอบกิจการให้บริการงานขออนุญาตก่อสร้างอาคารและโรงงาน
- ประกอบกิจการให้บริการงานขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างๆ
- ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารโรงงาน
- ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
- ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับอารอนุรักษ์พลังงาน
- ประกอบกิจการให้บริการตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน
นต.552 บริษัท ชูแสงสุข คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด 1 - เพื่อบริหารโครงการงานก่อสร้าง อาคาร โรงงาน ที่พักอาศัย
- ตรวจสอบอาคาร โรงงาน
- ออกแบบก่อสร้าง อาคาร โรงงาน
- รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
- ควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.553 บริษัท โปรเฟชชั่นแนล โปรเจคท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด 2 - ที่ปรีกษาและออกแบบควบคุมงาน
นต.555 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสวิศวกร (2008)

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ประกอบกิจการรับจ้างทดสอบวัสดุ ดิน หิน ทราย เหล็ก และออกแบบโครงสร้างทางด้านวิศวกรรม
- ขายเครื่องมือทดสอบวัสดุ ดิน หิน ทราย เหล็ก ทางด้านวิศวกรรมโยธาทุกชนิด
นต.556 บริษัท อีพีซีแอสโซซิเอท จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.557 บริษัท เทคนิคอล เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - ออกแบบงานระบบไฟฟ้า เครื่องกล โยธา
นต.558 บริษัท คอลลาจ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นท์ จำกัด 2 - ให้คำปรึกษา ออกแบบอาคาร ควบคุมงานก่อสร้าง อาคารทุกชนิด ทุกประเภท
- รับเป็นผู้ตรวจสอบอาคารฯ สำรวจและประเมินอาคารทุกชนิด ทุกประเภท
นต.559 บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด 8 - ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษางานด้านวิศวกรรมโยธา
- รับออกแบบงานด้านโยธาทุกชนิด
- รับเหมาก่อสร้างงานอาคารและงานโยธาทุกชนิด
นต.560 บริษัท อีสเทิร์น อินสเปคเตอร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับออกแบบ เขียนแบบ และตรวจสอบอาคาร
นต.561 บริษัท เนเชลรัล วีล จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

7 - รับจ้างเป็นผู้บริหารและวิเคราะห์โครงการ
- เป็นที่ปรึกษางานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม งานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด
- บริการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลในทางเกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
- วิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจและรับเหมาทั่วไป
นต.562 บริษัท เคบี โมเดิร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - รับตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร
นต.564 บริษัท มาสเตอร์ แคร์ เซอร์วิส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - บริการรับตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
- ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคาร
- รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
- เป็นที่ปรึกษาด้านพลังงาน
นต.565 บริษัท โดมทองค้าไม้และเหล็ก จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย
นต.567 บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ประกอบกิจการรับจ้างตรวจวัด และวิเคราะห์ค่าคุณภาพน้ำ อากาศ เสียง และสภาวะอื่นๆของ
นต.568 บริษัท แปลน อินสเปคเตอร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับบริการตรวจสอบอาคารและป้ายโฆษณาตามมาตรฐานการตรวจสอบอาคาร
- ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.569 บริษัท คลีน แอร์ โปรดักท์ จำกัด 2 - บริการรับเหมาทำห้องคลีนรูม บริการติดตั้ง สร้าง ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุง บำรุงรักษา วางระบบงานทุกประเภททั้งภายในและภายนอกอาคาร
นต.570 บริษัท เมก้า คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - ตรวจสอบอาคาร ออกแบบ ให้คำปรึกษางานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
นต.571 บริษัท ฟุลลี่ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน
- และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
นต.572 บริษัท เค.เอส.คอนซัลแตน จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

9 - ประกอบกิจการด้านการศึกษา ค้นคว้า วางแผน วิเคราะห์ วิจัย และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมโยธา
- ประกอบกิจการด้านการออกแบบ คำนวณ
- รับทำการสำรวจ รังวัด และจัดทำแผนที่ ตลอดจน จัดเตรียมภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อใช้สำหรับออกแบบทางด้านวิศวกรรม
- รับบจัดเตรียมแก้ไขจัดพิมพ์แบบทางด้านวิศวกรรมโยธา
- รับจัดเตรียมเอกสารประกอบสัญญาเพื่อการประกวดราคาและข้อกำหนดต่างๆ
- รับทำการสำรวจหาข้อมูล รวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม
- รับบริการให้คำปรึกษา วางระบบงาน ออกแบบ เตรียมโปรแกรมคำสั่งเพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ด้วยระบบคอมพิบวเตอร์ รวมทั้งบริการจัดเตรียมแบบทางวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
นต.573 บริษัท ไพรม์ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ประกอบกิจการให้บริการ ติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกกรณ์ เครื่องปรับอากาศ ระบบอากา
- ให้บริการงานไฟฟ้า งานเหล็ก
นต.574 บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด 2 - ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ หม้อต้มไอน้ำ และภาชนะความดันในโรงงานอุตสาหกรรม
นต.575 บริษัท 05 คอนสตรัคชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.576 บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

10 - ให้คำปรึกษา วางแผน และรับดำเนินการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study)
- สำรวจและออกแบบรายละเอียด (Detail Design) ทางด้านวิศวกรรมและการติดตั้ง
- ระบบป้องกันสิ่งแวดล้อม
- ให้คำปรึกษาและดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- ระบบระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย และควบคุมงานดูแลบริหารจัดการ
- ระบบท่อรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย
- ให้คำปรึกษา และจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการพัฒนาต่างๆ
- ให้คำปรึกษา และจัดทำแผนหลักในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ให้คำปรึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาต่างๆ
- ให้คำปรึกษาและจัดทำรายงานติดตามการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมหลังเปิดดำเนินโครงการ
- ให้คำปรึกษา ดำเนินการสำรวจและจัดทำรายงานด้านธรณีแหล่งแร่ วิศวกรรมเหมืองแร่
นต.577 บริษัท เอเอ็มพี พัฒนา จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ประกอบกิจการวิศวกรที่ปรึกษามีความเชี่ยวชาญให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านงานวางแผนระบบโลจิสติกส์และโช่อุปทาน
- ดำเนินงานด้านโลจิสติกส์การขนส่ง วางระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
- งานวางแผนโครงการโปรแกรมเพื่อระบบควบคุมและติดตามยานพาหนะด้วยGPS/GPPRS งานด้านสิ่งแวดล้อม งานด้านระบบวิทยุสื่อสาร
- การวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่งในงานด้านการวางแผนการจราจรและขนส่ง และเศรษฐศาสตร์ขนส่ง
นต.578 บริษัท ตรัยเอ็น คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

7 - ประกอบกิจการที่ปรึกษาออกแบบ อละควบคุมการก่อสร้าง วิศวกรรม
- รวมถึงงานสถาปัตยกรรม ตรวจสอบสภาพความปลอดภัย
- ให้คำปรึกษางานด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรมของอาคาร และโรงงานทุกประเภท
นต.579 บริษัท จีโอ ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

17 - บริการออกแบบและควบคุมงานวิศวกรรมก่อสร้าง
- ประกอบกิจการบริการทางด้านวิศวกรรม
นต.580 บริษัท นวเทคโนโลยีวิศวกรรม จำกัด 7 - บริการออกแบบและตรวจรับรองความปลอดภัยสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
- บริการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยอาคาร
- บริการออกแบบและตรวจสอบความปลอดภัยงานระบบไฟฟ้า
- บริการอนุรักษ์พลังงานและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากกการใช้พลังงาน
- บริการออกแบบและติดตั้งงานวิศวกรรมโรงงานอุตสาหกรรม
นต.581 บริษัท แวสท์ เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.582 บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 94 - ประกอบกิจการรับออกแบบและให้คำปรึกษารับบริการติดตั้ง จำหน่าย นำเข้า ส่งออก
- ซ่อมแซมเกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ สื่อสารป้องกันทีวีระบบ
- และระบบทีวีวงจรปิด ระบบโทรศัพท์ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบเตือนสัญญาณเพลิงไหม้
- บำบัดน้ำเสีย ประหยัดพลังงาน สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค ระบบแก๊ส ระบบคอมพิวเตอร์
- ซ่อมแซม ก่อสร้าง ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยอิเล็คทรอนิคส์
นต.583 บริษัท พีเอสเอ เคมเทค จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6 - ประกอบกิจการออกแบบ คำนวณ ผลิต และควบคุมการผลิตถังรับแรงดัน
- ถังบรรจุก๊าซอุตสาหกรรมเหลว และถังบรรจุก๊าซธรรมชาติเหลว
นต.584 บริษัท เพอร์เฟ็คท์ บิลดิ่ง โซลูชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

- บริการรับเป็นที่ปรึกษา ตรวจสอบอาคาร ออกแบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาคาร
- ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
นต.585 บริษัท บิวดิ้ง เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส ทีม จำกัด 3 - ตรวจสอบอาคาร ออกแบบอาคาร
นต.586 บริษัท เอส จี อาร์ เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ออกแบบและรับเหมาก่อสร้างงาน รับปรึกษา และบริหารงานก่อสร้าง
- รับตรวจสอบอาคาร และประเมินราคา
นต.587 บริษัท โกลบอล เวอรีตัส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ให้บริการให้คำปรึกษาและนำฝึกอบรมและตรวจสอบอาคาร
- ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำปัญหา
- ประกอบกิจการด้านวิศวกรรม
- ประกอบกิจการพัฒนาระบบมาตรฐานต่างๆในองค์กร
นต.588 บริษัท ชัชวาลย์-รอยัล แฮสโคนิ่ง จำกัด 56 - ประกอบกิจการรับทำการออกแบบทางวิศวกรรมทุกสาขา ตกแต่งภายใน ออกแบบ และวางผังเมือง
- เป็นที่ปรึกษาทางวิศวกรรม ให้บริการทางเทคนิคเกี่ยวกับวิศวกรรมและการก่อสร้างทุกชนิด ทั้งนี้ โดยดำเนินการอิสระ ไม่อยู่ในการควบคุมของบริษัทห้างร้าน หรือ วิสาหกิจใดๆ
- รับทำการควบคุมการก่อสร้าง
นต.589 บริษัท ที-สเต็ป จำกัด 4 - ให้บริการด้านงานออกแบบ ก่อสร้าง และควบคุมงาน
นต.590 บริษัท บีคอน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด 7 - ให้บริการด้านวิศวกรรม ควบคุมงาน ออกแบบ ที่ปรึกษา
นต.591 บริษัท พีทีแอล คอนซัลแทนส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - บริการให้คำปรึกษา และรับงานทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา
- ให้คำแนะนำ วางแผนแม่บท และแผนงานการบริหารงาน และเทคนิคทางวิศวกรรมด้านต่างๆ
- การคำนวณและออกแบบก่อสร้าง/ติดตั้ง
- การควบคุมการก่อสร้าง/ติดตั้ง
นต.592 บริษัท ศรีปทุม พีเอชดี ตรวจสอบอาคาร จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ออกแบบ พลังงานและควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.593 บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ วิชั่น จำกัด 1 - ประกอบกิจการออกแบบ ควบคุมงานระบบวิศวกรรม และเป็นที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้บริการตรวจสอบ การจัดการพลังงาน รวมถึงให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน
นต.594 บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด 27 - ออกแบบทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
- ควบคุมงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
- เป็นที่ปรึกษาทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
- ทำการสำรวจทางวิศวกรรม
- ให้บริการด้านค้นคว้าศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมาตรการป้องกันแะลแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อค
- ให้บริการด้านบริหารงานก่อสร้างและบริหารโครงการก่อสร้าง
นต.595 บริษัท บีโอ เพาเวอร์เทค จำกัด 3 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างงานระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ ระบบสื่อสาร ระบบประปา ระบบค
นต.596 บริษัท คอสท์เพอร์เฟค จำกัด 5 - ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานสำรวจปริมาณ และราคาค่าก่อสร้าง ตลอดจนรับบริการประมาณราคาค่าก่อสร้าง และควบคุมการก่อสร้าง รวมทั้งบริหารการก่อสร้างทุกชนิด
นต.597 บริษัท อีเอ็มซี คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ออกแบบและให้คำปรึกษาระบบวิศวกรรม
- ให้บริการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ตรวจสอบอาคาร
นต.598 บริษัท ซิสเต็มเมติกา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - รับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ออกแบบ ควบคุม ติดตั้ง บำรุงรักษา และบริหารจัดการด้านวิศวกรรม
- ตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร
นต.599 บริษัท อินสเปคเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอยี่ จำกัด 2 - ประกอบธุรกิจบริการ ตรวจสอบระบบไฟฟ้า บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
- ประกอบธุรกิจบริการด้านการประหยัดพลังงาน
- ออกแบบ และติดตั้งงานวิศวกรรม ก่อสร้าง เครื่องกล และไฟฟ้า
นต.600 บริษัท ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.601 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีอีซี อินสเป็กชั่น แอนด์ เซอร์วิส

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ตรวจสอบอาคาร
นต.602 บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

8 - รับจัดทำหรือรับจ้าง หรือรับบริการ สำรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ ค้นคว้า วิจัย ออกแบบ ประ
- และทำรายงานในโครงการต่างๆทางด้านโลจิสติกส์และด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่งทุกแขนง ทุ
นต.603 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับตรวจสอบอาคาร 45 2 - ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบอาคารทุกประเภท
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท
นต.604 บริษัท กรีน ซินเนอร์จี คอร์เปอเรชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - จัดหาและออกแบบให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์ครบวงจรเกี่ยวก
- รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.605 บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6 - ทำการประมูลสอบราคาซื้อ จ้าง เช่า ประกวดราคาซื้อ จ้าง เช่า
- ประมูลซื้อ จ้าง เช่า ด้วยวิธีการปกติหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขายสินค้าต
- รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.606 บริษัท เอ เอ็ม เจ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแท้นท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - รับบริการให้คำปรึกษาและออกแบบทางด้านวิศวกรรมระบบ
นต.607 บริษัท โพรเฟสชั่นแนล ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 10 - เป็นที่ปรึกษา ออกแบบ บริหารงานก่อสร้าง และควบคุมการก่อสร้างด้านวิศวกรรม
นต.608 บริษัท เอ็ทโปร สุมิตร ดีไซน์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

7 - รับบริการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำด้านวิศวกรรมทุกระบบ
- รับออกแยยงานโครงสร้าง และงานวิศวกรรมทุกระบบ
นต.609 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน จำกัด 2 - รับบริการตรวจสอบอาคาร
นต.610 บริษัท ยูนิตี้ ซิสเต็ม จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

18 - ออกแบบ รับเหมา ติดตั้งงานระบบวิศวกรรม งานระบบประกอบอาคาร
นต.611 บริษัท ศุภสิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - รับเหมาก่อสร้าง
- เป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
นต.612 บริษัท โรลลิ่ง คอนเซปต์ อินโนเวชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ทำการประมูลสอบราคมซื้อ จ้าง เช่า ประมูลซื้อ จ้าง เช่า ด้วยวิธีการปกติ หรือวิธีกา
- เพื่อขายสินค้าตามวัตถุประสงค์ให้แก่ส่วนราชการองค์การของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเ
- ประกอบกิจการวิเคราะห์โครงการ ออกแบบ ควบคุมงาน เขียนแบบ แผนผัง
- รับปรึกษาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และประมาณราคา เป็นวิศวกรที่ปรึกษา
นต.613 บริษัท คอมบัสชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 1 - รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทางวิศวกรรมและควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
- รับบริการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
- รับตรวจสอบสถานที่บรรจุก๊าซปิโเลียมเหลวประเภทที่ 3
- รับตรวจสอบการวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ Burner and Boiler
- รับบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบด้านวิศวกรรมระบบท่อความดันก๊าซ อุปกรณ์ก๊าซ ถังจ่ายก๊าซ และอุปกรณ์ก๊าซ LPG CNG NG และน้ำมัน
- วิศวกรควบคุม
- รับรองขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรออกแบบสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
- การยกระดับระบบการจัดการพลังงานตามกฏหมายด้วยมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล
- บริการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
- บริการความปลอดภัยในงานก่อสร้างระบบรางสำหรับวิทยากรปลอดภัย
- Solar cell
- เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ชำนาญการ
- ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับต้น
- เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
- 5TH Asia Combustion Workshop sales and Service Training
- ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ
- Undustrial Combustion Workshop
- รับบริการ Calibration Gas Leak Detector
- ออกแบบ และรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน
นต.614 บริษัท เอลบรุส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - รับบริการออกแบบ เป็นที่ปรึกษา และควบคุมงานก่อสร้างด้านวิศวกรรม
นต.615 บริษัท พีพีเอ คอนซัลแตนท์ส จำกัด 2 - ประกอบกิจการรับออกแบบแปลนก่อสร้าง คำนวณโครงสร้าง ออกแบบโครงสร้าง และให้คำปรึกษา
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมทุกชนิด
นต.616 บริษัท ไบโอแก๊ส โฟรันเนอร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน
- รับทไงานโยธาทุกประเภท
- ให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ปรับปรุงแก้ไข ตรวจสอบ รวมทั้งบริการติดตั้งอุปกรณ์เกี
- ที่ปรึกษา ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง Start-up ระบบ
- ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
นต.617 บริษัท โจเวียน เอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ให้บริการด้านวิศวกรที่ปรึกษา ออกแบบ คำนวณ ควบคุมงาน และบริหารงานก่อสร้าง
- งานพิจารณาตรวจสอบ งานวางแผนโครงการก่อสร้าง งานให้คำปรึกษา งานสำรวจ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ด้านงานวิศวกรรมโยธา
นต.618 บริษัท บิซส์ เอ็นส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ตรวจสอบอาคาร , ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
- บริการออกแบบงานวิศวกรรม
นต.619 บริษัท เอ็นโปร คอนซัลแตนท์ จำกัด 12 - ให้บริการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย สำนักงาน ทุกประเภท
- ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านงานก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย สำนักงาน ทุกประเภท
นต.620 บริษัท เอ็น ซี ซี คอนซัลแทนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - ควบคุมงานก่อสร้าง
- ออกแบบด้านวิศวกรรมโครงสร้าง
- ประกอบกิจการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างทุกประเภท
นต.621 บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง(1979) จำกัด 17 - งานบริหารการก่อสร้าง
- ควบคุมงานก่อสร้าง
- ปรับปรุง แก้ไข และออกแบบด้านวิศวกรรมก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมให้เป็นไปตามหลักวิชาการและระเบียบกระทรวง
นต.622 บริษัท นอร์ธพลัส จำกัด 5 - บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.623 บริษัท อินเตอร์ ซีเอ็ม จำกัด 5 - ที่ปรึกษาบริหารงานก่อสร้าง
นต.624 บริษัท เอ็นบิลด์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - บริการทางวิศวกรรมและทางเทคนิค การบริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิศวกรรมและบริการทางเ
- การบริหารโครงการก่อสร้าง
- รับออกแบบ ควบคุม ตรวจสอบอาคาร
นต.626 บริษัท ควอลิตี้ บิวดิง ออดิท จำกัด 1 - บริการตรวจสอบอาคาร,โรงงาน,ป้ายโฆษณา ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร และบริการตรวจสอบพลังงาน ตาม พรบ. การส่งเสริมการอนุรัรกษ์พลังงาน
นต.627 บริษัท แอร์พลัส แอ๊พพลาย จำกัด 6 - รับเหมาติดตั้งระบบปรับอากาศ แอร์ควบคุมความชื่น ห้องสะอาดปลอดเชื้อ
นต.628 บริษัท ไตรเทคคอนซัลแตนส์ จำกัด 5 - ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม และงานออกแบบเพื่อใช้ก่อสร้าง
- ดำเนินงานออกแบบแปลน คำนวณ และออกแบบโครงสร้าง ควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
- ดำเนินงานออกแบบทางวิศวกรรมระบบต่างๆ เพื่อความสมบูรณ์ของโครงการ
- เข้าทำสัญญากับองค์การหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน เกี่ยวกับงานศึกษาวิเคราะห์โครงการ
- งานควบคุมการก่อสร้าง
- ประกอบกิจการให้คำปรึกษา และดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
นต.629 บริษัท ซี เอ็ม ซี ยูนิเวอร์แซล จำกัด 2 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
- จดทะเบียนที่ปรึกษา ณ ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
นต.631 บริษัท วารี ดีซายน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด 4 - วิศวกรที่ปรึกษางานระบบวิศวกรรม ที่มีความพร้อมในการให้บริการทั้งในหน่อวยงานภาครัฐเเละเอกชน รวมถึงห้างร้านค้าสถานที่ประกอบการต่างๆพร้อมให้บริการงานด้านวิศวกรรมของอาคารสูงโรงงานอุตสาหกรรม อาคารขนาดใหญ่ และอื่นๆพร้อมขบวนการตรวจสอบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบวิศวกรรมได้อย่างครบถ้วน
นต.632 บริษัท โซลูชั่น คอนโทรล จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษา และคำแนะนำทางวิศวกรรม
นต.633 บริษัท อนาไลซ์อินสเปคชั่นดีไซน์ จำกัด 1 - บริการงานด้านวิศวกรรม และตรวจสอบอาคาร
นต.634 บริษัท คอมฟอร์ท แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ให้บริการตรวจสอบ ออกแบบ และปรับปรุง ระบบภายในอาคารเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน
นต.635 บริษัท เอสแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ประกอบกิจการให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- ประกอบกิจการให้บริการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง
- ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบอาคารตามพรบ.ควบคุมอาคาร
นต.636 บริษัท ปาล์มเมอร์ แอนด์ เทอร์เนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 29 - วิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า
- งานออกแบบ งานบริหารและอำนวยการก่อสร้าง งานตรวจสอบ งานให้คำปรึกษา
นต.637 บริษัท พรอสเพอริตี้คอนกรีต จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป
นต.638 บริษัท ไฮ-โฟลว เท็คโนโลยี่ จำกัด 1 - ประกอบกิจการควบคุมงานติดตั้ง ระบบปรับอากาศ สุขาภิบาล ป้องกันอัคคีภัยไฟฟ้าพร้อมจัดจำหน่ายอุปกรณ์
นต.639 บริษัท เอสเอ็นซี-ลาวาลิน (ประเทศไทย) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ประกอบกิจการให้บริการที่ปรึกษาแก่อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
- การบริหารโครงการก่อสร้างวิศวกรรม
- การเริ่มเดินเครื่องจักรเพื่อทดสอบการปฏิบัติการ ตลอดจนคุณภาพและปริมาณวัสดุ
นต.640 บริษัท ทริปเปิล อินสเปคเตอร์ จำกัด 2 - ตรวจสอบอาคาร ตรวจรับรองการจัดการพลังงาน ตรวจรับรองไฟฟ้า ออกแบบเขียนแบบงานก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง เป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการพลังงาน ฯลฯ
นต.641 บริษัท วี-วิน อีโวลูชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - เป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
นต.642 บริษัท ธญาวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.643 บริษัท เอ ซี เอส อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนทส์ จำกัด 25 - บริหารโครงการ
- ออกแบบโครงสร้างอาคาร
- บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
- สำรวจ และเสนอแนะวิธีแก้ไขซ่อมแซมอาคารที่ชำรุดเสียหาย
- ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมโครงสร้างและโยธา
- ตรวจสอบความปลอดถัยของอาคาร
- ที่ปรึกษาด้านพลังงาน
- ออกแบบวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร
- ตรวจสอบและเสนอแนะวิธีแก้ไขปรับปรุงระบบประกอบอาคาร
นต.644 บริษัท โอเอสเค คอนซัลแตนส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - รับบริการให้คำปรึกษา จัดการ และดำเนินงานในโครงการหรือในกิจการ หรือองค์การใดๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
- รับบริการศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ออกแบบรายละเอียดงานสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรมทุกสาขา
- รับบริการวางแผนโครงการและศึกษาความเหมาะสมของโครงการพัฒนาต่างๆ ด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมทุกสาขา
- รับเป็นที่ปรึกษาในการบริหารงาน ควบคุมการดำเนินงานก่อสร้างงานวิศวกรรมทุกสาขา และงานพัฒนาโครงการต่างๆ
นต.645 บริษัท ไออาร์อาร์ เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - วิศวกรที่ปรึกษา
- รับเหมาก่อสร้าง
- ค้าขายวัสดุก่อสร้างและวัสดุสำนักงาน
นต.646 บริษัท พีนนาเคิล คอนซัลแตนท์ จำกัด 15 - ให้บริการออกแบบ จัดทำแบบ รูป รายการ ทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา
- ให้บริการควบคุมการก่อสร้างงานอาคารทุกประเภท
นต.647 บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

9 - ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสาเข็ม อิฐบล็อค เสาคอนกรีต บล็อ
- ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเสาไฟฟ้า คอนกรีตอัดแรง คอร. สปัน ตอม่อ คอนกรีตอ
นต.648 บริษัท พีซีซี โพสเทนชั่น จำกัด 9 - ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง
- ประกอบกิจการค้า รับเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ ออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้างเกี่ยวกับโครง
นต.649 บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ประกอบกิจการออกแบบและให้คำปรึกษาด้านงานก่อสร้าง
นต.650 บริษัท เอ็ม เจ อาร์ แมนเนจเมนท์ จำกัด 15 - ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ ควบคุม และให้คำแนะนำปัญหาที่เกี่ยวกับด้านวิศ
- ให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการ
นต.651 บริษัท สินเจริญชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3 - ติดตั้ง ตรวจสอบ ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบไฟฟ้า ไฟอาราม และปั้นจั่นโรงงานอุตสาหกรรม
- รับเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงงานอุตสาหกรรม
- รับตรวจอสบ และดูแลงานก่อสร้างทุกประเภท
- จัดซื้อ จัดจ้าง งานด้านวิศวกรรม
นต.652 บริษัท อินฟราสตรัคเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ให้บริการสำรวจ ศึกษา ออกแบบด้านวิศวกรรมและควบคุมบริหารงาน รวมถึงให้บริการด้านตรวจสอบอาคาร
นต.653 บริษัท ซีม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 1 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ งานก่อสร้างทุกขนิด รวมทั้งงานโยธาทุกประเภท
- ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีดพ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท
นต.654 บริษัท เอส ที เอส อินสตรูเม้นท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

7 - ขายสินค้า
- เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา
- ปรึกษาทดสอบโครงการอาคาร สะพาน ถนน เขื่อน และสิ่งก่อสร้างต่างๆ รวมทั้งเสาเข็ม
- บริการเจาะสำรวจดิน หิน และสภาพธรณีวิทยา
- บริการออกแบบทางด้านวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม
นต.655 บริษัท สตรีม ไรซ์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

