ข้อมูลองค์ความรู้โดย

ตำแหน่ง

การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตโดยปริมาตร

  ลงประกาศเมื่อ 11:01:27 07/09/2010

การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตโดยปริมาตร 
สำหรับงานก่อสร้างขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะกำหนดส่วนผสมของคอนกรีตโดยปริมาตร เช่น 1: 2 : 4  อัตราส่วนที่กล่าวถึงนี้ คือ ใช้ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ทราย 2 ส่วน หิน 4 ส่วน โดยปริมาตร  การที่จะแปลงส่วนผสมโดยปริมาตรดังกล่าวให้เป็นส่วนผสมโดยน้ำหนักสามารถทำได้ดังนี้ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ
1. หน่วยน้ำหนักของปูนซีเมนต์ = 1,4000 กก./ลบ.ม.
2. หน่วยน้ำหนักของหินทราย = 1,450 กก./ ลบ.ม.

การคำนวณ 
ปูน 1 ถุง 50 กก. มีปริมาตร = 0.036 x 1 = 0.036  ลบ.ม.
ทราย 2 ส่วน มีปริมาตร = 0.036 x 2 = 0.072  ลบ.ม.
หิน 4 ส่วน มีปริมาตร = 0.036 x 4 = 0.144  ลบ.ม.
น้ำหนักหิน = 0.144 x 1450 = 206  กก.
ปริมาณน้ำที่ใช้โดยทั่วไปสำหรับ ปูน 1 ถุง เพื่อให้ได้ค่า ยุบตัวประมาณ 10 ซม. เท่ากับ 30 ลิตร

น้ำหนักของส่วน ผสมทั้งหมดเมื่อใช้ปูน 1 ถึง = 50 + 104 + 209 + 30  = 393 กก.
หน่วยน้ำหนักคอนกรีต 1  ลบ.ม. = 2,400 กก.
ต้องใช้ปริมาณปูน = 2,400 / 393 = 6.1 ถุง  = 305 กก./ลบ.ม.

สรุปส่วนผสมที่ใช้ในคอนกรีต 1  ลบ.ม. 
ปูนซีเมนต์ = 305 กก./ลบ.ม.
ทราย = 635 กก./ ลบ.ม.
หิน = 1,275 กก./ลบ.ม.
น้ำ = 185 กก./ ลบ.ม.
โดยมีค่ายุบตัว ประมาณ 10 ซม.

มาตรฐานการทดสอบ

ปูนซีเมนต์ 
- ค่าความถ่วงจำเพาะ ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 188 แต่สามารถใช้ค่า 3.15 สำหรับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทั่วไป
มวลรวม 

- ขนาดคละ ควรมีส่วนคละตามมาตรฐาน ASTM C 33
- ความถ่วงจำเพาะ

  • ทราย ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 128
  • หิน ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 127

– ความชื้น ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 70 และ ASTM C 565
- ความละเอียดของทราย ทดสอบมาตรฐาน ASTM C 125
- หน่วยน้ำหนักของมวลรวม ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 29

ที่มาจาก www.civilclub.net