สภาวิศวกร สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศ - รอบการจัดอบรมและทดสอบความพร้อม


ครั้งที่ : 9 / 2547

วันที่อบรม : 14/10/2547 - 15/10/2547

วันที่ประกาศผลสอบ :

วันที่เริ่มรับใบอนุญาต :

สถานที่อบรมและทดสอบความพร้อม : ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์


วันที่สอบซ่อม :

สถานที่สอบซ่อม :

วันที่ประกาศผลสอบสอบซ่อม :


รายชื่อผู้เข้าอบรมและทดสอบความพร้อม

เลขที่สมาชิก ชื่อ - สกุล ที่นั่งสอบ ผลสอบ
1 160468 นางสาวกริชภรณ์   คูประเสริฐ L11
2 130786 นายกฤติน   สาสนัส I11
3 159452 จ่าสิบตรีกฤษกร   กองรับ B3
4 160591 นายกฤษกร   เขาทอง I2
5 159786 นายกฤษฎา   โรจน์ประสิทธิ์พร B13
6 83067 นายกฤษณ์   เหล่าศิริพงศ์ A1
7 159991 นายกฤษณันท์   เพิ่มสิน C1
8 160776 นางสาวกาญจนา   กาญจนวัฒนา F15
9 159410 นายกำธร   วงศ์เยาวรัตน์ J15
10 160659 นายกิจจา   กุลชอนสถิตย์ F1
11 157511 นายกิตติศักดิ์   คชภักดี L6
12 160007 นายกิตติศักดิ์   รำเพย C2
13 160338 นายเกรียงกมล   ส่งเสริมกิจเจริญ M8
14 158258 นายเกรียงไกร   รุ่งเรืองกุล A16
15 159473 นายเกรียงพล   สุดสน H14
16 150328 นายเกรียงศักดิ์   ถิรมงคลชัย L15
17 158667 นายเกษม   จันทร์มา H11
18 160648 นายเกษมศักดิ์   ยิ้มละม้าย E26
19 160887 นายเกียรติศักดิ์   พรหมสวัสดิ์ G7
20 161097 นายเกียรติสรณ์   นิปัจการนันท์ L3
21 159742 นายโกเมน   สดับพจน์ H16
22 160614 นายไกรวุฒิ   ตันติสุขารมย์ E25
23 160707 นายไกรสร   พวงหอม K14
24 161618 นายคม   ไตรคุ้มพันธุ์ G24
25 160436 นายคมกริช   อุทัยวัฒน์ D24
26 159682 นายจตุพร   ผ่องใส B10
27 160548 นายจเร   สุวรรณรัตน์ E18
28 160319 นายจอมเจตน์   ด้วงสุข M6
29 156749 นายจักรพงศ์   ประสิทธิ์กุลไพศาล I16
30 160866 นายจักรพันธ์   จิตรมณี M11
31 157285 นายจักราวุธ   แผนประดิษฐ์ H5
32 160250 นายจัตุรงค์   ยอดทอง K3
33 159207 นายจารุกิตติ์   แก้วพิชัย A24
34 161096 นายจิติวัฒน์   เชาว์ประมวลกุล L2
35 159945 นางสาวจินตนา   ภูดิทธนภาคย์ B21
36 159827 นายจิรชาติ   แต่พงษ์โสรัถ B16
37 160206 นายจิรยุทธ์   เลิศวิเศษ K2
38 160514 นายจิโรจ   ดีสุวรรณ M26
39 161062 นายจีรพันธ์   เจริญพืช G15
40 158319 นายจุติพร   บุญคุ้ม J5
41 160787 นายจุมพล   บุญถือ F21
42 147227 นางสาวจุฬาลักษณ์   ตั้งมณีรัตนกุล A3
43 157783 นายเจษฎาภรณ์   รัตนภัณฑ์วิไล I23
44 160566 นางสาวชญานิศ   สุวัฑฒน I1
45 159183 นางสาวชนัญชิดา   สุนันทวนิช L24
46 156296 นายชนาเทพ   เผ่าพงษ์ไพบูลย์ A10
