COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

รายละเอียด นิติบุคคล

เลขที่ใบอนุญาต
นต.973
ชื่อนิติบุคคล บริษัท โกลด์มาร์กเทค จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 11/05/2558
วันที่เริ่มใช้ 11/05/2564
วันที่หมดอายุ 10/05/2565
ที่อยู่ 69,71 ซอยพัฒนาการ 72
แขวงประเวศ เขตประเวศ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 02-722-1362-3
โทรสาร 02-722-1364
E-Mail info.goldmarktech@gmail.com
Website www.goldmarktech.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 6
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 07/04/2564