ภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา ที่ใครๆก็อยากทราบเชิญอ่าน


จำนวนกระทู้ต่อหน้า :  
จำนวนหน้า :  1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8
   
กระทู้ที่ : 51617  
ภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา ที่ใครๆก็อยากทราบเชิญอ่าน
     ภาคีวิศวกรพิเศษ ชื่อเรียกตาม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ.2542 ชื่อเดิม ใบอนุญาตพิเศษ ตามมาตรา 19 ทวิ (เป็นอดีพไปแล้ว) ขอบเขตงาน หรือลักษณะงานที่ขอ ขึ้นกับความชำนาญในการปฏิบัติงานในวิชาชีพที่ตนเกี่ยวข้อง ภาคีวิศวกรพิเศษ ไม่สามารถเลื่อนระดับได้ แต่มีความพิเศษที่สามารถเลื่อนขอขยายขอบเขตงาน และขนาดได้ เช่นงานในลักษณะ ของสามัญวิศวกร หรืองานในลัษณะของวุฒิวิศวกร (มีข้อแม้ว่าหากท่านสามารถขยายขอบเขตงานได้แล้ว ชื่อเรียกใบอนุญาตยังคงชื่อ \"ภาคีวิศวกรพิเศษเหมือนเดิม\" ซึ่งมีข้อความงานและขนาดที่ท่านสามารถ ทำได้ระบุอยู่ด้านหลัง) หัวข้องานหลักๆที่ท่านสามารถขอได้ เช่น
1. งานให้คำปรึกษา (งานของวุฒิวิศวกร)
2. งานวางโครงการ (งานของวุฒิวิศวกร , งานของสามัญวิศวกร)
3. งานออกแบบคำนวณ (งานของวุฒิวิศวกร ,งานของสามัญวิศวกร , งานของภาคีวิศวกร)
4. งานควบคุมงานก่อสร้าง (งานของวุฒิวิศวกร ,งานของสามัญวิศวกร , งานของภาคีวิศวกร)
5. งานพิจารณาตรวจสอบ (งานของวุฒิวิศวกร ,งานของสามัญวิศวกร , งานของภาคีวิศวกร)
6. งานอำนวยการใช้ (งานของวุฒิวิศวกร ,งานของสามัญวิศวกร , งานของภาคีวิศวกร)
ผู้ขอรับอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ ต้องตรวจสอบตนเอง มีความชำนาญงานในระดับใด การขอสามารถขอได้ครั้งละ 1 ลักษณะงาน แต่สามารถขอได้หลายใบ มีข้อแม้ว่าขอครั้งแรกขอบเขตงานต้องไม่เกินระดับภาคีวิศวกร หากจะของานในลักษณะเดิม ต่อรอผลงานเพิ่มเติมประมาณ 1 -2 ปี แล้วมาขอสอบใหม่เพื่อขยายขอบเขตระดับสามัญวิศวกร จากนั้นต้องการขยายขอบเขตงานในลักษรณะที่ตนมีความรู้ความชำนาญเพิ่มเติมอาจเข้าขอทดสอบความรู้ขยายขอบเขตงานในระดับวุฒิวิศวกร แต่กรณีที่ของานในลักษณะอื่นท่านสามารถขอได้เลยถ้าท่านมีผลงานตรงตามความรู้ความชำนาญอยู่แล้ว
   
โดยคุณ   สังคมผู้ควบคุมงาน (26 เม.ย 53) #
 
 
ความเห็นที่ :   1
     ขอบคุณครับ
 
โดยคุณ สำนักกฎหมาย สภาวิศวกร (28 เม.ย 53)# 
ขึ้นข้างบน 
 
ความเห็นที่ :   2
     ท่านทั้งหลายที่ต้องการใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ ขอให้จำไว้ว่าอย่านำตนไปเปรียบเทียบ กับภาคีวิศวกร หรือระดับวิศวกรที่สูงขึ้นไป เนื่องจากขอบเขตงานของภาคีพิเศษไม่ได้ครอบคุลม การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทั้งหมด เหมือนกับผู้ที่เรียนจบมาทางวิศวกรรม ซึ่งหากพิจารณาให้ลึกซึ้งกฎหมาย ว่าด้วยของภาคีวิศวกรพิเศษ ต้องการให้ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางกับงานที่ท่านได้ทำมา ตลอดระยะเวลาจนชำนาญ เช่นชำนาญงานก่อสร้างอาคาร ก็ขอไปตามที่ตนมีความรู้ ชำนาญงานสะพานก็ขอไปตามที่ตนถนัด หรือทำงานอาคารขนาดเล็กบ้านพักอาศัยสามชั้นขึ้นไปก็ขอตามที่ตนเองถนัด หรืองานก่อสร้างไซโล ยุ้งฉาง ตามแต่ตนมีประสบการณ์
 