47 158951 นายชวลิต   พวงมาลัย L20
48 160784 นายชวลิต   เรืองประโคน F19
49 160254 นายชวลิต   ฤทธิพาจารย์ D1
50 156849 นายชัยณรงค์   โกศลจารุวัตร A12
51 161063 นายชัยณรงค์   บุญเกิด G16
52 160711 นายชัยรัชต์   บุญผาติ K18
53 160715 นายชัยวัฒน์   แทนมาก K21
54 160535 นายชัยวัฒน์   พลอยเกลี้ยง H26
55 159612 นายชาคริต   สิทธิสม B8
56 160878 นายชาตรี   ธราดลธนสาร G6
57 160730 นายชาติพิทักษ์   รัตนคช F10
58 161305 นายชานนท์   พุทธสมัย G20
59 148742 นายชานนท์   ภู่ทอง G26
60 160430 นายชาลิศร์   ยิ้มเจริญ D23
61 160876 นายชิตพล   สีเสือ G4
62 159727 นายชีวัน   กมลอินทร์ J19
63 160393 นายชูเกียรติ   ชูศักดิ์ศรี D17
64 160721 นายเชิดศักดิ์   สังสมานันท์ F8
65 160671 นายไชยภัทร   สมอเขียว F2
66 160497 นายฐาณภูมิ์   นุ่มสันต์ไชย E7
67 160110 นายฐาปนะศักดิ์   มณีสาย C10
68 158495 นายฐิรวุฒิ   เพ็ชร์ภูผา J7
69 160973 นายฑีรยุทธ   สมสุข G9
70 160091 นายณฐกร   บัวทอง C7
71 158110 ว่าที่ร้อยตรีณฐวัฒน์   ไพรฑูรย์ M23
72 160171 นายณฐาภพ   ตรีนาจ M4
73 160778 นายณนัทธ์   พันธุ์รัตนอิสระ F16
74 157594 นายณรงค์ศักดิ์   ล้อมมหาดไทย I20
75 159164 นายณัชพล   อินทร์กลิ่น J12
76 159755 นางสาวณัชศุภค   ช่อวิเชียร H17
77 160597 นายณัฏฐพล   ธรรมาลัย E22
78 160298 นางสาวณัฐชา   พึ่งธรรม D6
79 154117 นายณัฐพงษ์   ศรีบุญพิมพ์สวย A6
80 158330 นายณัฐพร   กาญจน์วัฒกุล A17
81 160538 นายณัฐพล   มากเทพพงษ์ E13
82 160706 นายณัฐวัฒน์   ประสงค์สิ่งดี K13
83 160875 นายณัฐวุฒิ   เที่ยงตรง G3
84 160035 นายณัฐวุฒิ   วันเด่น C5
85 160592 นายณัฐวุฒิ   วิศวจินดา I3
86 160213 นายณัฐวุฒิ   สวนดี C25
87 159459 นายณัฐวุฒิ   สุทธิคีรี B4
88 160709 นายดำรงค์ศักดิ์   กาดีวงค์ K16
89 154869 นายแดน   อากาศ A7
90 160452 นายตนิต   สีนวน E3
91 159962 นายตระกูลพันธ์   พ่วงพี B23
92 160604 นายตรีจักษณ์   ทองคง E24
93 161104 นายตุลย์   มิเดหวัน M15
94 160126 นายทนง   จงจอหอ C14
95 159789 นายทนงศักดิ์   ธรรมสอน M2
96 159661 นายทนาการ   อรรจนางกูร J17
97 160886 นายทวีศักดิ์   ตระการวิจิตร I9
98 160663 นายทวีศักดิ์   พานาสันต์ K12
99 160141 นายทินกร   เกิดสุวรรณ C16
100 160143 นายเทพวุฒิ   ชินธรรมรักษ์ J26
101 155014 นายธงไชย   เดิมดา H4
102 159658 นายธนกร   เทวาพิทักษ์ M1
103 160193 นายธนธร   เงินชูกลิ่น C21
104 160323 นายธนศักดิ์   แทนโชติ K6
105 161637 นายธนาธาร   ยอดเครือวัลย์ G25
106 157692 นายธนารักษ์   นาคพิเชียร A14
