สภาวิศวกร สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศ - สอบซ่อม อบรมและทดสอบความพร้อม


ครั้งที่ : 6 / 2550

วันที่อบรม : 14/06/2550 - 15/06/2550

วันที่ประกาศผลสอบ :

วันที่เริ่มรับใบอนุญาต :

สถานที่อบรมและทดสอบความพร้อม : โรงแรมอินทรารีเจ้นท์


วันที่สอบซ่อม : 21/07/2550

สถานที่สอบซ่อม :

วันที่ประกาศผลสอบสอบซ่อม :


รายชื่อผู้เข้าอบรมและทดสอบความพร้อม

เลขที่สมาชิก ชื่อ - สกุล ที่นั่งสอบ วิชา(เวลา) ที่สอบ
1 165605 นายกริช   นรัฐกิจ A02 ผ่าน ## | ###
2 176291 นายกฤษณ์   จงเจริญ A09 ไม่ผ่าน ##
3 175343 นายกษิวุฒิ   แก้วสมเด็จ A11 ผ่าน ## | ###
4 175947 นายกิตติพงค์   เรืองคลิ้ง A17 ไม่ผ่าน ##
5 159596 นายไกรสร   ฤทธิผาด B01 ผ่าน ## | ###
6 172385 นายขวัญชัย   เพ็งศุข B03 ผ่าน ## | ###
7 169220 นายคนึง   มะโนปราง B06 ผ่าน ## | ###
8 173457 นายคมวิทย์   มูลชีพ B07 ผ่าน ## | ###
9 174270 นายจตุพงษ์   จันทะราช B08 ผ่าน ## | ###
10 173484 นางสาวจรรยาภรณ์   ศรีนวล B10 ผ่าน ## | ###
11 175029 นายจักรพงศ์   จินดามณี B12 ผ่าน ## | ###
12 175936 นายจิรศักดิ์   ภูมิฐาน B21 ผ่าน ## | ###
13 176078 นายจีรจักร์   ทวีพันธ์ B24 ผ่าน ## | ###
14 175046 นายฉัตรชัย   จุลวงษ์ C07 ผ่าน ## | ###
15 169930 นายเฉลิม   สงแดง C10 ผ่าน ## | ###
16 173261 นายแฉล้ม   มีชำนาญ C11 ไม่ผ่าน ##
17 176077 นายชัชชัย   คำมุ้ย C20 ผ่าน ## | ###
18 176118 นายชัยนรินทร์   ยังยิ้ม D01 ไม่ผ่าน ##
19 175819 นายชานนท์   มะลิกุล D11 ผ่าน ## | ###
20 173304 นายชำนาญ   โพธิพิพิธ D12 ผ่าน ## | ###
21 175656 นางสาวชิสาพัชร์   วงษ์เสียงดัง D13 ผ่าน ## | ###
22 170319 นายเชษฐวัฒน์   พิทักษ์สินธุ์ D16 ผ่าน ## | ###
23 175660 นายณรงค์พล   แซ่ลิ้ม D24 ผ่าน ## | ###
24 172042 นายณัฐพงศ์   เวฬุโพธิ์ E05 ผ่าน ## | ###
25 174671 นายดิเรก   ทองเลื่อม E14 ผ่าน ## | ###
26 175611 นางสาวดิษญาภัทร   ภักดีอาภรณ์ D20 ผ่าน ## | ###
27 175459 นายถวิล   สมรูป E19 ผ่าน ## | ###
28 155589 นายทนาชัย   สูญพ้นไร้ E22 ไม่ผ่าน ##
29 173111 นายทวีศักดิ์   รุ่งโรจน์ F03 ไม่ผ่าน ##
30 176013 นายธนสัณฑ์   แสงชัยลาภวัฒนา F11 ผ่าน ## | ###
31 171893 นายธนันท์รัฐ   วงศาเสถียร F13 ผ่าน ## | ###
32 173269 นายธนิต   ทักษิณาธรรม F18 ผ่าน ## | ###
33 173408 นางสาวธมลวรรณ   รักโค F20 ไม่ผ่าน ##
34 173986 นายธิระนนท์   แก้วอาษา F24 ผ่าน ## | ###
35 168329 นายธีระวัฒน์   พรมไชยวงค์ G01 ผ่าน ## | ###
36 172094 นายนครินทร์   เครือยา G02 ผ่าน ## | ###
37 175286 นายนาวิน   จำปาลี G13 ผ่าน ## | ###
38 173833 นายนิรพนธ์   กสิคุณ G18 ผ่าน ## | ###
39 170006 นายบรรดาศักดิ์   หล้าสา G24 ผ่าน ## | ###
