ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคี

การสงวนลิขสิทธิ์ เงื่อนไข และข้อตกลงการใช้บริการ

สภาวิศวกรขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทั่วไปทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เนื้อหา ส่วนประกอบ ใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซด์ รวมถึงข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคี ตราสัญลักษณ์ บทความ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของสภาวิศวกรนี้ เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของไทย โดยชอบด้วยกฎหมายของสภาวิศวกรแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้ผู้ใดทำการลอกเลียนแบบ ปลอมแปลง เผยแพร่ซ้ำ ทำซ้ำ ดัดแปลง ตีพิมพ์ ปรับเปลี่ยน หรือดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากสภาวิศวกร หากผู้ใดลอกเลียน ปลอมแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสภาวิศวกร สภาวิศวกรจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าว

ข้อมูล ข้อความ และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ สภาวิศวกรสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการข้างต้น ซึ่งการที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใด ๆของเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

ยอมรับเงื่อนไข