COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

รายละเอียด นิติบุคคล

เลขที่ใบอนุญาต
นต.359
ชื่อนิติบุคคล บริษัท สตาร์ดัม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 19/04/2550
วันที่เริ่มใช้ 14/03/2562
วันที่หมดอายุ 13/03/2563
ที่อยู่ 99/34 ถนนปทุมเฉลิมพระเกียรติ
ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 12000
โทรศัพท์ 089-926-8183,02-978-1085
โทรสาร 0-2978-1086
E-Mail stardom42@hotmail.com
Website www.stardom.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 20/11/2562