โดยคุณ  (28 เม.ย 53)# 
ขึ้นข้างบน 
 
ความเห็นที่ :   3
     ขอบเขตงานยอดฮิตที่มีผู้ขอมากที่สุดในงานสาขาวิศวกรรมโยธา คืองานควบคุมการก่อสร้างอาคารสาธารณะ เนื่องจากพ.ร.บ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ได้ให้คำจำกัดความงานอาคารสาธารณะไว้กว้างที่สุด ในบรรดาข้อบังคับขอบเขตงานทีกำหนดไว้ในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของสภาวิศวกร (โปรดศึกษาจากหนังสือกฎหมายควบคุมอาคารประกอบกับขอบเขตวิชาชีพควบคุมของสภาควบคู่กันไป) งานควบคุมการก่อสร้าง ตามหลักจริงๆต้องใช้วิชาการหลักพื้นฐานทางการคำนวณโครงสร้าง หลักการคู่มือตรวจสอบคุณภาพของคอนกรีตและเหล็ก ตามมาตราฐาน ของว.ส.ท. พร้อมทั้งศาสตร์และศิลในการปกครองคน เพื่อให้งานก่อสร้างสำเร็จทั้งต้องเป็นนักประสานงานที่ดี
 
โดยคุณ  (28 เม.ย 53)# 
ขึ้นข้างบน 
 
ความเห็นที่ :   4
     ต่อคำถามที่ว่า ภาคีพิเศษเป็นวิศวกร หรือไม่ หากย้อนกับไปดู พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ.2542 ต้องถือว่าท่านได้รับสิทธิเป็นวิศกร ตามสิทธินั้นโดยไม่ต้องสงสัยและคลางแคลงใจ จงภูมิใจในสิ่งที่ท่านทำได้ แต่อย่าทำเกินขอบเขตที่ท่านได้รับ เพราะจะทำให้เข่าข่ายผิดจรรณยาบรรณทำงานเกินเขตไปเสีย ต่อไปเป็นตัวอย่างที่ยกมาให้ท่านที่จะขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ อันดับแรกสำรวจตนเองว่ามีความรู้ความชำนาญทางวิชาการแค่ไหน ถามตัวเอง ประกอบมีทักษะในการทำงานบวกประสบการณ์ทำงานแล้วมั่นใจแค่ไหนที่จะเข้าขอทดสอบความรู้ การทดสอบความรู้แบ่งออกเป็น 2 วิธีการ คือสัมภาษณ์อย่างเดียว และสอบข้อเขียนก่อนถึงจะสอบสัมภาษณ์
 
โดยคุณ  (28 เม.ย 53)# 
ขึ้นข้างบน 
 
ความเห็นที่ :   5
     การสอบสัมภาษ์อย่างเดียว ต้องปฏิบัติตามนี้ เขียนเสนอปริมาณคุณภาพผลงาน เมื่ออาจารย์ที่สภาแต่งตั้งตรวจดูแล้วผลงานผ่านการรับรองจะมีการนัดท่านสอบสัมภาษณ์ ระยะเวลาตั้ง 1เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน การสอบภาษณ์ใบอนุญาตใบแรก ขอบเขตงานที่ได้จะไม่เกินระดับภาควิศวกร สำหรับผู้ของานควบคุมการก่อสร้าง หากขอออกแบบต้องสอบข้อเขียนก่อน
การสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ปฎิบัติเช่นเดียวกับขั้นตอนแรก
เช่นขอควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูงเกินกว่าแปดชั้น ขอบเขตงานของสามัญ ต้องเข้าสอบสบทบร่วมกับสามัญวิศวกร วิชาที่สอบเป็นวิชาคำนวณโครงสร้าง เมื่อท่านจะคุมงานอาคารสูงท่านต้องเข้าใจพฤติกรรมกรรมของโครงสร้างอาคาร เมื่อผ่านถึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ต่อไป การสอบระดับนี้ต้องรอรอบการสอบเหมือนกับสมัญวิศวกร ดังนั้นท่านจะเห็นได้ว่าเมื่อตนเองได้รับอนุญาตควบคุมงานก่อสร้างอาคารสาธารณะทุกขนาด(ขอบเขตงานสามัญ) ท่านต้องพยามอย่างยิ่งที่ต้องขอใบอนุญาตออกแบบคำนวณอาคาร ซึ่งต้องสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์เหมือนขั้นตอนแรก เมื่อได้แล้ว ท่านจะมีแนวทางพัฒนาขึ้นไปอีกขั้น คือของานวางโครงการหรือวางแผนงานก่อสร้างอาคารสาธารณะ หากท่านไปทำหน้าที่ผู้จัดการโครงการ ทำหน้าที่วางแผนงานด้านบริหาร หากท่านได้รับขอบเขตงานวางโครงการถือว่าท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อถูกร้องเรียนสามารถแสดงตนได้ว่าตนมีความรู้ความสามารถตามที่ระบุในใบอนุญาตสามารถกระทำไ
 
