COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

รายละเอียด นิติบุคคล

เลขที่ใบอนุญาต
นต.230
ชื่อนิติบุคคล บริษัท อินเตอร-คอนซัลท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 08/12/2546
วันที่เริ่มใช้ 26/03/2564
วันที่หมดอายุ 25/03/2565
ที่อยู่ 70/622 หมู่ 7 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ถนนประชาชื่น
ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ 0-2573-5102, 0-2573-7507
โทรสาร 0-2574-3185
E-Mail ic.th@hotmail.com
Website www.interconsult.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 5
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 09/02/2564