8 - ให้คำปรึกษาออกแบบและสร้างอาคารต่างๆ
นต.657 บริษัท ซีวิลพาร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ให้บริการทางด้านวิศวกรรมทุกประเภท
นต.658 บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาคอนเนค จำกัด 3 - รับบริการให้คำปรึกษาและควบคุม, บริหารงานก่อสร้าง
นต.659 บริษัท แบล็ค แอนด์ วิชช์ (ประเทศไทย) จำกัด 122 - ให้บริการและคำปรึกษาเฉพาะด้าน และบริการทางเทคนิค ด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์
- เกี่ยวกับการออกแบบ การวางแผน การศึกษา การจัดซื้อ การก่อสร้าง การดำเนินงาน
- การจัดองค์กร การบริการ การฝึกอบรม ของโครงการด้านพลังงาน การพัฒนาแหล่งน้ำ
- การระบายน้ำ การบำบัดน้ำ และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
นต.660 บริษัท ดีพี อินสเปคเตอร์ จำกัด 1 - ตรวจสอบอาคาร
- ออกแบบงานระบบประกอบอาคาร
- รับเหมาก่อสร้างงานระบบประกอบอาคาร
นต.661 บริษัท ซีแมค เจนเนอรัล จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

10 - รับเหมาก่อสร้าง
- ออกแบบและก่อสร้าง
นต.662 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 373 - รับเหมาก่อสร้าง รับสัมปทานทุกชนิด
- ประกอบธุรกิจบริการ และที่ปรึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมทุกสาขา รวมทั้งกิจการโฆษณา
- ประกอบกิจการเผ็นผู้ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างออกแบบ ควบคุมงานตามกฎหมาย และข้อบังคับว่าด้วยการประกอบอาชีพงานก่อสร้งทุกสาขา ทุกประเภท ทุกชนิด และทุกขนาดงาน
- ประกอบธุรกิจใบนิการทางด้านกฎหมาย บัญชี วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การจัดจำหน่าย สื่อโฆษณา การตลาด รวมทั้งโฆษณา
นต.663 บริษัท เดคโค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 20 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.664 บริษัท เอ.พี.ซี.คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานก่อสร้างทุกชนิด
- ประกอบธุรกิจบริการเป็นผู้ออกแบบ เขียนแบบอาคาร ถนน เขื่อน และงานก่อสร้างอื่นๆ
- ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้างทุกชนิดทุกประเภท
- ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
นต.665 บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม. จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - ออกแบบและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าแรงสูง-ต่ำ
- ออกแบบและติดตั้งงานระบบสุขาภิบาล
- ออกแบบและติดตั้งงานระบบปรับอากาศ
นต.666 บริษัท ซีเมโค คอร์โปเรชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - ประกอบกิจการทางด้านบริการ ที่ปรึกษา วางแผน รับเหมาติดตั้ง ทดสอบ ระบบไฟฟ้าและเครื่องกลทางด้านอุตสาหกรรม
นต.667 บริษัท เอ็นจิเนียริ่งซิสเต็มเทคโนโลยี จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.668 บริษัท ศิรกร จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

11 - ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมเหล็กและอัดแรงทุกชนิด ทุกประเภท
- รับจ้างติดตั้งและก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง ไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าทุกข
- รับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน งานก่อสร้างทุกชนิด และงานโยธาทุกประเภท
นต.669 บริษัท วิ้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - ให้คำปรึกษา ออกแบบแวางโครงการ ควบคุมการก่อสร้าง และพิจารณาตรวจสอบงานด้านวิศวกรรม
นต.670 บริษัท ซีเอ็ม โปรเฟรสชั่นแนล จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - บริการออกแบบ งานโครงสร้าง งานระบบประกอบอาคาร
- บริการควบคุมงานก่อสร้าง
- บริการควบคุมปริมาณงานและราคาของต้นทุนค่าก่อสร้าง
นต.671 บริษัท วิคกี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - ประกอบกิจการนำเข้าและเป็นตัวเเทนจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับระบบน้ำ แก๊สปิโตรเลียม
- ประกอบกิจการด้านการออกแบบ ติดตั้งและบริการและให้บริการทางด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบน้ำ แก๊สและปิโตรเลียม
นต.672 บริษัท วีอี โซลูชั่น จำกัด 4 - ประกอบกิจการรับเหมางานก่อสร้างระบบท่อสำหรับงานอุตสาหกรรมทุกประเภทและงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
นต.673 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ไฟร เซอร์วิสเซส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ให้บริการออกแบบด้านเครื่องกล ออกแบบและติดตั้ง
นต.674 บริษัท ไมน์เว คอร์เปอเรชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

10 - ให้บริการปรึกษา ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม
- งานออกแบบรายละเอียดและควบคุมการก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธา
- โครงสร้างระบบถนน สะพาน สาธารณูปโภค แหล่งน้ำ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมเครื่
นต.675 บริษัท พรวิเศษ วิศว์ จำกัด 10 - ที่ปรึกษา สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง และตรวจสอบอาคาร
นต.676 บริษัท คาบิเน็ทอินจิเนียร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับเหมา รับจ้าง งานระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ
- ออกแบบ งานระบบไฟฟ้า
นต.677 บริษัท ที่ปรึกษา คีน จำกัด 2 - ประกอบกิจการบริการด้านวิศวกรรม
- รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำวิชาชีพวิศวกรรม
- ออกแบบ เขียนแบบ วางผัง ควบคุมงาน และวางแผนการก่อสร้าง
นต.678 บริษัท เอ็นริชเมนท์ แอสโซซิเอท จำกัด 6 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน
- รับเหมาก่อสร้าง ให้คำปรึกษา ให้บริการเกี่ยวกับงานระบบประกอบอาคารทั้งหมดและงานสาธ
- รับปรึกษาและให้คำแนะนำและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านวิศวกรรม และออกแบบทั้งหมด
นต.679 บริษัท วี เอส พี เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 9 - ให้บริการงานที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ได้แก่ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน และแหล่งนำ
- วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล สุขาภิบาล และวิศวกรรมทุกแขนง
- วิศวกรรมโครงสร้าง และงานด้านสถาปัตยกรรม
- การสำรวจจัดทำแผนที่ การเจาะสำรวจทางด้านธรณีวิทยา ฐานราก และแหล่งวัสดุก่อสร้าง
- การบริหารโครงการ และควบคุมงานก่อสร้าง
นต.680 บริษัท ปรีชานานากิจ จำกัด 1 - รับจ้างบริหารงานก่อสร้าง
นต.681 บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด 165 - ออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง และติดตั้ง อาคารและโรงงานระบบสาธารณูปโภค
- งานตรวจสอบ ทดสอบ ซ่อมแซม จำนวนการใช้และบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า เครื่องกล และสุขาภิบ
นต.682 บริษัท สุพรีเรีย คอนสตรั๊คชั่น แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - ประกอบกิจการให้บริการที่ปรึกษา วางโครงการ ออกแบบและคำนวณ บริหารโครงการและควบคุมก
- ให้คำแนะนำทางด้านวิศวกรรม
นต.683 บริษัท เค. อาร์. เอ็นจิเนียริ่งแอนด์อินสเปคชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - บริการตรวจสอบอาคาร
- บริการงวานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
นต.684 บริษัท เซฟคอน อินสเปคชั่น จำกัด 1 - บริการงานตรวจสอบอาคาร
- บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโครงการ
- บริการงานอชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
นต.685 บริษัท เออี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ออกแบบ ติดตั้ง ให้คำปรึกษา งานบำรุงรักษา ด้านวิศวกรรม
นต.686 บริษัท ระยองไทยวิศวกรรม จำกัด 1 - รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมและอื่นๆ ดังปรากฏในสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
นต.687 บริษัท ออกแบบและที่ปรึกษาอาคาร ทีเอสเจ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

7
นต.688 บริษัท ไฮเวอชั่น วิศวกรรม จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - ประกอบกิจการออกแบบรับเหมาติดตั้ง งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
- งานระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม งานระบบปรับอากาศ งานระบบป้องกันอัคคีภัยและโยธาให
นต.689 บริษัท ซี ไอ เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 2 - เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ และออกแบบติดตั้งเครื่องจักรเกี่ยวกับการบริหารงานด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
นต.690 บริษัท ยุทธศาสตร์วิศวกรรม จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

7 - ทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซระบบท่อ
นต.691 บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด 5 - ให้บริการเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง ให้คำปรึกษา และงานออกแบบงานทางด้านวิศวกรรม เก็บ หรือรับตัวอย่างในงานก่อสร้าง และงานทางด้านวิศวกรรมทุกประเภท เพื่อทดสอบ วิเคราะห์ สำรวจ และรายงาน
- ให้บริการปรึกษา วิจัย ตรวจสอบ ควบคุม และจัดทำรายงานเกี่ยวกับผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม
- ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนาความรู้ทุกแขนงสาขาวิชา
นต.692 บริษัท เซ็มเทค จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม
นต.693 บริษัท ยูนิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ซี เซอร์วิส จำกัด 2 - เป็นที่ปรึกษาด้านงานออกแบบวิศวกรรมและงานควบคุมบริหารโครงการ
นต.694 บริษัท แปซิฟิค ริม ริช กรุ๊ป จำกัด 2 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.695 บริษัท เชียงใหม่ เคเอสที จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - บริการให้คำปรึกษา ออกแบบตรวจสอบ บำรุงรักษา
- จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือ ระบบไฟฟ้าคอนโทรลในโรงพยาบาล
นต.696 บริษัท องศา คอนซัลแตนท์ จำกัด 4 - ให้คำปรึกษา วางแผน ดำเนินการสำรวจและจำทำรายงานโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอความเห็นชอบโครงการ หรืออนุมัติงบประมาณ
- งานศึกษาแผนหลักศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด งานด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม งานพัฒนา โครงการและงานควบคุมงานก่อสร้าง และด้านผังเมือง
นต.697 บริษัท โกลบอลเทคโนโลยีแอนด์เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแต้นท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3
นต.698 บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา สรศักดิ์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ให้บริการออกแบบ ควบคุม ตรวจสอบรับรองงาน ด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
นต.699 บริษัท เออีคอม (ประเทศไทย) จำกัด 2 - บริการที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม,สถาปัตยกรรม,และสิ่งแวดล้อม
นต.701 บริษัท มาสเตอร์โฟร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - บริการออกแบบสถาปัตย์ ออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง ออกแบบวิศวกรรมงานระบบ
- ตกแต่งภายในและควบคุมงานจัดสวน
- รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาตกแต่งภายใน และรับเหมาจัดสวน
- บริการตรวจสอบอาคารและป้ายโฆษณา
นต.702 บริษัท เอส.พี. ไทย เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด 2 - ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอาคาร ตรวจสอบระบบเครื่องกล
- ให้บริการับออกแบบและควบคุมงาน
- ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
นต.703 บริษัท เอเสค คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ให้คำปรึกษา ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิเคราะห์วิจัย ออกแบบ บริหารโครงการ และควบคุมการ
นต.704 บริษัท เช็คคอน โปรเฟสชั่นนอล อินสเป็คชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - ที่ปรึกษางานก่อสร้างทุกชนิด
- ตรวจสอบงานก่อสร้างทุกชนิด
- ตรวจสอบอาคารที่พักอาศัยทุกชนิด
- ตรวจรับบ้าน ตรวจรับคอนโด
- ออกแบบ เขียนแบบ คำนวณโครงสร้างทุกชนิด
- ประมาณราคางานก่อสร้างทุกชนิด
นต.705 บริษัท ซีวิล เทคโนโลยี่ คอนซัลแตนท์ จำกัด 5 - บริษัทที่ปรึกษา ออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง
นต.706 บริษัท ยูทิลิตี้ พลัส จำกัด 12 - ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า, งานปรับอากาศ, งานเครื่องกล
- งานก่อสร้างทั่วไป, งานโครงสร้างเหล็ก
- งานซ่อมแซมและดัดแปลงแก้ไข
- งานย้ายเครื่องจักรกล
- งานตรวจสอบอาคาร
- งานติดตั้งระบบประปา, ระบบสุขาภิบาลและระบบบำบัดน้ำเสีย
นต.707 บริษัท โบลเตอร์ สจ๊วต จำกัด 5 - บริการงานด้านวิศวกรรม งานทดสอบวัสดุก่อสร้าง และงานวัดปริมาณงานก่อสร้าง
- ประกอบกิจการบริการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เช่นให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบ
- และในด้านการเตรียมการ ด้านศึกษา วางแผน แนะนำ ควบคุมดูแลทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกร
นต.708 บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด 114 - วางแผน ส่งเสริม ออกแบบ ก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ติดตั้งเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม อุตสาหกรรม จัดให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยี และดำเนินธุรกิจทุกชนิดที่เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท
นต.709 บริษัท สแปน คอนซัลแตนท์ จำกัด 3
นต.710 บริษัท วิศวกรรมซ่อมบำรุงทั่วไป จำกัด 1 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
- ตรวจทดสอบและควบคุมเครื่องจักรกลทุกชนิด
- งานซ่อมบำรุงในขอบเขตของวิศวกรรมเครืองกลไฟฟ้า โยธา สุขาภิบาลและเคมี เป็นต้น
นต.711 บริษัท เอเชียแปซิฟิคเวิลด์ไวด์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ประกอบกิจการขายเครื่องจักร ติดตั้งเครื่องจักร ขายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์อะไหล่ทุกชนิด
- ซ่อม รักษาอุปกรณ์ ขายระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุมติดตั้งวางระบบควบคุมและการบริหารวางระบบควบคุม
- รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาอาคาร รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ดัดแปลง ต่อเติมหรือจัดการโดยประการอื่นใด
- อาคารสูง อาคารสูงพิเศษ อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอื่นทุกขนิด
- รวมทั้งรับงานโยธาทุกประเภท
นต.712 บริษัท เนชั่น คอนเซาท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - รับบริการออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
นต.713 บริษัท บิลเดอร์ คอนซัลแตนท์ส แอนด์ โปรเจค แมนเนจเม้นท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

12 - รับปรึกษาด้านการออกแบบ,ควบคุมงานก่อสร้าง
นต.714 บริษัท ทูเก็ตเตอร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 17 - ประกอบกิจการ บริการด้านควบคุมงานก่อสร้าง
- บริการด้านบริหารโครงการ
- บริการด้านงานเจาะดิน
- บริการด้านทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธาและวัสดุงานก่อสร้าง
- บริการด้านออกแบบสถาปัตยกรรมและด้านภูมิสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน
นต.715 บริษัท บิวดิ้ง อินสเปคชั่น ทีม จำกัด 1 - รับบริการงานตรวจสอบอาคาร
นต.716 บริษัท ออมทอง อินเตอร์เทรด จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - รับเหมาก่อสร้าง ตกแต่ง ทุกชนิด
นต.717 บริษัท โปทีม บิลเดอร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

22 - รับเหมาก่อสร้าง
นต.718 บริษัท ไวส โปรเจ็ค คอนซัลติ้ง จำกัด 14 - ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาโครงการ ศึกษา วิจัย วางแผน ออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง และงานด้านวิศวกรรม
นต.719 บริษัท ซินเนอร์ยี เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - บริการงานวิศวกรรมโยธา เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล
- บริการตรวจสอบรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า และตรวจสอบอาคาร
- บริการเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากกา
นต.720 บริษัท วิศวชลกร จำกัด 3 - วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวม วิศวกร สถาปนิก นายช่างเทคนิค และบุคลากรทุกสาขาอาชีพ ที่มีประสบการณ์จากส่วนราชการและภาคธุรกิจเอกชนเข้าเป็นกลุ่มเดียวกัน
- ซึ่งกลุ่มดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญในงานออกแบบและงานก่อสร้างทั้งของหน่วยงานราชการและภาคเอกชน โดยให้บริการงานวิชาชการทุกด้านวิศวกรรมต่างๆ
- อาที ด้านการศึกษาและดำเนินโครงการ ด้านการออกแบบรายละเอียดโครงการ ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง ด้านการใช้งาน ดูแลบำรุงรักษาโครงการ นอกจากนี้ในระหว่างดำเนินงานฯ ทางบริษัทฯ
- ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาพิเศษคอยให้คำปรึกษาคอยให้คำแนะนำในงานด้านต่างๆ อย่างใกล้ชิด อีกทั้งในการดำเนินงานทางบริษัทฯ
- ยังมีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน นอกจากนี้ยังมี
- นโยบายสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องจักรและเครื่องมืออันทันสมัยในการทำงานเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
นต.721 บริษัท เมืองไฟฟ้า กรุงเทพวิศวกรรม จำกัด 1 - ตรวจสอบสภาพอาคาร ระบบประกอบอาคารต่างๆ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ
- ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบลิฟท์ ระบบบริการและอำนวยความสะดวกในอาคาร บำบัดน้ำเสีย
- ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
- ตรวจสอบระบบบำบัดมลพิษน้ำ ระบบบำบัดมลพิษอากาศ
- ตรวจสอบระบบจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
- ตรวจรับรองระบบรอก เครน ชนิดต่างๆ
- ตรวจรับรองระบบหม้อต้ม หม้อไอน้ำ ถังภาชนะรับแรงดัน ถังปฏิกิริยา
นต.723 บริษัท บี แอนด์ เจ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - รับติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ปรับอากาศและระบายอากาศ สุขาภิบาลและดับเพลิง
นต.724 บริษัท จอมไทย ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด 3 - ประกอบกิจการรับควบคุมงาน แนะนำ ปรึกษางานก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรมทุกชนิด
- บริการถอดแบบ เขียนแบบ อาคารสิ่งปลูกสร้างในงานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรมทุกชนิด
- รับควบคุมงาน แนะนำ ปรึกษา บริหารงานก่อสร้าง งานวิศวกรรมทุกชนิด
- รับออกแบบและควบคุมงานด้านตกแต่งภายใน
นต.725 บริษัท ฟลูอิดไดซ์ เบด แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ เซฟวิ่ง จำกัด 1 - งานติดตั้งหม้อไอน้ำ
- งานผลิตภาชนะรับแรงดัน
- งานระบบท่อไอน้ำ
- งานตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานงาน
นต.726 บริษัท ดีไซน์ เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ออกแบบทางวิศวกรรม บริหารและจัดการโครงการก่อสร้าง
- ควบคุมงานทางวิศวกรรม รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย
- สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
- รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
นต.727 บริษัท ซัคเซสบิลเดอร์แอนด์เดเวลลอปเปอร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3
นต.728 บริษัท เซฟ บิ้วดิ้ง จำกัด 2 - รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ ตรวจสอบอาคาร
นต.729 บริษัท อีเวอร์ซอณ พาวเวอร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ให้คำปรึกษาและรับเหมาติดตั้งเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิคส์ทุกชนิด
- บริการรับติดตั้งและจำหน่ายอุปกรณ์ระบบโครงข่ายและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆของระบบสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด
- บริการซ่อมบำรุงรักษาจำหน่ายอะไหล่อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
นต.730 บริษัท แมคโดเวล ดัคลาส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย
- ออกแบบระบบบำบัดน้ำดี ระบบผลิตน้ำประปา และงานที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม
นต.731 บริษัท ยูพลัส คอนซัลแตนส์ จำกัด 6 - บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.732 บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 24 - บริการรับเหมาก่อสร้าง
นต.733 บริษัท พลัส โปรเฟสชั่นแนล จำกัด 18 - เป็นที่ปรึกษางานออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างอาคาร และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
- ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคลนิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ
นต.734 บริษัท เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 5 - รับสำรวจและออกแบบงานโยธา
- รับเจาะ สำรวจ สภาพชั้นดิน และทดสอบตัวอย่างวัสดุ
นต.736 บริษัท เอ็กซ์เปิร์ท บิลด์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

7
นต.737 บริษัท เอเชีย อินโนเวชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด 7 - ออกแบบงานโครงสร้าง
นต.739 บริษัท ไทยอินทาเนีย จำกัด 1
นต.740 บริษัท เพาเวอร์พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับให้บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ออกแบบ และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.741 บริษัท สยาม เรมีดี จำกัด 15 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
- รับบริการสำรวจ ตรวจสอบ และซ่อมแซมความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร
นต.742 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์พัฒนาทักษะการทำงาน

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1
นต.743 บริษัท เอฟ เอ เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3 - ให้บริการด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
นต.744 บริษัท เวลล์ริช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - ประกอบกิจการเพื่อรับดำเนินงานออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา งานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรม งานระบบสาธารณูปโภค และงานระบบเกี่ยวข้องกับอาคารและโรงงานทุกประเภท
- ประกอบกิจการที่ปรึกษาโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา งานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรม และงานระบบสาธารณูปโภค
- รับดำเนินการรับเหมาก่อสร้างโครงสร้างทางวิศวกรรม และงานสถาปัตยกรรม
- วางแผนการดำเนินงานการจัดการงานก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธา
- ประกอบกิจการดำเนินงานควบคุมงานก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธา งานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรม และงานระบบสาธารณูปโภค และงานระบบที่เกี่ยวข้องกับโรงงานทุกประเภท
นต.746 บริษัท ฟอสเตอร์ วีลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 237
นต.747 บริษัท เทลสตาร์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6
นต.748 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลทวีกิจ วิศวกรรม

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ออกแบบและควบคุมงานทางด้านวิศวกรรมโยธา
นต.749 บริษัท คาปา ดีไซน์บิลด์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2
นต.750 บริษัท เอ แอนด์ อี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 4 - รับบริการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ ทำการศึกษา ออกแบบงานก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง บริหารงานก่อสร้าง ปรับปรุงงานก่อสร้าง
นต.751 บริษัท ยางป่าสถาปนิก จำกัด 2 - ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ บริหาร และควบคุมงานก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม การวางผัง สถาปัตยกรรมหลัก ประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษา ออกแบบบริหาร และควบคุมงานก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมระบบไฟฟ้า-สื่อสาร วิศวกรรมสุขภิบาล วิศวกรรมเครื่องกล สำหรับงานทุกประเภท
นต.752 บริษัท อีดีเอ็มเอ แม็กซ์คอน จำกัด 14 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.753 บริษัท ดีฟายน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 1 - ธุรกิจประเภทบริการ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนนสะพาน และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
นต.754 บริษัท ว.อมรชัยวิศวกรรม จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร
นต.755 บริษัท เอนไลต์เทน โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

