สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    
สภาวิศวกร

การรับรองปริญญา

  • การพิจารณาและตรวจสอบเอกสาร
  • การตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา
  • การเสนอหลักสูตรเพื่อรับรองปริญญา

การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (TABEE)

TABEE ย่อมาจากคำว่า Thailand Accreditation Board of Engineering Education มีสถานะเป็นอนุกรรมการในสภาวิศวกร ใช้ชื่อว่า คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) โดยได้รับการสนับสนุนงานเลขานุการจากฝ่ายต่างประเทศ สำนักงานสภาวิศวกร

ตรวจสอบสถานะสมาชิกและใบอนุญาต

พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินตรวจสอบ !!

สมาชิกสภาวิศวกร


169,653

จำนวนสมาชิกสภาวิศวกร

146,633

จำนวนสมาชิกผู้ที่มีใบอนุญาตฯ

20,951

จำนวนสมาชิกที่หมดอายุ ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม


152,411

จำนวนใบอนุญาตฯ บุคคล

15,477

จำนวนใบอนุญาตฯบุคคลที่หมดอายุย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี

1,160

จำนวนใบอนุญาตฯ นิติบุคคล

316

จำนวนใบอนุญาตฯนิติบุคคลที่หมดอายุ ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

กฎหมายและจรรยาบรรณ

พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสภาวิศวกร สมาชิก คณะกรรมการ การดำเนินการของคณะกรรมการ ข้อบังคับสภาวิศวกร การควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม การกำกับดูแล และบทลงโทษ