COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

รายละเอียด นิติบุคคล

เลขที่ใบอนุญาต
นต.600
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 09/03/2552
วันที่เริ่มใช้ 09/03/2564
วันที่หมดอายุ 08/03/2565
ที่อยู่ 99/359 หมู่ที่ 2 ถนนกรุงเทพฯ-ปทุมธานี
ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 12000
โทรศัพท์ 025814189
โทรสาร 025812630
E-Mail info@ieqeng.com
Website www.ieqeng.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 03/02/2564