สภาวิศวกร สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศ - รอบการจัดอบรมและทดสอบความพร้อม


ครั้งที่ : 9 / 2547

วันที่อบรม : 14/10/2547 - 15/10/2547

วันที่ประกาศผลสอบ :

วันที่เริ่มรับใบอนุญาต :

สถานที่อบรมและทดสอบความพร้อม : ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์


วันที่สอบซ่อม :

สถานที่สอบซ่อม :

วันที่ประกาศผลสอบสอบซ่อม :


รายชื่อผู้เข้าอบรมและทดสอบความพร้อม

เลขที่สมาชิก ชื่อ - สกุล ที่นั่งสอบ ผลสอบ
1 160468 นางสาวกริชภรณ์   คูประเสริฐ L11
2 130786 นายกฤติน   สาสนัส I11
3 160591 นายกฤษกร   เขาทอง I2
4 159786 นายกฤษฎา   โรจน์ประสิทธิ์พร B13
5 83067 นายกฤษณ์   เหล่าศิริพงศ์ A1
6 159991 นายกฤษณันท์   เพิ่มสิน C1
7 160776 นางสาวกาญจนา   กาญจนวัฒนา F15
8 159410 นายกำธร   วงศ์เยาวรัตน์ J15
9 160659 นายกิจจา   กุลชอนสถิตย์ F1
10 157511 นายกิตติศักดิ์   คชภักดี L6
11 160007 นายกิตติศักดิ์   รำเพย C2
12 160338 นายเกรียงกมล   ส่งเสริมกิจเจริญ M8
13 158258 นายเกรียงไกร   รุ่งเรืองกุล A16
14 159473 นายเกรียงพล   สุดสน H14
15 150328 นายเกรียงศักดิ์   ถิรมงคลชัย L15
16 158667 นายเกษม   จันทร์มา H11
17 160648 นายเกษมศักดิ์   ยิ้มละม้าย E26
18 160887 นายเกียรติศักดิ์   พรหมสวัสดิ์ G7
19 161097 นายเกียรติสรณ์   นิปัจการนันท์ L3
20 159742 นายโกเมน   สดับพจน์ H16
21 160614 นายไกรวุฒิ   ตันติสุขารมย์ E25
22 160707 นายไกรสร   พวงหอม K14
23 161618 นายคม   ไตรคุ้มพันธุ์ G24
24 160436 นายคมกริช   อุทัยวัฒน์ D24
25 159682 นายจตุพร   ผ่องใส B10
26 160548 นายจเร   สุวรรณรัตน์ E18
27 160319 นายจอมเจตน์   ด้วงสุข M6
28 156749 นายจักรพงศ์   ประสิทธิ์กุลไพศาล I16
29 160866 นายจักรพันธ์   จิตรมณี M11
30 157285 นายจักราวุธ   แผนประดิษฐ์ H5
31 160250 นายจัตุรงค์   ยอดทอง K3
32 159207 นายจารุกิตติ์   แก้วพิชัย A24
33 161096 นายจิติวัฒน์   เชาว์ประมวลกุล L2
34 159945 นางสาวจินตนา   วรภัณฑ์พิศิษฎ์ B21
35 159827 นายจิรชาติ   แต่พงษ์โสรัถ B16
36 160206 นายจิรยุทธ์   เลิศวิเศษ K2
37 160514 นายจิโรจ   ดีสุวรรณ M26
38 161062 นายจีรพันธ์   เจริญพืช G15
39 158319 นายจุติพร   บุญคุ้ม J5
40 160787 นายจุมพล   บุญถือ F21
41 147227 นางสาวจุฬาลักษณ์   ตั้งมณีรัตนกุล A3
42 157783 นายเจษฎาภรณ์   รัตนภัณฑ์วิไล I23
43 160566 นางสาวชญานิศ   สุวัฑฒน I1
44 156296 นายชนาเทพ   เผ่าพงษ์ไพบูลย์ A10
45 158951 นายชวลิต   พวงมาลัย L20
46 160784 นายชวลิต   เรืองประโคน F19
47 160254 นายชวลิต   ฤทธิพาจารย์ D1
48 156849 นายชัยณรงค์   โกศลจารุวัตร A12
49 161063 นายชัยณรงค์   บุญเกิด G16