28 - ออกแบบและควบคุมงานด้านวิศวร
- ให้คำปรึกษางานด้านวิสวกรรมทุกระบบ
นต.756 บริษัท เอส ที เอฟ อี จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ
- รับเหมาก่อสร้าง
นต.757 บริษัท ซีคูลเอฟโวลูชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ประกอบกิจการโรงงานเพื่อผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ และเครื่องมือทำความเย็น
- เครื่องมือทำน้ำแข็ง ตู้เย็น เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่และส่วนประกอบของสินค้าดังกล่าวข้างต้น
นต.758 บริษัท ซีอาร์ซีอี ควอลิตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4
นต.759 บริษัท โปร อินสเปคเตอร์ จำกัด 1 - ตรวจสอบอาคารตามพรบ.2548
- ประกอบกิจการให้บริการด้านควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง
- ประกอบกิจการด้านออกแบบวิศวกรรม
- ให้บริการงานตรวจสอบด้านวิศวกรรมและวิศวกรรมความปลอดภัยต่างๆ
- ให้บริการงานตรวจสอบและรับรอง รายงานการจัดการพลังงานและบริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
นต.760 บริษัท เอ็กซ์เปิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ติดตั้งระบบโทรมาตร SCADA , ระบบสื่อสาร ,ระบบกล้องวงจรปิด
- ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS , ระบบคอมพิวเตอร์
นต.761 บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงานไทย จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุมบริหารงานระบบบำบัดน้ำเสีย ก๊าซชีวภาพ และจัดอบรมสัมมนา
- ก่อสร้าง ติดตั้ง และปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมลพิษทางอากาศ
- ออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาและการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่สำหรับน้ำอุตสาหกรรมและชุมชน
- เดินระบบควบคุมมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม และชุมชน แบบการตรวจและติดตามและให้คำปรึกษาแก้ไขปรับปรุง
นต.762 บริษัท โทกะ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3
นต.763 บริษัท ก้าวหน้าวิศวกรรมและการตรวจสอบ จำกัด 1 - ตรวจสอบอาคาร
นต.764 บริษัท ออโรร่า เทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด 3 - ให้บริการด้านการศึกษาความเหมาะสมโครงการ งานสำรวจออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง และงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชายฝั่ง วิศวกรรมทางเทคนิคธรณี และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นต.765 บริษัท ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ จำกัด 8
นต.766 บริษัท เอ็ม แอนด์ ดับเบิลยู (ไทยแลนด์) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.767 บริษัท ฟีนิกซ์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด 1 - ที่ปรึกษา วิจัย ฝึกอบรม ด้านการจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ
นต.768 บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด 38 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่งอื่นทุกประเภท รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท ซ่อมแซม ปรับปรุง และบำรุงรักษาอาคารและสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด การตรวจอาคารด้านวิศวกรรมและระบบต่างๆ ภายในอาคาร
นต.769 บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด 11 - ประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน พัฒนาที่ดิน แบ่งแยกที่ดินแปลงใหญ่เป็นแปลงย่อย ให้เช่าซื้อ ให้เช่าที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บ้าน โรงเรือน ตึกแถว ทาวเฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ อาคารชุด จัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
นต.770 บริษัท เอลแมกซ์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6
นต.771 บริษัท เซ็ทคอม จำกัด 1 - ออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง
นต.772 บริษัท พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด 2 - มีความรู้ความชำนาญในการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง
นต.773 บริษัท สหพลัส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2
นต.774 บริษัท อีออน เอเลน เจนเนอเรชั่น จำกัด 6 - ให้คำปรึกษา และออกแบบงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
นต.775 บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด 10 - รับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรมและการขนส่ง
นต.776 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 937 - เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจรที่มีประสบการณ์และความชำนาญในงานก่อสร้างทุกประเภท
- มีความพร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นโครงการขนาดใหญ่หรือใช้เทคนิคชั้นสูงโดยการประมูลงานในราคาที่สามารถแข่งขันกันได้
- มีความรับผิดชอบในงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล และก่อสร้างเสร็จทันเวลา ภายในงบประมาณที่กำหนด
- รักษาภาพลักษณ์ของความเป็นผู้นำของบริษัทก่อสร้าง
- สร้างความพึงพอใจระดับสูงสุดให้แก่ลูกค้า
- ใช้ศักยภาพของบริษัทในการขยายธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างไปยังต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในแถบภูมิภาคเอเชีย
นต.777 บริษัท อาร์ซีไอ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - บริการงานทดสอบตรวจสอบแบบไม่ทำลาย การฝึกอบรมการทดสอบแบบไม่ทำลาย
- การให้คำปรึกษา คำนวณ และออกแบบ ติดตั้งเครื่องจักร
นต.778 บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด 34 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน
- รับงานโยธาทุกประเภท
นต.779 บริษัท เค.ดับเบิลยู. คอนชัลแต้นท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - รับบริการออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง
- รับบริการควบคุมงานก่อสร้าง
นต.780 บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จำกัด 5 - ประกอบกิจการรับเหมา ออกแบบ ติดตั้ง ประกอบเครื่องวัด เครื่องชั่งอัตราการไหลระดับค
- เครื่องมือหนักทุกประเภทที่ใช้ในกลุ่มโรงานอุตสาหกรรมทุกประเภท
- รับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ท่าเทียบเรือ อุโมงค์ โครงสร้างงานโยธาทุกปร
- ประกอบกิจการออกแบบด้านวิศวกรรมทุกประเภท
นต.781 บริษัท อีเนอร์จี อีโวลูชั่น จำกัด 1 - ให้บริการที่ปรึกษาและออกแบบงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้างและงานด้านสถาปัตยกรรมในงานอาคารสำนักงานโรงงานที่พักอาศัย สะพาน ท่าเทียบเรือ ถนน เขื่อน อุโมงค์ และงานอื่นๆที่อยู่ในขอบข่ายวิศวกรรมทุกประเภท
นต.782 บริษัท แอบโซลูท บิซิเนส ออพพอทูนิตี้ ซัคเซส จำกัด 6 - ให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิศวกรรม
นต.783 บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด 58 - ที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน
- ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
- ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร
- ที่ปรึกษาออกแบบวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงาน
- จัดอบรม/สัมมนา
- งานตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร
นต.784 บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) 95 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อนอุโมงค์และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับงานโยธาทุกประเภท รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.785 บริษัท วี เอส ดี คอนเซ้าท์แต้นท์ จำกัด 4 - ให้บริการวิชาชีพออกแบบวิศวกรรมงานโครงสร้าง
นต.786 บริษัท ซี.เอ็น.เอส. คอนสตรัคชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2
นต.788 บริษัท พีพีพลัสแมนเนจเม้นท์ จำกัด 3 - ประกอบธุรกิจบริการออกแบบสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม ออกแบบภูมิทัศน์ ออกแบบและตกแต่งภายใน เขียนแบบตกแต่ง จัดทำสวน และจัดหาเครื่องตกแต่ง หรือสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นและรับเป็นที่ปรึกษาและคำแนะนำด้านการออกแบบ รวมถึงรับบริการควบคุมงานก่อสร้างต่างๆ
- ประกอบกิจการออกแบบ วางแผน จัดระบบควบคุม รับเหมา รับช่วงงาน หรือให้เช่า ช่วงงานหรือให้เช่าช่วงงงาน และทำการก่อสร้างอาคาร อาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารชุดสถานที่ราชการ คลังสินค้า หรืองานโยธาอื่น รวมทั้งให้คำแนะนำ ปรึกษาเรื่องแบบ และชนิด การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประมาณราคา การใช้วัสดุ การเตรียมแบบจำลองและแบบวาดที่แสดงให้เห็นรูปร่างของสิ่งก่อสร้างนั้น ตลอดจนทำการวางแผน และควบคุม การดัดแปลง หรือซ่อมแซมก่อสร้างดังกล่าว
นต.789 บริษัท แฟคทอรี่ เซอร์วิส แอนด์ เมนเทนแนนซ์ จำกัด 2
นต.790 บริษัท ซิทาเดล จำกัด 1 - ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
นต.791 บริษัท ไอเอฟเอสอี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 3
นต.792 บริษัท ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด 64 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.793 บริษัท เอสเค แมเนจเมนท์ แอนด์ แพลนนิง จำกัด 1 - ให้บริการให้คำปรึกษา ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทอดสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ บริหารโครงการ และควบคุมการก่อสร้างด้านวิศวกรรม ด้านสถาปัตยกรรม และด้านเทคโนโลยีทุกสาขา ให้บริการในการบริหาร การจัดการ ปฏิบัติการ ดูแล รักษาโครงการของด้านะฒนาแหล่งน้ำชลประทานและเกษตรกรรม ด้านพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านพัฒนาชนบท ด้านพัฒนาเมือง และพาณิชยกรรม ด้านพัฒนาการขนส่ง ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว ด้านพัฒนาอุตสาหกรรม ด้านพัฒนาและอนุรักษ์สภาวะแวดล้อมทั้งในน้ำ บนบก และใต้ดินและในอากาศ
นต.794 บริษัท พรีม่าโกลบอลลิงค์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - จัดหาและติดตั้ง พร้อมให้คำปรึกษา งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
- ความคุมการก่อสร้าง และบริหารหารการก่อสร้าง
- งานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์
นต.795 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง ซอยเทสต์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ 7 - ประกอบกิจการเพื่อการเจาะทดสอบและรับรองผลทางด้านปฐพีวิศวกร
- ประกอบกิจการเพื่อการทดสอบ ตรวจสอบและรับรองผล ความสมบูรณ์ของเสาเข็มทุกชนิด ประเภทโดยวิธี ไซ้สะมิคเทสต์
- ประกอบกิจการเพื่อทำการทดสอบ ตรวจสอบและรับรองผล ค่าการรับน้ำหนัก บรรทุก ความปลอดภัย ค่าการรับน้ำหนักบรรทุกประลัยของเสาเข็มทุกชนิด โดยวิธีไดนามิคโหลดเทสต์ และสะแตติคโหลดเทสต์
- ประกอบกิจการให้บริการเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ ตรวจสอบ ควบคุมงานก่อสร้าง
- ประกอบกิจการเพื่อการสำรวจ ออกแบบเขียนแบบ ประมาณราคาประเภทงานก่อสร้าง งานโยธาทุกชนิด ทุกประเภท
นต.796 บริษัท ฟีนิกซ์ คอนสตรัคชั่น โปรเฟสชั่นแนลส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

9 - รับออกแบบ ที่ปรึกษา และ รับเหมาก่อสร้าง
นต.797 บริษัท พีเทส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า
- ให้คำปรึกษา ออกแบบ ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องกล
- ให้บริการงานตวรจสอบอาคาร
นต.798 บริษัท ตปะ จำกัด 5 - งานตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน(ตามกฏหมาย)และฝึกอบรม
นต.799 บริษัท พรีเมโร่ แมนเนจเมนต์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - การออกแบบและคำนวณแบบก่อสร้าง การติดตั้ง การควบคุมการก่อสร้าง
- ให้คำปรึกาา
นต.800 บริษัท เดอะจีเนียส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - บริการออกแบบอาคารตลอดจนขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
- บริการก่อสร้าง ต่อเติม รีโนเวทอาคารพักอาศัย โรงงาน อพาร์ทเม้นท์ต่างๆ และอาคารคอน
นต.801 บริษัท เค เอ็ม อาร์ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด 1 - จำหน่าย ติดตั้ง และบำรุงรักษาล่อฟ้าและสัญญาณหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้
- จำหน่ายติดตั้งบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
นต.802 บริษัท วี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 15 - ประกอบกิจการรับสำรวจข้อมูลอย่างละเอียด งานโครงการ ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมออกแบบรายละเอียดก่อสร้าง ทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เกี่ยวกับงานด้านถนน ทางเเยกต่างระดับ อุโมงค์ ทางลอด เขื่อน อ่างเก็บน้ำ รับบรถไฟ ระบบขนส่งมวลชน ระบบขนส่งทางน้ำ ระบบขนส่งทางอากาศ งานพัฒนาแหล่งน้ำ
นต.803 บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด 2 - งานสาขาวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมควบคุมทุกสาขา
- งานตรวจสอบอาคาร
- งานตรวจสอบจัดการพลังงาน
- งานตรวจสอบการจัดการไฟฟ้า
- งานตรวจสอบ EIA สิ่งแวดล้อม
- งานวางโครงการทุกประเภททุกขนาดและควบคุมงานก่อสร้างอาคารทุกขนาด งานออกแบบโครงสร้าง
นต.804 บริษัท ฮิล คอนเซาท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - ให้คำปรึกษา วางโครงการ บริหารงานก่อสร้าง
- ออกแบบคำนวณ ควบคุมงานก่อสร้าง พิจารณาตรวจสอบ
- อำนวยการใช้ ตรวจสอบอาคาร
นต.805 บริษัท อี แอนด์ เอส เอ็นจีวี เซอร์วิสเซส จำกัด 3 - บริการตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรถขนส่งก๊าซธรรมชาติ NGV
นต.806 บริษัท อินฟราเทค เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 2 - ตรวจสอบและให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านก่อสร้าง
- เจาะสำรวจและตรวจสอบคุณภาพดิน ด้านงานวิศวกรรมโยธา
นต.807 บริษัท คิวบิค ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6 - บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ บริหารงานด้านวิศวกรรมงานระบบ
นต.808 บริษัท เมืองไฟฟ้า อมตะนครวิศวกรรม จำกัด 1 - ให้บริการตรวจสอบการจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร ควบคุมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหาร การจัดการพลังงาน การฝึกอบรม การอนุรักษ์พลังงาน และ การบริหารการจัดการพลังงาน รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงานด้านอื่นๆ
นต.809 บริษัท เมืองไฟฟ้า สมุทรปราการวิศวกรรม จำกัด 1 - บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านอสังหาริมทรัพย์ การจัดการด้านสินทรัพย์และการจัดการอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
นต.810 บริษัท เอ็นเนอยี่ เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด 3 - ให้คำปรึกษาและจัดการด้านวิศวกร และเทคนิคไฟฟ้าเครื่องกล
- บริหารโครงการจัดการพลังงาน งานซ่อมบำรุงรักษา
- ติดตั้งระบบสาธารณูปโภคระบบเครื่องกลในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสูง อาคารสำนักงาน โร
นต.811 บริษัท เอสพีที จีโอเทค จำกัด 2 - บริการรับเจาะสำรวจชั้นดิน ทดสอบเสาเข็ม
นต.812 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัญชัย ซอยส์เทสติ้ง 1 - รับบริการด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.813 บริษัท แปลน รีโนเวชั่น จำกัด 9 - ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานวิศวกรรมก่อสร้างและสถาปัตยกรรม
- ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบ จัดสร้างงานสถาปัตยกรรม
- งานตกแต่ปรับปรุงภูมสถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายในและภายนอก
นต.814 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเกรซ อิเลคทริค เอ็นจิเนียริ่ง

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ออกแบบเดินสายไฟทั้งภายในและภายนอกอาคาร
นต.815 บริษัท แอเรีย จำกัด 2 - ประกอบกิจการบริการออกแบบ และที่ปรึกษาทางวิศวกรรม
- งานบริหารควบคุมตรวจสอบการก่อสร้าง
นต.816 บริษัท ว.ไชยา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 13 - ออกแบบ จัดหาติดตั้งระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง
- งานระบบปรับอากาศ,งานระบบประปา
- งานระบบไฟฟ้า
นต.817 บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่ ออดิเตอร์ จำกัด 1 - ให้บริการติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ บำรุงรักษา อุปกรณ์ด้านการประหยัดพลังงานทุกประเภท
- ให้บริการตรวจสอบการจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้ และการผลิตพลังงาน
- ให้คำปรึกษาแนะนำด้านบริหารจัดการพลังงงาน การฝึกอบรม การอนุรักษ์พลังงาน และการบริหารจัดการพลังงาน รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงานด้านอื่นๆ
นต.818 บริษัท อี แอนด์ บี พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - ให้บริการตรวจสอบอาคาร ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร
- รับเหมาติดตั้ง ซ่อม บำรุงรักษา งานระบบไฟฟ้า งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ งานระบบเครืองปรับอากาศ งานระบบสื่อสาร วานระบบประปา และงานระบบน้ำทิ้ง
- ประกอบกิจการให้บริการจำทำระบบการจัดการพลังงานในอาคารและโรงงาน
- ตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงาน
นต.819 บริษัท ซิดเอ็น จำกัด 8 - ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการปก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
นต.820 บริษัท เออีคอม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - บริการทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และสิ่งแวดล้อม
นต.821 บริษัท สยาม มารีน คอนซัลแทน จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะปัญหาเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมศาสตร์ทุกแขนง
นต.822 บริษัท หงษ์ทอง ออโต้แก๊ส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ติดตั้งแก๊ซ LPG , NGV รถยนต์ทุกชนิด ตรวจสอบสภาพรถใช้แก๊ซ LPG , CNGV
- ซ่อมบำรุงเกี่ยวกับรถใช้แก๊ซและรถยนต์ทุกชนิด จำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์เกี่ยวกับรถใช
นต.823 บริษัท เอ็น.ดี.ที. เทคโนโลยี่ จำกัด 2 - ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิศวกรรม ทดสอบฐานรากเสาเข็ม ทดสอบโครงสร้างอาคาร งานเจาะสำรวจและวิเคราะห์ชั้นดิน งานทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุก และสภาพความสมบูรณ์ของเสาเข็ม ซึ่งมีวิศวกรประเภทวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธาเป็นผู้ให้คำปรึกษา ผู้ตรวจสอบ และลงลายมือชื่อรับรองตรวจสอบงาน
นต.824 บริษัท โรเดียม คอนซัลแทนท์ จำกัด 4 - เพื่อประกอบธุรกิจหรือให้บริการเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน อาคารควบคุมและโรงงานคสบคุม ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
- เพื่อประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และผลิตพลังงาน
- เพื่อประกอบธุรกิจหรือใหบริการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติคสบคุมอาคาร และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อประกอบธุรกิจในงานด้านวิศวกรรมควบคุม และงานด้านวิศวกรรม ทั้งในประเทศ และนอกประเทศ
นต.825 บริษัท ไทย โกลบอล เอ็นเนอร์จี้ จำกัด 1 - ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาออกแบบและก่อสร้างอาคารโครงการประหยัดพลังงานแฃะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมถึงโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานธรรมชาติอื่นๆ
- ประกอบกิจการควบคุม ดูแล งานก่อสร้าง อาคารประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงโรงไฟฟ้าพลังงานธรรมชาติ
- ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้าการผลิตพลังงานทดแทน
นต.826 บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 10 - เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทางวิศวกรรม
- ให้บริการตรวจสอบในทางวิศวกรรมเครื่องกล
- ให้บริการทดสอบวัสดุโดยวิธีไม่ทำลายและวิธีทำลาย
- ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
- สถานที่ทดสอบฝีมือแรงงาน
นต.827 บริษัท เอส เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - รับจ้างออกแบบ เขียนแบบ งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน ควบคุมการก่อสร้าง และรับเป็นที่ปรึกษาในการก่อสร้างทั่วไป
นต.828 บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาเอ็คโก จำกัด 4 - ที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง ออกแบบงานวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
นต.829 บริษัท พี เอ็น ซิงค์โครไนซ์ จำกัด 2 - ประกอบกิจการบริการรับเป็นที่ปรึกษาบริหารสัญญาและให้คำแนะนำเกียวกับด้านการบริหารงานก่อสร้าง
- ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง
นต.830 บริษัท เจษฎาเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิสเซส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - รับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ก่อสร้างบ้าน อาคารพาณิชย์ โรงงาน ซ่อมบำรุงรักษาระบบไ
- ให้บริการตรวจสอบอาคาร และตรวจรับรองระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม
นต.831 บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเท็ค จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษษและรับออกแบบงานสถาปัตย์ และงานวิศวกรรมทุกชนิด
- ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาและรับบริหารควบคุมงานก่อสร้างทุกชนิด
นต.832 บริษัท เคาท์ ออน มี อินสเปคชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ให้บริการตรวจสอบความปลอดภัยโรงงานและบำรุงรักษา
นต.833 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นซีเอ แอนด์ แอสโซซิเอท คอนซัลแตนท์ 1 - ให้บริการเกี่ยวกับการขุด เจาะสำรวจ วิเคราะห์ชั้นดิน พื้นดิน แร่ต่างๆ
นต.834 บริษัท ฟลัดเวย์ จำกัด 6 - บริการให้คำปรึกษา ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ บริหารโครงการ และคว
นต.835 บริษัท คาแนล ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัด 1 - บริการให้คำปรึกษา ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ บริหารการโครงการ แล
นต.836 บริษัท โซลูชั่นเอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแทนท์ จำกัด 5 - บริการที่ปรึกษา ออกแบบ พัฒนา ให้คำแนะนำ แก้ปัญหา ตรวจสอบ บริหารจัดการ ระบบงาวิศวกรรมฯ
- การบริหารจัดการพลังงานหรือดำเนินธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน แก่บุคคล นิติบุคคล หน่วยงานภาครัฐ
- การบริหารจัดการ ที่ปรึกษาและการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับกลไกการพัฒนาที่สะอาดด้านพลังงาน และคาร์บอนเครดิต
- ที่ปรึกษาและฝึกอบรมในการพัฒนาหรือจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมหรือมาตรฐานคุณภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในงานด้านวิศวกรรมและด้านการบริหารจัดการทุกสาขา
- ให้บริการในการบริหารจัดการควบคุมงาน ปฏิบัติดูแลและบำรุงรักษาด้านระบบเครื่องกล-ไฟฟ้า
- ให้บริการในการบริหารจัดการ ควบคุม และบำรุงรักษางานระบบวิศวกรรม ระบบบริหารจัดการการพลังงาน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายในอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรมและบุคคล นิติบุคคล หน่วยงานภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
นต.837 บริษัท ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

7
นต.838 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - เป็นที่ปรึกษาด้านงานออกแบบ การทำแบบจำลองทางวิศวกรรม ประเมินราคาการก่อสร้าง ควบคุ
- ควบคุมการก่อสร้าง การประเมินผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง
- ตรวจสอบเครื่องจักรกล โรงงานอุตสาหการ ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม กา
นต.839 บริษัท สุวรรณภูมิวิศวกรที่ปรึกษา (2532) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - สำรวจออกแบบอาคารโครงสร้างงานโยธา
- ควบคุมการก่อสร้าง คลองชลประทาน งานถนน ทางรถไฟ ทางด่วน
- ควบคุมและทดสอบวัสดุก่อสร้าง บริการเจาะสำรวจดิน
นต.840 บริษัท พีเอสเอเอ คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด 12 - ให้จคำปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา/โครงสร้าง
- ออกแบบงานวิศวกรรมโยธา/โครงสร้าง
- สำรวจ วิเคราะห์ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขซ่อมแซมอาคารที่ชำรุดเสียหาย
- ตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร
- เขียนแบบเพื่อใช้ในงานก่อสร้างจริง
- บริหารโครงการ
- บริหารและควบคุมการก่อสร้าง
นต.841 บริษัท ไฮบริด อินทิเกรชั่น จำกัด 18 - ประกอบกิจการออกแบบ ตรวจสอบและทดสอบด้านวิศวกรรม รวมถึงระบบต่างๆ ณ สถานที่ใช้ก๊าซธ
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างสถานีบริการ น้ำมันเชื้อเพลิง แก๊ซ พร้อมทั้งระบบ
- รับตรวจสอบระบบไฟฟ้า รับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงงาน สถานีบร
- ให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิศวกรรม เทคนิคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาศัยความชำนาญเฉพาะด้า
นต.842 บริษัท เคเอส ดีซายน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด 2 - รับบริการออกแบบทางด้านวิศวกรรม และ ด้านสถาปัตยกรรม
- บริการตรวจสอบอาคารตามข้อบังคับของ กรมโยธาธิการและผังเมือง
นต.843 บริษัท ซีวิล เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 10 - รับปรึกษา คำนวณงาน ออกแบบแปลน แผนผัง งานก่อสร้างอาคารบ้านเรือน แฟลต และงานโยธาทุกชนิด
นต.844 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวตั้น เทค

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - ตรวจสอบอาคาร
- ตรวจสอบระบบก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติทั้งระบบ
นต.845 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ อาร์คิเทกเชอร์ จำกัด 3 - เป็นที่ปรึกษาออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
- ออกแบบเพื่อการก่อสร้างในระบบอุตสาหกรรม (สำเร็จรูป)
- การบริหารควบคุมการก่อสร้าง
นต.846 บริษัท เอส.เจ. เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับเหมา ออกแบบ และติดตั้ง งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร
นต.847 บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - บริการตรวจสอบงานระบบอาคาร ตรวจสอบอาคาร
- บริการรรับเหมาก่อสร้าง งานโยธา งานออกแบบสถาปัตยกรรม
- บริการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรองประเมินความเสี่ยง จัดฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
- บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า
นต.848 บริษัท อีคอน พลัส จำกัด 1 - บริการระบบวิศวกรรม และพลังงาน
- ทีปรึกษางานระบบวิศวกรรม
- ที่ปรึกษางานระบบบริหารจัดการพลังงาน
- ขายสินค้าและอุปกรณ์งานระบบวิศวกรรมและพลังงาน
นต.849 บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4
นต.850 บริษัท ชาญ คอนซัลแตนท์ จำกัด 4 - ให้บริการงานที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ งานศึกษาวิเคราะห์โครงการ งานศึกษาเพื่อจัดทำแบบหลัก งานศึกษาความเหมาะสม งานสำรวจสภาพภูมิประเทศ งานธรณีวิทยาและฐานราก งานออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
นต.851 บริษัท เกรทเทสต์ เซฟตี้ จำกัด 1 - บริการตรวจเช็คระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
นต.852 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แชมป์เอ็นจีวี

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ประกอบกิจการค้าและรับติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้กับก๊าซในรถยนต์ทุกชนิด
- ประกอบกิจการให้บริการ ตรวจสอบ ทดสอบอุปกรณ์ก๊าซ ตรวจทดสอบการติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ
นต.853 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ พอลลูชั่น คอนโทรล 1 - บริการออกแบบ ควบคุมงาน ปรับปรุง ติดตั้งระบบบำบัดมลพิษ และระบบน้ำใช้ในอุตสาหกรรม
นต.854 บริษัท ต้นคูน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - งานตรวจสอบอาคาร งานออกแบบก่อสร้างและแบบแปลน งานรับเหมา
นต.855 บริษัท ซีเคเอส ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 4 - ออกแบบ ติดตั้ง จัดหา และบริการ อุปกรณ์เครื่องจักรระบบทำความเย็น ไฟฟ้า ห้องเย็น
- ประกอบ สร้าง เครื่องจักร ระบบทำความเย็น
- งานโยธา ตรวจสอบอาคาร
- ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของอุปกรณ์ และเครื่องจักรระบบทำความเย็น ระบบไฟฟ้า
นต.856 บริษัท เอ็นเซฟ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 9 - ออกแบบติดตั้งตรวจสอบรับรองระบบงานด้านวิศวกรรมความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม ระบบไฟฟ้าฯ
- บริการฝึกอบรม รับเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมความปลอดภัยฯ
- จำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ถังดับเพลิง สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯ
นต.857 บริษัท จี22 วิศวกร และ สถาปนิก จำกัด 23
นต.858 บริษัท ชูไพบูลย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - รับเหมาก่อสร้าง ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.859 บริษัท เซ็นทรัล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด 9
นต.860 บริษัท ซีเอสอีไอ(ไทยแลนด์) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4
นต.861 บริษัท อีเอ็มกรุ๊ป จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - เป็นวิศวกรที่ปรึกษา
นต.862 บริษัท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เน็ทเวอร์ค จำกัด 3 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.863 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวัตกรรมความปลอดภัยและวิศวกรรม 1 - งานตรวจสอบอาคารไฟฟ้า ปั่นจั่น
- หน่วยฝึกอบรม ทะเบียนเลขที่ จป.60-014 จป. บริหาร จป.หัวหน้างาน จป.เทคนิค และคปอ.ของกรมสวัสดิการคุมครองแรงงาน กระทรวงเเรงงาน
- บริการให้คำปรึกษาเพื่อจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งเเวดล้อม
- งานบริการอบรม ด้านงานวิศวกรรม งานระบบมาตรฐาน iso ต่างๆ และหลักสูตรอื่นๆตามความต้องการลูกค้า
นต.864 บริษัท ดี.เอ็กซ์เพิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อินสเปคเตอร์ จำกัด 2
นต.865 บริษัท ดาคอน อินสเป็คชั่น เทคโนโลยีส์ จำกัด 14 - ให้บริการตรวจสอบ/ทดสอบทางวิศวกรรมในกลุ่มธุรกิจพลังงานและอื่นๆ
- ให้การฝึกอบรม วิชาชีพ ทางเทคนิคการตรวจสอบและวิเคราะห์ในกลุ่มพลังงานและอื่นๆ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
- ทำการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ/ทดสอบทางวิศวกรรม ในกลุ่มธุระกิจพลังงานและอื่นๆ
- ให้บริการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ในกลุ่มธุระกิจพลังงานและอื่นๆ
- ให้บริการทดสอบและสอบเทียบ เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและอื่นๆ
นต.866 บริษัท บาลานซ์ สตรัคเจอร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - คำนวณและออกแบบโครงสร้างต้านแรงแผ่นดินไหว
- ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมถึง คำนวณและออกแบบโครงสร้าง
- เสริมกำลังโครงสร้าง (FRP Strengthening) รวมถึง คำนวณและออกแบบการเสริมกำลัง
- บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
นต.867 บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด 1 - ให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผ
นต.868 บริษัท จีโอ เมเนจเม้นท์ จำกัด 12 - บริการหลักเพื่อบริการออกแบบและควบคุมงานวิศวกรรมก่อสร้าง
- วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลเพื่อประกอบกิจการบริการทางด้านวิศวกรรม
นต.869 บริษัท เอ ทริปเปิ้ล เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - รับเหมางานทุกชนิด งานออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้าทุกประเภทและงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า รวมทั้งงานซื้อ-ขาย และจัดจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ งานระบบไฟฟ้าทุกชนิด ประกอบตรวจวัดค่าของงานระบบต่างๆ และตรวจวัดงานระบบไฟฟ้า ประกอบกิจการตรวจสภาความร้อนด้วยเครื่องจับความร้อน
- ตรวจสอบระบบหม้อแปลงไฟฟ้า ประกอบกิจการตรวจวัด และ รับรองการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีของอาคารต่างๆ ประกอบกิจการเป็นผุ้ตรวจสอบอาคาร
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน สะพาน ถนน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกประเภท
- ประกอบกิจการตรวจสอบเซ็นรับรองการจัดการพลังงานประจำปี เป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการพลังงาน
นต.870 บริษัท สยามเทค เอส.อี แอนด์ ซี จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1
นต.871 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเอสเค คอนสตรัคชั่น 2 - ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และ ควบคุมงานก่อสร้าง
นต.872 บริษัท เซค ดีไซน์ จำกัด 6 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
นต.873 บริษัท โมสท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 2 - บริการรับจ้างตรวจสอบอาคารด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบระบบต่างๆ ของอาคาร และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคาร
- บริหารตรวจสอบระบบไฟฟ้าอาคาร โรงงาน
นต.874 บริษัท แอสโคนา เอ็ม จำกัด 1 - ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ด้านวานก่อสร้าง งานโยธา สำรวจ
นต.875 บริษัท พีเอสซี คอนสตรัคชั่น เมเนจเม้นท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5
นต.876 บริษัท พีเอสซี เอ็นจิเนียร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4
นต.877 บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด 2 - รับบริษัทตรวจสอบอาคาร และงานควบคุมการก่อสร้าง
นต.878 บริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จำกัด 9 - ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษา หรือรับจ้าง หรือรับบริการ สำรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ออกแบบ ประเมินผล สรุปผลด้านเทคนิคและวิชาการ และทำรายงานในโครงการต่างๆ ด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจรทุกแขนง ทุกสาขา ได้แก่ การจัดการ ซัพพลายเชน รับบโลจิสติกส์ งานแผนการขนส่ง วิศวกรรมจราจร งานจัดทำผังเศรษฐศาสตร์ขนส่ง เศษฐกิจสังคม พลังงาน และวิชาชีพ วิศวกรรมทุกแขนงและทุกสาขา ให้แก่ เอกชน รัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศและประเทศต่างๆ
นต.879 บริษัท แอร์โฟลว์ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4
นต.880 บริษัท เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