107 160732 นายธนาสัย   ซิ่งเถียรตระกูล F11
108 160263 นายธเนศ   ทองสร้าง D2
109 161035 นายธเนศ   ศิลปศร G13
110 160015 นายธวัช   แก้วเรือน C3
111 160408 นายธวัช   ยิ้มพิน D21
112 158052 นายธวัชชัย   เกษตรเวทิน H7
113 157683 นายธวัชชัย   บุญชูศรี I21
114 160321 นายธวัชชัย   ศักดิรัตน์ D11
115 160001 นางธัญลักษณ์   ปานมุข J23
116 159811 นายธัญวัฒน์   มาศมาลัย B15
117 158952 นายธีรพล   สำราญเริงจิตร L21
118 160681 นายธีรวัฒน์   ชุมแก้ว F3
119 161616 นายเธียรพงศ์   พิมพ์ลัดดา G23
120 160412 นายนที   ทองธีรภาพ H19
121 160127 นายนพดล   โคตรุโร C15
122 160581 นายนพดล   ปามูล E20
123 160541 นายนราวิชญ์   แจ่มจำรัส E16
124 160539 นายนันทวัฒน์   อมตะไกรวงศ์ E14
125 161395 นายนาท   คูหล้า M16
126 160644 นายนิธิ   เสาหงษ์ M18
127 160198 นายนิพล   ผลส่ง C23
128 161468 นายนิรัญ   จานแก้ว G21
129 140752 นายนิรัตน์   คมขำ I12
130 159990 นายนิรันดร์   แก้วน้อย B26
131 147990 นายนิรุตต์   วงค์ชมภู A4
132 159949 นายนิรุสดี   ดือราแม็ง B22
133 160507 นายนิวัฒน์   ผาสุข E10
134 159989 นายเนติ   วงษ์สมาน B25
135 157718 นายบรรหาร   คมกฤส L16
136 160476 นายบัณฑิต   ขันธวิธิ H22
137 159471 ว่าที่ร้อยตรีบุญชอบ   พลเยี่ยม B5
138 159219 นายบุญมี   คติฉันท์สันติ H12
139 160451 นายบุญสงค์   ชูช่วย E2
140 160291 นายปกิต   ศิริวงค์ D5
141 160333 นายปฏิวัติ   ชำนาญเวชกิจ D15
142 160194 นายปฏิวัติ   เปาประดิษฐ์ C22
143 160063 นางสาวปณิธาดา   ภูชนะศรี C6
144 160517 นางสาวปทุม   สาทิพจันทร์ E11
145 160251 นายปรเมศวร์   ศรีชัยเชิด M5
146 159809 นายประจักษ์   ตั้งตระกาลกูล B14
147 160045 นายประเชิญชัย   เจริญครบุรี J24
148 160615 นายประดิษฐ์   แก้วอาจ K11
149 160492 นายประยุกต์   พึ่งเพ็ง H24
150 159362 นายประวิทย์   บุญสุวรรณ์ J14
151 159199 นายประเวศน์   แก้วยอดหล้า J13
152 135852 นายประสพ   เพชรนพสกุล N2
153 160694 นายปรัชญา   ศรีแจ่ม F6
154 158198 นายปรามน   ใจปัน H8
155 160861 นายปริญญา   เรืองสินธุ์ I8
156 157274 นายปรีดา   รัศมี A13
157 160424 นายปัญจพล   อารยสมโพธิ์ D22
158 160603 นายปิติ   ศิริศรีโร E23
159 159143 นายปิยวุฒิ   แก้วดวง L9
160 160154 นายปิยะ   ปวนปันมา C18
161 152926 นายปิยะพงศ์   ธนสุกาญจน์ H3
162 158318 นายปิยะพันธ์   พรกิตติธีรกุล J4
163 160779 นายปิยะวัฒน์   คล้ายเลี่ยน F17
164 156613 นายปิยะศักดิ์   พ่วงคง A11
165 160996 นายเปรม   ลิขิตชัยกุล G10
