สภาวิศวกร

Continuing Professional Development (CPD)

ข่าวสาร

การนำหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (PDU) มาใช้


  • การนำหน่วยความรู้มาใช้ประกอบการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร
- กรณีเป็นคะแนนพิเศษในการสอบสัมภาษณ์

หน่วยความรู้ อัตราคะแนนเพิ่มพิเศษ
100 ขึ้นไป 15 คะแนน
75 –99 10 คะแนน
50 –74 5 คะแนน
น้อยกว่า 50 ไม่มีคะแนนเพิ่ม

- กรณีสอบแก้ตัว (จากการสอบสัมภาษณ์)
- กรณีเป็นตัวคูณคะแนนในการสอบข้อเขียน

หน่วยความรู้ อัตราค่าตัวคูณ
200 ขึ้นไป 1.20
175 –199 1.15
151 –174 1.10
น้อยกว่า 150 1.00


  • การใช้หน่วยความรู้กับงานกิจการต่างประเทศ
- วิศวกรเอเปค (APEC Engineer)
- วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer)


  • ขณะนี้หน่วยงานต่างๆ สามารถสมัครองค์กรแม่ข่ายได้


  • องค์กรที่สมัครเป็นแม่ข่าย ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่


  • ตารางบันทึกกิจกรรม ( Download )