40 149371 นายบรรดิษฐ์   หล้าจางวาง H01 ผ่าน ## | ###
41 169972 นายบุญนำ   คำคง H04 ผ่าน ## | ###
42 172051 นายบุรินทร์   สุขนันท์ H05 ผ่าน ## | ###
43 168997 นายประจิม   ขำสังข์ H07 ไม่ผ่าน ##
44 175448 นายประทีป   พาวงศ์ H08 ไม่ผ่าน ##
45 176338 นางสาวประภากรณ์   แดงบรรจง H12 ผ่าน ## | ###
46 175447 ว่าที่ร้อยโทประมวล   พุฒิสาร H13 ไม่ผ่าน ##
47 175095 นายประมาณ   บุตรดา H14 เลื่อนอบรม ##
48 169390 พันเอกประสิทธิ์ชัย   อิ่มอักษร H17 ผ่าน ## | ###
49 171230 นายปรัชญา   ตรีภาพนาถ H19 ไม่ผ่าน ##
50 169617 นางสาวปราณีต   วิงวอน H21 ไม่ผ่าน ##
51 175266 นายปรีชา   คำแก้ว H22 ผ่าน ## | ###
52 175220 นางสาวปัทมา   ตรีสุวรรณ I01 ผ่าน ## | ###
53 171665 นายปิยะ   ชื่นวัฒนา I02 ผ่าน ## | ###
54 168395 นายผดุงศักดิ์   ลิ้มชัยวรรธนะ I06 ผ่าน ## | ###
55 174266 นายพงศ์ธนันทน์   ขนัดเพ็ชร G22 ผ่าน ## | ###
56 168788 นายพงศักดิ์   ต้นตะภา I11 ผ่าน ## | ###
57 170773 นายพรชัย   รอดวินิจ I13 ผ่าน ## | ###
58 175293 นายพัชรพงษ์   ปฐมวรรณพงษ์ N06 ผ่าน ## | ###
59 174483 นายพันธ์ศรณ์   อ่อนอำไพ I15 ผ่าน ## | ###
60 176053 นายพิรุณ   ธนโชติกุลสิทธิ์ I23 ไม่ผ่าน ##
61 174605 นายพีรพงศ์   วงษ์น้อย J02 ผ่าน ## | ###
62 175772 นายไพรวรรณ   บรรจมาตย์ J08 ผ่าน ## | ###
63 167699 นายไพโรจน์   อิ่มเอิบ J09 ผ่าน ## | ###
64 150825 นายภมภพ   เทศพิทักษ์ J12 ไม่ผ่าน ##
65 176092 นายภัทราวุธ   ตรีรัตน์ J16 ผ่าน ## | ###
66 173736 นายภาคภูมิ   รักษาสุระสาร J17 ผ่าน ## | ###
67 176082 นายภูดิส   สุวรรณพฤกษ์ J20 ผ่าน ## | ###
68 175617 นายมงคลชัย   ฤทธิเรือง J21 ผ่าน ## | ###
69 174154 นายยงยุทธ์   รินทระ K03 ไม่ผ่าน ##
70 169913 นายยุทธภูมิ   ไสวงาม K06 ไม่ผ่าน ##
71 169054 นายรังสรรค์   ไกรฤกษ์ไพบูลย์ K07 ผ่าน ## | ###
72 174801 นายรัชตพล   ชื่นศิริ K09 ผ่าน ## | ###
73 175935 นายรุ่งโรจน์   ขุนรัตนโรจน์ K14 ผ่าน ## | ###
74 176234 นายรุ่งโรจน์   จุลบุตร J07 ผ่าน ## | ###
75 172558 นายรุ่งศักดิ์   ชลอเจริญยิ่ง K15 ผ่าน ## | ###
76 176046 นางสาวเรียงแก้ว   สำราญชลารักษ์ K17 ผ่าน ## | ###
77 165243 นายวชิรพงษ์   สุขธนี K19 ผ่าน ## | ###
78 173693 นายวรันธรณ์   ไชยธนพันธุ์ N04 ผ่าน ## | ###
79 174647 นายวราวุฒิ   นันทา L01 ผ่าน ## | ###
80 176116 นายวัชรพงษ์   เขจรรักษ์ L04 ไม่ผ่าน ##
81 167635 นายวัชรพงษ์   สมศรี L05 ผ่าน ## | ###
82 174053 นายวิทยา   ดวงพลอย L16 ไม่ผ่าน ##
83 170254 นายวิทูลย์   จันทร์ไกร L19 ผ่าน ## | ###
84 171103 นายวิรัช   ศิวสฤษดิ์ L23 ผ่าน ## | ###
85 175018 นายวีรชน   แหยงกระโทก M04 ผ่าน ## | ###