50 160711 นายชัยรัชต์   บุญผาติ K18
51 160715 นายชัยวัฒน์   แทนมาก K21
52 160535 นายชัยวัฒน์   พลอยเกลี้ยง H26
53 159612 นายชาคริต   สิทธิสม B8
54 160878 นายชาตรี   ธราดลธนสาร G6
55 160730 นายชาติพิทักษ์   รัตนคช F10
56 161305 นายชานนท์   พุทธสมัย G20
57 148742 นายชานนท์   ภู่ทอง G26
58 160430 นายชาลิศร์   ยิ้มเจริญ D23
59 160876 นายชิตพล   สีเสือ G4
60 159727 นายชีวัน   กมลอินทร์ J19
61 160393 นายชูเกียรติ   ชูศักดิ์ศรี D17
62 160721 นายเชิดศักดิ์   สังสมานันท์ F8
63 160671 นายไชยภัทร   สมอเขียว F2
64 160110 นายฐาปนะศักดิ์   มณีสาย C10
65 158495 นายฐิรวุฒิ   เพ็ชร์ภูผา J7
66 160973 นายฑีรยุทธ   สมสุข G9
67 160091 นายณฐกร   บัวทอง C7
68 158110 ว่าที่ร้อยตรีณฐวัฒน์   ไพรฑูรย์ M23
69 160171 นายณฐาภพ   ตรีนาจ M4
70 160778 นายณนัทธ์   พันธุ์รัตนอิสระ F16
71 157594 นายณรงค์ศักดิ์   ล้อมมหาดไทย I20
72 159164 นายณัชพล   อินทร์กลิ่น J12
73 159755 นางสาวณัชศุภค   ช่อวิเชียร H17
74 160597 นายณัฏฐพล   ธรรมาลัย E22
75 160298 นางสาวณัฐชา   พึ่งธรรม D6
76 154117 นายณัฐพงษ์   ศรีบุญพิมพ์สวย A6
77 158330 นายณัฐพร   กาญจน์วัฒกุล A17
78 160538 นายณัฐพล   มากเทพพงษ์ E13
79 160875 นายณัฐวุฒิ   เที่ยงตรง G3
80 160035 นายณัฐวุฒิ   วันเด่น C5
81 160592 นายณัฐวุฒิ   วิศวจินดา I3
82 160213 นายณัฐวุฒิ   สวนดี C25
83 159459 นายณัฐวุฒิ   สุทธิคีรี B4
84 160709 นายดำรงค์ศักดิ์   กาดีวงค์ K16
85 154869 นายแดน   อากาศ A7
86 160452 นายตนิต   สีนวน E3
87 159962 นายตระกูลพันธ์   พ่วงพี B23
88 160604 นายตรีจักษณ์   ทองคง E24
89 161104 นายตุลย์   มิเดหวัน M15
90 160126 นายทนง   จงจอหอ C14
91 159789 นายทนงศักดิ์   ธรรมสอน M2
92 159661 นายทนาการ   อรรจนางกูร J17
93 160886 นายทวีศักดิ์   ตระการวิจิตร I9
94 160663 นายทวีศักดิ์   พานาสันต์ K12
95 160141 นายทินกร   เกิดสุวรรณ C16
96 160143 นายเทพวุฒิ   ชินธรรมรักษ์ J26
97 155014 นายธงไชย   เดิมดา H4
98 159658 นายธนกร   เทวาพิทักษ์ M1
99 160193 นายธนธร   เงินชูกลิ่น C21
100 160323 นายธนศักดิ์   แทนโชติ K6
101 161637 นายธนาธาร   ยอดเครือวัลย์ G25
102 157692 นายธนารักษ์   นาคพิเชียร A14
103 160732 นายธนาสัย   ซิ่งเถียรตระกูล F11
104 160263 นายธเนศ   ทองสร้าง D2
105 161035 นายธเนศ   ศิลปศร G13
106 160015 นายธวัช   แก้วเรือน C3
107 160408 นายธวัช   ยิ้มพิน D21
108 158052 นายธวัชชัย   เกษตรเวทิน H7
109 157683 นายธวัชชัย   บุญชูศรี I21
110 160321 นายธวัชชัย   ศักดิรัตน์ D11
111 160001 นางสาวธัญลักษณ์   เขมา J23
112 159811 นายธัญวัฒน์   มาศมาลัย B15
