สภาวิศกร
วิศวกรอาสา
  • หน้าหลัก
วิศวกรอาสาตรวจพื้นที่
สภาวิศวกร
วิศวกรอาสา สภาวิศวกร คืออะไร

ภัยพิบัติเกิดได้จากทั้งภัยธรรมชาติ อาทิ อากาศร้อนและหนาวอย่างรุนแรง ฝน ลูกเห็บ น้ำท่วม ดิน ถล่ม พายุใหญ่ ภัยแล้ง ไฟป่าและแผ่นดินไหว และภัยพิบัติอันเกิดจากมนุษย์ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ อย่างประเมินค่ามิได้

สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติและความปลอดภัยสาธารณะ จึงเห็นควรจัดตั้งกลุ่มวิศวกรอาสา สภาวิศวกร โดยรับสมัครสมาชิกสภาวิศวกรผู้ที่มีจิตอาสา เสียสละมีความประสงค์ที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยไม่มุ่งหวังค่าตอบแทน และไม่เป็นผู้แสวงหาผลประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุร้ายต่อสาธารณชนหรือเหตุที่เกิดขึ้นเป็นประจำ โดยใช้ความรู้ความสามารถตามหลักปฏิบัติวิชาการทางวิศวกรรม และไม่ปฏิบัติงานที่เกินความสามารถที่ตนเองจะกระทำได้

เป็นวิศวกรอาสา สภาวิศวกรแล้วได้อะไร

1) บัตรประจำตัววิศวกรอาสา สภาวิศวกร

2) ได้คะแนนหน่วยความรู้พัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม (PDU)

3) การขอขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรอาสาไม่เสียค่าธรรมเนียม

คุณสมบัติของวิศวกรอาสา สภาวิศวกร

1) ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิศวกรรมควบคุม

2) มีสถานภาพเป็นสมาชิกสภาวิศวกร

3) ไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณ

4) เป็นผู้ที่มีจิตอาสา เสียสละมีความประสงค์ที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยไม่มุ่งหวังค่าตอบแทน และไม่เป็นผู้แสวงหาผลประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

แนวทางการปฏิบัติตนของวิศวกรอาสา

1) วิศวกรอาสาจะต้องติดบัตรแสดงตนไว้ที่หน้าอกขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง

2) เมื่อเสร็จภารกิจใดๆ วิศวกรอาสาต้องทำบันทึกการปฏิบัติงาน และรายงานต่อสภาวิศวกรทันทีหรือตามที่สภาวิศวกรกำหนด

3) การปฏิบัติงานของวิศวกรอาสาต้องดำรงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติและวิชาการของวิชาชีพวิศวกรรมอย่างถูกต้องและจะต้องประพฤติตนตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. 2559

4) วิศวกรอาสาต้องปรับปรุงฐานข้อมูลส่วนตัว เช่น ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมล์ ทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการประสานงานติดต่อระหว่างกัน

5) บัตรวิศวกรอาสามีอายุบัตรหนึ่งปีนับแต่วันที่สภาวิศวกรออกบัตร วิศวกรอาสาต้องส่งคำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนวิศวกรอาสาภายในสามสิบวันก่อนบัตรวิศวกรอาสาหมดอายุ

สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการรับหรือไม่รับคำขอขึ้นทะเบียนนี้หรือยกเลิกการขึ้นทะเบียนเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแสดงเหตุผลใดๆ ให้ทราบ

สภาวิศวกร 487/1 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 สายด่วน 1303 โทรสาร 02-935-6695