19 - ให้บริการซ่อมแซม ติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
นต.881 บริษัท เฟิร์สไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - รับเหมาก่อสร้าง
- ออกแบบ
- ตรวจสอบอาคาร
นต.882 บริษัท เอ็ม สแควร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3
นต.883 บริษัท อาร์คีไทพ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนส์ จำกัด 15 - ประกอบธุรกิจทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม รวมถึงดำเนินกิจการบริการด้านวิศวกรรม รวมไปถึงวิศวกรรมและที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย ีปรึกษาด้านกระบวนการทางวิศวกรรม เครื่องจักร วิศวกรรมด้านการจัดวางระบบท่อ
- วิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมโครงสร้าง สถาปัตยกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องมือวัด รวมไปถึงบริการทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง และจัดหาตลาด ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
- รวมไปถึงความเป็นไปได้ ความปลอดภัย และการศึกษาสิ่งแวดล้อม แนวคิด พื้นฐาน และการออกแบบด้านโครงสร้างทางวิศวกรรม หรือฟิตเอนจิเนีย รวมไปถึงรายละเอียดการออกแบบ การจัดการโครงการ
- การจัดการโครงสร้าง และการคสบคุมหน้างาน บริหารจัดหาอุปกรณ์สำหรับอาคาร โรงงาน การก่อสร้างโครงการอันเกี่ยวกับน้ำและก๊าซ โรงกลั่นนำมัน และโครงการที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภค ก๊าซ น้ำ ขยะ ทางรถไฟ ถนน เพื่อวัตถุประสงค์อื่นอันเกี่ยวเนื่องกับวิศวกรรม
นต.884 บริษัท เอส.พี.ซี.ดีไซน์ จำกัด 3 - รับบริการออกแบบและปรึกษาด้านวิศวกรรม
นต.885 บริษัท เอ็มโพสต์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอื่นทุกชนิด รวมทั้งงานโยธา ไฟฟ้า งานประปา
- ประกอบกิจการด้านวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เช่น งานออกแบบ คำนวณ ควบคุมงาน อำนวยการใช้ รวมถึงงานอื่นทุกประเภท
นต.886 บริษัท สแป จำกัด 7 - ออกแบบงานทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- งานด้านบริหารการก่อสร้าง
- งานตรวจสอบงานก่อสร้าง
- ที่ปรึกษาทางด้านการก่อสร้าง และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- งานด้านการวิจัยและพัฒนาวัสดุด้านการก่อสร้าง
นต.887 บริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4
นต.888 บริษัท ธนัช - ธนัตถ์ จำกัด 2 - ออกแบบ คำนวณโครงสร้าง ควบคุมการก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างงานโยธา
- บริการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร
- บริการตรวจรับรองชิ้นส่วนและอุปกรณ์ ระบปั่นจั่น เครน ชนิดต่างๆ ระบบหม้อดัน หม้อไอ
- บริการตรวจสอบรับรอง ระบบไฟฟ้า งานวิศวกรรมไฟฟ้า
นต.889 บริษัท เอ็มเอชพีเอ็ม จำกัด 20 - บริการให้คำปรึกษา และรับงานทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา ให้คำแนะนำ วางแผนแม่บท และแผนงาน การบริหารงาน และเทคนิคทางวิศวกรรม ด้านต่างๆ
- ออกแบบก่อสร้าง/ติดตั้ง การควบคุมการก่อสร้าง/ติดตั้ง เกษตรกรรม สถาปัตยกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การลงทุน การเงิน และการธนาคาร ตลอดจนปัญหาเทคนิคเกี่ยวกับการผลิต และการตลาด
นต.890 บริษัท ซีเวิร์ท (ประเทศไทย) จำกัด 2 - ให้บริการทดสอบทางวิศวกรรม ด้วยวิธีการทดสอบ แบบไม่ทำลายสภาพ และวิธีการทดสอบด้วยกา
นต.891 บริษัท พารากอน เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 4 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ
นต.892 บริษัท สยาม เอ็นไวรอนเม็นทอล คอนซัลแทนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - บริการสนับสนุนด้านการออกแบบ ควบคุมงาน บริหารสัญญา และ อื่น ๆ ด้านงานก่อสร้างทุกร
นต.893 บริษัท เอ็น พี ดีไซน์ แอนด์ แพลนนิ่ง จำกัด 5 - ออกแบบและรับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.894 บริษัท เน็กส์ อินโนเวชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 7 - ประกอบกิจการรับบริการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร
- ประกอบกิจการรับบริการเป็นผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรม ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
นต.895 บริษัท แมคเคลเลอร์ จำกัด 5 - ให้บริการด้านที่ปรึกษาโครงการก่อสร้าง
นต.896 บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
นต.897 บริษัท เอส-เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3 - ออกแบบและควบคุมงานระบบไฟฟ้าและอุตสาหกรรม
- ควบคุมการก่อสร้างงานระบบไฟฟ้าและอุตสาหกรรม
- พิจารณาตรวจสอบงานระบบไฟฟ้าและอุตสาหกรรม
- อำนวยการใช้งานระบบไฟฟ้าและอุตสาหกรรม
นต.898 บริษัท โปร เอเซีย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - ประกอบกิจการด้านวิศวกรรม,งานออกแบบคำนวณ,งานอำนวยการใช้,งานอำนวยการติดตั้ง,งานอำน
นต.899 บริษัท อินเตอร์ ซิสเต็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด 10 - บริษัทที่ปรึกษาออกแบบและบริหารจัดการโครงการ งานวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมโครงสร้าง
นต.900 บริษัท ยูเอสบี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 5 - รับบริการปรึกษาด้านวิศวกรรม ควบคุม บริหารงานก่อสร้าง ออกแบบและติดตั้งงานระบบ
นต.901 บริษัท 38 เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง
- ตรวจสอบมูลค่างานก่อสร้าง
- เป็นที่ปรึกษางานก่อสร้าง
นต.902 บริษัท แร่นอง เซอร์วิส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - งานออกแบบและคำนวณ
- งานพิจารณาตรวจสอบ
นต.903 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

38 - ให้คำปรึกษาและแนะนำ ควบคุมการดำเนินงานและการจัดการด้านเทคนิค
- ควบคุมก่อสร้างบริหารการจัดการ
- บริหารจัดการทางด้านวิศวกรรม
นต.904 บริษัท อมรินทร์สยามคอนซัลแต้นท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านการบริหารงาน ด้านการทำโครงการการพัฒนาของภาครัฐและถาคเอกชน ด้านการก่อสร้าง ออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ
นต.905 บริษัท วี แอนด์ เอ็น ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - พัฒนาโครงการ
- ผู้รับจ้างก่อสร้าง
- งานควบคุมการสร้าง
- งานออแบบ
นต.906 บริษัท เอส.อินเตอร์แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด 7 - รับเหมาก่อสร้างอาคารสูง อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม และงานก่อสร้างอื่นๆทุกชนิด รวมทั้งงานโยธาทุกประเภท
- งานตกแต่งภายใน
- งานระบบ Clean Room
- ซื้อขายอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร
นต.907 บริษัท คาสสิน่า จำกัด 19 - รับบริการออกแบบ ก่อสร้าง ควบคุม บริหารงาน และให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม งานตกแต่ง
นต.908 บริษัท ซีวิล แอนด์ สตรัคเจอรัล เอ็นยิเนียร์ส จำกัด 16 - รับออกแบบ ควบคุม และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม น้ำประปา ร
นต.909 บริษัท เออาร์เจ สตูดิโอ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2
นต.910 บริษัท แอนแอโรบิคเทค จำกัด 2 - ประกอบกิจการให้คำปรึกษาในการออกแบบ ตรวจสอบ และควบคุม ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตก๊าซชีวภาพและระบบกำจัดก๊าซไฮโรเจนซัลไฟด์
นต.911 บริษัท เอ็มอีพีเอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด 1 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
นต.912 บริษัท เพชรอุดม เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด 4 - ให้บริการงานด้านวิศวกรรม รับเหมาก่อสร้าง ควบคุมการก่อสร้างทั่วไป
นต.913 บริษัท โกลด์เกียร์ อินสเปคชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ซ่อม ติดตั้ง ตรวจและทดสอบการติดตั้งอุปกรณ์และส่วนควบคุมการใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง
- จัดตั้งและดำเนินการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และหรือตามกฎหมายว่าด้
- ดำเนินการตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นต.914 บริษัท เบสท์ บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด 2 - งานบริการตรวจสอบอาคาร
นต.915 บริษัท ซี.อี.จี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - รับบริการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและท่ออุตสาหกรรมทุกชนิด
นต.916 บริษัท กรุงเทพ จีโอเทคนิค จำกัด 2 - ประกอบกิจการรังวัด สำรวจ วิเคราะห์ทดสอบศึกษา ค้นคว้า วิจัย ออกแบบ สรุปผลทางด้านธรณีเทคนิค และวิชาการและทำรายงานในโครงการต่างๆ ทางด้านธรณีวิทยาทุกแขนง ทุกสาขา
นต.917 บริษัท ไฮโดรเทค แอสโซซิเอชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด 1 - รับศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ วิจัย วางแผน ออกแบบ และให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมทรัพยากรน้ำให้แก่หน่วยงานราชการและเอกชน
นต.918 บริษัท วี เอส อพาร์ทเมนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.919 บริษัท พรอพเพอร์ติสท์ จำกัด (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125556014905) 7 - บริการให้คำปรึกษาด้านวิศกรรมและควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.920 บริษัท เวล อินสเป็คชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - บริการงานตรวจและทดสอบ หม้อไอน้ำ ถังรับแรงดัน ปั้นจั่น ระบบไฟฟ้า
นต.921 บริษัท เอ็นซิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 9 - ประกอบกิจการให้บริการออกแบบและคำปรึกษาทางด้านวิศวกรรม
- ประกอบกิจการนำเข้าเครื่องมือ อุปกรณ์ ทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ
- ประกอบกิจการให้บริการด้านการบำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องจักร อุปกรณ์ ทางด้านไฟฟ้า
นต.922 บริษัท เอ็นซิส จำกัด 27 - ประกอบกิจการให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบและแก้ไขสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
- รับให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านวิศวกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การผลิต การตลาด การจำหน่าย การวิเคราะห์
- การประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
นต.923 บริษัท ธงชัยซัพพลาย (1978) จำกัด 2 - รับเหมาก่อสร้างอาคารทุกประเภท
นต.924 บริษัท คอนสตรัคชั่น พลัส เมเนจเม้นท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานวิศวกรรมก่อสร้างและสถ
- ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและการให้บริการออกแบบ จัดสร้างงานสถาปัตยกรรม
- งานตกแต่งปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายในและภายนอก
นต.925 บริษัท ไทยตรวจสอบอาคาร ลินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด 2 - ตรวจสอบอาคาร
นต.926 บริษัท จีโอ-สตรัค เอ็นจิเนียริ่ง ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 - ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานวิศวกรมด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิคและวิศวกรรมโครงสร้าง
- วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทำแบบ งานวิศวกรรมทางด้านธรณีเทคนิค เช่น งานเสถียรภาพลาดชันคันดินขุด/ถม งานสระสำรองน้ำดิบ งานโครงสร้างกำแพงกันตลิ่ง งานระบบป้องกันดินพังทลายสำหรับงานขุดลึก งานกำแพงกันดิน งานประมาณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม
- งานออกแบบระบบปรับปรุงดินเหนียวอ่อนด้วยระบบ Vacuum Consolidation Method (VMC) และวิศวกรรมโครงสร้าง
- งานวิเคราะห์โครงสร้างอาคารเก่า พร้อมเสนอขั้นตอนการตรวจสอบโครงสร้างโดยบริษัทฯ ที่มีความน่าเชื่อถือ ประเมินหาสาเหตุ และเสนอวิธีการเสริมกำลังและ/หรือ วิธีการซ่อมแซมโครงสร้าง
นต.927 บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ออดิท จำกัด 7 - ตรวจสอบพลังงาน
- ให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรม
นต.928 บริษัท แอมเพิล คอนซัลแทนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมจราจร วิศวกรรมแหล่งน้ำ
นต.929 บริษัท พรีซีสชั่นเทคโนโลยีแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - นำเข้า ส่งออก ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัย และระบบด
นต.930 บริษัท ซีเอ็นจี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 9 - ประกอบกิจการให้คำปรึกษางานออกแบบ และควบคุมด้านวิศวกรรม
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท
- ประกอบกิจการประมูลงานเพื่อรับจ้างทำตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด
- ประกอบกิจการออกแบบและตรวจสอบงานด้านวิศวกรรมทุกประเภท
นต.931 บริษัท อาคารและวิศวกรรม จำกัด 1 - ประกอบธุรกิจบริการ รับเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร และป้ายโฆษณาประเภทต่างๆ
นต.932 บริษัท อินคอนโทรล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 4 - บริษัท ที่ปรึกษา อบรม ออกแบบ รับเหมาติดตั้ง และงานตรวจสอบ สำหรับงานทางด้านวิศวกรรมทุกประเภท
นต.933 บริษัท อธีนา สยาม จำกัด 2 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร
- บริการจัดเตรียมแบบแปลนแผนผังและรายละเอียดโครงการ
- ประเมินราคาโครงการ
- ให้คำปรึกษา
- การจัดการและควบคุมการก่อสร้างโครงการต่างๆ
นต.934 บริษัท บากา เอนจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - บริการการออกแบบ ทางด้านวิศวกรรม โครงสร้าง และระบบประกอบอาคาร
- บริการงานควบคุมการก่อสร้าง
- บริการงานอำนวยการใช้อาคาร
นต.935 บริษัท เอ็นดีที.ไทย เซอร์วิส จำกัด 13 - ให้บริการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังก๊าซหุงตุ้ม ถังขนส่งระบบก๊าซและอุปกรณ์
- ให้บริการทดสอบและตรวจสอบแบบไม่ทำลายทุกประเภท
- ให้บริการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บ และจ่ายน้ำมัน ถังน้ำมัน ถังขนส่งน้ำมัน
- ให้บริการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บ และจ่ายก๊าซธรรมชาติ ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ สถานประกอบการ ก๊าซธรรมชาติ
- ให้บริการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายสารเคมี
- ให้บริการทดสอบตรวจสอบหม้อไอน้ำ และหม้อหุงต้มแรงดันสูง
นต.936 บริษัท ซี.บี.เอส.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด 1 - ให้บริการตรวจสอบอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
นต.937 บริษัท ชุมพร เอเชีย เครื่องปรับอากาศ จำกัด 2 - รับตรวจสอบ ออกใบรับรองความปลอดภัยของบ้านที่อยู่อาศัยอาคารป้าย สิ่งก่อสร้าง ลิฟต์ เครน ถังความดัน รถยนต์ ระบบดับเพลิง เครื่องปรับอากาศ และระบบทางด้านวิศวกรรม
นต.938 บริษัท อาร์เคเดีย(ไทยแลนด์) จำกัด 15 - ประกอบกิจการออกแบบ ก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน และงานก่อสร้างทุกชนิด
นต.939 บริษัท เอ็ม.อี.เอ. วิศวกรรม งานระบบ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - บริการงานระบบ M&E (M&E Contractor) ระบบไฟฟ้า, ระบบประปา, ระบบปรับอากาศ, ระบบระบายอากาศ, ระบบดับเพลิง และระบบบำบัดน้ำเสีย
นต.940 บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) 11 - Engineering & System Integration
นต.941 บริษัท 99 พลัส จำกัด 1 - ออกแบบและติดตั้งระบบสายพาน
นต.942 บริษัท สเตเบิล อินเตอร์ จำกัด 1
นต.943 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานซ์ ซอยล์ เทสติ้ง 1 - ประกอบกิจการรบจ้าง เจาะ ขุดสำรวจชั้นดินและวิเคราะห์ผลทดสอบดิน เพื่อหาความยาวเสาเข็ม
- ประกอบกิจการค้าอะไหล่ และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานเจาะสำรวจชั้นดิน
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคาร อาคารพาณิชย์ บ้าน ที่พักอาศัย
นต.944 บริษัท ขอนแก่น ซอยล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 10 - เจาะสำรวจดิน ทดสอบน้ำหนักบรรทุกของดิน
- ทดสอบน้ำหนักบรรทุกเสาเข็ม งานวิศวกรรมฐานราก
- ทดสอบวัสดุ การรับน้ำหนักบรรทุกก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
- สำรวจและรังวัดที่ดิน
นต.945 บริษัท เวลอซี เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2
นต.946 บริษัท บี.เอฟ.ทรานส์ฟอร์เมอร์ กรุ๊ป จำกัด 5 - ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งระบบงานไฟฟ้าแรงสูง ภายในอาคาร โรงงาน จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและรับงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
นต.947 บริษัท โฮมดีไซน์ 97 จำกัด 2 - ออกแบบ เขียนแบบ อาคารบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงแรม โรงงาน อาคารสาธารณะทั่วไป คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ฯ
- งานสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมโครงสร้างและไฟฟ้า
- งานออกแบบตกแต่งภายใน
- รับเหมาก่อสร้าง ให้คำปรึกษา-แนะนำ งานอำนวยการ ควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้าง
นต.948 บริษัท เจร่า พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 3 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- ประกอบกิจการบริหารด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- ประกอบกิจการให้คำปรึกษาและแนะนำสำหรับกิจการด้านพลังงาน
- ประกอบกิจการให้บริการทางด้านวิศวกรรมและทคนิคสำหรับกิจการด้านพลังงาน
- ประกอบกิจการให้บริการฝึกอบรมการใช้เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ และอุปกรณ์สำหรับกิจการด้านพลังงาน
- ประกอบกิจการติดตั้ง บำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องกล และอุปกรณ์สำหรับกิจการด้านพลังงาน
- ประกอบกิจการดูแลและให้บริการแก่บริษัทในเครือ เช่น การบริหารจัดการด้านธุรกิจ การบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดการด้านไอที และรวมถึงการให้บริการจัดหาหรือให้เช่าอาคารสำนักงานหรืออาคารโรงงานให้แก่บริษัทในเครือ
- ประกอบกิจการบริหารให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการประกอบธุรกิจ เช่น กลยุทธ์และการวางแผนทางด้านธุรกิจการวางแผนการเงิน การร่วมลงทุน ซึ่งรวมถึงการตลาด และการส่งเสริมการขาย
นต.949 บริษัท เคียว เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์(ไทยแลนด์)จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรที่ใช้ในการอุตสาหกรรมทุกชนิด
- รับบริการเชื่อม กลึง เจีย ขึ้นรูปเกี่ยวกับโลหะทุกชนิด รวมถึงการผลิตวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักรและโรงงาน เช่น การทำโมลด์ ทำจิกซ์ เป็นต้น
- รับบริการวางระบบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาเกี่ยวกับน้ำ อากาศ และไฟฟ้าทุกชนิด
- รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.950 บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด 7 - ประกอบกิจการที่ปรึกษาทางวิชาการวิศวกรรมและการลงทุน
นต.951 บริษัท ซิมเพล็กซ์ บิสซิเนส จำกัด 1
นต.952 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราไชศวรรย์ 4 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
นต.953 บริษัท แอคโนเลดจ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - งานออกแบบวิศวกรรม
- งานที่ปรึกษาทางด้านการก่อสร้าง
- งานที่ปรึกษาทางด้านการก่อสร้าง
- งานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
- งานสำรวจ
- งานให้ปรึกษาด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง
นต.954 บริษัท คอร์ เทคโนโลยี คอนซัลแต้นส์ จำกัด 6 - รับบริการออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง บริหารงานก่อสร้างและให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธาและวิศกรรมระบายน้ำ
นต.955 บริษัท ชูบุ อีเลคทริค พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

25 - ให้คำปรึกษาและแนะนำสำหรับกิจการพลังงาน
- บริการทางวิศวกรรมและเทคนิคสำหรับกิจกรรมพลังงานที่ไม่รวมถึงการบริการทางสถาปัตยกรร
- บริการฝึกอบรมใช้เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ และอุปกรณ์ สำหรับกิจการพลังงาน
- กำกับดูแลและให้บริการแก่บริษัทในเครือ เช่น การบริหารด้านธุรกิจ การบริหารทรัพยกรบ
นต.956 บริษัท เบคา (ไทยแลนด์) จำกัด 48 - บริการให้คำปรึกษา และรับงานทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา
นต.957 บริษัท อาทิตย์ อีแอนด์ซี จำกัด 1 - ที่ปรึกษาและออกแบบทางด้านวิศวกรรม
นต.959 บริษัท ไทย แอบโซลูท อินสเปกเตอร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ประกอบกิจการรับจ้างตกแต่ง ปรับปรุงอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงแรม หมู่บ้านจัดสรร
นต.960 บริษัท พรีเมียร์ คอนซัลแตนท์ ทีม จำกัด 2 - ที่ปรึกษาด้านบริหารงานก่อสร้าง ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง
นต.961 บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา 535 จำกัด 5 - บริการออกแบบด้านวิศวกรรม เป็นที่ปรึกษา และบริหารงานก่อสร้าง
นต.962 บริษัท พีเมค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3 - รับเหมาก่อสร้าง
นต.963 บริษัท พีเอ็ม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 3 - รับเหมาก่อสร้าง
นต.964 บริษัท ไอ ที เอส แอดวานซ์ เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1
นต.965 บริษัท มาตรวจ เทคโนโลยี จำกัด 2 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุมบริหารงานไฟฟ้า
นต.966 บริษัท พีพี เซฟตี้ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1
นต.967 บริษัท สตาร์ ซีวิลล์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6 - บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริการก่อสร้าง
นต.968 บริษัท ๙นาคราช จำกัด 9 - ประกอบกิจการบริหารงานก่อสร้างให้คำปรึกษาด้านงานก่อสร้าง
- ควบคุมก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมของอาคารสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามมาตร วศท
- ประกอบการออกแบบ คำนวณโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างอาคาร ออกแบบด้านวิศวกรรมไฟฟ้าออกแบบและระบบประปาสุขาภิบาล
- ประกอบกิจการบริหารอาคารชุด
นต.969 บริษัท เอทูพี วิศวกรรม จำกัด 9 - ประกอบกิจการ การทดสอบและตรวจสอบเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง
- ประกอบกิจการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมทุกประเภท
นต.970 บริษัท ยูทีเค เอ็นจิเนียร์ จำกัด 1 - บริการตรวจสอบอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร
- ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า
- ให้บริการตรวสอบพลังงาน
- ให้บริการงานบำรุงรักษา ซ่อมแซม ออกแบบ ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า
นต.971 บริษัท ภู่เจริญ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - รับเทสท่อและถังน้ำมันในสถานีบริการนำมัน และระบบไฟฟ้าในพื้นที่อันตรายในสถานีบริการน้ำมัน
นต.972 บริษัท สแควร์เทค จำกัด 5 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน
- รับเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ เขียนแบบ เขียนแปลน งานก่อสร้างทุกชนิด และวางผังแม่บทโครง
นต.973 บริษัท โกลด์มาร์กเทค จำกัด 6 - จัดจำหน่ายพัดลมอุตสาหกรรม พัดลมสำหรับห้องสะอาด (Cleanroom)ภายใต้เครื่องหมายการค้าGebhardt
- ผลิตจำหน่าย ให้บริการระบบปรับอากาศ ประสิทธิภาพสูง ภายใต้เครื่องหมายการค้า SMAC
- ผลิตจำหน่าย ให้บริการ ระบบปรับอากาศและระบบจ่ายลมพิเศษ สำหรับห้องผ่าตัดและห้องปลอดเชื้อGMTLaminar
- จัดจำหน่ายและให้บริการระบบควบคุมและบริการอัตโนมัติ
- บริษัทจัดการพลังงานESCO Energy Service Company
- จัดจำหน่ายและให้บริการเครื่องทำความเย็นประสิทธิภาพสูง
- จัดจำหน่ายและให้บริการ การประชุมหรือสัมนาผ่านทางเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์อย่างเป็นทางการในกลุ่มผลิตภัณฑ์ZoomและLogitech
- จัดจำหน่ายและบริการระบบป้องกันภัยพิบัติและภัยสงคราม
- จัดจำหน่ายและบริการระบบกักเก็บความเย็น
นต.974 บริษัท วาย คอนซัลแทนท์ ดีไซน์ จำกัด 3 - รับออกแบบและคำนวณ
- ควบคุมงาน
- เป็นที่ปรึกษางานด้านวิศวกรรมก่อสร้าง งานระบบภายใน การติดตั้งไฟฟ้า ระบบท่อ ฯลฯ ตล
นต.975 บริษัท ไฟร์แอนด์ไลฟ์เซฟตี้สเปเชียลลิสต์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6 - บริการทดสอบสมรรถนะทางวิศวกรรมของระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบเพื่อความปลอดภัยในอาคา
- ให้บริการวิเคราะห์ปัญหาและปรึกษาแนวทางแก้ไขทางวิศวกรรมของระบบป้องกันอัคคีภัยและร
- ออกแบบ ปรับปรุง แก้ไข ระบบป้องกันอัคคีภัยทุกประเภท
- ทำแผนฉุกเฉิน ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน และแก้ไขปรับปรุงระบบป้องกันอัคคีภัยทุกประเภท
นต.976 บริษัท พรีคาส เทรนเนอร์ จำกัด 1 - รับบริการออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
นต.977 บริษัท ซายโค จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1
นต.978 บริษัท พีคคอนซัลแท้นส์ จำกัด 11 - ศึกษาสำรวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
นต.979 บริษัท ไทร์ คอนสตรัคชั่น แมนเนชเม้นท์ จำกัด 13 - ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนะ ให้บริการ ทำโครงการ ออกแบบ ทำการโยธา ทำการสำรวจ ควบคุมการ
นต.980 บริษัท ชาร์ป โซล่าร์โซลูชั่น เอเชีย จำกัด 11 - ประกิบกิจการบริการทางด้านวิศวกรรม จัดซื้อจัดหาและก่อสร้างและดำเนินการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามสัญญาให้บริการด้านวิศวกรรม
- ประกอบกิจการรวมทั้งให้บริการให้คำปรึกษาทางวิศวกรรม
- ประกอบกิจการรับจ้างก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแผงพลังงานแสงอาทิตย์
- ประกอบธุรกิจบริการโดยให้บริการเกี่ยวกับปฏิบัติการซ่อมบำรุงระบบแผงพลังงานเเสงอาทิตย์
- ประกอบธุรกิจนำเข้า ทำการตลาด ขาย และจัดจำหน่าย เซลล์แสงอาทิตย์โฟโตวอลเตอิก
นต.981 บริษัท เวสท์ เอ็นเนอจี พลัส จำกัด 1 - รับบริการให้คำปรึกษา ค้นคว้า วิจัย โครงการด้านสิ่งแวดล้อมพลังงาน
- รับบริหารออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างโครงการด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน การประปา
นต.982 บริษัท 504 แอล เค คอนสทรัคชั่น จำกัด 5 - ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งงานระบบประกอบอาคาร ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบประปา ระบบป้องกันอัคคีภัย
- รับจ้างทำงานโลหะทุกชนิด
- จำหน่ายเครื่องปรับอากาศและจำหน่ายวัสดุ /อุปกรณ์ เกี่ยวกับงานระบบประกอบอาคาร
- ประกอบกิจการรับออกแบบ เขียนแบบ ควบคุมงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ปละให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง
นต.983 บริษัท ชายน์ อาคิเทคท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ประกอบกิจการทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมทุกประเภท
- ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด รวมทั้ง อาคาร โรงงาน ถนน สะพาน พัฒนาที่ดิน
- เป็นที่ปรึกษาบริหารโครงการ บริหารงานก่อสร้าง และควบคุมการก่อสร้าง
นต.984 บริษัท 504 แอล เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3
นต.985 บริษัท พุทธานนท์ พิพัฒน์ โฮลดิ้ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - ประกอบกิจการค้า งานออกแบบและรับจ้างก่อสร้างวิศวกรรมโครงสร้าง และระบบอาคาร, งานด้านสถาปัตยกรรม
- งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, งานวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง, งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ประเภท บ้าน อพาร์มเมนท์ คอนโด โรงแรม อาคารสำนักงาน โรงงาน อาคารสูงและสิ่งก่อสร้างทุกประเภท
- ประกอบกิจการงานด้านที่ปรึกษางานวางโครงการ, งานออกแบบและคำนวณ, งานตรวจสอบอาคาร, งานควบคุมการสร้าง เกี่ยวกับวิศวกรรมโครงสร้างและระบบอาคาร, งานด้านสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานวิศวกรรมสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง, งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- ประกอบกิจการ งานด้านที่ปรึกษา ออกแบบและติดตั้ง ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์เซลส์ และพลังงานทดแทนอื่นๆ
นต.986 บริษัท ซีวิลดีไซน์แอนด์คอนซัลแต้นส์ จำกัด 6 - ประกอบกิจการบริการ รับเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโครงสร้าง จราจร และขนส่ง และให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม
นต.987 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เถ้าแก่น้อยก่อสร้าง