โดยคุณ  (28 เม.ย 53)# 
ขึ้นข้างบน 
 
ความเห็นที่ :   6
     ตอนนี้มารู้จัก ภาคีวิศวกร (ขอบเขตงานวุฒิวิศวกร) มีแนวทางอย่างไร
หากท่ามุ่งมั่นทำงานด้านอาคารแล้วจงทุ่มเทให้เต็มที่ เอาดีทางนี้ไปเลย ขั้นตอนสำหรับการพัฒนาตามแนวทางนี้คือ
1.ต้องได้รับอนุญาต งานควบคุมการก่อสร้างอาคารทุกขนาด
2.ต้องได้รับอนุญาตงานออกแบบคำนวณอาคาร
3.ต้องได้รับอนุญาตงานวางโครง หรือวางแผนงานก่อสร้างอาคาร
4. งานให้คำปรึกษางานด้านอาคาร ต้องปฎิบัติดังนี้
เมื่อได้ครบแล้วท่าน เตรียมตัวเสนอผลงานที่ดีเด่นทำเป็นรายงาน อย่างน้อย 2 โครงการ เช่นโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิเป็นต้น โดยท่านเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไรบ้างและต้องหาวุฒิวิศวกรรับรองผลงานของท่าน ท่านยื่นให้กรรมการพิจารณา หากผ่านท่าจึงมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ บอกแล้วงัยทางออกของภาคีวิศวกรพิเศษนั้นมีหนทางเพราะมันพิเศษ เอาดีเฉพาะทาง ขอให้ทุกท่าประสบความสำเร็จ
 
โดยคุณ  (28 เม.ย 53)# 
ขึ้นข้างบน 
 
ความเห็นที่ :   7
     คห. 6 แก้ไข ตอนนี้มารู้จัก ภาคีวิศวกร เป็น ตอนนี้มารู้จักภาคีวิศวกรพิเศษแทนนะครับ
 
โดยคุณ  (28 เม.ย 53)# 
ขึ้นข้างบน 
 
ความเห็นที่ :   8
     ภาคีพิเศษ มีความพิเศษอีกอย่าง เช่นท่านเป็นวิศวกรโยธา ระดับภาคี ทำงานจนมีความรู้ความชำนาญงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ท่านสามารถขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษสาขาไฟฟ้ากำลังก็ได้นะครับเป็นการขอใบอนุญาตข้ามสาขา ท่านมีสิทธิทำได้ หรือเป็นภาคีวิศวกรพิเศษสาขาโยธา ท่านก็สามารถขอภาคีพิเศษสาขาสิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน
ท่านใดสนใจ เทคนิคการเขียนผลงาน เทคนิคการสอบ ถามมาได้เลยจะตอบในกะทู้
 
โดยคุณ  (28 เม.ย 53)# 
ขึ้นข้างบน 
 
ความเห็นที่ :   9
     ปัจจุบันมีการเปิดอบรมภาคีวิศวกรพิเศษ ที่พระจอมเกล้าธนบุรี และที่ว.ส.ท. สองแห่งแล้ว น่าลองนะครับสำหรับผู้สนใจจริง
สำหรับผมไม่เคยอบรมหรอกครับค้นคว้าเอาเอง ค่อยเป็นค่อยไป เข้าสอบบ่อยๆ รู้ไปเองแหละครับ อีกอย่างอย่าไปสนใจคำถามที่ ว่าภาคีวิศวกพิเศษในวงการไม่ยอมรับ ผมว่าไม่ใช่หรอกครับอยู่ที่ตัวเรามีดีในตัวเองขนาด ไม่ต้องอาย ไม่รู้ถามผู้รู้ อ่านหนังสือ ถาววิศวกรรุ่นพี่ๆ โครงการใหญ่ อาคารสูงๆ ผมเซ็นคุมงานร่วมกับสมัญสถาปนิก สามัญเครื่องกล สามัญไฟฟ้ากำลัง มีผมคนเดียวเป็นภาคีวิศวกรพิเศษ พี่สามัญท่านเข้าใจ เจ้าของงานเข้าใจ วิศวกรที่ปรึกษาเข้าใจ ก็โอเคนะครับ การจะให้คนอื่นยอมรับเรา เราต้องยอมรับคนอื่นก่อน ไม่มีใครเก่งหรือดีเสมอไป ทุกคนต้องหมั่นขวนขวายหาความรู้
 
