COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

รายละเอียด นิติบุคคล

เลขที่ใบอนุญาต
นต.365
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ไทรแองเกิ้ล เอ็นจิเนียร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 19/04/2550
วันที่เริ่มใช้ 19/04/2564
วันที่หมดอายุ 18/04/2565
ที่อยู่ 12/555 อาคารกุหลาบ ชั้น 6 ถนนบางนา-ตราด กม.5.5
ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จังหวัด สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10540
โทรศัพท์ 0-2316-1445-6
โทรสาร 0-2316-1447
E-Mail engineer@triangle.co.th
Website www.triangle.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 10
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 25/01/2564