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - รับเหมาก่อสร้างถนน สถานที่ราชการและเอกชน
- งานออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง
นต.988 บริษัท จาร์เค็น คอนเซาท์ติ้ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2
นต.989 บริษัท เบ็สเซอร์เท็ค จำกัด 3 - ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ ประกอบ รับเหมาติดตั้ง สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษารถจักรและอุปกรณ์ทุกประเภท การวางระบบราง การบริหารจัดการเดินรถในระบบขนส่งทางรางทุกประเภท
นต.990 บริษัท อินฟินิท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3
นต.991 บริษัท อินเตอร์เฮ้าส์ซิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.992 บริษัท รีล เทสติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 2 - ให้บริการสำรวจและทดสอบด้านธรณีวิทยา ธรณีเทคนิค เจาะสำรวจดิน ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม สำรวจและทดสอบด้านวิศวกรรมโยธาฐานราก และโครงสร้าง
- ทดสอบเสาเข็ม รับออกแบบและรับปรึกษางานด้านธรณีวิทยาทุกสาขา และวิศวกรรมทุกสาขา
นต.993 บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด 2 - ที่ปรึกษาพลังงาน ให้กับโรงงานและอาคารอุตสาหกรรม
นต.994 บริษัท ควอนตัมเทค จำกัด 2 - ประกอบกิจการสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมทุกชนิด
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
นต.995 บริษัท โกลบอล อินดัสเตียล เซอร์ติฟิเคชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1
นต.996 บริษัท ซีนิธ พลัส เทคโนโลยี จำกัด 0
นต.997 บริษัท ทีแอลเอฟ แอซเซ็ท จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
- กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง
- กิจกรรมงานธรณีฟิสิกข์ ธรณีวิทยา และ การให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง
- การจัดหาน้ำ การจัดการน้ำเสีย และ ของเสียรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
นต.998 บริษัท คลีนโซลาร์ เอนเนอร์จี จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2
นต.999 บริษัท แอมเพอร์แซนด์ เอซ จำกัด 5 - งานวิศวกรรมและงานให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค ที่เกี่ยวข้องบริการทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมในส่วนออกแบบ ก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติมสิ่งก่อสร้าง
นต.1000 บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 54 - รับเหมาติดตั้งรวมทั้งออกแบบและให้คำปรึกษาในเรื่องงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย
นต.1001 บริษัท อีจีส เรล (ประเทศไทย) จำกัด 7 - ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนนำด้านวิศวกรรม เช่น ระบบราง ระบบรถไฟ และระบบขนส่งอื่นๆ
- ประกอบธุรกิจทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม รวมถึงให้คำปนะนำและคำปรึกษาที่เกี่ยวข้องและกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจดังกล่าว
นต.1002 บริษัท ไพล์ ไดนามิกส์ อินสตรูเม้นท์ จำกัด 2
นต.1003 บริษัท เอส.เค.อี.คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 - ประกอบกิจการรับงานทอสอบ สำรวจ วิเคราะห์ดิน เสาเข็ม และงานทางด้านวิศวกรรมโยธา
นต.1004 บริษัท แอ็ดวานซ์ คอนซัลแทนต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 9 - ประกอบกิจการตรวจสอบด้านความมั่นคงของอาคาร รวมทั้งเป็นที่ปรึกษางานออกแบบ เขียนแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง
นต.1005 บริษัท ซีซีเอ็นจี อินเตอร์เทค จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

11 - ประกอบกิจการบริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องกลทุกชนิด
- ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้ง ออกแบบ ทดสอบปรับปรุง บำรุงรักษา อุปกรณ์-ไฟฟ้าทุกชนืด รวมถึงสายส่งกระแสไฟ
นต.1006 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจเจริญทรัพย์

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับเหมาก่อสร้างบ้าน อาคาร
- รับออกแบบ เขียนแบบ
นต.1007 บริษัท ซีวิล แอนด์ ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด 5 - ให้บริการงานที่ปรึกษา ค้นคว้า วางแผน วิเคราะห์ วิจัย และให้คำแนะนำงานด้านวิศวกรร
- งานสำรวจและออกแบบ ประมาณราคาค่ก่อสร้างและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา
- งานเจาะสำรวจทางธรณีวิทยาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง
- งานบริหารและควบคุมการก่อสร้าง ตลอดจนการจัดการและบำรุงรักษา
- งานสำรวจที่ดิน รังวัดที่ดิน และทำแผนที่ที่ดิน
นต.1008 บริษัท แอนโดรมีดิส โปรเจค คอนซัลแตนส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ประกอบกิจการงานวางโครงการ งานคำนวณออกแบบ งานควบคุมงานก่อสร้าง งานวิเคราะห์ตรวจสอบและสำรวจ งานอำนวยการใช้และบำรุงรักษา งานสำรวจปริมาณราคา
นต.1009 บริษัท อินฟินิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - งานออกแบบและคำนวณ
- งานพิจารณาตรวจสอบ
- งานอำนวยการใช้
- งานวางโครงการ
- งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต
นต.1010 บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม๊ปปิ้ง คอนเซาแทนต์ จำกัด 2 - ข้อ 24 ประกอลกิจการรับเป็นที่ปรึกษางานออกแบบ เขียนแบบ ควบคุมงาน และดำเนินการก่อส
- ข้อ 23 ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษางานออกแบบ สำรวจ และจัดทำรบบแผนที่ ระบบข้อมูลทางภ
นต.1011 บริษัท เดอะเบสท์ คอนซัลท์ติ้ง เอ็นจิเนียร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - งานวิศวกรรม
นต.1012 บริษัท ไตรพาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 7 - รับเหมาและออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า ,ประปา, แอร์ และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
นต.1013 บริษัท เอ็นเนอร์เมค แอนด์ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด 1 - ประกอบธุรกิจบริการที่ปรึกษาและฝึกอบรม ระบบบริหารคุณภาพ ระบบบริหารความปลอดภัยอาคาร ระบบบริหารการจัดการพลังงาน
- ประกอบธุรกิจบริการตรวจสอบรับรองความปลอดภัยหม้อไอน้ำ, เครน, ปั้นจั่นและงานวิศวกรรม
- ประกอบธรุกิจบริการตรวจสอบรับรองการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับงานโยธาทุกประเภท
- ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเภทและระหว่างประเภศ รวมทั้งบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยว
- ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้าง อัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- ประกอบกิจการประมูลเพื่อการรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล และองค์กรของรัฐ
นต.1014 บริษัท เมคคานิค เอ็นเนอร์จี จำกัด 1 - ประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือแก้ไขปัฐหาสิ่งแวดล้อมจา
- พิจารณาตรวจสอบระบบรอก ปั้นจั่น ลิฟต์ หม้อไอน้ำ ภาชนะ ความดัน เครื่องทำความเย็น ร
- อำนวยการใช้หม้อไอน้ำ
- ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
นต.1015 บริษัท ซิตี้ แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด 3 - ประกอบกิจการให้บริการที่ปรึกษาทางด้านการวางแผนเมือง
- ประกอบกิจการให้บริการที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม
นต.1016 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็น.อี.

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน (ท่อและถังน้ำมันใต้ดิน)
- ห้างฯ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงสถานีบริการนำมัน และงานก่อสร้างอาคารทุ
นต.1017 บริษัท พี.พี.โปรเม็ค จำกัด 5 - เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจากการใช้และผลิตพลังงาน
- เป็นผู้ตรวจและทดสอบงานทางด้านวิศวกรรมทุกสาขาตามกฎหมายกำหนด
- เป็นผู้ตรวจและทดสอบอุปกรณ์สำหรับงานวิศวกรรมทุกประเภท
- บริการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมความปลอดภัยทุกประเภท
นต.1018 บริษัท เรียล ยู พาวเวอร์ จำกัด 2 - บริการจัดการพลังงาน
นต.1019 บริษัท เอไพลเทส จำกัด 1 - บริการให้คำปรึกษา บริการงานทางวิศวกรรม และเทคนิคอันเกี่ยวกับงานทางวิศวกรรม เช่น ทดสอบเข็มเจาะ
นต.1020 บริษัท รวมเลิศเข็มเจาะ จำกัด 1 - ประกอบกิจการ ผลิตเสาเข็มทั้งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท ตกแต่งอาคารทุกชนิด
นต.1021 บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3
นต.1022 บริษัท ว.วิศวกรรมพลังงานไทย จำกัด 1 - ให้คำปรึกษาแนะนำ, ออกแบบ, ติดตั้ง การปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ของงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
- การจัดการพลังงานและการตรวจรับรองการจัดการพลังงาน และจำหน่ายอุปกรณ์ด้านพลังงานทุกชนิด
นต.1023 บริษัท เจ.เค.พี.เอนจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - รับเหมาก่อสร้าง บริการออกแบบ ควบคุมงาน ทดสอบท่อและถังน้ำมัน
นต.1024 บริษัท 48 เอ็มเอส เทสติ้ง จำกัด 1 - งานบริการวิชาการด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบและตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิง
- เพื่อตรวจสอบและทดสอบถัง/ท่อและรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ
- ประกอบกิจการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของสภาวิศวกร
นต.1025 บริษัท ซีวิลดีซายน์ แปลนนิ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

16 - บริการรับออกแบบและควบคุมงาน แนะนำปรึกษาบริหารงานก่อสร้างงานวิศวกรรมทุกชนิด
นต.1026 บริษัท ลี ทง เอลลีเวเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - ประกอบกิจการเป็นผู้จำหน่ายลิฟต์ อุปกรณ์อะไหล่ที่ใช้ในการติดตั้งลิฟต์
- บริการตรวจสอบ บำรุงรักษา ดูแล ติดตั้งการตรวจเช็คระบบ
- รับเปลี่ยนอะไหล่ ดูแลให้บริการถายหลังการจำหน่าย
นต.1027 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว. เอ็นจิเนียริ่ง(ประเทศไทย) 3 - บริการตรวจสอบและทดสอบ หม้อไอน้ำ ถังแรงดัน การจัดการอนุรักษ์พลังงาน เครน ลิฟท์
นต.1028 บริษัท ดีไว พลัส จำกัด 6 - ประกอบกิจการให้บริการเป็นที่ปรึกษา ศึกษาทดลอง ค้นคว้า สำรวจ วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ จัดทำแผนงาน ประเมินผล สรุปผล ทำรายงาน โครงการต่างๆ ทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมทุกแขนง
นต.1029 บริษัท เซ็นทรัลไฮโดร จำกัด 1 - ประกอบกิจการรับที่ปรึกษา และหรือให้คำแนะนำ หรือทำการศึกษา วิจัย พัฒนา วิเคราะห์ ฝึกอบรม สัมมนา คำนวณและออกแบบรายละเอียด ตลอดจนการบริหารจัดการโครงการในด้านวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนงานวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ
- งานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ งานอุทกวิทยา งานชลศาสตร์ งานพัฒนาแหล่งน้ำ งานประปา และสุขาภิบาล งานพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์ รวมทั้งงานระบบสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนงานที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
นต.1030 บริษัท เทสติ้ง โซลูชั่น จำกัด 21 - ทดสอบและตรวจสอบ LPG,NGV,OIL ของกรมธุรกิจพลังงาน
- ทำการทดสอบแบบไม่ทำลายวัสดุNDTตามมาตรฐานต่างๆ
นต.1031 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นไววิศวกรรม 1 - งานอำนวยการใช้ งานออกแบบ งานติดตั้ง ระบบบำบัดน้ำดี-นำเสีย งานสิ่งแวดล้อมต่างๆ
นต.1032 บริษัท เอราวัณเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ตรวจรับรองความปลอดภัยด้านวิศวกรรมเครื่องกล โรงไฟฟ้า หม้อไอน้ำ เครน ระบบทำความเย็น
- ประกอบกิจการให้บริการตรวจรับรองความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าในอุตสาหกรรมทุกชนิด
- ประกอบกิจการให้บริการ ทดสอบ รับรอง การติดตั้งและอุปกรณ์ส่วนควบรถติดตั้งแก๊ส
- ประกอบกิจการตรวจสอบอาคาร
- ประกอบกิจการให้บริการออกแบบทางวิศวกรรม ซ่อม สร้าง ควบคุม และบริหารโครงการงานก่อสร้าง และติดตั้งเครื่องจักรกล
- ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
- ประกอบกิจการติดตั้งระบบก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) สำหรับรถยนต์และรถขนส่ง
นต.1033 บริษัท อธิธารา คอนซัลแตนท์ จำกัด 1 - ประกอบกิจการวิเคราะห์โครงการ ออกแบบควบคุมงาาน เขียนแบบแผนผัง รับปรึกษาเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมและประมาณราคา รวมตลอดถึงเป็นวิศวกรที่ปรึกษา
- ประกอบกิจการ สำรวจ ศึกษา วิจัย และให้คำปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทุกประการ วางแผนพัฒนาบริการและดำเนินการต่างๆ เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิด
- ประกอบกิจการรับตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย และติดตามผลทางด้านนำเน่าเสีย อาหาร อากาศ ขยะมูลฝอย ดิน และเกษตรกรรม ตลอดจนศึกษาติดตามประเมินผลกระทบโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ วิเคราะห์ ศึกษา วิจัย และติดตามผลดังกล่าว
- ประกอบกิจการ รับจ้างงานที่ประกวดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เมือ่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
- ประกอบกิจการให้บริการออกแบบให้คำปรึกษา และรับเหมาวางระบบคอมพิวเตอร์และโครงข่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารทุกชนิดทั้งภาครัฐและเอกชน
- ประกอบกิจการรับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิเวเตอร์
นต.1034 บริษัท ทีมเวิร์ค คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ด้านสถาปัตยกรรม และทางด้านเทคนิค บริหารงานก่อสร้าง สำหรับโครงการต่างๆเพื่อใช้ในงานนิติบุคคล ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรระหว่างประเทศหรือประเทศอื่น หรือร่วมกับบริษัทต่างประเทศเพื่อบริการ
นต.1035 บริษัท ทีซี เซ็นเตอร์ จำกัด 1 - ตรวจสอบอาคาร
- ตรวจสอบพลังงาน
- ตรวจรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า
นต.1036 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีชัยเศรษฐ์ คอนเซาท์แทนท์ 10 - ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง รับเป็นที่ปรึกษา รับควบคุมงาน ก่อสร้าง รับตรวจสอบอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร รับจ้างจัดซื้อ-จัดจ้าง พัสดุตามวัตถุทั้งหมด ให้แก่คณะบุคคล ส่วนราชการ และองค์กร ของรัฐ
นต.1037 บริษัท ทรานส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - ซื้อมา-ชายไป ประเภท หม้อแปลงไฟฟ้า,ติดตั้งหม้อแปลง ไฟฟ้า,มอเตอร์ อุปกรณ์ไฟ้าและอุ
- ซ่อมแซ่ม ตรวจเช็ค บำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด และออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงาน อาคารส
นต.1038 บริษัท เอส อี ที เอส จำกัด 2 - ประกอบกิจการทดสอบและตรวจสอบระบบท่อน้ำมันและระบบถังน้ำมันการเปรียบเทียบปริมาณความจุของถังน้ำมัน
นต.1039 บริษัท โชคชัยคอนซัลแตนท์ จำกัด 1 - ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
- รับเหมาก่อสร้าง
นต.1040 บริษัท โซลิด แปลน จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - บริการออกแบบ ควบคุมงานด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
นต.1041 บริษัท เอลแมค เครน (ไทยแลนด์) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกเครื่องจักรก่อสร้าง เครื่องมือก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องมือกล
- ประกอบกิจการรับซ่อมอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือก่อสร้าง เครื่องจักร เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า
- ประกอบกิจการให้เช่าเครื่องมือก่อสร้าง เครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า
- ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามที่วัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การรัฐ
นต.1042 บริษัท พึ่งประเสริฐ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

7 - ให้บริการงานด้านวิศวกรรมและสถาปนิก ทั้งด้านการก่อสร้าง การควบคุมและการให้คำปรึกษา บริหารด้านต่าง ๆ
นต.1043 บริษัท ไทยชิงยา จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - งานก่อสร้าง งานควบคุมการสร้าง งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต
นต.1044 บริษัท เอ็นโซล จำกัด 9 - บริการให้คำปรึกษาด้านพลังงานทดแทน การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน และการจัดการคาร์บอน ทั้งการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการอาคารเขียว ชีวพลังงาน พลังงานเเสงอาทิตย์ และพลังงานลม
นต.1045 บริษัท ทีทีเอส ซินเนอจี โซลูชั่น จำกัด 1 - ประกอบกิจการบริการออกแบบ ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ควบคุมงานทางด้านวิศวกรรมงา
- ประกอบกิจการทำการเป็นผู้รับเหมาะออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า ซ่อมแซม เปลี่ยนแปลง ดังแป
นต.1046 บริษัท เอ็กซเพิร์ท ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง ลีดเดอร์ จำกัด 2 - ให้คำปรึกษา ออกแบบ งานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล โยธา เครื่องกล เเละไฟฟ้า
- ให้คำปรึกษา ทางด้านการเริ่มเดินระบบ(Start-up)และแก้ไขปรับปรุง ประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำประปา และอื่นๆ
นต.1047 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรรษนันท์ พร็อบเพอร์ตี้

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วไป
นต.1048 บริษัท รีโนเวท สเปซ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - งานออกแบบและควบคุมการสร้างหรือการผลิต
- งานรับจ้างก่อสร้าง และอำนวยการใช้
นต.1049 บริษัท เทสท์ แมนทีม จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6 - ประกอบกิจการเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิง
นต.1050 บริษัท เพ็นทากอนวิศวกรรม จำกัด 5 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัย ฯลฯ
- การเป็นที่ปรึกษางานก่อสร้าง อาคาร ที่พักอาศัย ฯลฯ
- การบริการงานทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
นต.1051 บริษัท ดีแอล เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด 3 - ประเมินความเสี่ยงภัย
- ตรวจสอบอาคาร
- ทดสอบระบบFire pump
นต.1052 บริษัท ที พี ซี เอ็ม เซอร์วิส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับ ด้านบริการงานก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างทุกชนิด และงานโยธาทุกประเภท
นต.1053 บริษัท 4 ดับบลิว ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 2 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง วิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า
- งานออกแบบ งานบริหารและอำนวยการก่อสร้าง งานตรวจสอบ งานให้คำปรึกษา
- สำรวจ และเสนอแนะวิธีแก้ไขซ่อมแซมอาคารที่ชำรุดเสียหาย
- ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมโครงสร้างและโยธา
- ตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร
- ที่ปรึกษาด้านพลังงาน
นต.1054 บริษัท ชัชว์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 2 - ให้บริการด้านวิเคราะห์และออกแบบ และให้คำปรึกษาทางด้านงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์
- ให้บริการด้านการตรวจสอบและทดสอบโครงสร้าง
- ให้บริการด้านออกแบบวิธีซ่อม ป้องกันและเสริมกำลังโครงสร้าง
- ให้บริการด้านออกแบบ การศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมสิ่งเเวดล้อม วิศวกรรมชายฝั่งวิศวกรรมชลศาสตร์ วิศวกรรมสะพานและการขนส่ง
- ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทางด้านงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์
นต.1055 บริษัท ยูนิเวฟ จำกัด 2 - ประกอบกิจการให้บริการทอสอบระบบน้ำมันทุกชนิด
นต.1056 บริษัท เอ็นเนอร์ยี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง เวิร์ค จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - ที่ปรึกษาด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน และงานวิศวกรรมเครื่องกล
นต.1057 บริษัท มิกซ์คอน คอนซัลติ้ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออก เครื่องมือและอุปกรณ์ขนย้ายทุกชนิด
- ประกอบกิจการรับปรึกษาและออกแบบควบคุมระบบไฟฟ้า,สุขาภิบาล,เครื่องมือปรับอากาศและงานโครงสร้าง
นต.1058 บริษัท เอส.ที.อาร์.เอส.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษืพลังงาน หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวกับการใหบริการดังกล่าว
นต.1059 บริษัท ธิชาร์ตา จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

7 - ตรวจสอบอาคาร
- การพัฒนาโครงการ
- งานควบคุมการสร้าง
- งานออกแบบ
นต.1060 บริษัท แอดไวซ์ ดีฟ ฟาวน์เดชั่น จำกัด 1 - รับทดสอบเสาเข็ม
- รับทำเสาเข็มเจาะ
- ควบคุมงานก่อสร้าง
นต.1061 บริษัท แอดวานซ์ อินเตอร์เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - รับบริการออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง
นต.1062 บริษัท ดีเอ็นที อินสเป็คชั่น เซอร์วิส จำกัด 12 - เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทางด้านวิศวกรรม
- บริการทดสอบและตรวจสอบแนวเชื่อมของระบบท่อแรงดัน โครงสร้างเหล็ก โรงงานบรรจุภาชนะบรรจุก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติและหม้อไอนำ
- บริการด้านการทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซหุงต้ม ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่างก๊าซระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์โดยไม่ทำลายชิ้นงานยเพื่อทดสอบ
- บริการด้านการทดสอบถังเก็บน้ำมันและอุปกรณ์ของคลังน้ำมัน
นต.1063 บริษัท มีคอน เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 7 - บริการทดสอบและตรวจสอบระบบท่อและถังเก็บน้ำมันใต้ดิน และเหนือพื้นดิน ระบบท่อลำเลียงตรวจสอบระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานีบริการน้ำมันและสถานที่เก็บน้ำมัน
- ทดสอบแบบไม่ทำลาย ทดสอบรถขนส่งน้ำมัน ภายใต้การกำกับดูแลของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
นต.1064 บริษัท บีบีเอ็มที (ประเทศไทย) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2
นต.1065 บริษัท เอส.เอ.พี.คอนสตรัคชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับออกแบบอาคารทุกชนิด วางผังโครงการ รับเหมาก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง และเป็นที่
นต.1067 บริษัท ออล ควอลลิตี้ แอดวานซ์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6 - ให้บริการ ที่ปรึกษา ออกแบบ บริหารโครงการ ควบคุมงานวิศวกรรม และรับเหมาก่อสร้าง
นต.1068 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณศิริ คอนสตรัคชั่น 3 - งานออกแบบและคำนวณ
- รับจ้างก่อสร้าง
- ตรวจสอบอาคาร
นต.1069 บริษัท พีทีเอฟ เซอร์วิส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

11 - รับบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ บริหารงานด้านวิศวกรรม
นต.1070 บริษัท เอฟ ไอ เอส เซอร์วิส จำกัด 1 - เพื่อประกอบกิจการ งานตรวจสอบ ตรวจรับรอง ความปลอดภัยระบบไฟฟ้า
- เพื่อประกอบกิจการงานตรวจสอบอาคาร ทุกประเภท
- เพื่อประกอบกิจการ งานตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องกำเนิดไอน้ำ และงานวิศวกรรมเครื่องกลอื่นๆ
- เพื่อประกอบกิจการ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องกล
นต.1071 บริษัท บรีโอเทค จำกัด 1 - จำหน่ายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
- จำหน่ายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบเเจ้งเหตุเพลิงไหม้
- จำหน่ายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าฝ่า
- จำหน่ายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบดับเพลิง
- จำหน่ายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบสำรองไฟ
- งานบริการด้านวิศวกรรม ตรวจสอบ ทดสอบ ซ่อมบำรุงรักษาพร้อมบริการหลังการขาย
นต.1072 บริษัท โพธิศิรินทร์ ไทยคอนซัลแต๊นท์ จำกัด 6 - ประกอบธุรกิจบริการศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ออกแบบรายละเอียดและหรืองานสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรมทุกแขนง
นต.1073 บริษัท ไอเดีย พลัส อาร์คิเทค จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - บริการหลัก รับเหมาก่อสร้าง เพื่อประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
- รับงานโยธาทุกประเภท
นต.1074 บริษัท เอบีบี เพาเวอร์ กริดส์ (ประเทศไทย) จำกัด 45 - ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง จัดจำหน่าย บริการหลังการขาย อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า และระบบควบคุมอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม
นต.1075 บริษัท พี.ที.อาร์.คอนซัลแทนท์ จำกัด 3 - ออกแบบทั้งระบบ
- ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
- รับเหมาก่อสร้าง
- ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท
นต.1076 บริษัท ยูนิบอร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - รับเหมาก่อสร้างทำเสาเข็มเจาะ
นต.1077 บริษัท บางมด อินสเพ็คชั่น แอนด์ เทสติ้ง จำกัด 4 - ประกอบกิจการบริการทดสอบและตรวจสอบธุรกิจน้ำมัน ตาม พรบ.2542
- ประกอบกิจการบริการทดสอบและตรวจสอบหม้ออัดอากาศ หม้ออัดก๊าซ และเครื่องกำเนิดไอน้ำ
นต.1078 บริษัท สร้างสรรค์ปั้นแต่ง จำกัด 1 - ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบอาคาร และตรวจสอบแบบไฟฟ้า และรับรองทางด้านวิศวกรรมทุกประเภท
- ประกอบกิจการจำหน่ายและติดตั้งรับเหมาก่อสร้างอาคารอาคารพาณิชย์ อาคารที่พัก อาศัยและสถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
นต.1079 บริษัท วีเอ็มอีซี เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด 1 - งานพิจารณาตรวจสอบ งานออกแบบและคำนวณ งานอำนวยการใช้
นต.1080 บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 3 - รับเหมาก่อสร้าง
นต.1081 บริษัท เอส.พี.ดีไซน์ ซิสเต็ม จำกัด 3 - ประกอบกิจการให้บริการออกแบบ และที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมทุกประเภท
- ประกอบกิจการให้บริการด้านงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ทุกประเภท
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมทุกประเภท
- ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบและควบคุมงานด้านวิศวกรรมทุกชนิด
- ประกอบกิจการห้บริการตรวจสอบควบคุมงานและที่ปรึกษาด้านพลังงานทุกประเภท
นต.1082 บริษัท ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ให้บริการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
- การให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิศวกรรมการใช้ไฟฟ้ากำลัง และบริการทางเทคนิคอื่น ซึ่งเป็นบริการที่อาศัยความเชี่ยวชาญด้สยวิศวกรรม เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
นต.1083 บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