โดยคุณ  (28 เม.ย 53)# 
ขึ้นข้างบน 
 
ความเห็นที่ :   10
     ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูล ผมอยากทราบวิธีการขอขยายขอบเขตงานภาคีวิศวกรพิเศษ(ขอบเขตงานสามัญวิศวกร) มีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับ ขอแนวทางงานควบคุมการก่อสร้างครับผม
 
โดยคุณ ภาคีพิเศษ (28 เม.ย 53)# 
ขึ้นข้างบน 
 
ความเห็นที่ :   11
     ที่โพสท์ข้อความ มาให้อ่านเพราะเห็นว่าชาวภาคีพิเศษ ที่อยากจะขอรับใบอนุญาต สอบถามมาในกะทู้อื่น อาจได้รับคำตอบที่ไม่ถูกต้อง และไม่เข้าใจอย่างท่องแท้ ประกอบกับหลายปีมานี้พบเจอชาวภาคีพิเศษหลายท่ายยังคงถือใบอนุญาต ใบเดียวไม่ขอขยายขอบเขตงานหรืออาจจะเป็นเพราะไม่ทราบขั้นตอนวิธีการ หรือไม่ทราบว่าสามารถทำได้ หรือคิดว่าภาคีพิเศษขอคุมงานได้อย่างเดียว หรือคิดว่าขอไปเขาก็ไม่ให้ หรือคิดว่าขี้เกียจขอเอาไปทำไม หรือคิดว่าข้อมูลข่าวสารของสภาไม่ชัดเจน หรือคิดว่าขั้นตอนการการเขียนผลงาน เทคนิคการเขียนไม่เข้าใจ หรือคิดว่าถามใครแล้วไม่เข้าใจประเภท และลักษณะงาน งานและขนาด หรือคิดว่าการสอบสอบอย่างไร หรือคิดว่าขอบเขตงานที่ให้น้อยมาก หรือคิดว่าอยุ่เฉยๆดีกว่า ก็แล้วแต่นะครับนานาจิตตัง สำหรับท่านที่ต้องการถามได้ครับ
 
โดยคุณ  (29 เม.ย 53)# 
ขึ้นข้างบน 
 
ความเห็นที่ :   12
     ออกมาแผยแพร่หมดเดี๋ยวไมขลังนะ
 
โดยคุณ ยม (30 เม.ย 53)# 
ขึ้นข้างบน 
 
ความเห็นที่ :   13
     ไม่อยากสอบ สอบ 2 ครั้งแล้ว ไม่ให้ผ่านทั้งที่ผมคิดว่าผมสอบไนครับ
 
โดยคุณ อส.บ โยธา (2 พ.ค. 53)# 
ขึ้นข้างบน 
 
ความเห็นที่ :   14
     ดีมากครับ ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่สร้างสรรค์
 
โดยคุณ บริหารงานก่อสร้าง (3 พ.ค. 53)# 
ขึ้นข้างบน 
 
ความเห็นที่ :   15
     ขอบคุณสำหรับบทความที่ดี
 
โดยคุณ ศรัญ (4 พ.ค. 53)# 
ขึ้นข้างบน 
 
ความเห็นที่ :   16
     ผมได้มาแล้ว 1 ใบพึ่งเข้าใจกับท่านที่โพสท์ข้อความนี้และครับ ว่าเราสามารถขยายขอบเขตงานได้อีก ขอบคุนสำหรับเรื่องที่ดีๆ
 
โดยคุณ ช่างสาธิต (พย.) (4 พ.ค. 53)# 
ขึ้นข้างบน 
 
ความเห็นที่ :   17
     ขออนุญาตปักหมุดเพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิกท่านอื่น ๆ ต่อไป
 
โดยคุณ สำนักกฎหมาย สภาวิศวกร (5 พ.ค. 53)# 
ขึ้นข้างบน 
 
ความเห็นที่ :   18
     สงสัยมานาน ขอบคุณครับ
 
โดยคุณ ขวัญ (6 พ.ค. 53)# 
ขึ้นข้างบน 
 
ความเห็นที่ :   19
     ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
 
โดยคุณ พย.เช่นกันครับพี่ (6 พ.ค. 53)# 
ขึ้นข้างบน 
 
ความเห็นที่ :   20
     ดีมากเลยครับ ผมขอขอบคุณท่านที่ให้ข้อมูลแก่วิศวกรพิเศษผู้น้อยและขอรบกวน ขยายอธิบายเทคนิคให้ลึกซึ้งกว่านี้ได้ไหมครับท่านผู้อาวุโส
 
โดยคุณ เด็ก ปวท.ก่อสร้าง/สถาปัตย์ (6 พ.ค. 53)# 
ขึ้นข้างบน 
 


ส่งให้เพื่อน

e-mail ผู้ส่ง : e-mail ผู้รับ :


 
  การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ
Login เข้าระบบ
 
 
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น   
โดย 
 
E-Mail  
 


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
 
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