ข้อมูลองค์ความรู้โดย

ตำแหน่ง

ระบบไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม

  ลงประกาศเมื่อ 17:44:58 23/04/2010

            คำว่า “ ไฮดรอลิกส์”  (Hydraulics)  เป็นคำที่เกิดมาจากการผสมกันของภาษากรีก ระหว่างคำว่า “Hydor”  ซึ่งมีความหมายว่า  น้ำ (Water)  และคำว่า “Aulis”   ซึ่งมีความหมายว่า ท่อทาง (Pipe)  ดังนั้นในอดีตเมื่อรวมคำทั้งสองเข้าด้วยกันแล้วคำว่า “ ระบบไฮดรอลิกส์”  (Hydraulics system)  จึงหมายถึง  ระบบการทำงานที่ใช้น้ำเป็นสารตัวกลางในการส่งถ่ายกำลังงานผ่านระบบท่อทางเท่านั้น    แต่ในปัจจุบันคำว่า “ ระบบไฮดรอลิกส์”  หมายถึง  ระบบการทำงานที่ใช้ของเหลวทุกชนิดเป็นสารตัวกลางในการส่งถ่ายกำลังงานผ่านระบบท่อทาง เพื่อไปทำให้เกิดแรงและการเคลื่อนที่   ตัวอย่างการใช้งานระบบไฮดรอลิกส์ได้แก่   ระบบเบรกในรถยนต์  เครื่องอัดขึ้นรูปชิ้นงาน  รถแทรกเตอร์   แม่แรงไฮดรอลิกส์ เป็นต้น

            ระบบไฮดรอลิกส์จะมีข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับระบบนิวแมติกส์ก็คือ  ระบบจะมีขนาดที่เล็กกว่าในขณะที่สามารถสร้างกำลังงานในการออกแรงทำงานได้มากกว่า    การทำงานจะมีความถูกต้องแม่นยำมากกว่าระบบที่ใช้ลมอัด ทั้งนี้เนื่องจากใช้สารตัวกลางในการส่งถ่ายกำลังงานเป็นของเหลวจึงไม่มีการอัดตัว

          ระบบไฮดรอลิกส์มักถูกประยุกต์นำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้