ตรวจสอบการรับรองปริญญา

ตรวจสอบหลักสูตรที่รับรอง

        ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่รับรอง จึงสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร ได้


Warning: oci_execute(): ORA-00936: missing expression in D:\wwwroot\http_public\main\choice_1\certified\show_detail.php on line 34

Warning: oci_fetch(): ORA-24374: define not done before fetch or execute and fetch in D:\wwwroot\http_public\main\choice_1\certified\show_detail.php on line 35

Warning: oci_execute(): ORA-00936: missing expression in D:\wwwroot\http_public\main\choice_1\certified\show_detail.php on line 41

Warning: oci_fetch(): ORA-24374: define not done before fetch or execute and fetch in D:\wwwroot\http_public\main\choice_1\certified\show_detail.php on line 42

สถาบันการศึกษา :
สาขาที่รับรอง : ทั้งหมด


Warning: oci_fetch(): ORA-24338: statement handle not executed in D:\wwwroot\http_public\main\choice_1\certified\show_detail.php on line 124
ลำดับ คุณวุฒิ สาขาที่เรียน ปีหลักสูตร สาขาที่รับรอง รับรองสำหรับผู้เข้าศึกษา
(ระหว่างปี พ.ศ.)
วันที่อนุมัติ
หลักสูตร