ยื่นขอรับใบอนุญาต และ/หรือ สมัครสอบ : (สมาชิก/คำขอ) > ประวัติการศึกษา
สาขาที่ขอรับใบอนุญาต
สถานบันที่จบ
คุณวุฒิ
สาขาที่เรียน
รหัสนักศึกษา
ปีเข้าศึกษา [ปี พ.ศ.]
วันที่จบการศึกษาโดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ [ปี พ.ศ.]

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่ได้กรอกข้อความไว้ เป็นความจริงทุกประการ หากข้อมูลข้างต้นเป็นเท็จข้าพเจ้ายินดีรับผิดตามที่กฎหมายกำหนดโทษไว้สูงสุด

หมายเหตุ สภาวิศวกรจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม หากข้อมูลข้างต้นเป็นเท็จ