สภาวิศวกร สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร ครั้งที่ 1/2556
วันที่สิ้นสุดการยื่นขอดูคะแนนสอบ 21/06/2556

ลำดับ สมาชิก ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ รายละเอียด  
1 152299 นายกิตติคม วงษ์บ้านดู่ 7สก. ##
2 169469 นายขจรศักดิ์ เพ็ญจันทร์ 2สก. ##
3 145006 นายคเนศ นิ่มอรุณ 39สย. ##
4 159044 นายจักรกฤษณ์ ไทยกล้า 60สย. ##
5 159524 นายจักรพงศ์ วลิตวรางค์กูร 40สย. ##
6 162898 นายจักรพันธ์ ไมตรีแพน 27สย. ##
7 145795 นายจักรภพ ถำอุทก 25สย. ##
8 142024 นางสาวจารุณี ทรัพย์เจริญกุล 19สย. ##
9 86739 นายจำรัส นวลแก้ว 76สย. ##
10 152042 นายจำลอง แจ้งสว่าง 79สย. ##
11 142399 นายจิรวัฒน์ งามทรายทอง 23สย. ##
12 172843 นายจีรพงษ์ พุ่มพฤกษ์ 5สฟก. ##
13 185771 นายชรินทร์ ไกยสิทธิ์ 36สย. ##
14 163221 นายชัชฎา มะลิวัลย์ 3สก. ##
15 111169 นายชัชพงศ์ ขรรศร 20สย. ##
16 147019 นายชัยชนะ หนูคำหอม 19สฟก. ##
17 167141 นายชัยยา นามวัน 6สย. ##
18 1825 นายชาตรี กุลชาติชัย 56สย. ##
19 132115 นายโชคชัย ชาตวิทยบุตร 24สฟก. ##
20 152153 นายโชคชัย ศรีวัฒนชัย 83สย. ##
21 6123 นายโชติอนันต์ เจนเกียรติฟู 31สย. ##
22 105019 นายณัฏฐชัย จีระภนาพันธุ์ 71สย. ##
23 147418 นายณัฐวุฒิ บุตรชาติ 7สย. ##
24 118774 นายดนัย แท่นศิลา 24สย. ##
25 57109 นายตรีฤทธิ แว่นศิลา 4สฟก. ##
26 174490 นายถาวร บัวใหญ่ 5สก. ##
27 138907 นายทนงศักดิ์ ศรีขันติกุล 32สย. ##
28 113548 นายทวีศักดิ์ คงทอง 73สย. ##
29 55392 นายธงชัย จันทรวรานนท์ 6สก. ##
30 159634 นายธนชาติ ขจรภพ 70สย. ##
31 158306 นายธนศักดิ์ เพชรคุ้ม 3สฟก. ##
32 169820 นายธนานันต์ นาคน้อย 1สฟก. ##
33 140090 นายธนารักษ์ ผาติสุวัณณ 55สย. ##
34 131690 นายธนาวุฒิ วงษาหาร 64สย. ##
35 123455 นายธเนศ ชัยสิทธิ์ 8สก. ##
36 141520 นายธเนษฐ ยารังษี 16สฟก. ##
37 186136 นายธัชพงษ์ ทองเฉลิม 10สย. ##
38 147767 นายธีรพล อภัยสวัสดิ์ 13สย. ##
39 154143 นายนพพงศ์ สังแก้ว 80สย. ##
40 136886 นายนิทัศน์ จันติ๊บ 62สย. ##
41 149439 นายบัลลังก์ จันทบาล 33สย. ##
42 130821 นายบุญเกียรติ พิตรอาภรณ์ 22สย. ##
43 104104 นายบุญเลิศ เกษร 10สฟก. ##
44 160194 นายปฏิวัติ เปาประดิษฐ์ 63สย. ##
45 38752 นายปณาศัลย์ ยศสิริโชติคุณ 14สย. ##
46 144225 นายประสงค์ ภาคแก้ว 50สย. ##
47 152056 นายปัฐฐะ คำวงศา 43สย. ##
48 86695 นายปิยะ วิชัยรัตน์ 54สย. ##
49 174680 นายพงศ์กรณ์ กตัญญูวิวัฒน์ 4สก. ##
50 156819 นายพงษ์ศักดิ์ กาญจนกันติ 37สย. ##
51 91196 นายพลากร สุวรรณรัตน์ 21สย. ##
52 128522 นายพลากร หวังกลุ่มกลาง 86สย. ##
53 90688 นางสาวพัชรี แสงแก้ว 8สย. ##
54 155176 นายพินิจ ศรีคำมูล 84สย. ##
55 165961 นายพิพัฒน์ อ่อนละมูล 29สย. ##
56 85493 นายพีระพงษ์ พีระสมบัติ 15สย. ##
57 92787 นายไพรสาร เตตะมะ 17สฟก. ##
58 162431 นายไพรัช ปล้องใหม่ 53สย. ##
59 54352 นายภพทอง จรุงมหพันธุ์ 1สก. ##
60 163416 นายภรรทนพ ประสงค์สุข 82สย. ##
61 144758 นายภูมมิพงษ์ อินทนนท์ 41สย. ##
62 90426 นายภูษิต เศรษฐสม 28สย. ##
63 153076 นายมานัด แสงเทพ 38สย. ##
64 139475 นายมิตร บุญจันทร์ 72สย. ##
65 83362 นายเมธา บุษบงค์ 20สฟก. ##
66 178952 นายเมธา สุวรรณธานินทร์ 23สฟก. ##
67 34979 นายยงยุทธ เกิดสินธ์ชัย 77สย. ##
68 90764 นายยงยุทธ อัมระปาล 9สย. ##
69 155503 นายรณชัย ศรีสุนทรพินิต 68สย. ##
70 89167 นายรัฐไกร สุดจิตร์ 51สย. ##
71 102608 นายเลอบุญ อุดมทรัพย์ 46สย. ##
72 161091 นายวรพจน์ จอมเกาะ 75สย. ##
73 173693 นายวรันธรณ์ ไชยธนพันธุ์ 15สฟก. ##
74 157596 นายวัฒนา จูบางท่า 18สฟก. ##
75 153517 นายวันชนะ นรสิงห์ 12สฟก. ##
76 181399 นายวันชัย ศรีจู 14สฟก. ##
77 183430 นายวิชิต แก้วประเสริฐ 26สย. ##
78 149250 นายวิฑูรย์ สิทธิเวช 30สย. ##
79 169104 นายวินัย ชุมโคตร 17สย. ##
80 147129 นายวินัย สุวิมลศุภกร 42สย. ##
81 83698 นายวิวัฒน์ สีดอกบวบ 6สฟก. ##
82 165167 นายวิศรุต บุตรสมบัติ 2สย. ##
83 130312 นายวิศิษฏ์ น่วมมะโน 7สฟก. ##
84 169226 นายวุฒิภัทร ผ่องพิสุทธิ์ 21สฟก. ##
85 139608 นายศรประสิทธิ์ ลำภา 4สย. ##
86 128568 นายศริตวรรธน์ ดาวสุวรรณสิริ 34สย. ##
87 171698 นายศักดิ์ระพี งามวิภาวีวงศ์ 57สย. ##
88 126120 นายศุภโชค ตันติพงศ์เกิดสุข 12สย. ##
89 121154 นางสาวศุวภัทร เครือสอน 16สย. ##
90 125514 นายสกล ศรีสวัสดิ์ 58สย. ##
91 126412 นายสถาพร ธรรมศรันย์ 49สย. ##
92 33905 นายสนิท ศุภรัตน์สมบัติ 25สฟก. ##
93 84604 นางสาวสมใจ วัฒนธนวุฒิ 27สฟก. ##
94 120577 นายสมชาย เผือกม่วงศรี 8สฟก. ##
95 169641 นายสามารถ ประจวบสุข 13สฟก. ##
96 130757 นายสิทธิกรณ์ ลิมประไพ 45สย. ##
97 95784 นางสาวสุกัญญา แซ่คู 1สย. ##
98 170131 นายสุทธิพงศ์ ศรีจันทร์ 3สย. ##
99 49869 นายสุเทพ ฤทธิ์เดช 65สย. ##
100 187605 นางสาวสุพัตรา ลาจำปา 26สฟก. ##
101 103830 นายสุรจิตร ยมสุข 59สย. ##
102 170903 ว่าที่ร้อยตรีสุริโย บุมี 61สย. ##
103 141804 นายสุวิทย์ บุญญาวณิชผล 74สย. ##
104 79411 นายเสกสรรค์ ชาญสุกิจเมธี 69สย. ##
105 171793 นายองอาจ อาทรประชาชิต 52สย. ##
106 159433 นายอดิศักดิ์ ข่ายม่าน 78สย. ##
107 14202 นายอนันต์ เหล่าอำนวยชัย 66สย. ##
108 165396 นายอภิชาติ อระดี 9สฟก. ##
109 54553 นายอภิเชษฐ์ งามสง่า 81สย. ##
110 161909 นายอรรถพล ทุ่งสะโร 85สย. ##
111 129965 นายอัครชาติ ติณสูลานนท์ 44สย. ##
112 72715 นายอัษฎา ทีฆะ 11สย. ##
113 165157 นายอาเขตต์ รัศมิทัต 47สย. ##
114 173224 นายอาดัม คัมภิรานนท์ 48สย. ##
115 175316 นายอาทิตย์ สมศิริ 2สฟก. ##
116 105569 นายอาร์อัซมีย์ ดุลยาสัตย์ 18สย. ##
117 159836 นายอินทนิล มลาทิพย์ 11สฟก. ##
118 95973 นายอุดมศักดิ์ อัมพวัน 35สย. ##
119 171437 นายเอกบุรุษ สมสุข 67สย. ##
120 161536 นายเอกวิทย์ ขันแก้ว 5สย. ##
121 167104 นายเอนก ไวยภารา 22สฟก. ##
       
สภาวิศวกร

ตรวจสอบใบอนุญาต

เลขที่สมาชิก :

หรือ ใบอนุญาต :

 


ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ - สกุล

ชื่อ :

นามสกุล :


ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร

การอบรมทดสอบความพร้อม

ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับใบอนุญาต

นิติบุคคล

กระดานข่าว

สภาวิศวกร