86 173781 นายเวทิน   จันทร์มา M09 ผ่าน ## | ###
87 173975 นายศราวุฒิ   ศรีบุญ M14 ผ่าน ## | ###
88 171299 นายศราวุธ   ลุ้งบ้าน M16 ไม่ผ่าน ##
89 174769 นางสาวศิปาง   ชัยสุรสีห์ M19 ผ่าน ## | ###
90 176014 นายศิวภากร   สัมฤทธิ์ O12 ผ่าน ## | ###
91 162577 นายศุภฤกษ์   หนูเจริญ M24 ผ่าน ## | ###
92 174606 นายสงกรานต์   แก้วคำมา N01 ผ่าน ## | ###
93 175903 นายสนธยา   บินหรีม N02 ผ่าน ## | ###
94 171571 นายสิทธิชัย   นิลคูหา O02 ผ่าน ## | ###
95 166601 นายสินชัย   จันทร์มณี O04 ผ่าน ## | ###
96 170182 นายสุชาติ   จิตต์แก้วปัญญา O06 ผ่าน ## | ###
97 175684 นายสุทัศน์   นาทอง O13 ผ่าน ## | ###
98 176049 นางสาวสุธาทิพย์   วิทยปิยานนท์ O16 ไม่ผ่าน ##
99 174359 นางสาวสุปราณี   มะสังหลง O18 ไม่ผ่าน ##
100 171894 นายสุพัฒพงษ์   ทิพย์ญาณ O19 ไม่ผ่าน ##
101 174327 นายสุภชัย   ยิ่งมีมา O22 ผ่าน ## | ###
102 175704 นางสาวสุภาภรณ์   ภุชงควาริน O24 ไม่ผ่าน ##
103 175406 นางสาวสุมนา   สุนทร P01 ผ่าน ## | ###
104 167591 นายสุรพงศ์   เดือนเด่น P05 ไม่ผ่าน ##
105 176051 นายสุรินทร์   ฟุ้งเฟื่อง P12 ผ่าน ## | ###
106 175686 นายสุริยันต์   งามทอง P15 ผ่าน ## | ###
107 176039 นายสุวัฒน์   บรรยงค์ P18 ผ่าน ## | ###
108 175994 นายเสริมศักดิ์   งามวิเศษ P20 ผ่าน ## | ###
109 176105 นางสาวโสภิต   บุญนวล P21 ผ่าน ## | ###
110 74627 นายอดิศร   พิมพ์สาร P23 ไม่ผ่าน ##
111 174983 ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์   กกแก้ว P24 ผ่าน ## | ###
112 170362 นายอนันต์   อ่อนน้อม Q06 ผ่าน ## | ###
113 175423 นายอนุสรณ์   วัฒนเกริก Q09 ไม่ผ่าน ##
114 176204 นายอรรถวุทธิ์   เตรียมทนะ Q17 ผ่าน ## | ###
115 175731 นายอัครพงษ์   สุวรรณเกษี Q18 ผ่าน ## | ###
116 175804 นางสาวอัจฉรา   ดาวช่วย Q19 ผ่าน ## | ###
117 176175 นายอานนท์   อิศรมงคลรักษ์ R04 ผ่าน ## | ###
118 175567 นายอุเทน   แดงมาลี R08 ขาดสอบ ##
119 175789 นายอุเทน   เพชรหนุน R09 ไม่ผ่าน ##
120 175127 นายเอกชัย   วงศ์มาลามาศ R13 ไม่ผ่าน ##
121 169376 นายเอกสิทธิ์   เอี่ยมรอด R16 ผ่าน ## | ###
122 175934 นายเอกอมร   กองกิจ R17 ไม่ผ่าน ##
123 176233 นายเอกอานนท์   ผิวผ่อง R18 ผ่าน ## | ###
124 175408 สิบตรีโอภาส   สองสุข R19 ขาดสอบ ##
สภาวิศวกร

ตรวจสอบใบอนุญาต

เลขที่สมาชิก :

หรือ ใบอนุญาต :

 


ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ - สกุล

ชื่อ :

นามสกุล :


ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร

การอบรมทดสอบความพร้อม

ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับใบอนุญาต

นิติบุคคล

กระดานข่าว

สภาวิศวกร