166 160692 นายพงศกร   โตพัฒนกุล F5
167 156561 นายพงศกร   หาญกล้า I15
168 160118 นายพงศ์ไทย   เกื้อมี C11
169 160540 นายพงศ์พิวัชร์   ไชยอามิตร E15
170 159157 นายพยนต์   ภูมิแสง L23
171 160287 นายพรชัย   ด่านผดุงทรัพย์ D4
172 160485 นางสาวพัชราพร   โภคากร E4
173 158424 นางพัฒน์นรี   ซาบาห์ A18
174 158122 นางสาวพัทราวดี   สุภะนามัย A15
175 89364 นายพันพล   ไมตรี M19
176 160702 นายพิชากร   ศรีจันทร์ทอง F7
177 160786 นายพิชิต   ขอมเกาะ F20
178 159686 นายพิเชฐ   โรจนสันติวงศ์ B11
179 160226 นายพิพัฒน์   ชื่นตา C26
180 153584 นายพิพัฒน์   อินทร์มณี I14
181 149840 นางสาวพิมพ์พร   ทองภูสวรรค์ H1
182 160406 นายพีรเดช   ศรีดี D20
183 160665 นายพีรพงษ์   โพทุมทา I6
184 157586 นายพีระ   โรหิตะบุตร I19
185 158327 นายพีระ   สวัสดิการ L8
186 160853 นายพีระพงษ์   วงศ์สถาน F26
187 160334 นายพีระศักดิ์   พฤกษชัยกุล M7
188 160449 นายเพชร   แพทย์กิจ D26
189 125329 นายไพบูลย์   ศรีคำม้วน N1
190 161103 นางสาวภัคสุภา   เล็กบำรุง M14
191 160728 นายภาวัต   เกื้อกูลสถาพร F9
192 158206 นายภาสุระ   อังกุลานนท์ L18
193 158699 นายภูชิต   โพนทัน A20
194 160156 นายมนตรี   ถนิมกาญจน์ C19
195 160392 นายมรรครินทร์   จันโทภาส D16
196 159411 ว่าที่ร้อยตรีมานิตย์   สีแป้น J16
197 149936 นายเมธาวี   เหลี่ยมดี A5
198 158513 นายยิ่งทวี   อาจหาญศิริพงศ์ H10
199 160478 นายยุทธนา   อาษาดี H23
200 159272 นายรวิสุต   ทรัพย์สมบูรณ์ A25
201 160712 นายรัชศาสตร์   ฉิมทิน K19
202 155934 นายรัฐเขต   พั้วช่วย A8
203 161036 ว่าที่ร้อยเอกรัฐวุฒิ   รสชื่น M12
204 161054 นายราชรัฐ   แสงรุ่งเรือง G14
205 160850 นางสาววจีรา   บุญเกียรติ F25
206 160379 นายวชิระ   จันทรศรี M9
207 157738 นายวรชาติ   พัฒนวิบูลย์ I22
208 159868 นายวรเชษฐ์   มงคลกาวิล B18
209 160809 นายวรพจน์   สีสิมมา F23
210 160398 นายวรรณพงษ์   พรรณเกตุ D18
211 159950 นายวรรธนพันธุ์   เนตรสว่าง J22
212 157147 นายวรวิทย์   เตรคุพ L5
213 160445 นายวรวุฒิ   กุศลมโนมัย K10
214 160328 นายวราวุฒิ   ใต้ฟ้าพูล D12
215 160427 นายวรุตม์   เมฆมาสิน H20
216 160411 นายวลัญช์   ฤทัยประเสริฐศรี H18
217 161396 นายวศิน   ภูวสรกุล M17
218 159862 นางสาววศินี   เรือนวงศ์ J21
219 160746 นายวสันต์   กอบการดี F13
220 161109 นายวสันต์   ต่ายเกลี้ยง G18
221 159711 นายวสันต์   อาสาเสนีย์ J18
222 158355 นายวัชร   สลางสิงห์ H9
223 146915 นายวัชรพล   หนูมี A2
224 159605 นายวัชรากรณ์   อุดรไสว B6
