สภาวิศกร
วิศวกรอาสา
  • สมัครวิศวกรอาสา (ข้อมูลสมาชิก)
  • เลขที่สมาชิก หรือบัตรประชาชน : หรือ ใบอนุญาต :
คุณสมบัติของวิศวกรอาสา สภาวิศวกร

1) ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิศวกรรมควบคุม

2) มีสถานภาพเป็นสมาชิกสภาวิศวกร

3) ไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณ

4) เป็นผู้ที่มีจิตอาสา เสียสละมีความประสงค์ที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยไม่มุ่งหวังค่าตอบแทน และไม่เป็นผู้แสวงหาผลประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

สภาวิศวกร 487/1 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 สายด่วน 1303 โทรสาร 02-935-6695