สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

คำแนะนำแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคล


 1. กรณีนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม มีการเปลี่ยนผู้มีอำนาจบริหารนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้ส่งหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจบริหารนิติบุคคล พร้อมด้วยหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วต่อหัวหน้าสำนักงานสภาวิศวกภายใน 30 วัน หลังการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจบริหารนิติบุคคล กรณีไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจบริหารนิติบุคคลภายในกำหนด ให้มีผลขาดจากการเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 2. เอกสารและหลักฐานประกอบ
  1. 2.1 แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ ( แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร)
   2.2 หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เช่น บอจ.1 และ บอจ.4 ฯลฯ)
   2.3 หนังสือรับรองบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการไม่เกินหนึ่งเดือน
   2.4 รายงานการประชุมที่มีมติแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ
   2.5 กรณีกรรมการที่เข้าใหม่ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ต้องแนบสำเนาใบอนุญาตและเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. จัดส่งเอกสารเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเมลล์ license@coe.or.th โดยไม่ต้องจัดส่งฉบับจริง