225 160201 นายวัฒนา   คำทา K1
226 157952 นายวันชัย   พิรอดรัตน์ I26
227 160576 นางสาววัลย์ระวี   นวกวงษ์ E19
228 160840 นายวาทิตย์   ผิวอ่อน K25
229 158045 นางสาววาสนา   บุญถาวร L7
230 161118 นางสาววิชยา   เพ็ชร์ทองคำ L4
231 160808 นายวิชาพล   วงศ์อกนิษฐ์ K24
232 160713 นายวิทยา   พลีบัตร K20
233 160547 นายวินัย   วงษ์ภมร E17
234 160858 นายวิริยะ   ยิ้มสมบุญ G1
235 160123 นายวิริยะ   สกุลทองดี C12
236 160332 นายวิศาล   จารุวุฒิพงค์ D14
237 159657 นายวีรพงศ์   สนธิสุทธิ์ L26
238 158421 นายวีรศักดิ์   ตะเคียนราม J6
239 150088 นายวีระพงษ์   วิฑูรชาตรี H2
240 160330 นายวีระพันธ์   ทองประดับ D13
241 160314 นายวีระศักดิ์   นิ่มทรงประเสริฐ D10
242 159656 นายวีระศักดิ์   หนูสุวรรณ L25
243 159855 นายเวนิส   ตันเจริญ L10
244 159221 นายศตวรรษ   วิชัยเสรีสิทธิ M25
245 160518 นายศรัณยพงศ์   ตรงสถิตย์ E12
246 160838 นางสาวศรันยา   ชมสุวรรณ L13
247 160369 นายศรายุทธ   ทวีธนพงศ์ K7
248 159988 นายศักดิ์ชัย   แก้วดา B24
249 159419 นายศักดิ์สิทธิ์   คำมุกชิก H13
250 160153 นายศิระ   นิลพรัตน์ C17
251 160202 นายศุภกิจ   กาญจนะโกมล C24
252 143534 นายศุภชัย   ทองคำ M21
253 161033 นายศุภชัย   สัจจะสุริยกุล G11
254 160710 นายศุภชัย   สัมฤทธิ์วงศ์ K17
255 158977 นายสกลเกียรติ   กวีพิชชาพัชร A22
256 160969 นายสงกรานต์   ดำรงวาจาสัตย์ I10
257 158496 นายสนธยา   มุกดาม่วง J8
258 160708 นายสนิท   บุญชื่น K15
259 160372 นายสมเกียรติ   หินเงิน K8
260 159056 นายสมคิด   พึ่งประเสริฐพานิช L22
261 160594 นายสมพงษ์   อรุณขจรศักดิ์ I4
262 159291 นายสมพล   รินชุมภู A26
263 159670 นายสมภพ   รินชุมภู B9
264 157166 นายสมศักดิ์   กองรักษเวช I17
265 160873 นายสมาน   สิงห์คง G2
266 159606 นายสรัลธร   พงษ์พิทักษ์ B7
267 160052 นายสวัสดี   ภูชงค์ J25
268 158802 นายสหพล   สุธรรม J10
269 157756 นายสังเวียน   ทองอินทร์ L17
270 160494 นายสัตยา   ยิ้มประเสริฐ H25
271 160313 นายสันติ   รุ่งวิทยนันท์ D9
272 160275 นายสามารถ   ปิ่นแก้ว K4
273 160108 นายสิงหา   ศรีนวลฟูต๊ะ C9
274 160450 นายสิทธิกร   เชื้อเขา E1
275 157953 นายสิรภพ   นภระวี H6
276 160830 นายสุชาติ   ขวัญสุขศรี F24
277 160498 นายสุชาติ   พรมประชา E8
278 160974 นายสุชิน   วุฒิวัย L1
279 160320 นายสุทัศน์   อู่ทอง K5
280 156270 นายสุธนัย   ครุพานิช A9
281 158846 นางสาวสุธิดา   สุวรรณ A21
282 160968 นายสุธี   ซื่อภักดี K26
