การขอใบอนุญาตระดับ ภาคีวิศวกร

การยื่นคำขอรับใบอนุญาต  

       
  1. สมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิศวกร(ค่าจดทะเบียนสมาชิก+ค่าบำรุง จำนวน 1,500 บาท)พร้อมการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ (สามารถสมัครได้พร้อมกับวันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ)  
    1.1 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
1.2 มีสัญชาติไทย
1.3 มีความรู้ในวิชาชีพวิศวกรรมโดยได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญา ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ที่สภาวิศวกรรับรอง ( ตรวจสอบได้ที่นี่ )
1.4 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
1.5 ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือลหุโทษ
1.6 ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคที่กำหนดตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยโรคต้องห้าม คือ
    (1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่อันตรายต่อสังคม
    (2) วัณโรคในระยะอันตรายต่อสังคม
    (3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่อันตรายต่อสังคม
    (4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ หรือภาวะติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
    (5) โรคพิษสุราเรื้อรัง
 
       
  2. การยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
    2.1 เป็นสมาชิกสามัญสภาวิศวกรสามารถสมัครได้พร้อมกับวันที่ยื่นคำขอรับใบ อนุญาตฯ(พร้อมชำระค่าจดทะเบียนสมาชิกและ ค่าบำรุงจำนวน 1,500 บาท)
2.2 ต้องสำเร็จการศึกษาในปริญญาที่สภาวิศวกรรับรอง
สำหรับผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 เป็นต้นไป ต้องมีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต
 
       
  3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการยื่นขอรับใบอนุญาตฯ
- กรณียื่นผ่านเว็บไซต์ กำหนดยื่นเอกสารวันสุดท้าย ยื่นให้ครบถ้วนก่อนเข้าสอบ กรณีสอบที่สภาวิศวกรให้นำเอกสารมายื่นที่เคาน์เตอร์ ชั้น 2
-หรือนำเอกสารต่าง ๆ ส่งมาทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองว่า "ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร" หรือยื่นด้วยตัวเองที่สำนักงานสภาวิศวกร
-เมื่อถึงวันสอบหากยังไม่มีเอกสารมายื่น จะไม่มีสิทธิเข้าสอบ
 
   
3.1 หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) ตัวจริงฉบับภาษาอังกฤษ ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา
** สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับ Transcript ตัวจริงให้ใช้หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา(ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา) และให้ยื่น Transcript ตัวจริงในภายหลัง
** สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ยื่นรายละเอียดหลักสูตรการศึกษา (Course Descriptions) ด้วย
** กรณีที่ Transcript มีการ Transfer วิชา ต้องแนบรายละเอียดผลการศึกษาของรายวิชาที่ Transfer มาด้วย
3.2 สำเนาใบปริญญาบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา ให้ระบุวิทยาเขต (ฉบับภาษาไทย)
3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ อย่างละ 1 ชุด
3.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (โดยเขียนชื่อ – สกุล หลังรูปทุกรูป)
3.5 ใบรับรองแพทย์ ตามแบบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด รายละเอียดตามข้อ 1.6
3.6 สำเนาใบอนุญาตฯ ของผู้รับรองคุณสมบัติ
(โดยผู้รับรองต้องลงนามในเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตหน้าที่สองส่วนบนด้วย) โดยเจ้าของใบอนุญาตฯ จะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง)
3.7 ใบคำขอสมัครสมาชิกพร้อมขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร ( Download )
 
       
  4. การทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร(ค่าสมัครสอบ 1,500 บาท/ครั้ง) ในหมวดวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม และหมวดวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะสาขา โดยเกณฑ์การผ่านแต่ละหมวดวิชาต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ สามารถสะสมผลการสอบได้ 2 ปี ท่านสามารถสมัครสอบผ่านเว็บไซต์ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สภาวิศวกร (สมัครสอบคลิกที่นี่)  
       
  5. การอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ (ค่าอบรม 1,500 บาท) เมื่อสอบผ่าน ต้องสมัครอบรมฯ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการสภาวิศวกรอนุมัติให้เข้ารับการอบรมและทดสอบความ พร้อมฯ
(เมื่อทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกรผ่าน ท่านสามารถชำระค่าอบรมในวันสอบได้ทันที พร้อมกับรับเอกสารอบรม หากชำระภายหลังท่านจะได้รับหนังสือในวันที่เข้าอบรม (แต่สามารถ Down load ผ่านเว็บไซต์ได้) )
 
       
  6. คณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณา  
  7. สำนักงานสภาวิศวกรแจ้งผลการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร