สภาวิศวกร สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศ - รอบการจัดอบรมและทดสอบความพร้อม


ครั้งที่ : 8 / 2556

วันที่อบรม : 22/04/2556 - 22/04/2556

วันที่ประกาศผลสอบ : 02/05/2556

วันที่เริ่มรับใบอนุญาต : 11/06/2556

สถานที่อบรมและทดสอบความพร้อม : อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1


วันที่สอบซ่อม : 08/05/2556

สถานที่สอบซ่อม : อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1

วันที่ประกาศผลสอบสอบซ่อม : 11/06/2556


รายชื่อผู้เข้าอบรมและทดสอบความพร้อม

เลขที่สมาชิก ชื่อ - สกุล ที่นั่งสอบ ผลสอบ
1 234818 นางสาวกนกวรรณ   วงษ์ไกรรักษ์ A01 ไม่ผ่าน ## | ###
2 232436 นายกัตตพล   ชมไพบูลย์ A02 ผ่าน ## | ###
3 232685 นางสาวกาวภาภัณฑ์   แก้วมณี A03 ไม่ผ่าน ##
4 232011 นายกิตติศักดิ์   จำปีหอม A04 ผ่าน ## | ###
5 232468 นายกิติพงศ์   อารีย์ชน A05 ผ่าน ## | ###
6 190130 นางสาวกิรินทร   มั่งมี A06 ผ่าน ## | ###
7 232518 นายขวัญชัย   พร้าเพรียง A07 ไม่ผ่าน ##
8 220547 นายขันติราช   เถระพันธ์ A08 ไม่ผ่าน ##
9 232675 นายคงศิลป์   แสงเพชรไพบูรณ์ B01 ไม่ผ่าน ## | ###
10 227892 นายคณิต   ซุ้นห้อง B02 ไม่ผ่าน ## | ###
11 231326 นายคมกฤช   แก้วกระจ่าง B03 ไม่ผ่าน ## | ###
12 232739 นายจตุพล   นครไธสง B04 ไม่ผ่าน ##
13 211324 นายจักรกริช   สุวรรณโณ B05 ผ่าน ## | ###
14 232554 นายจักรกฤษณ์   แก้วตุมกา B06 ไม่ผ่าน ## | ###
15 229795 นายจักรพงศ์    กีรติชัยเศรษฐ B07 ไม่ผ่าน ##
16 232851 นายเจนนุวัฒน์   จิตต์นุพงศ์ B08 ไม่ผ่าน ## | ###
17 231632 นางสาวเจษฎาจารย์   แก้วชะฎา C01 ผ่าน ## | ###
18 231773 นายฉัตรชัย   มานะวัฒนากิจ C02 ไม่ผ่าน ## | ###
19 223771 นายเฉลิมวุฒิ   แต่งศรี C03 ผ่าน ## | ###
20 231849 นายชญานนท์   ลิ่มสกุล C04 ไม่ผ่าน ## | ###
21 231621 นางสาวชนัญญา   สุดแดน C05 ผ่าน ## | ###
22 232442 นางสาวชลพรรณ   เจริญรักษ์ C06 ไม่ผ่าน ## | ###
23 231421 นางสาวชลิศา   พัวเนี่ยว C07 ไม่ผ่าน ##
24 231464 นายชัยวัฒน์   สีนุ้ย C08 ไม่ผ่าน ##
25 231405 นางสาวชินีนาถ    สุขจันทร์ D01 ไม่ผ่าน ##
26 232876 นางสาวชุติมา   เทียมเมือง D02 ไม่ผ่าน ## | ###
27 215166 นายชูเกียรติ   คำแสน D03 ไม่ผ่าน ## | ###
28 232694 นางสาวเชียงใหม่   คันธฬิกา D04 ไม่ผ่าน ##
29 232674 นายโชติชัย    แสงอ่วม D05 ไม่ผ่าน ## | ###
30 231716 นางสาวซูมัยดะห์   เจ๊ะฮะ D06 ไม่ผ่าน ##
31 229086 นายณฐพล   เหมจั่น D07 ไม่ผ่าน ##
32 232374 นายณรงค์   วงค์ไชย D08 ไม่ผ่าน ## | ###
33 232646 นางสาวณัฏฐนันท์   บุณกานนท์ E01 ไม่ผ่าน ## | ###
34 226167 นายณัฐพรรค์   จิตรวัชรกุล E02 ผ่าน ## | ###
35 232980 นายณัฐภูมิ   สร้อยปลี E03 ไม่ผ่าน ##
36 231983 นายณัฐวุฒิ   ชอบชื่น E04 ไม่ผ่าน ## | ###
37 232462 นายณัฐวุฒิ   บุตรโพธิ์ E05 ผ่าน ## | ###
38 231772 นายณัฐวุฒิ   พรหมทอง E06 ผ่าน ## | ###
39 232612 นายณัฐวุฒิ   สังขภิญโญ E07 ไม่ผ่าน ## | ###
40 232799 นางสาวดาวัลย์   เทพอินทร์ E08 ผ่าน ## | ###
41 231370 นายเดวิช   เรืองรอง F01 ผ่าน ## | ###
42 233561 นายทนงศักดิ์   มีรสล้ำ F02 ผ่าน ## | ###
43 231521 นายทนงศักดิ์   ลาโพธิ์ F03 ผ่าน ## | ###
44 230783 นายทวิช   คงธันร์ F04 ไม่ผ่าน ## | ###
45 231592 นายธนวิชญ์   พุมประไพ F05 ไม่ผ่าน ##
46 232619 นายธนะศักดิ์   สอนไว F06 ไม่ผ่าน ## | ###
47 231460 นายธนากร   ฮ่องย่อง F07 ไม่ผ่าน ##
48 231561 นายธรรมรัตน์   ปานกลาง F08 ไม่ผ่าน ## | ###
49 232485 นางสาวธวัลยา   วงศ์ธนสารสิน G01 ผ่าน ## | ###
50 231619 นายธีรกิจ   คิดโสดา G02 ไม่ผ่าน ## | ###
51 233006 นายธีรพงศ์   ศรีวิชา G03 ไม่ผ่าน ## | ###
52 234579 นายธีระทัศน์   ศักดิ์วราธรณ์ G04 ไม่ผ่าน ## | ###
53 234155 นายธีระพงษ์   ไชยพันธ์ G05 ผ่าน ## | ###
54 232455 นายธีระศักดิ์   ปานเชื้อ G06 ผ่าน ## | ###
55 231119 นายธุวชิต    สติมั่น G07 ไม่ผ่าน ## | ###
56 231582 นายนราธรณ์   คงเขียว G08 ผ่าน ## | ###
57 232529 นายนราธิป   ศรีโรจน์ H01 ผ่าน ## | ###
58 230837 นายนรินทร์   มีแก้ว H02 ไม่ผ่าน ## | ###
59 232647 นายนิกรม   รสสุขุมาลชาติ H03 ไม่ผ่าน ## | ###
60 232473 นายนิติรัฐ   บุญเจริญ H04 ไม่ผ่าน ##
61 232212 นายนิวัต   ชูโชติ H05 ไม่ผ่าน ##
62 231471 นายบัญชา   เลิศไพบูลย์ H06 ผ่าน ## | ###
63 233399 นายบุญจันทร์   นาขมิ้น H07 ผ่าน ## | ###
64 228323 นายปณิธาน   โตบัณฑิต H08 ไม่ผ่าน ## | ###
65 151689 นายประวิทย์   ชูนวล I01 ไม่ผ่าน ## | ###
66 228006 นายประวิทย์   ราชจันทร์ I02 ผ่าน ## | ###
67 232065 นายประสาร   จิตร์เพ็ชร I03 ไม่ผ่าน ## | ###
68 232274 นายปวริศร์    ครุฑมุสิก I04 ไม่ผ่าน ## | ###
69 232789 นายปองดี   ไชยจันดา I05 ไม่ผ่าน ## | ###
70 231520 นางสาวปัทมา    เพ็ชรมณี I06 ผ่าน ## | ###
71 231372 นายปิยนัส   ช่วยมณี I07 ไม่ผ่าน ##
72 232641 นายปิยบุญญ์   ทองปิ่น I08 ไม่ผ่าน ## | ###
73 232709 นายปิยะวัฒน์    ไชยโย J01 ผ่าน ## | ###
74 232623 นายปิยะวุฒิ   แถมเงิน J02 ไม่ผ่าน ## | ###
75 231768 นายปุณยวีร์   ชัยวิวัฒน์พงศ์ J03 ผ่าน ## | ###
76 232839 นางสาวไปรจิรา   วงศ์กังแห J04 ผ่าน ## | ###
77 232097 นายพจน์   แสนสุภา J05 ไม่ผ่าน ##
78 231843 นายพนัสพงศ์   พฤกษยากรณ์ J06 ผ่าน ## | ###
79 232545 นางสาวพรพรรณ   ร่มเย็น J07 ไม่ผ่าน ## | ###
80 230587 นางสาวพรรณสิรี   คำปิตะ J08 ไม่ผ่าน ##
81 232527 นางสาวพัชราภรณ์   พลเสน K01 ไม่ผ่าน ## | ###
82 232878 นางสาวพัชรี   นวเลิศกษมา K02 ไม่ผ่าน ##
83 231371 นายพัฒนา   เรืองสง่า K03 ไม่ผ่าน ## | ###
84 209165 นายพัทธนัย   ใหม่งาม K04 ไม่ผ่าน ## | ###
85 232718 นายพันธ์ชนัตถ์   ดรุณศิลป์ K05 ไม่ผ่าน ## | ###
86 219264 นายภากันต์   บุญวรรณ R02 ไม่ผ่าน ## | ###
87 232836 นายภาคภูมิ   คงถาวร K06 ไม่ผ่าน ## | ###
88 231673 นายภาณุพงศ์   พันแสน K07 ไม่ผ่าน ## | ###
89 230909 นายภานพ   อมรชัยโรจน์กุล K08 ไม่ผ่าน ##
90 232626 นายภูเบศ   มีนะโรจน์ L01 ผ่าน ## | ###
91 232420 นายยิ่งศักดิ์   ชวาลพงษ์ L02 ไม่ผ่าน ## | ###
92 232517 นายยุทธนา   เงินปัน L03 ไม่ผ่าน ## | ###
93 232757 นายรัฐศาสตร์   ฉัตรทองคำ L04 ไม่ผ่าน ## | ###
94 231919 นายรัตนพล   โอภาสวัฒนา L05 ไม่ผ่าน ## | ###
95 231560 นายรัตพงษ์   ช่างประดิษฐ L06 ผ่าน ## | ###
96 221894 นางสาวรำไพ   หลักคำ L07 ไม่ผ่าน ##
97 231622 นางสาวรุ่งทิพย์   ชัยเดช L08 ผ่าน ## | ###
98 231215 นายวรพจน์   วัฒนศรี M01 ไม่ผ่าน ## | ###
99 232000 นางสาววรรณพิชญ์   จุลกัลป์ M02 ผ่าน ## | ###
100 231519 นางสาววรลักษณ์   คงจินดามุณี M03 ไม่ผ่าน ##
101 228198 นายวรวุฒิ   ถามะพันธ์ M04 ไม่ผ่าน ##
102 231491 นายวศกร   เก้าเอี้ยน M05 ผ่าน ## | ###
103 231699 นายวสันต์   สุวรรณกาญจน์ M06 ไม่ผ่าน ##
104 233157 นายวัชพล   พรมดาว M07 ไม่ผ่าน ##
105 232574 นายวัฒนา   ดวงรัตน์ M08 ไม่ผ่าน ##
106 231564 นายวันเฉลิม   ไชยวัน N01 ไม่ผ่าน ## | ###
107 232877 นายวิฑูรย์   โพธิ์หอม N02 ผ่าน ## | ###
108 228018 นายวินัย   จิตตะนัง N03 ไม่ผ่าน ## | ###
109 231527 นางสาววิมลวรรณ   เวชกุล N04 ไม่ผ่าน ## | ###
110 231591 นายวิระศักดิ์   ไชยเทพ N05 ไม่ผ่าน ## | ###
111 232032 นายวิษณุ   เข็มสว่าง N06 ผ่าน ## | ###
112 232613 นายวีระพันธุ์   กันโท N07 ไม่ผ่าน ## | ###
113 211911 นายวุฒิชัย   พันธ์ดวง N08 ไม่ผ่าน ## | ###
114 231531 นายศรีเชาว์    จุลมณี O01 ไม่ผ่าน ##
115 229031 นายศิษฏา   ลิมาจิรากร O02 ไม่ผ่าน ## | ###
116 199321 นายศุภชัย   แสนสุด O03 ผ่าน ## | ###
117 222355 นายสมปอง   แก้วคงศรี O04 ไม่ผ่าน ## | ###
118 232403 นายสันติพงษ์   ชัยสา O05 ไม่ผ่าน ##
119 232136 นายสันติพร   อำไพ O06 ไม่ผ่าน ## | ###
120 231322 นางสาวสันสณี   เที่ยงคำดี O07 ผ่าน ## | ###
121 229526 นายสาธร   คงจีบ O08 ไม่ผ่าน ## | ###
122 225228 นายสิทธิชัย   จบแล้ว P01 ผ่าน ## | ###
123 230690 นายสิทธิศักดิ์   เพียรดี P02 ไม่ผ่าน ##
124 230588 นางสาวสินีนาต   ศรีซ้าย P03 ไม่ผ่าน ## | ###
125 231526 นางสาวสิยาพร   มณีรัตน์ P04 ไม่ผ่าน ## | ###
126 232982 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิริกร   ด้วงพิบูลย์ P05 ไม่ผ่าน ## | ###
127 228983 นางสาวสิริพร   เข็มแก้ว P06 ผ่าน ## | ###
128 231608 นางสาวสิริพิชญ์   ส่งทวี P07 ไม่ผ่าน ##
129 227716 นายสุเชาว์   ทองเส้ง P08 ไม่ผ่าน ##
130 231630 นางสาวสุดารัตน์   ถิ่นจะนะ Q01 ไม่ผ่าน ##
131 234578 นางสาวสุธารวดี   มัญยานนท์ Q02 ผ่าน ## | ###
132 232682 นายสุเมธ   ปิยคุณากร Q03 ไม่ผ่าน ## | ###
133 230804 นายสุรชัย   คำโท T07 ผ่าน ## | ###
134 230000 นายสุรศักดิ์   น้ำกระโทก Q04 ไม่ผ่าน ##
135 231680 นายเสริมวิทย์   หนูอุไร Q05 ไม่ผ่าน ##
136 232720 นายแสนสัก   ผ่องรัตนชัย Q06 ผ่าน ## | ###
137 231620 นางสาวโสรญา   ส้มเขียวหวาน Q07 ไม่ผ่าน ##
138 230908 นางสาวหทัยรัตน์   หัทยาวรุตม์ Q08 ผ่าน ## | ###
139 233025 นางสาวหทัยรัตน์   ใหม่แก้ว R01 ไม่ผ่าน ##
140 231845 นายอนุชา   สมาคม R03 ไม่ผ่าน ##
141 231633 นายอภิชาติ   แซ่จิว R04 ไม่ผ่าน ##
142 231829 นายอภิวัฒน์   ชีช้าง R05 ไม่ผ่าน ## | ###
143 231301 นายอรรณพ   ใช่ภู่พิรัตน์ R06 ไม่ผ่าน ## | ###
144 232686 นางสาวอรรณภา   ปิยะรัตน์ R07 ไม่ผ่าน ##
145 228048 นายอรรถพล   ขุนเจริญ R08 ไม่ผ่าน ## | ###
146 231604 นายอรรถพล   โชโต S01 ผ่าน ## | ###
147 232644 นายอรรถพล   ทนันชัย S02 ไม่ผ่าน ##
148 232957 นางสาวอรอุมา   จิตต์เจริญ S03 ผ่าน ## | ###
149 230939 นายอัครพล   วงษ์กิติคุณ S04 ไม่ผ่าน ## | ###
150 228568 นางสาวอัจฉราภา   แสนกล้า S05 ไม่ผ่าน ## | ###
151 231818 นางสาวอาซีย๊ะ   หมักหมัน S06 ไม่ผ่าน ##
152 222531 นายอาติค   อาบูดายอ S07 ผ่าน ## | ###
153 233750 นายอาทิตย์   เนียมนามสุข S08 ไม่ผ่าน ## | ###
154 231992 นายอำนาจ   แก้วทวี T01 ไม่ผ่าน ## | ###
155 231844 นายอิทธิพล   กำเหนิดทอง T02 ผ่าน ## | ###
156 232091 นายอุกฤษ   ไชยเพิ่ม T03 ไม่ผ่าน ##
157 231652 นายเอกชัย   สินโน T04 ผ่าน ## | ###
158 233013 นายเอกวุฒิ   นิตยากรณ์ T05 ไม่ผ่าน ## | ###
159 232573 นายโอชิษฐ์   จันทร์สุข T06 ผ่าน ## | ###
สภาวิศวกร

ตรวจสอบใบอนุญาต

เลขที่สมาชิก :

หรือ ใบอนุญาต :

 


ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ - สกุล

ชื่อ :

นามสกุล :


ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร

การอบรมทดสอบความพร้อม

ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับใบอนุญาต

นิติบุคคล

กระดานข่าว

สภาวิศวกร