283 160593 นางสาวสุนิสสา   ทองศรี E21
284 161100 นายสุบรรพต   อภิรมย์สุขสันต์ G17
285 159140 นายสุพจน์   โตดี M24
286 160650 นายสุพรรณ   กิจพฤกษ์ I5
287 159784 นางสาวสุพรรณี   ทองดำ J20
288 157584 นายสุพัฒน์   กิตยวัฒน์ I18
289 159873 นายสุภกฤษฎิ์   โฆษิตสกุล B19
290 160877 นายสุรเดช   ศิลปวิจิตรการ G5
291 158024 นายสุรศักดิ์   วิจินธนสาร J1
292 159451 นายสุวัจน์   หนูเซ่ง B2
293 159944 นางสาวสุวิดา   พองพรหม B20
294 158432 นายสุวิทย์   จันทร์หอม A19
295 159917 นายเสกสันต์   กวกขุนทด M3
296 160306 นายโสพัส   ปานพรหม D8
297 161034 นายโสภณ   รัตนเจริญพรกุล G12
298 158797 นายอดิเรก   บำรุงศิลป์ J9
299 160716 นายอดิสรณ์   สุขตาล K22
300 159706 นายอดุล   ทองดี B12
301 160437 นายอนุรักษ์   ไปรฮูยัน D25
302 159860 นายอนุรักษ์   ศรีคง B17
303 160717 นายอนุวัฒน์   ปัทมศรีรัตนา K23
304 158268 นายอภิชาติ   ทับน้อย J2
305 160504 นายอภิรมย์   ศรีบุรี E9
306 160032 นายอภิรักษ์   โกเฮง C4
307 161510 นายอรรณพ   ธุระทำ G22
308 160172 นายอรรถสิทธิ์   คำหล้า C20
309 160495 นายอัครเดช   จันเอม E5
310 160410 นางสาวอัจจนา   จั่นเจ๊ก M10
311 159375 นางสาวอัชรี   บัวทอง B1
312 158748 นางสาวอัญชิรี   จริยธาราสิทธิ์ L19
313 159095 นายอัตพร   ยาดี J11
314 160773 นายอัมพล   คงประมัญ F14
315 158303 นายอัศวิน   บริพันธ์ J3
316 160735 นายอาทิตย์   จันทะนะ F12
317 160771 นายอาทิตย์   จุนถาวร L12
318 160496 นายอาทิตย์   นลินทัศไนย E6
319 157794 นางสาวอาภากร   พันธุวัชรพล I24
320 161164 นายอำพล   โกวพัฒนกิจ G19
321 160691 นายอิทธิกร   ว่องไวไพโรจน์ F4
322 160106 นายอิทธินนท์   ทองเพ็ชร C8
323 160273 นายอิสวาดี   บินนิมะ D3
324 160797 นายอุ้ย   สุข F22
325 160781 นายเอก   ปิยะมัยคงเดช F18
326 160403 นายเอกชัย   ภู่ระหงษ์ D19
327 149824 นายเอกชัย   ลี้ไพโรจน์กุล L14
328 160894 นายเอกพงศ์   เที่ยวแสวง G8
329 161053 นายเอกพจน์   ภู่วิบูลย์พาณิชย์ M13
330 157798 นายเอกรินทร์   ปันดี I25
331 160678 นายเอกอุดม   จรรยาบัญชาชัย I7
332 160431 นายเอนก   นิลสุ H21
333 160125 นายโอน   เทียนทอง C13
สภาวิศวกร

ตรวจสอบใบอนุญาต

เลขที่สมาชิก :

หรือ ใบอนุญาต :

 


ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ - สกุล

ชื่อ :

นามสกุล :


ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร

การอบรมทดสอบความพร้อม

ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับใบอนุญาต

นิติบุคคล

กระดานข่าว

สภาวิศวกร