8 - ขายบริการติดตั้งซ่อมเเซมและบำรุงรักษา เครน ประตูอุตสาหกรรม และระบบจัดการคลังสินค้า
นต.1084 บริษัท เวิลด์ เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด 2 - บริการตรวจสอบระบบความปลอดภัยของหม้อไอน้ำ เครื่องทำความเย็น ลิฟท์ รอก เครนไฟฟ้า อาคาร รวมทั้งอุปกรณ์และระบบโรงงาน
- บริการติดตั้งอุปกรณ์ทางวิศวกรรมและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทุกประเภท
- บริการตรวจรับรองความปลอดภัย รับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรมและการอบรมดานความปลอดภัยทุกประเภท
นต.1085 บริษัท ศิลา จีโอเทคนิค จำกัด 3 - รับจัด หรือรับจ้าง หรือรับบริการ หรือรับเป็นที่ปรึกษา สำรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ออกแบบ ประเมินผล สรุปผลด้านเทคนิคและวิชาการและทำรายงานโครงการต่างๆ ทางด้านธรณีวิทยา
- ทุกแขนง ทุกสาขา ได้แก่ ธรณีเทคนิค ธรณีวิทยาแหล่งแร่ ธรณีเคมี ธรณีฟิสิกส์ เศรษฐธรณี ธรณีปิโตเลียม ธรณีอุทก ธรณีฐานราก ธรณีวิศวกรรม แร่วิทยา แร่วิชาชีพวิศวกรรมทุกแขนงทุกสาขา
นต.1086 บริษัท ตะวันออก เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด 10 - ให้บริการงานออกแบบ ให้คำปรึกษาและงานตรวจสอบรับรองด้านวิศวกรรมทั่วไป อาทิ หม้อน้ำ หม้อต้ม ถาชนะรับแรงดัน แท็งก์ขนส่งวัตถุอันตราย ถังเก็บและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงฯ
- ให้บริการทดสอบโดยไม่ทำลาย
- งานรับเหมาก่อสร้าง
นต.1087 บริษัท สุวรรณภูมิ เซอร์วิส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ให้บริการซ่อมบำรุงรักษา ตรวจสอบ ติดตั้งและดัดแปลงการใช้ก๊าซสำหรับยานพาหนะ
นต.1088 บริษัท โฮม ดีไซน์ แอนด์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับจ้างก่อสร้าง
- งานควบคุมการสร้าง
- งานออกแบ
นต.1089 บริษัท ดีเฟรมมิ่ง จำกัด 3 - งานออกแบบและคำนวณ วิศวกรรมโครงสร้าง
นต.1090 บริษัท อีดีเอ คอนซัลแตนท์ จำกัด 4 - ให้คำปรึกษาบริหารโครงการ, บริหารงานก่อสร้างและออกแบบวิศวกรรม
นต.1091 บริษัท เอ็น.อี.อี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 1 - รับให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม การออกแบบ ควบคุมการบริหารงานก่อสร้างทุกประเภท
นต.1092 บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ประกอบกิจการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม สำรวจข้อมูล สำรวจและออกแบบการศึกษาโครงการเชิงเศรษฐ์ศาสตร์ การจัดทำโครงการบริหารงานก่อสร้าง งานจัดการสิ่งแวดล้อมฯ
นต.1093 บริษัท เอสเค เอ็นดีที แอนด์ อินสเป็คชั่น จำกัด 1 - งานบริการตรวจสอบและทดสอบ
นต.1094 บริษัท ดีเคพี เอ็นจิเนียริ่ง (2556) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ออกแบบติดตั้งระบบท่อส่งแก๊ส-ท่อส่งน้ำมัน แทงค์น้ำมัน แทงค์แก๊ส
- นำเข้า จำหน่าย อุปกรณ์ปั๊มน้ำมัน และอุปกรณ์ปั๊มแก๊ส ทำระบบภายใน-ภายนอก แก๊ส-น้ำมัน
- รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุงอาคารพาณิชย์-อาคารที่พักอาศัย ฯลฯ
- จำหน่ายอุปกรณ์ออิเล็กทรอนิกส์และเครื่องเสียงทุกชนิด
- ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์
นต.1095 บริษัท เอ็บคอนส์ กรุ๊ป จำกัด 2
นต.1096 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 14 - ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ทังในประเทศ และต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า QTC และเครื่องหมายการค้าของลูกค้า
นต.1097 บริษัท ฟอร์เวิร์ด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนส์ จำกัด 2 - ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นทึ่ปรึกษาและให้คำแนะนำ ออกแบบ วางแผน และการบริการทางด้านวิศวกรรมอื่นทุกชนิดทุกโครงการ เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโรงงาน
นต.1098 บริษัท วัชรากร มาเนจเมนต์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - เป็นทีปรึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน
นต.1099 บริษัท เอ็น คอนส์ แอนด์ บิลท์ จำกัด 9 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารโรงงาน อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ บ่อบำบัดน้ำเสีย และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
นต.1100 บริษัท พลังงาน ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - เป็นที่ปรึกษาการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
- จัดการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
- ประมูลงานและรับเหมาทำของและติดตั้งเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
- แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน
- บริการตรวจวัดวิเคราะห์สภาวะการทำงาน
- จัดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- ตรวจสอบอาคาร
นต.1101 บริษัท เซฟตี้ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด 6 - เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซหุงต้ม ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่ง ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์สำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติอัด
- ประกอบกิจการเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่าย และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง กับ ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทุกชนิดประเภท
นต.1102 บริษัท เพาเวอร์ลิงค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6 - ให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้า-เครื่องกล พร้อมบริการออกแบบและให้คำปรึกษา
นต.1103 บริษัท เอ็ม ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

26 - ธุรกิจบริการ จัดหา รับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
นต.1104 บริษัท โปรเกรส ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 5 - ให้บริการงานออกแบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
นต.1105 บริษัท เสสิตโกลว์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบการจัดการพลังงาน การให้คำปรึกษาเกี่ยกวับการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
- ให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน
- งานทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์โรงงานและอาคาร
นต.1106 บริษัท ไทย นิปปอน แพล้น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร,โรงงาน
- ประกอบกิจการออกเเบบเครื่องจักร
- ประกอบกิจการจัดซื้อ จัดหา เครื่องจักร
นต.1107 บริษัท บี เอ็น เอ็น ดีไซน์แอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - งานที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา
- ประกอบการงานวิศวกรรม
นต.1108 บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์ จำกัด 4 - เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ให้บริการคำปรึกษาสำหรับวางแผน ออกแบบ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคตลอดจนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านบริหารและจัดการ ซึ่งบริการแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ และบริหารจัดการ บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสาร บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับวิศวกรรม และเทคโนโลยี
นต.1109 บริษัท เอเอสจี เอ็กซ์เซลเลนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

7 - บริการให้การทดสอบท่อน้ำมันตลอดจนระบบไฟฟ้าภายในสถานีบริการน้ำมัน
นต.1110 บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6 - ออกแบบและผลิตเครื่องจักร
นต.1111 บริษัท ซี จี แอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 4 - ประกอบกิจการให้บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับพลังงานสิ่งเเวดล้อม และ ภาวะสึกกร่อน รวมทั้งให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างและด้านการค้า
นต.1112 บริษัท เมืองไฟฟ้า ฉะเชิงเทราวิศวกรรม จำกัด 2 - บริการตรวจสอบการจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน ควบคุมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารจัดการ
- บริการติดตั้ง ตรวจวัดการใช้พลังงานในเครื่องจักร ตรวจวัดค่าการทำงานของระบบ Chiller
- เป็นผู้รับเหมาด้านการจัดการพลังงาน
นต.1113 บริษัท รัชเดช ชุมพร คอนสตรั๊คชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
นต.1114 บริษัท ไพโอเนียร์ คอนซัลท์ จำกัด 2 - วิเคราะห์โครงการ ออกแบบ ควบคุมงาน เขียนแบบแผนผัง รับปรึกษาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ประมาณราคา สำรวจรังวัด รวมตลอดถึงเป็นวิศวกรที่ปรึกษา
นต.1115 บริษัท เอส วาย ดีไซน์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบโครงสร้าง คำนวณแบบโครงสร้าง สถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศและอื่นๆ
นต.1116 บริษัท มี มอร์ บิสซิเนสเซส จำกัด 3 - ประกอบกิจการให้บริการ งานตรวจสอบ งานตรวจวัด รับรองการจัดการพลังงานรวมทั้งการตรวจสอบและรับรองเกี่ยวกับงานวิศวกรรมควบคุมทุกประเภท
- งานบริการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
- งานฝึกอบรม ด้านวิศวกรรม พลังงาน อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และระบบมาตรฐานต่างๆ
นต.1117 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง เทสติ้ง เซอร์วิส จำกัด 2 - ตรวจสอบอาคาร
- งานควบคุมการสร้าง
- งานออกแบบ
- งานทดสอบทางวิศวกรรม
นต.1118 บริษัท เอส.เอ็น.ที.คอร์ปอเรชั่น จำกัด 4 - ตรวจสอบอาคาร ระบบดับเพลิง ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยให้กับโรงงาน อาคาร
- ผู้ตรวจสอบระบบการจัดการพลังงาน
- ที่ปรึกษาอนุรักษ์พลังงานจัดทำระบบจัดการพลังงาน
- ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ระบบควบคุมมลพิษ
- ตรวจสอบเครน ลิฟต์ ฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้เครน ตรวจสอบหม้อน้ำ
- ติดตั้งะบบเครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้าให้กับโรงงานอุตสาหกรรม
นต.1119 บริษัท เอกปรานต์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - รับเหมาก่อสร้าง
- ออกแบบ-คำนวน
- ควบคุมการสร้าง
- บริหารงานก่อสร้าง
นต.1120 บริษัท เอส ที เอส ทดสอบเสาเข็ม จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - ให้บริการและดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับการทดสอบเสาเข็ม
นต.1121 บริษัท เออีซี อินสเพคชั่น เซอร์วิส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรัษา และแก้ไขอุปกรณ์ภายในอากาศยาน
- ประกอบกิจการธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา ตัวแทน นายหน้า เกี่ยวกับงานซ่อมแซมท่าอากาศยาน
- ประกอบกิจการธุรกิจให้บริการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย
นต.1122 บริษัท พี แกรนด์ เอ็นเนอร์จี จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ตรวจสอบพลังงาน
- บริหารอาคารชุด
นต.1123 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - รับออกแบบและเป็นที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรม โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกแก๊ส ปิโครเคมิคอล โรงไฟฟ้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและกฎหมายไทย
นต.1124 บริษัท มีคอนซัลติ้งกรุ๊ป จำกัด 5 - รับออกแบบและให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม รวมทั้งให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
นต.1125 บริษัท เมทต้า เพาเวอร์เทค จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ขนส่งเครื่องจักร และอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
นต.1126 บริษัท เอคเซ็ลเล็นท์ แอนด์ คอนซัลทิง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 9 - งานด้านให้คำปรึกษาและฝึกอบรมทุกประเภท
- งานด้านการบริการด้ารการตรวจสอบและออกแบบ
- งานวางโครงการและระบบสิ่งแวดล้อม
นต.1127 บริษัท เอ็นไวร์ สแกน จำกัด 1 - ประกอบกิจการรับจ้างทำการกำจัดน้ำเสีย อากาศเป็นพิษ กำจัดสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย และสิ่งเป็นพิษต่อประชาชน รวมทั้งกำจัดสิ่งแวดล้อมอื่นที่เป็นพิษและเป็นภัยต่อประชาชนทุกชนิด
- ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบก่อสร้างและแก้ไขปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดอากาศเป็นพิษ ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลและขนะมูลฝอย ระบบกำจัดกากตะกอนจากระบบการผลิตน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบกำจัดกากสารพิษจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้งระบบกำจัดสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยแก่ประชาชนทุกชนิด
นต.1128 บริษัท นารา พลัส คอนซัลท์ จำกัด 19 - ประกอบกิจการออกแบบ และให้คำปรึกษาด้านบริหารงานก่อสร้าง
นต.1129 บริษัท จีเอชจีอาร์เอ จำกัด 2 - ที่ปรึกษา และให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานวิศวกรรม งานพลังงาน งานสิ่งแวดล้อม งานเกษตรกรรม งานอุตสาหกรรม
นต.1130 บริษัท เอซีเอ็ม เซอร์วิสเซส จำกัด 1 - ให้คำปรึกษาแนะนำ ฝึกอบรม ศึกษาวิจัย ตรวจประเมิน ตรวจสอบ ทดสอบและให้การรับรอง
นต.1131 บริษัท เทอรา อิเล็กทริค จำกัด 2 - จำหน่าย ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า
นต.1132 บริษัท เทอรา กรุ้ป จำกัด 2 - จำหน่ายซ่อมบำรุง ออกแบบและติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
นต.1133 บริษัท พี.พี.เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จำกัด 4 - อำนวยการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอาคารและบริการหลังติดตั้ง และให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน
นต.1134 บริษัท ซีเอสเอส วิศวกรรมและปรึกษา จำกัด 1 - ให้บริการตรวจสอบความปลอดภัยโรงงานและบำรุงรักษา
นต.1135 บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จำกัด 9 - มีความชำนาญในงานด้านวิศวกรรมต่างๆ ทั้งด้านการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ สินค้าเทคโนโลยีอาคาร รวมถึงงานติดตั้งระบบพื้นฐานทั้งทางด้านระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- ระบบทำความเย็น ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ระบบดับเพลิง ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบสื่อสาร พร้อมทั้งงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
นต.1136 บริษัท เมเจอร์ แอร์คอนดิชั่นนิ่ง จำกัด 1 - ประกอบกิจการวิจัย ออกแบบผลิต จำหน่าย บริการติดตั้งและบำรุงรักษา ระบบวิศวกรรมไฟฟ้า และเครื่องกล ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล
- ระบบป้องกันอัคคีภัย
- ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต จำหน่าย บริการติดตั้งและซ่อมบำรุง เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความร้อน
นต.1137 บริษัท วี.เอส.เค.ไพล์ เทสท์ จำกัด 1 - ประกอบกิจการรับงานทดสอบ สำรวจ วิเคราะห์ดิน เสาเข็ม และรับงานตรวจสอบอาคารทุกชนิด ทุกประเถท ทางด้านวิศกรรมโยธา
นต.1138 บริษัท ล้านนาเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 1 - รับงานตรวจสอบเครื่องจักรในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทั่วประเทศ
- ตรวจสอบเครื่องจักรในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ
- ซ่อม สร้าง ซื้อ ขาย อะไหล่เครื่องจักร
- งานก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ทั้งภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ และเอกชน
- ออกแบบ จัดทำ จัดสร้าง ตรวจสอบ งานก่อสร้าง และเครื่องจักร
นต.1139 บริษัท เวสท์คอน จำกัด 77 - ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ เช่น คอนโดมิเนียม,โรงแรม,หอประชุม อาคารเรียน และสำนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลที่บริษัทฯ จะมีความชำนาญเป็นพิเศษ
นต.1140 บริษัท เอ็นแคร์ อินโนเวชั่น จำกัด 3 - บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมให้บริการงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม งานออกแบบ เขียนแบบคำนวณ และตรวงสอบ
- รวมถึงการติดตั้งระบบบำบัดมลพิษทุกชนิด
นต.1141 บริษัท โททัล อินทิเกรเทด เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ให้บริการทางด้านวิศวกรรมครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษาในเบื้องต้น ออกแบบรับจ้างก่อสร้าง ตลอดจนบริหารโครงการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
- สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
นต.1142 บริษัท เอเซียน เอเลเวเตอร์ จำกัด 6 - ประกอบกิจการทำการค้าสินค้าเครื่องจักร ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์บรรทุก บันไดเลื่อน ทางเลื่อน รถไฟฟ้า
นต.1143 บริษัท แอสบิวท์ คอนซัลแตนท์ส แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 3 - รับออกแบบบริหารงานก่อสร้าง และควบคุมก่อสร้าง
นต.1144 บริษัท พีที อินเตอร์เทรด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - รับเหมาต่อเติมระบบต่างๆ และตรวจสอบอาคาร
นต.1145 บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด 4 - ประกอบธุรกิจการตรวจเช็คระบบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงงงานอุตสาหกรรรมและสถานที่ต่างๆด้วยเครื่องเทอร์โมสแกนและระบบอินฟราเรด
นต.1146 บริษัท เอนจิเนียทูอินสเปกเตอร์ จำกัด 2 - ให้บริการและให้คำปรึกษา ออกแบบ และงานตรวจสอบที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ปั้นจั่น ดับเพลิง สิฟต์ เครื่องปรับอากาศ ห้องเย็น และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรม
- ประกอบกิจการ จัดหาและจำหน่ายเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรม
- ประกอบธุรกิจ หรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และผลิตพลังงาน
นต.1147 บริษัท เซาท์อีสท์ เอเซีย แมเนจเม้นท์ จำกัด 4 - รับให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.1148 บริษัท เอ.อี แอนด์ จีโอเทค ดีไซน์ ทีม จำกัด 6 - บริการด้านวิศวกรรมสำรวจออกแบบและคำนวณโครงสร้าง
- บริการรับเหมาก่อสร้าง
- บริการควบคุมงานก่อสร้าง
- บริการเจาะสำรวจและทดสอบทางด้านวิศวกรรม
นต.1149 บริษัท นาราธร14 คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1 - รับบริการตรวจสภาพ NGV+LPG และรับบริการตรวจสอบ Tank Farm
นต.1150 บริษัท พีพีแอนด์เอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด 2 - ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
นต.1151 บริษัท เอฟแอลสมาร์ทโซลูชั่นไลท์ติ้ง จำกัด 1 - เพื่อการตรวจสอบอาคาร ตามที่กฎหมายกำหนด
- เพื่อการตรวจสอบพลังงาน และการจัดการทำแผนพลังงาน ตามกฎหมายกำหนด
- เพื่อการพัฒนา การออกแบบ และคำนวณ วิศวกรรม
- เพื่อการพัฒนาโครงการ วิศวกรรม
นต.1152 บริษัท ยูนิตี้ แมเนจเม้นท์ แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด 1 - ประกอบกิจการ รับบริหารและจัดการอาคารชุด อาคารสำนักงาน อาคารศูนย์การค้า ศูนย์ประชุมและสถานที่สำหรับประกอบธุรกิจ หรือพักอาศัยทุกประเภท
- ประกอบกิจการ รับเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม รวมทั้งงานติดตั้งแก้ไขปรับปรุงงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
นต.1153 บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี จำกัด 8 - การออกแบบ บริหารงานก่อสร้าง เเละบริการ งานด้านโรงงานผลิตยา อาหารและโรงงาน
- ขายอุปกรณ์ประกอบการผลิตงานด้านโรงงานผลิตยา อาหาร และเครื่องดื่ม
- ขายผลิตภัณฑ์ งานด้านโรงงานผลิตยา อาหาร และโรงงานทั่วไป
- ให้บริการอบรมสัมนาด้านการศึกษาและบริการเมื่อได้รับอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบบริหารงานด้านการก่อสร้าง การศึกษาวิเคราะห์
นต.1154 บริษัท ลือชาฤทธิ์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - ก่อสร้าง และ ควบคุม
- ออกแบบ
นต.1155 บริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - ให้บริการด้านวิศวกรรมในแขนงต่างๆ เช่น วิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมชลศาสตร์
- โครงสร้าง ขนส่งและทางหลวงงานสำรวจ ด้านสิ่งแวดล้อมงานศึกษาความเหมาะสม ประมานราคาค่าก่อสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้า และเครื่องกล งานควบคุมการก่อสร้าง
- งานระบบประปาและสุขาภิบาล
นต.1156 บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) 76 - ผลิตจำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์งานระบบควบคุมและจ่ายไฟฟ้า สวิตซ์บอร์ดไฟฟ้า รางสายไฟ โคมไฟ และระบบส่องสว่าง ระบบควบคุมอัตโนมัติ การจัดการด้านพลังงานและบริการหลังการขายอย่างครบวงจร
นต.1157 บริษัท เอส.เอ็น.เทสติ้ง ซิสเต็ม จำกัด 4 - ตรวจสอบและทดสอบท่อและถังน้ำมันใต้ดินภายในสถานีให้บริการน้ำมัน
- เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน (ท่อและถังนำมันใต้ดิน)นิติบุคคล
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงสถานีบริการน้ำมันและงานก่อสร้างอาคารทุกชนิด
นต.1158 บริษัท ยูเรกาออโตเมชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

7 - ประกอบกิจการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกลอัตโนมัติ จำหน่าย ให้คำปรึกษา
นต.1159 บริษัท เอส.โอ.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนส์ จำกัด 4 - ประกอบกิจการรับซ่อมอาคารทรุด เอียง และยกอาคารที่เกิดจากการทรุดตัว โดยใช้เสาเข็มเหล็ก เสาเข็มเจาะ เสาเข็มอื่นๆ
- ประกอบกิจการรับออกแบบ ปรึกษา และควบคุมการก่อสร้างทุกชนิด
- รับปรึกษางานก่อสร้างทั้งหมด
นต.1160 บริษัท เมกา อีโคโนโลยี จำกัด 2 - รับออกแบบและติดตั้งระบบประกอบอาคาร
- ผู้ตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงาน
นต.1161 บริษัท ชลนวัต จำกัด 2 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริการก่อสร้าง
นต.1162 บริษัท ยูเอ็มไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 5 - ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมระบบหล่อเย็น ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ออกแบบระบบห้องสะอาด (Clean Room) ระบบเครื่องทำน้ำเย็น
- งานเฟอร์นิเจอร์ Built In งานตกแต่งอาคาร
นต.1163 บริษัท เอสทูอาร์ คอนซัลติ้ง จำกัด 2 - รับบริการให้คำปรึกษาและออกแบบทางด้านวิศวกรรมจราจร
นต.1164 บริษัท เอ็นเนอร์จีเนียส จำกัด 1 - ประกอบกิจการ ผลิต จำหน่าย และติดตั้ง ระบบประหยัดพลังงาน ระบบไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร บ้านเรือน
- ให้คำแนะนำ สารประหยัดพลังงาน และการเพิ่มผลการผลิต สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร
- ประกอบกิจการ บริหาร ให้เช่าเครื่องมือ อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เครื่องมืออุปกรณ์วัดพลังงาน ฯลฯ
- ประกอบกิจการ ให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จาการใช้และการผลิตพลังงาน
- ประกอบกิจการ ให้บริการเกี่ยวกับ การให้คำปรึกษา ISO9001, ISO14001, ISO26000, ISO50001 และมาตรฐาน ISO อื่นๆ และให้บริการรับรอง ISO9001, ISO14001, ISO26000, ISO500
นต.1165 บริษัท เทคนิคัล โซลูชั่น จำกัด 3 - รับบริการให้คำปรึกษา และติดตั้งปรับปรุงงานด้านวิศวกรรมสิ่งเเวดล้อม ระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย
นต.1166 บริษัท ยูทีเอส อาร์ช จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - งานให้คำปรึกษา งานวางโครงการ งานออกแบบและคำนวณ
นต.1167 บริษัท เอส เอช อี อี แอดไวเซอร์ จำกัด 1 - ประกอบกิจการให้บริการฝึกอบรม ตรวจสอบ ออกแบบและใคำปรึกษาทางด้านอาชีวอนามัยรับบวิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
- ประกอบกิจการให้บริการจัดทำรายงานและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านอาชีวอนามัยระบบวิศวกรรมปลอดภัย วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
นต.1168 บริษัท กลุ่มพระยา จำกัด 7 - ออกแบบอุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรม
- ติดตั้ง สร้างอุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรม
- บำรุงรักษาอุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรม
นต.1169 บริษัท อินฟรา พลัส จำกัด 6 - ประกอบกิจการการบริการทางด้านการวิจัยและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานวิศวกรรมทุกประเภทโดยครอบคลุมการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน และงานสาธารณูปโภคต่าง ๆ
- ประกอบกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา เป็นผู้จัดจำหน่ายนายหน้า ตัวแทนในการจำหน่ายสินค้าที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นส่วนประกอบ
นต.1170 บริษัท ทองทวีสินวิศวกรรม จำกัด 2 - ออกแบบก่อสร้างควบคุมระบบบริหารงานก่อสร้าง ติดตั้งและทดลองเดินระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย งานก่อสร้างทั่วไป
นต.1171 บริษัท เอ็นทีซี ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุมบริหารงานไฟฟ้ากำลัง
นต.1172 บริษัท พิพงพร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - ออกแบบและติดตั้งพร้อมควบคุมงาน
นต.1173 บริษัท ไทย ทรานซิท โซลูชั่นส์ จำกัด 2 - ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาทางผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
- ประกอบธุรกิจให้รับเป็นทีปรึกษา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านการบริหารงาน และเทคนิคการสถาปัตยกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการลงทุน การเงิน และการธนาคาร ตลอดจนปัญหาและเทคนิคเกี่ยวกับการผลิต การตลาด รวมทั้งการทำงานร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศ
- ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำ หรือรับทำการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจการบริหารบุคคล ความสัมพันธ์ด้านแรงงาน และการจัดระบบงาน รวมทั้งการออกแบบ และกำหนดขอบข่ายของโครงการ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและการจัดจำหน่าย
- ประกอบธุรกิจการรับให้คำแนะนำ รับทำการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ การบริหารบุคคล ความสัมพันธ์ด้านแรงงาน และการจัดระบบงานรวมทั้งการแบบเลยกำหนด ขอบข่ายของโครงการ
นต.1174 บริษัท อินโดจีน เสาเข็มเจาะ จำกัด 1 - ประกอบกิจการให้บริการขุดเจาะเสาเข็ม วางฐานราก และก่อสร้างอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นต.1175 บริษัท สิงห์ดำ พี.ดี ซอยล์ เทสท์ จำกัด 1 - การควบคุมออกแบบงานพิจารณาตรวจสอบและทดสอบตามมาตรฐานโยธาธิการและผังเมือง
นต.1176 บริษัท เพียง อิสระ จำกัด 3 - ประกอบธุรกิจการบรการทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม
- ประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาออกแบบวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งเเวดล้อม สถาปัตยกรรม และควบคุมงานก่อสร้างทุกประเภท
นต.1177 บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ ทรีทเม้นท์ จำกัด 6 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
- ประกอบกิจการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ จัดหาวิทยากรให้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และความนรู้ด้านชลประทาน
- ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาด้านระบบประปา
- ประกอบบกิจการเป็นที่ปรึกษาด้านระบบน้ำเพื่อการเกษตร
- ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาด้านระบบปนรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล และผิวดิน
- ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาด้านระบบบำบัดน้ำเสีย
- ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาด้านระบบ สูบน้ำเพื่อการเกษตร และชลประทาน การอุตสาหกรรม การประปา และสุขาภิบาล
นต.1178 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.อี โคราช 1 - ให้บริการตรวจรับรองระบบการจัดการพลังงานและตรวจรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า ตรวจอาคาร ตาม พรบ ควบคุมอาคาร 2522
นต.1179 บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด 4 - เป็นที่ปรึกษาด้านพลังงานและงานวิศวกรรมต่างๆ
นต.1180 บริษัท ภูฟ้า อินสเปคชั่น จำกัด 2 - ให้บริการตรวจสอบอาคารประเภทอาคารสูง อาคารที่พักอาศัยรวม โรงแรม โรงงาน และสถานบริการ
นต.1181 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีมอิเล็คทริคเอ็นจิเนียริ่ง

