สภาวิศวกร สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

สภาวิศวกร เรียนเชิญสมาชิกร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556 

สภาวิศวกร ขอเรียนเชิญสมาชิกร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556 วันพุธที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเกษม จาติกวณิช ชั้น 7 อาคาร ท.102 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สมาชิกสามารถแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมฯ ภายในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
1.Fax แบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุม(หน้า 5 ของหนังสือนัดประชุมฯ) ทางโทรสารหมายเลข 0 2935 6695 และ 0 2935 6697
2.E-mail แจ้ง ชื่อ-สกุล เลขที่สมาชิก หรือเลขทะเบียนใบอนุญาตมาที่ coemeeting@coe.or.th
3.ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ (ตาม link ด้านล่าง)
    http://www.coe.or.th/coe/main/coeHome.php?aMenu=701


ทั้งนี้ โปรดเตรียมบัตรสมาชิก/ใบอนุญาต เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณ ชั้น 1-2 อาคารจอดรถ ต.040
(ขึ้นลิฟต์จากอาคารจอดรถไปห้องประชุม กดชั้น 9)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสภาวิศวกร ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2935 6868 ต่อ 0


หมายเหตุ

1.ในวันที่ 10 เม.ย.2556 หลังลงทะเบียนท่านจะได้รับระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม

2.เพื่อความสะดวก และรวดเร็ว ในการลงทะเบียนที่หน้างาน สมาชิกต้องแสดงบัตรสมาชิกสภาวิศวกร หรือใบอนุญาตฯ หรือบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นใดที่มีรูปถ่ายของท่านติดอยู่ ต่อเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร เพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุม

Download 

          ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
           -ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการประชุมใหญ่สภาวิศวกร พ.ศ.2543
           -ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการประชุมใหญ่สภาวิศวกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550


รายละเอียดงบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปี 2556
          - งบประมาณประจำปี2556


วันที่ : 2013-01-16


สภาวิศวกร

ตรวจสอบใบอนุญาต

เลขที่สมาชิก :

หรือ ใบอนุญาต :

 


ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ - สกุล

ชื่อ :

นามสกุล :


ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร

การอบรมทดสอบความพร้อม

ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับใบอนุญาต

นิติบุคคล

กระดานข่าว

สภาวิศวกร