สภาวิศวกร สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

สรุปผลการสัมมนา บทบาทและทิศทางของสภาวิศวกร Building Better Council of Engineers วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สภาวิศวกรกำหนดจัดสัมมนา บทบาทและทิศทางของสภาวิศวกร Building Better Council of Engineers วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556
ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสภาวิศวกร ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาวิศวกรผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อนำมาประกอบการกำหนดบทบาทและทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542

นอกจากนี้ สภาวิศวกรได้จัดให้บริการสมาชิกนอกสถานที่ เช่น ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาตทุกระดับ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมทุกประเภท 

 


 

เอกสารประกอบ

- สรุปผลการสัมมนา


วันที่ : 2013-03-05ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

สภาวิศวกร

ตรวจสอบใบอนุญาต

เลขที่สมาชิก :

หรือ ใบอนุญาต :

 


ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ - สกุล

ชื่อ :

นามสกุล :


ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร

การอบรมทดสอบความพร้อม

ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับใบอนุญาต

นิติบุคคล

กระดานข่าว

สภาวิศวกร