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4
นต.1182 บริษัท แพลนท์ ดีไซน์ จำกัด 4 - ให้บริการทางวิชาชีพวิศวกรรม งานให้คำปรึกษา งานวางโครงการ งานออกแบบและคำนวณ การวางผัง โรงงานและเครื่องจักร งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ และงานอำนวยการใช้ ตามพรบ.วิชชีพวิศวกรรม
นต.1183 บริษัท แอคเซพท์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท็นท์ จำกัด 3
นต.1184 บริษัท พียูที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 6 - รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ทั้งระบบ
นต.1185 บริษัท คอมไบน์คอนซัลแท้นท์ จำกัด 10 - ตามหนังสือรับรอง 43 ข้อ
นต.1186 บริษัท ออลสเปคชั่น จำกัด 3 - รับบริการตรวจสอบอาคาร สำนักงาน โรงงาน ป้ายโฆษณา และสิ่งก่อสร้าง ทั้งในและต่างประเทศ
- รับบริการตรวจสอบลิฟต์ รอก เครน หม้อแปลงไฟฟ้า บันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติ
- รับบริการซ่อมบำรุง จำหน่าย และสร้างเครื่องจักรและอุปกรณ์ทุกชนิด
นต.1187 บริษัท บีดับเบิลยู โลจิสติกส์ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - งานออกแบบและเขียนแบบ เครื่องจักร เครื่องมือในอุตสาหกรรม และงานทดสอบทางด้านวิศวกรรม
นต.1188 บริษัท แพค ดีไซน์ จำกัด 6 - ประกอบกิจการออกแบบ เขียนงานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรร ภูมิสถาปัตยกรรม อุตสาหกรรมตกแต่งภายใน
- ประกอบกิจการรับบริหาร และควบคุมงานก่อสร้างทุกประเภท รวมทั้งรับเป็นที่ปรึกษา และศึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับงาน
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด รับทำงานโยธาทุกประเภท ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- ประกอบกิจการประมูลงานรับข้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล
- ประกอบกิจการพัมนาที่ดิน จัดสรรที่ดิน และจัดทำธุรกิจด้านสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์
นต.1189 บริษัท เอิร์ท เอ๊กซพลอเรชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ประกอบกิจการด้านการสำรวจและทดลองงานด้านธรรีวิทยา ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม รับปรึกษางานด้านธรณีวิทยา ทุกสาขา รวมถึงให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและฐานราก
นต.1190 บริษัท พี แอนด์ เอส ดีไซน์ จำกัด 5 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุม บริหารการออกแบบก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพและจัดหาเครื่องมือด้าน Biogas
นต.1191 บริษัท ดี-ซีอีเอ็ม จำกัด 4 - รับให้บริการคำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุม
นต.1192 บริษัท ยูบีซี เทสติ้ง จำกัด 11 - ประกอบกิจการทดสอบและตรวจสอบสถานที่ใช้ สถานีบริการก๊าซปิโตเลียมเหลว น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ บริการทดสอบตรวจสอบ แบบไม่ทำลายสภาพเดิม
นต.1193 บริษัท เน็กส์ เอ็นจิเนียริ่ง ดีไซน์ จำกัด 11 - ประกอบกิจการบริการเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสถาปัตยกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร
- ประกอบกิจการรับบริการเป็นผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรม และด้านสถาปัตยกรรม ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
นต.1194 บริษัท พี.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 1 - ตรวจสอบอาคาร
- การพัฒนาโครงการ
- ผู้รับจ้างก่อสร้าง
- งานควบคุมการสร้าง
- งานออกแบบ
นต.1195 บริษัท เจนเนอเรเตอร์ซิสเต็ม จำกัด 1 - การพัฒนาโครงการ
- ผู้รับจ้างก่อสร้าง
- งานควบคุมการสร้าง
- งานออกแบบ
นต.1196 บริษัท เค.เอส.วิศวกรรม 109 จำกัด 1 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร
- รับงานออกแบบและบริหารงานโครงการ
นต.1197 บริษัท ทีซัส เอ็กเซลเล้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 4 - ผู้รับจ้างก่อสร้าง
นต.1198 บริษัท ซีเอ คอนซัลแตนท์ จำกัด 5 - รับบริการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างอาคาร และ สิ่งปลูกสร้าง อื่น ๆ
- เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาในการก่อสร้างอาคาร และ สิ่งปลูกสร้าง อื่น ๆ
นต.1199 บริษัท สแตนดาร์ด เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 1 - เป็นบริษัทรับออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้ได้ที่มีคุณภาพถูกต้องตามหักวิศวกรรมและมาตรฐานต่างๆรวมถึงมาตรฐาน วสท.
นต.1200 บริษัท ทีมวิศว์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 5 - ประกอบกิจการการรับเหมาเป็นปรึกษา เพื่อดูแลและบำรุงรักษางานสถาปัตยกรรมภายในอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร งานตกแต่งภายในอาคาร และงานโครงสร้างอาคาร
นต.1201 บริษัท เลิศโมติน จำกัด 3 - ออกแบบและควบคุมงาน การบริหารโครงการก่อสร้าง และงานทางด้านวิศวกรรมโยธา
- งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
นต.1202 บริษัท แซน เทค เซ็นเตอร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - ขาย ถังบำบัดและอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย
- ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย และงานก่อสร้างอื่นๆ
- รับออกแบบดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมให้คำปรึกษา
นต.1203 บริษัท เซลล์ลูล่า บีม (ประเทศไทย)จำกัด 2 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป งานโยธาทุกประเภท งานโครงสร้างเหล็ก รับออกแบบ ผลิตติดตั้ง โครงเหล็กเซลล์ลูล่าบีม และงานเหล็กทุกชนิด
นต.1204 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง อินโนเวชั่น ออดิเตอร์ จำกัด 4 - ตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร
- ประกอบติดตั้ง ซ่อมบำรุง อำนวยการใช้ ตรวจสอบ ฝึกอบรม หม้อไอน้ำ Hot Oil ภาชนะแรงดัน เครื่องสูบนำดับเพลิง ระบบดับเพลิง ระบบไฟฟ้า ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบทำความเย็น ระบบก๊าซในโรงงาน ปั้นจั่น และเครน
- ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
- ตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยรถฟอร์คลิฟท์ติดก๊าซ LPG ตามกฑหมายโรงงาน
นต.1205 บริษัท คิวบิค สเปส จำกัด 3 - งานให้คำปรึกษา
- งานควบคุมงานก่อสร้าง
- การจัดทำผังแม่บท
- การสำรวจ ออกแบบ ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
- การออกแบบตกแต่งภายใน
นต.1206 บริษัท บอริส จำกัด 4 - รับเหมาก่อสร้าง ตกแต่งภายใน
- บริหารงานก่อสร้าง
- รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
- ควบคุมงาน
นต.1207 บริษัท เจ เอ พี วิศวกรรม จำกัด 2 - บริการทดสอบดินเสาเข็มออกแบบ ให้คำปรึกษางานทางด้านวิศวกรรม
นต.1208 บริษัท เน็กซ์ สเต็ปส์ ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด 8 - ประกอบกิจการรับบริการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร
- ประกอบกิจการรับบริการเป็นผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรม ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
นต.1209 บริษัท เอเอส เอ็นเทค จำกัด 3 - ออกแบบและติดตั้ง เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ ทางด้านพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน
นต.1210 บริษัท มิดเดิลลายน์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด 6 - งานควบคุมและบริหารโครงการก่อสร้าง
นต.1211 บริษัท จีโอแมพ เซอร์เวย์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ให้บริการและที่ปรึกษางานำสรวจออกแบบ ศึกษา วางแผน ด้านงานวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และสำรวจจัดทำแผนที่มาตรส่วนขนาดต่างๆ
นต.1212 บริษัท ศิรวิชญ์(1994) จำกัด 2 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิษวกรรมและควบคุม บริหารงานด้านพลังงาน
นต.1213 บริษัท อินสทรูเม็ค จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - นำเข้าและจำหน่าย เครื่องมือก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิดทุกประเภท
- เป็นที่ปรึกษา ติดตั้ง ซ่อมแซม ดูแลรักษา เครื่องมือวัด เครื่องวัดก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในโรงงาน โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
- ค้าและบริการ ติดตั้งท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิดทุกประเภท
นต.1214 บริษัท เอ็น.พี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับงานทางด้านวิศวกรรม และควบคุม ประกอบ ติดตั้ง ระบบปั๊มน้ำ ปั๊มดับเพลิง รับทำแท่นฐานเครื่องยนต์ปั๊มน้ำ ทำตู้ควบคุมเครื่องยนต์ปั๊มน้ำดับเพลิง ปั๊มน้ำต่างๆ ให้บริการบำรุงรักษา และทดสอบการทำงานปั๊มน้ำดับเพลิง
นต.1215 บริษัท ไอคอน สมาร์ท จำกัด 1 - รับเหมาก่อสร้างทั่วไป
นต.1216 บริษัท ฟิลโล เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด 1 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป
นต.1217 บริษัท ไดนามิคส์ เทสท์ (ประเทศไทย) จำกัด 3 - ให้บริการทดสอบด้านวิศวกรรมโยธา อาทิเช่น การทอดสอบเสาเข็ม ดิน น้ำ เป็นต้น
นต.1218 บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 5 - ให้คำแนะนำปรึกษา และออกแบบระบบประปา ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ และงานฝึกอบรม
นต.1219 บริษัท เอ็นจิโนวา จำกัด 8 - ประกอบกิจกรรมงานวิศวกรรมการทดสอบ การตรวจสอบ การวิเคราะห์ทางเทคนิค
- การรับรอง การฝึกอบรม และให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
นต.1220 บริษัท ไอคอน แพลนนิ่ง จำกัด 3 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.1221 บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติ้ง จำกัด 1 - บริการรับทดสอบมาตรฐานเสาเข็ม
นต.1222 บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด 19 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.1223 บริษัท เพชรสว่าง เช็คกิ้งและการช่าง จำกัด 1 - ให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และผลิตพลังงาน
นต.1224 บริษัท โฟร ไนน แมนเนจ จำกัด 4
นต.1225 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เทสติ้ง 3 - ประกอบกิจการรับจ้าง เขียนแบบแปลนและออกแบบอาคารต่างๆ
- ประกอบกิจการเจาะสำรวจดิน ทดสอบน้ำหนักบรรทุกของดิน ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกเสาเข็มงานวิศวกรรมฐานราก
- ประกอบกิจการการสำรวจ ออกแบบประเมินราคางานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนฟัลท์ติกคอนกรีต สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ประกอบกิจการงานทดสอบความหนาแน่นของชั้นดินในการบดอัดชั้นดิน ชั้นดินถม และโครงสร้างถนน
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร และงนก่อสร้างอื่นๆ ทุกชนิด รับทำงานโยธาทุกประเภท
นต.1226 บริษัท ดับบลิว ไพล์เทสติ้ง จำกัด 2 - ประกอบกิจการรับทดสอบเสาเข็ม
- ประกอบกิจการจำหน่ายเสาเข็ม
นต.1227 บริษัท ลูฟเออร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ออกแบบให้คำปรึกษางานก่อสร้างทางวิศวกรรม
นต.1228 บริษัท แพลนเนอร์26 จำกัด 1 - เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมจราจรและขนส่ง สถาปัตยกรรม รวมทั้งการวางผังเมือง
นต.1229 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทอีสท์ ซอยล์ เทสท์

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ประกอบกิจการ เจาะสำรวจพื้นดินเพื่อประกอบการพิจารณาออกแบบฐานรากของสิ่งปลูกสร้าง ทดสอบกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มและความสมบูรณ์ของเสาเข็ม
- ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านวิศวกรรม
นต.1230 บริษัท สินธรา จำกัด 10 - ประกิบกิจการรับจ้าง ว่าจ้าง ในการบริหาร และดำเนินธุรกิจปิโตเลียมในลักษณะต่างๆ ทุกชนิด ทุกประเภทฯ
นต.1231 บริษัท ภาคีวิศวกร จำกัด 2 - ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ให้คำปรึกษา และดูแล ซ่อมบำรุง ระบบสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดมลพิษอากาศ ระบบน้ำใช้ในอุตสาหกรรม ตลอดงานทางด้านสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า ดับเพลิง งานรับรองแบบรายการคำนวณงานด้านวิศวกรรม
นต.1232 บริษัท โปรเจคทีม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุมบริหารงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
นต.1233 บริษัท สร้างเสริมสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - บริการวิศวกรรม ในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ สำรวจ ออกแบบ ศึกษาโครงการ บริหารโครงการ
- การบริการให้สอดคล้องตามความประสงค์ของลูกค้า ภายใต้ หลักการณ์ และ จรรยาบรรณ ในวิชาชีพวิศวกรรม
นต.1234 บริษัท ไทยคอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 7 - ที่ปรึกษาบริหารงานในระหว่างก่อสร้าง แะบริการงานออกแบบ
นต.1235 บริษัท สีมา เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ออกแบบ ตรวจสอบ รับรอง บำรุงรักษา จัดหา ควบคุมงาน บริหารโครงการ ระบบไฟฟ้าและเครื่องกลภายในอาคารและโรงงาน และด้านอนุรักษ์พลังงานและด้านพลังงานทดแทน
นต.1236 บริษัท บางกอกแกรนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับงานโยธาทุกประเภท
นต.1237 บริษัท ชิน เพาเวอร์เทค จำกัด 2 - ประกอบกิจการให้บริการเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ฝึกอบรม ออกแบบ ติดตั้งตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า ส่วนราชการและสถานประกอบการทุกประเภท
นต.1238 บริษัท ภูมิสยาม ก่อสร้าง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด ออกแบบควบคุมงานสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรมทั่วไป
นต.1239 บริษัท วิศวกรรมที่ปรึกษา หนึ่งแปด จำกัด 2 - ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาและรับออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมทุกประเภท
นต.1240 บริษัท พี เอส ซี เอ็ม จำกัด 2 - บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม งานออกแบบ ควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้าง
นต.1241 บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 60 - ตามหนังสือรับรองทั้ง 35 ข้อ
นต.1242 บริษัท ซีเคเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด 1 - งานทดสอบและตรวจสอบแบบไม่ทำลาย
- งานทดสอบและตรวจเพื่อออกใบรับรองความปลอดภัยเครื่องจักร
นต.1243 บริษัท เซนทรี เพาเวอร์ จำกัด 1 - รับเหมา ติดตั้ง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ระบบกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และงานระบบด้านวิศวกรรม
นต.1244 บริษัท ไทยซิสเทมเอนไว แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด 9 - ประกอบธุรกิจทางวิศวกรรมทุกชนิด รวมทั้งการให้การวางแผน การศึกษา สำรวจ ออกแบบ ให้คำปรึกษา การบริหารงาน และการควบคุมการก่อสร้าง
- ของกิจการทางวิศวกรรมต่างๆ ทุกชนิด
นต.1245 บริษัท บิซสตาร์ แอสโซซิเอท จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

10 - ประกอบกิจการรับจ้าง ออกแบบ เขียนแบบ ควบคุมงาน รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด ภาครัฐ เอกชน
- รับบริการบริหารโครงการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์
นต.1246 บริษัท สมบัติวิศวกรรม จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ให้บริการรับติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ
นต.1247 บริษัท สยาม พีดี คอนสตรัคชัน จำกัด 2 - ออกแบบ ควบคุมงานและก่อสร้าง
นต.1248 บริษัท อิมพีเรียลไฟร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

8 - จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุไฟไหม้
- ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงดังกล่าว รวมถึงการบำรุงรักษา
นต.1249 บริษัท ดีคอน65 จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ประกอบกิจการรับจ้าง ออกแบบติดตั้ง ดูแลระบบที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และเครื่องจักรกล ตลอดจนถึงการเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องมือ และเครื่องจักรกลต่างๆ
นต.1250 บริษัท มณีกาญจน์ คอนซัลแทนท์ แอนด์ เทสติ้ง จำกัด 1 - ให้บริการกิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
- รับออกแบบ ตรวจสอบ ประสานงาน ควบคุม แก้ไข ต่อเติม และทดสอบงานด้านวิศวกรรมทุกชนิด
นต.1251 บริษัท ทีเอ็นจี โคออพเพอเรชั่น จำกัด 3 - ให้บริการด้านการตรวจสอบ ทดสอบโดยไม่ทำลาย NDT สำหรับงานตรวจสอบรอยเชื่อมรางรถไฟและรางรถไฟรวมถึงงานท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล้ก อาคาร สะพาน ฯลฯ
นต.1252 บริษัท โปรเจค ไดเรคชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

23 - ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
นต.1253 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาชื่น คอนซัลแตนท์ 2501 1 - รับทำเข็มเจาะ เจาะสำรวจดิน ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม
- ทดสอบงานด้านโยธา และรับปรึกษางานด้านโยธาให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ
นต.1254 บริษัท โปรเฟสชันนัล เอนจิเนียริ่งโซลูชั่น (พี.อี.เอส) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - บริการให้คำปรึกษางานสำรวจออกแบบการพัฒนาพื้นที่ การปฏิรูปที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน การวางผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะและผังอำเภอ
- บริการให้คำปรึกษางานสำรวจข้อมูลภาคสนามด้านการจราจร
- บริการให้คำปรึกษางานจัดสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และแบบจำลองเสมือนจริงเพื่อการคาดการณ์ปริมาณการเดินทาง ปริมาณการจราจร และระดับการให้บริการในอนาคต
- บริการให้คำปรึกษางานสำรวจออกแบบรายละเอียดถนนโครงการก่อสร้างใหม่และส่วนต่อขยาย
- บริการให้คำปรึกษางานสำรวจออกแบบระบบขนส่งสาธารณะภายในเขตเมืองและระหว่างมือง
- บริการให้คำปรึกษางานระบบการบริหารจัดการด้านจราจรแบบอัจฉริยะ งานจัดทำแผนแนวทางพัฒนาและแก้ปัญหางานด้านคมนาคมและขนส่ง
นต.1255 บริษัท เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ ออดิท จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - งานควบคุมการสร้าง
นต.1256 บริษัท เคทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

- ประกอบธุรกิจบริการรับที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
นต.1257 บริษัท เคอีแอล 2014 วิศวกรรม จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - ออกแบบ ควบคุม และติดตั้งระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร และระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล
นต.1258 บริษัท วิสิฐนีย์วิศวกิจ จำกัด 6 - รับออกแบบและควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.1259 บริษัท ซูเปอร์คอน จำกัด 1 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมลงค์และการก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- รับออกแบบตกแต่งภายใน การติดตั้งส่วนประกอบอาคารและให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรม
นต.1260 บริษัท ดาต้า มายนิ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - กิจการบริการด้านวิศวกรรม เป็นที่ปรึกษาด้านงานอุตสาหกรรม ประมูลงานภาครัฐเพื่อรับจ้างทำของ ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง บริหารจัดการ ซ่อมแซม รวมทั้ง ซื้อขาย ให้เช่า เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกประเภท และวัสดุที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การบริการด้านเทคโนโลยี (ข้อ33,35,39,40)
นต.1261 บริษัท นันทวัน จำกัด 588 - รับเหมาก่อสร้าง สำรวจ ออกแบบ คำนวณ ควบคุม แนะนำ ให้คำปรึกษา ดำเนินงานที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างฯ
นต.1262 บริษัท เดฟินิท เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด 6 - งานออกแบบและคำนวณ งานให้คำปรึกษา
นต.1263 บริษัท วีเอสที ดีไซน์ จำกัด 4 - ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ เขียนแบบ ทำแบบ ตรวจสอบและเป็นที่ปรึกษาก่อสร้าง ทางด้านวิศวกรรมโยธา และงานระบบของอาคาร และสิ่งก่อสร้างทุกประเภท
นต.1264 บริษัท 4332 คอนซัลแตนท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ประกอบกิจการที่ปรึกษาด้านงานวิศวกรรมทุกประเภท งานด้านการอนุรักพลังงาน และพลังงานทดแทน
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างฯรวมทั้งงานโยธาทุกประเภท
นต.1265 บริษัท ไทย เค.เอส.เค. จำกัด 3 - ประกอบกิจการออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้างด้านวิศวกรรมทุกประเภท
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
นต.1266 บริษัท ซีทูเค โซลูชั่นส์ จำกัด 2 - บริการให้บริการปรึกษา ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ บริหารโครงการ และ ควบคุมการก่อสร้าง ด้านวิศวกรรม ด้านสถาปัตยกรรม และด้านเทคโนโลยีทุกสาขาของงานดด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ และทรัพยกรธรรมชาติ ฯลฯ
นต.1267 บริษัท ซีทีดับเบิลยู เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด 3 - ประกอบกิจการ รับเหมา ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง ให้คำปรึกษาทางวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับงานอาคาร โครงสร้างโยธาต่างๆ เครื่องจักร-เครื่องกลอุตสาหกรรม
- ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ตกแต่งภายใน และงานด้านวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น
- จำหน่ายปลีก นำเข้า-ส่งออก อุปกรณ์ไฟฟ้า โคมไฟ หลอดไฟ ฉนวนป้องกันความร้อน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น
- ประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และผลิตพลังงาน
นต.1268 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง เมนเทนแนนซ์ โซลูชั่น จำกัด 2 - ให้บริการคำแนะนำการแก้ปัญหางานทางวิศวกรรม ไฟฟ้า,เครื่องกล,โยธา งานอาคารและโรงงาน
- ให้บริการตรวจสอบงานวิศวกรรม ไฟฟ้า และงานเครื่องกล และงานโยธา งานอาคารและโรงงาน
- ให้บริการตรวจสอบอาคารประจำปี งานวิศวกรรมไฟฟ้า,เครื่องกล,โยธา งานอาคารและโรงงาน
- ให้บริการด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน จัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานให้บริการ บรรยายจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน งานอาคารและโรงงาน
- ให้บริการให้คำแนะนำ การคำนวณ และออกแบบ งานทางวิศวกรรมไฟฟ้า,เครื่องกล,โยธา งานอาคารและโรงงาน
- ให้บริการสอดคล้องตามความประสงค์ของลูกค้า ภายใต้ หลักการ และจรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกรรม
นต.1269 บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

