Home


     
     
รายละเอียด สมาชิก
ชื่อ - สกุล นาย พงษ์พัฒน์    บัวเนตร
หมายเลขสมาชิก 228243
ประเภทสมาชิก สามัญ
วันที่หมดอายุสมาชิก 16 ธ.ค. 2560
     

ท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6


ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร พ.ศ.2543

ข้อที่ 8 ประกาศรายชื่อสมาชิกสามัญของ.สภาวิศวกร ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยถือจำนวนสมาชิกสามัญในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นฐาน
ข้อที่ 9 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเห็นว่าตนไม่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อ ให้ยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อเป็นหนังสือต่อผู้อำนวยการเลือกตั้งก่อนระยะเวลาลงคะแนนไม่น้อยกว่า 10 วัน
คำเตือน.. กรณีสมาชิกภาพขาดต่ออายุ จะส่งผลให้ใบอนุญาตของผู้นั้นสิ้นสุดลงทันที ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
     

   
รายละเอียด ใบอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต ภก.37833
ระดับ ภาคีวิศวกร
สาขา เครื่องกล
วันที่ได้รับ 17 ธ.ค. 2555
วันที่เริ่มใช้ 17 ธ.ค. 2555
วันที่หมดอายุ 16 ธ.ค. 2560
สถานะภาพใบอนุญาต ปกติ
   
คำเตือน กรณีสมาชิกภาพขาดต่ออายุ จะส่งผลให้ใบอนุญาตของผู้นั้นสิ้นสุดลงทันที ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542  
     
 

         
รอบการอบรม
รอบอบรม ปี วันที่อบรม สถานที่อบรม  
21 2555 15 พ.ย. 2555 - 16 พ.ย. 2555 โรงแรมอินทรารีเจ้นท์
         


คำแนะนำในการต่ออายุใบอนุญาต 

         
    1. กรอกเอกสารดังต่อไปนี้ Download  
      1.1 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.2 คำขอต่ออายุสมาชิกสภาวิศวกร
 
         
    2. หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการต่ออายุใบอนุญาต  
     
2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ หรือหนังสือเดินทางตัวจริง (กรณีผู้ไม่มีสัญชาติไทย)
2.2 รูปถ่ายปัจจุบันไม่เกิน 1 ปี หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป เขียนชื่อด้านหลัง
2.3 หากเปลี่ยนคำนำหน้า / ชื่อตัว / ชื่อสกุล / ยศ ต้องใช้สำเนาทะเบียนสมรส และ/หรือ สำเนาใบเปลี่ยนคำนำหน้า / ชื่อตัว ชื่อสกุล / คำสั่งแต่งตั้งยศ และสำเนาทะเบียนบ้าน
   
  หมายเหตุ
1. เอกสารหลักฐานที่เป็นสำเนา ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. เอกสารหลักฐานตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.3 ครบถ้วน จะต่ออายุใบอนุญาตได้รวดเร็ว
 
         
    3. ลำดับขั้นตอนการยื่นคำขอ  
     
3.1 ยื่นคำขอด้วยตนเอง หรือ มอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน โดยการทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ณ สำนักงานสภาวิศวกรในวันทำการ 08.30 - 16.00 น. โดยนัดรับใบอนุญาตไม่เกิน 15 วันทำการ
3.2 ยื่นคำขอทางไปรษณีย์โดยการใช้ใบชำระเงินผ่านธนาคาร (ขอรับใบชำระเงินผ่านธนาคารจากเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร) หรือทำรายการด้วยตนเองที่ www.coe.or.th แล้วชำระเงินที่ธนาคารตามที่ระบุไว้ และจัดเอกสารหลักฐานตามข้อ 1. และข้อ 2. พร้อมกับสำเนาใบชำระเงินผ่านธนาคาร ใส่ซองส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง "สำนักงานสภาวิศวกร เลขที่ 487/1 ชั้น 2 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา) วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310" วงเล็บที่มุมซองว่า "ต่ออายุใบอนุญาต" เมื่อสภาวิศวกรได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วนและถูกต้องแล้วจะออกใบอนุญาต และ/หรือบัตรสมาชิกฯ จัดส่งให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ภายใน 15 วันทำการ
 
         
    4. อัตราค่าธรรมเนียม  
     
ประเภท ต่อก่อนใบอนุญาตฯ
หมดอายุ
ค่าธรรมเนียมสมาชิก
(5 ปี 1,000 บาท)
ค่าธรรมเนียมรวม
วุฒิวิศวกร 1,500* 1,000 2,500**
สามัญวิศวกร 1,000* 1,000 2,000**
ภาคีวิศวกร 500* 1,000 1,500**
ภาคีวิศวกรพิเศษ 500* 1,000 1,500**
 
     
* ใบอนุญาตหลายใบระบุวันสิ้นอายุไม่พร้อมกัน ซึ่งตาม พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ. 2542  มาตรา 49  บัญญัติว่า: "….ถ้าขาดจากสมาชิกภาพเมื่อใดให้ใบอนุญาตของผู้นั้นสิ้นสุดลง"  จึงสมควรชำระค่าบำรุงให้สมาชิกภาพครอบคลุมวันสิ้นอายุของใบอนุญาตที่ระบุวันสิ้นอายุหลังสุด
** เพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมฉบับละ 2,000 บาท กรณีต่ออายุหลังจากใบอนุญาตหมดอายุ
 
     
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 0-2935-6697