สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

 
      
สภาวิศวกร

การรับรองปริญญา

  • การพิจารณาและตรวจสอบเอกสาร
  • การตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา
  • การเสนอหลักสูตรเพื่อรับรองปริญญา

การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (TABEE)

TABEE ย่อมาจากคำว่า Thailand Accreditation Board of Engineering Education มีสถานะเป็นอนุกรรมการในสภาวิศวกร ใช้ชื่อว่า คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) โดยได้รับการสนับสนุนงานเลขานุการจากฝ่ายต่างประเทศ สำนักงานสภาวิศวกร

ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตตรวจสอบ !!

สมาชิกสภาวิศวกร


163,165

จำนวนสมาชิกสภาวิศวกร

145,012

จำนวนสมาชิกผู้ที่มีใบอนุญาตฯ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม


150,415

จำนวนใบอนุญาตฯ บุคคล

1,309

จำนวนใบอนุญาตฯ นิติบุคคล

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2565

กฎหมายและจรรยาบรรณ

พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสภาวิศวกร สมาชิก คณะกรรมการ การดำเนินการของคณะกรรมการ ข้อบังคับสภาวิศวกร การควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม การกำกับดูแล และบทลงโทษ