291 - ประกอบกิจการรับจัดและให้บริการ ตาม1-4 ดังกล่าวทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับโรงงานสำหรับอุตสาหกรมประเภทต่างๆ เช่น น้ำมันก๊าซปิโตรเลี่ยม เคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมีภัณฑ์ เหล็ก และเหล็กกล้า น้ำและทรัพยากรธรรมชาติ กรรมวิธีผลิตอาหาร การถลุงโลหะ กระดาษและเยื่อกระดาษ เภสัชกรรมและการแพทย์ และที่เนื่องกับเครื่องมืออุแกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับโรงงาน เช่นการควบคุมมลภาวะ การควบคุมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และบริการสื่อสารคมนานคม
- 1.1 ให้บริการด้านการเป็นที่ปรึกษาและบริการด้านวิศวกรรมทุกชนิดทุกประเภท
- 1.2 ทำการออกแบบ ประดิษฐ์ ประกอบ จัดหา ตรวจสอบ ส่งมอบ ขายหรือ ซื้อ ให้เช่า และซ่อมแซม ซึ่งเครื่องมืออุปกรณืทั้งชุด อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดทุกประเภท
- 1.3 ทำการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ทั้งชุด อุปกรณ์และเครื่องจักร และทำงานก่อสร้าง ทุกชนืดทุกประเภท ซื่งโรงงานและเครื่องมืออุปกรณ์อำนวยความสะดวก สำหรับโรงงาน เช่น งาน โยธา งานสถาปัตยกรรม งานเกี่ยวกับไฟฟ้า งานเครื่องบันทึก เครื่องวัด งานทำท่อต่างๆ รวมทั้ง ทำการบำรุงรักษาและปรับปรุงให้ดีขึ้น ตลอดจนทำงานอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
- 1.4 ให้บริการ ดูแลอำนวยการหรือให้คำแนนะนำปรึกษาในเรื่องการก่อสร้าง การปฏิบัติงาน แลกการบำรุงรักษา ซึ่งโรงงานและเครื่องมืออำนวยความสะดวกสำหรับโรงงาน
นต.1270 บริษัท พีพี แอนด์ แอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด 3 - ประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และผลิตพลังงาน
นต.1271 บริษัท บริงโก อีเนอยี่ โซลูชั่น จำกัด 2 - ประกอบธุรกิจบริการ ที่ปรึกษา เกี่ยวกับอนุรักษ์พลังงาน หรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
นต.1272 บริษัท พายอาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 11 - ออกแบบจัดหา ผลิต ติดตั้ง และดำเนินการเกี่วกับห้องปลอดเชื้อและระบบปรับอากาศที่ใช้อยู่ อุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องสำอางค์ อิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ พร้อมกับอำนวยความสะดวกในด้านการบริการ และประโยชน์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
นต.1273 บริษัท เคเอ็มเอช ออโตเมชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ประกอบกิจการจัดซื้ออุปกรณ์ อะไหล่ เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ
- ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์ อะไหล่ เครื่องมือ เครื่องจักรต่าง
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมงานโยธาทุกประเภท
- ประกอบกิจการให้คำปรึกษาด้านงานวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม
นต.1274 บริษัท อีเอส เทค คอนซัลแทนท์ จำกัด 2 - ประกอบกิจการให้คำปรึกษาในงานด้านการประหยัดพลังงาน ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ด้านการจัดการพลังงาน
- ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบ วิเคราะห์ และตรวจรับรองในงานด้านการประหยัด
นต.1275 บริษัท ระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป จำกัด 9 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุมบริหารงานก่อสร้าง ระบบเครื่องจักรกลระบบที่จอดรถอัตโนมัติ
นต.1276 บริษัท ทีเคเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 2 - ประกิบกิจการให้บริการงานที่ปรึกษา งานบริหารโครงการ งานควบคุมการก่อสร้างโครงการ งานเก็บรวบรวมข้อมูล งานสำรวจข้อมูล งานวิศวกรรม งานผังเมือง งานฝึกอบรม งานถ่ายทอดเทคโนโลยี และงานทั่วไป ประกอบกิจการงานสำรวจภูมิประเทศ งานออกแบบ งานโยธา งานโครงสร้าง งานระบายน้ำ งานสุขาภิบาล
นต.1277 บริษัท คอลเลคทีฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 5 - ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง (โรงไฟฟ้า,สถานีไฟฟ้า,โรงงานอุตสาหกรรม
นต.1278 บริษัท อาร์กคอน จำกัด 1 - ประกอบกิจการรับเหมาออกแบบ ควบคุมงาน และบริหารงานก่อสร้างอาคาร และโฆษณาทุกประเภท
- ประกอบกิจการรับเหมา ออกแบบ ควบคุมงาน และบริหารงานตกแต่งภายในและภายนอกอาคารทุกประเภท
นต.1279 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ออกแบบและตรวจสอบอาคาร
นต.1280 บริษัท คูเม่ โซลูชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2
นต.1281 บริษัท ไอดับเบิ้ลยูบี-สยามเท็ค จำกัด 2 - ที่ปรึกษางานวิศวกรรมและอื่นๆ
นต.1282 บริษัท ออกแบบและที่ปรึกษา เอ็ม อี พี จำกัด 3 - คำนวณ ออกแบบ งานวิศวกรรม
- ให้คำปรึกษา
- ควบคุมการสร้าง
- งานวางโครงการ
- งานพิจารณาตรวจสอบ
นต.1283 บริษัท วาเดคโก้ เมิร์จ จำกัด 1 - ที่ปรึกษาออกแบบควบคุมงานให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมสิ่งเเวดล้อม การประปาและสุขาภิบาล
นต.1284 บริษัท วอร์ คอนเซาท์แทนต์ จำกัด 3 - ประกอบกิจการรับออกแบบและดำเนินการทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง และทางด้านวิศวกรรมงานระบบ
- ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมโครงสร้าง และทางด้านวิศวกรรมงานระบบ
- บริการคิดคำนวณค่าก่อสร้างงานวิศวกรรมทุกประเภท
นต.1285 บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 7 - นำเข้า ส่งออก จำหน่ายเครื่องจักร และอุปกรณ์ ตัวแทนจำหน่าย เครื่องอัดลม รับเหมา ติดตั้ง รับจ้าง ซ่อมสร้างเครื่องจักรและอุปกรณ์
- ตัวแทนจำหน่ายเครื่องอัดลม พร้มอรับเหมาติดตั้ง
- รับจ้างซ่อมแซมเครื่องจักร และอุปกรณ์
นต.1286 บริษัท ดีกรี ซิสเต็ม จำกัด 3 - รับให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมทุกแขนง
- รับออกแบบด้านวิศวกรรมทุกแขนง
- ให้บริการด้านตรวจสอบความปลอดภัยในอาคาร
นต.1287 บริษัท เขาขวางเจริญศรี จำกัด 2 - รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
นต.1288 บริษัท เอ็ม พี ควอลิตี้ พลัส จำกัด 5 - ควบคุมการก่อสร้างและรับจ้างงานก่อสร้าง บริหารงานก่อสร้าง
นต.1289 บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 4 - รับบริการให้การปรึกษา ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ บริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีทุกสาขาฯ
นต.1290 บริษัท ไอทีเอส เอ็มอี จำกัด 11 - ประกอบกิจการบริการทางวิศวกรรม
- ศึกษา สำรวจ ออกแบบ ด้านสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม
- ให้บริการแนะนำปรึกษาด้านวิศวกรรม
นต.1291 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อินโนเวชั่น ฮับ จำกัด 2 - บริการซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร
- บริการทดสอบด้วนวิศวกรรม
- บริการออกแบบทางวิศวกรรม
- จัดอบรม/สัมมนาทางวิชาการ
นต.1292 บริษัท รวมพหุวิทยาการวิศวกรรม จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ผู้รับจ้างก่อสร้าง
- งานควบคุมการสร้าง
- งานออกแบบ
นต.1293 บริษัท รวมสร้างคอนสตรัคชั่น จำกัด 3 - ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งงานโยธาทุกประเภท
นต.1294 บริษัท ฟอร์ คอน จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร งานเขื่อน งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานถนน งานอื่นๆ
นต.1295 บริษัท ออโรร่า นอร์ทเทิน จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับบริการออกแบบ พิจารณาตรวจสอบ บริหารและควบคุมการก่อสร้าง รับจ้างก่อสร้าง พัฒนาโครงการ และตรวจสอบอาคาร
นต.1296 บริษัท อีซีเอส เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - รับบริการออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง และรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานทุกประเภท
นต.1297 บริษัท ฟ้าชัย วิศวกรรม จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

9 - ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม ออกแบบ และควบคุม บริหารก่อสร้าง รวมถึงงานบริหารวิศวกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
- จำหน่าย ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ออกแบบ ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์(Solar Cell)
นต.1298 บริษัท โกลบอลกรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ประกอบกิจการพัฒนาโครงการ ทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- ประกอบกิจการวางโครงการ ทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- ประกอบกิจการควบคุมการสร้างหรือการผลิต ทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- ประกอบกิจการพิจารณาตรวจสอบอาคาร ทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- ประกอบกิจการออกแบบและคำนวณ ทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- ประกอบกิจการอำนวยการใช้ ทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
นต.1299 บริษัท นครา วิศวกรรม จำกัด 1 - งานวางโครงการ
- งานออกแบบและคำนวณ
- งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต
- งานพิจราณาตรวจสอบ
- งานอำนวยการใช้
- ผู้รับจ้างก่อสร้าง
นต.1300 บริษัท เคเจพี พลัส เทคโนโลยี จำกัด 2 - ประกอบกิจการให้บริการ ตรวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงาน แบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน การจัดการความปลอดภัย กระบวนการผลิต อาคารตามกฎหมาย หม้อน้ำหรือหม้อต้ม ปั่นจั่น ลิฟต์ เครน ระบบ ทำความเย็น ระบบป้องกัน และงับอัคคีภัย ระบบไฟฟ้า
นต.1301 บริษัท เค ซี วิศวกรรม และ บริการ จำกัด 4 - บริการงานด้านการออกแบบและรับรอง งานตรวจสอบด้านวิศวกรรม
นต.1302 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นบีพีแอนด์พี เอ็นยีเนียริ่ง 8 - ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน รวมถึงให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการใช้และผลิตพลังงาน
- ประกอบกิจการด้านที่ปรึกษาการจัดการพลังงาน และการอนุรักษ์พลังงาน และจัดทำรายการจัดการพลังงานแก่ผู้ประกอบการที่เป้นอาคารควบคุมโรงงานควบคุมและไม่ใช่อาคารหรือโรงงานควบคุม
- ประกอบกิจการด้านที่ปรึกษาโครงการทางวิศวกรรม การบริหารและควบคุมการก่อสร้างการออกแบบทางวิศกรรมการประมาณราคาและงบประมาณจัดทำข้อเสนอโครงการ
- ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบความปลอดภัยการใช้หม้อน้ำ ระบบไฟฟ้ากำลัง สมรรถนะระบบดับเพลิงด้วยน้ำ ระบบงานเครื่องกล
นต.1303 บริษัท เอสซีซี2 จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ตรวจสอบอาคาร
- งานอกแบบ
- งานควบคุมการสร้าง
- ตรวจสอบไฟฟ้า
นต.1304 บริษัท เอ อี พี เอเชีย จำกัด 8
นต.1305 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แซน(เอ็กซ์)ฟา

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับบริการให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรม และควบคุมงาน บริหารงานก่อสร้าง
นต.1306 บริษัท มัลติ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

8
นต.1307 บริษัท ไทยเกษม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - รับเหมาก่อสร้าง
- ออกแบบและให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
นต.1308 บริษัท อัลติเมท คอมเมอร์เชียล จำกัด 2 - รับเหมา ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า เครื่องกล เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า งานระบบทางด้านวิศวกรรม
นต.1309 บริษัท แซน เอ๊กซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับบริการให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรม และควบคุมงาน บริหารงานก่อสร้าง รับจ้างก่อสร้าง ออกแบบและคำนวณ
นต.1310 บริษัท ดับบลิวแอล วิศวกรรมและพลังงาน จำกัด 1 - ให้บริการงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม งานวางโครงการ งานออกแบบและคำนวณ งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ งานอำนวยการใช้
- ให้บริการตรวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงาน รวมถึงให้บริการเกี่ยวกับ การอนุรักษ์พลังงาน หรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการใช้ และการผลิตพลังงาน
นต.1311 บริษัท ธาดาดล จำกัด 3 - รับจ้างและรับเหมาออกแบบ การวางระบบ การติดตั้ง การต่อเติม การซ่อมแซม และการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเครื่องกล
นต.1312 บริษัท พี.คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6 - ประกอบกิจการบริการเป็นผู้ออกแบบ เขียนแบบ อาคาร ถนน เขื่อน และงานก่อสร้างอื่นๆ
- ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา และควบคุมงานก่อสร้างทุกชนิด ทุกประเภท
- ประกอบกิจการรับเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
- ประกอบกิจการบริการควบคุมปริมาณงานและราคาของต้นทุนค่าก่อสร้าง
- ประกอบกิจการบริการออกแบบ รับเหมาติดตั้ง งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
- ประกอบกิจการงานออกแบบ รับเหมาติดตั้งงานระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม งานระบบปรับอากาศ งานระบบป้องกันอัคคีภัย และงานสุขาภิบาล
- บริการให้คำปรึกษา และรับงานด้านวิศวกรรมทุกสาขา
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งทำงานโยธาทุกประเภท
นต.1313 บริษัท เทค-ทรานส์ ไทย จำกัด 2 - บริการด้านนำเข้า-ส่งออก
- การให้บริการงานที่ปรึกษาทั่วไป
นต.1314 บริษัท ยูโร-โอเรียนเตล คอนสตรั๊คชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - งานออกแบบรับเหมาก่อสร้าง
นต.1315 บริษัท ทีม อินสเปคเตอร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับเหมาก่อสร้างบ้าน อาคาร หอพัก ถังเก็บน้ำ
- รับซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร
- รับออกแบบโครงสร้างบ้าน อาคาร และโรงงาน
- รับตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย
นต.1316 บริษัท อาวล์ เอ็นเนอร์จี จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

13 - ให้คำปรึกษาและแนะนำในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน
นต.1317 บริษัท กิจการร่วมค้า อาร์เคเดีย และ สเปคตรัม จำกัด 3 - ให้บริการด้านที่ปรึกษางานก่อสร้าง ออกแบบ ก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน และงานก่อสร้างทุกชนิด
นต.1318 บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น คอนซัลเเท้นท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ประกอบกิจการที่ปรึกษาการอนุรักษ์พลังงาน
- การตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงาน
- การตรวจวัดและวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของเครื่องจักรเเละอุปกรณ์
- การจัดอบรมและสัมนาระบบการจัดการพลังงาน
- การตรวจสอบและรับรองงานวิศวกรรม
นต.1319 บริษัท ทีเอ็มอาร์ เทคนิค จำกัด 2 - ประกอบกิจการฝึกอบรมทางการศึกษาการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะทางอุตสาหกรรม
- จัดอบรมทั่วไปและเฉพาะสาขาด้านวิศวกรรม ความปลอดภัย พลังงานและสิ่งแวดล้อม
- ให้บริการระบบสุขาภิบาล การต่อเติมดันแปลงอาคาร ประกอบกิจการจัดทำรายงานการอนุรักษ์พลังงาน
- รายงานการตรวจสอบอาคาร รับปรึกษาการขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน ขยายโรงงาน
- รับทำหน้าที่เป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อมและผู้ควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมในนามนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
- ประกอบกิจการับตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยด้านวิศวกรรม
- ความปลอดภัยเรื่องสิ่งแวดล้อมและพลังงาน บริการจัดทำรายการคำนวณและรับรองด้านวิศวกรรมทุกสาขา
- ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
- หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และผลิตพลังงาน
นต.1320 บริษัท ไทยวินเนอร์ ฮิลเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับเหมางานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
นต.1321 บริษัท ซีที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแต้นท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ,ออกแบบและคำนวณ, สำรวจและประเมินอสังหาริมทรัพย์ และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.1322 บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด 19 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
- รับออกแบบ
- รับเหมาก่อสร้าง
นต.1323 บริษัท ไทเทเนียม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 2 - ประกอบกิจการด้านฝึกอบรม การให้บริการตรวจสอบการจัดการพลังงาน รับออกแบบติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษา รับรองระบบงานด้านวิศวกรรม
นต.1324 บริษัท สมาร์ทแพลน คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - รับจ้างเป็นที่ปรึกษาทางด้านจราจรและขนส่ง รับทำการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สำรวจเกี่ยวกับปริมาณจราจร และเป็นที่ปรึกษา วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ทางวิศวกรรม เศรษฐกิจ ของโครงการที่เกี่ยวกับระบบการจราจรและขนส่ง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านการบริหารงานและเทคนิคทางวิศวกรรม
นต.1325 บริษัท เสาหลักก่อสร้าง จำกัด 12 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
นต.1326 บริษัท เอ็น เอ เอ็น ตรวจสอบและวิศวกรรม จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - รับตรวจสอบสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
- รับตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้า
- รับตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่นเหนือศรีษะ
- รับตรวจสอบและทดสอบถังลม
- รับตรวจสอบและรับรองอาคาร
นต.1327 บริษัท เทสโก้ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - ให้บริการเป็นที่ปรึกษา และฝึกอบรม ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ
- ประกอบกิจการผลิตและขายไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล ชีวภาพ ขยะ พลังงานน้ำ พลังงานลม
นต.1328 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็น ออโต้แก๊ส อุดร 1 - ประกอบกิจการ บริการ ตรวจสอบ ทดสอบ ระบบและอุปกรณ์ของรถยนต์ ยานพาหนะอื่นๆ ที่ติดตั้งระบบใช้แก๊สแอลพีจี และเอ็นจีวี
นต.1329 บริษัท เซอร์คอน จำกัด 3 - ตรวจสอบชั้นดินเพื่องานฐานราก
- สำรวจแนวและตำแหน่งของเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง
นต.1330 บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด 15 - รับเหมาก่อสร้าง
นต.1331 บริษัท จีโอโซลูชั่นส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา งานสำรวจและควบคุมงานก่อสร้าง
- ประกอบกิจการงานวิศวกรรมเป็นที่ปรึกษา และ ควบคุมงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค และ ธรณีสิ่งแวดล้อม
นต.1332 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจทูเจ อินสเปคชั่น เซอร์วิส

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - งานให้บริการการตรวจและทดสอบทางวิศวกรรม
นต.1333 บริษัท ธูว์ บราเดอร์ พาทเนอร์ จำกัด 3 - ให้คำปรึกษา วางแผน ดำเนินการสำรวจและจัดทำรายงนโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอความเห็นชอบโครงการ หรืออนุมัติงบประมาณ
- ออกแบบรายละเอียดด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม งานด้านวางผังเมือง งานด้านพัฒนาเมือง งานพัฒนาโครงการและงานควบคุมงานก่อสร้าง
นต.1334 บริษัท เอ็ม.ไอ.อี.ซีสเต็มส์ จำกัด 3 - ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ
- ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งงานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย
- ประกอบกิจาการรับเหมาติดตั้งงานระบบไฟฟ้า
นต.1335 บริษัท ปากกาสีน้ำเงิน จำกัด 1 - งานวางโครงการ
- งานออกแบบและคำนวณ
- งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต
- งานพิจารณาตรวจสอบ
- งานอำนวยการใช้
- ผู้รับจ้างก่อสร้าง
นต.1336 บริษัท เค.จี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด 12 - เป็นผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้า เครื่องกล ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบประหยัดพลังงานแบบครบวงจร
นต.1337 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี เอส เอ็นจิเนียริ่ง ดีซายน์ แอนด์ คอนซัลติ้ง 2 - ตรวจสอบอาคาร
- ตรวจรับรองระบบไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการทั่วไป
- ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า โรงงาน สถานประกอบการ และอาคารทั่วไป
- ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมทั่วไป
- ประกอบธุรกิจการค้า ตรวจซ่อมเเซม บำรุงรักษา ซึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็นและเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรกลทุกชนิด
นต.1338 บริษัท เอ็มอีทรานส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ออกแบบ จัดหา ควบคุมงาน ติดตั้ง และบริการ เครื่องจักรในโรงงานและคลังสินค้า
- ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยในคลังสินค้า
- การจัดการแลอนุรักษ์พลังงาน
- รับเหมางานเครื่องจักรกล เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือไออย่างอื่น ภาชนะรับแรงดันหรือเตาอุตสาหกรรม หม้ออัดก๊าซ เครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทำความร้อนฯ
- การจัดการพลังงาน ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยและงานวิศวกรรม รวมทั้งรับงานเครื่องกลทุกชนิด
นต.1339 บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 4 - บริษัทให้บริการงานที่ปรึกษาโดยบริการหลักของบริษัท คือ การวางแผนกลยุทธ์ การศึกษาเบื้องต้น การศึกษาจัดทำแผนแม่บทฯลฯ
- การเจาะสำรวจทางธรณีวิทยาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง
- การออกแบบรายละเอียด การประมาณราคาและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา
- ให้บริการงานที่ปรึกษาในงานพัฒนาแหล่งน้ำ การเกษตรและการชลประทาน งานระบบประปา งานบำบัดน้ำเสีย งานจัดการขยะและของเสีย งานพลังงาน ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
- งานวิศวกรรมขนส่ง งานระบบโครงสร้างพื้นฐาน งานวางและจัดทำผังเมือง งานพัฒนาเมืองและภูมิภาค งานควบคุมงานก่อสร้าง และงาน Turnkey
นต.1340 บริษัท ตุ้ยการันตี จำกัด 1 - ตรวจและทดสอบรถใช้ก๊าซปิโตเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง
- ตรวจและทำสอบรถใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง
- ตรวจรับรองความมั่นคงแข็งแรงของรถดัดแปลงสภาพ
- ตรวจและทดสอบภาชนะรับแรงดันและปั่นจั่น
นต.1341 บริษัท ออมนิ โซลูชั่นส์ จำกัด 2 - ให้บริการเป็นที่ปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ บริหารจัดการโครงการ และวิเคราะห์ระบบด้านการบริหาร ด้านวิศวกรรมการบินและขนส่ง ด้านวิศวกรรมและการขนส่ง
- ให้บริกาค้นคว้า รวบรวม จัดทำ วิจัย และบริหารระบบข้อมูลทางเทคนิคต่างไ
- งานพิจารณาตรวจสอบ งานโครงการ งานให้คำปรึกษา
นต.1342 บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 4 - ออกแบบ ติดตั้ง และให้คำปรึกษา ระบบดับเพลิง ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง สุขาภิบาล ความปลอดภัย ไฟฟ้า และอุปกรณ์ปรับอากาศ
นต.1343 บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จำกัด 4 - ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การสมาชิกให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์
- กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นและให้กู้ยืมเงิน หรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่นโดยจะมีหลักประกันหรือก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้ เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิตเครดิตฟองซิเอร์
- ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรมอุตสาหกรรม พานิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
- ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบอุปกรณ์การใช้พลังานลม ระบบโซล่าเซลล์ ระบบพลังงานแสงอาคทิข์ แผงรับแสง อุปกรณ์การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบพลังงานน้ำ ถังน้ำร้อนอุปกรณ์การใช้พลังงานน้ำ ถังหมักก๊าซ กระบบส่ายส่งพลังงาน ระบบท่อส่งพลังงาน ระบบไฟฟ้าพลังงานทดแทน (alternative Energy) พลังงานทดแทนเพื่อผลิตความร้อน (Renewable Heat) พลังงานขยะ พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานถ่านหิน พลังงานความร้อนใต้ภิภพ พลังงานความร้อน ความร้อนร่วมพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) แผงเซลล์ เซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานจากคลื่นและกระแสน้ำทะเล (Tidal and Current Energy)
- ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานลม โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ โรงงานไฟฟ้าพลังชีวมวล ชีวมวล โรงไฟฟ้าพลังงานดีเซล
- ประกอบกิจการค้ากังหันลม อุปกรณ์การใช้พลังงานลม โซล่าร์เซลล์ โซล่าร์เซลล์อินเวอเตอร์ แผงโซล่าเซลล์ ระบบโซล่าเซลล์ อุปกรณ์ควบคุมการชาร์จ (Solar Charge Controller) วัสดุในการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือช่าง อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ แบตเตอรี่และอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ
- ประกอบกิจการบริการ รับออกแบบ ติดตั้งบริหารและควบคุมการก่อสร้าง กังหันลม ระบบพลังงานลม อุปกรณ์การใช้พลังงานลม ระบบโซล่าร์เซลล์ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แผงรับแสง อุปกรณ์การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบพลังงานน้ำ ถังน้ำร้อน อุปกรณ์การใช้พลังงานน้ำ ถังหมักก๊าซ ระบบสายส่งพลังงาน ระบบส่งไฟฟ้า
- ประกอบกิจการศึกษา วิจัย และพัฒนาพลังงานไฟฟ้า พลังงานลม พลังงานน้ำ รวมตลอดถึงพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือกทุกชนิดทุกประเภท
- ประกอบกิจการออกแบบ การก่อสร้าง การบำรุงรักษา การบริหารงานควบคุมงานก่อสร้าง หมู่บ้านชุมชน บ้าน อาคาร สถานที่ทำการ ตลอดจนอาคารโรงงาน ท่าอากาศยาน สถานีขนส่งทางบก ทางน้ำเพื่อการประหยัดพลังงาน (Energy) เพื่อการใช้พลังงานสะอาด (Green Energy)
- ประกอบกิจการเป็นผู้ให้บริการด้านการดำเนินงาน ด้านการเป็นที่ปรึกษาอาคารประหยัดพลังงาน (Energy efficient building) อาคารเขียว (Green Building) อาคารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable building)
- ประกอบกิจการบริการออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ควบคุมงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอาคารอัจฉริยะ สิ่งปลูกสร้างทุกประเภท รวมถึงอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว
- ประกอบกิจการด้านการตรวจสอบและควบคุมอาคารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของอาคารให้มีการใช้พลังงานอย่างประสิทธิภาพ ตลอดจนการดการใช้พลังงานภายในและภายนอกอาคาร
- ประกอบกิจการให้บริการสาธารณูปโภค บริการรักษาความปลอดภัย บริการรักษาความสะอาด การกำจัดวัสดุเหลือทิ้ง การจัดการขยะจากการก่อสร้าง
- ประกอบกิจการเพื่อการขายสินค้า และรับจ้างทำของตามวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ
- บริษัทมีสิทธิออกหุ้นโดยราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่กำหนด
นต.1344 บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

72 - รับเหมาก่อสร้าง อาคารทุกประเภทคลอบคลุมถึงงานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบประกอบอาคาร งานภายนอก งานวิศวกรรมระบบ ทั่วราชอาณาจักร
- งานออกแบบอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง
นต.1345 บริษัท เอสเอ็มอี ไลน์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

11 - รับเหมาก่อสร้าง อาคารทุกประเภทครอบคลุมถึงงานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบประกอบอาคาร งานภายนอก งานวิศวกรรมระบบทั่วราชอาณาจักร
นต.1346 บริษัท เทคนิป เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 61 - ประกอบกิจการด้านวิศวกรรมที่ปรึกษา ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง และรับจ้างก่อสร้าง (Lumpsum Turnkey) สำหรับโครงการต่างๆ ในอุตสาหกรรมพลังงาน สำราจและผลิตปิโตรเลียม การกลั่น และปิโตรเคมี เช่น แท่นขุดเจาะน้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี และโรงงานอุตสาหกรรมเคมี
นต.1347 บริษัท สิทธิคุณเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 7 - รับเหมางานระบบปรับอากาศ งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย
นต.1348 บริษัท ไทย เค็นสะ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบรถติดตั้งระบบก๊าซ LPG/CNG
- เป็นผู้ซ่อมบำรุงรถที่ติดตั้งระบบก๊าซ LPG/CNG
นต.1349 บริษัท ชำนาญกิจ วิศวกรรม จำกัด 6 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารพักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งงานโยธาทุกประเภท
- ประกอบกิจการรับเหมางานโครงการสร้างสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า การสื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบบอากาศ งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย
นต.1350 บริษัท เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ออกแบบงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ประปา และเครื่องปรับอากาศในอาคาร
- ติดตั้งงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ
- ขายอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ
- เพื่อประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือ การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จากการใช้และผลิตพลังงาน
นต.1351 บริษัท เอ็ม อี อี จำกัด 15 - ให้บริการออกแบบ จัดหา รับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมอย่างครบวงจร โดยเป็นทั้งผู้รับเหมาโดยตรง และเป็นผู้รับเหมาช่วง
- รับเหมาช่วงระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบป่องกันอัคคีภัย
นต.1352 บริษัท จีโอเทค พิลลาร์ จำกัด 6 - ให้บริการด้านเทคนิค วิชาการ งานสำรวจ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ วัสดุและเครื่องมือต่างๆ ด้านวิศวกรรม ออกแบบ ประเมินผล สรุปผล ทำรายงานและควบคุมการดำเนินงานในโครงการพัฒนาต่างๆ ทางด้านสถาปัตยกรรมวิชาชีพ วิศวกรรมทุกแขนงและทุกสาขา
นต.1353 บริษัท เอิร์ธ เอ็นจิเนีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุมบริหารงานด้านก่อสร้าง
นต.1354 บริษัท ออล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด 1 - ตรวจสอบอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
- ตรวจสอบโครงสร้างอาคารทุกประเภท
- ซ่อมแซมแก้ไขเสริมฐานรากอาคาร แก้ไขอาคารทรุด และยกอาคาร
- ออกแบบ คสบคุมงาน และก่อสร้างงานโยธาทุกประเภท
นต.1355 บริษัท สปายส์ จำกัด 2 - เจาะสำรวจชั้นดิน ให้คำแนะนำและออกแบบระบบฐานรากของอาคารและโครงสร้างต่างๆ
- คว