113 158952 นายธีรพล   สำราญเริงจิตร L21
114 160681 นายธีรวัฒน์   ชุมแก้ว F3
115 161616 นายเธียรพงศ์   พิมพ์ลัดดา G23
116 160706 นายนคร   ประสงค์สิ่งดี K13
117 160412 นายนที   ทองธีรภาพ H19
118 160127 นายนพดล   โคตรุโร C15
119 160581 นายนพดล   ปามูล E20
120 160541 นายนราวิชญ์   แจ่มจำรัส E16
121 160539 นายนันทวัฒน์   อมตะไกรวงศ์ E14
122 161395 นายนาท   คูหล้า M16
123 160644 นายนิธิ   เสาหงษ์ M18
124 160198 นายนิพล   ผลส่ง C23
125 161468 นายนิรัญ   จานแก้ว G21
126 140752 นายนิรัตน์   คมขำ I12
127 159990 นายนิรันดร์   แก้วน้อย B26
128 147990 นายนิรุตต์   วงค์ชมภู A4
129 159949 นายนิรุสดี   ดือราแม็ง B22
130 160507 นายนิวัฒน์   ผาสุข E10
131 159989 นายเนติ   วงษ์สมาน B25
132 159452 นายบรรเลง   กองรับ B3
133 157718 นายบรรหาร   คมกฤส L16
134 160476 นายบัณฑิต   ขันธวิธิ H22
135 159471 ว่าที่ร้อยตรีบุญชอบ   พลเยี่ยม B5
136 159219 นายบุญมี   คติฉันท์สันติ H12
137 160451 นายบุญสงค์   ชูช่วย E2
138 160291 นายปกิต   ศิริวงค์ D5
139 160333 นายปฏิวัติ   ชำนาญเวชกิจ D15
140 160194 นายปฏิวัติ   เปาประดิษฐ์ C22
141 160063 นางสาวปณิธาดา   ภูชนะศรี C6
142 160517 นางสาวปทุม   สาทิพจันทร์ E11
143 160251 นายปรเมศวร์   ศรีชัยเชิด M5
144 159809 นายประจักษ์   ตั้งตระกาลกูล B14
145 160045 นายประเชิญชัย   เจริญครบุรี J24
146 160615 นายประดิษฐ์   แก้วอาจ K11
147 160492 นายประยุกต์   พึ่งเพ็ง H24
148 159362 นายประวิทย์   บุญสุวรรณ์ J14
149 159199 นายประเวศน์   แก้วยอดหล้า J13
150 135852 นายประสพ   เพชรนพสกุล N2
151 160694 นายปรัชญา   ศรีแจ่ม F6
152 158198 นายปรามน   ใจปัน H8
153 160861 นายปริญญา   เรืองสินธุ์ I8
154 157274 นายปรีดา   รัศมี A13
155 160424 นายปัญจพล   อารยสมโพธิ์ D22
156 160603 นายปิติ   ศิริศรีโร E23
157 159183 นางสาวปิยพรรณ   สุนันทวนิช L24
158 159143 นายปิยวุฒิ   แก้วดวง L9
159 160154 นายปิยะ   ปวนปันมา C18
160 152926 นายปิยะพงศ์   ธนสุกาญจน์ H3
161 158318 นายปิยะพันธ์   พรกิตติธีรกุล J4
162 160779 นายปิยะวัฒน์   คล้ายเลี่ยน F17
163 156613 นายปิยะศักดิ์   พ่วงคง A11
164 160996 นายเปรม   ลิขิตชัยกุล G10
165 160692 นายพงศกร   โตพัฒนกุล F5
166 156561 นายพงศกร   หาญกล้า I15
167 160118 นายพงศ์ไทย   เกื้อมี C11
168 159157 นายพยนต์   ภูมิแสง L23
169 160287 นายพรชัย   ด่านผดุงทรัพย์ D4
170 160485 นางสาวพัชราพร   โภคากร E4
171 158424 นางสาวพัฒน์นรี   ศิริมงคลวัฒน A18
172 158122 นางสาวพัทราวดี   สุภะนามัย A15
173 89364 นายพันพล   ไมตรี M19
174 160702 นายพิชากร   ศรีจันทร์ทอง F7
175 160786 นายพิชิต   ขอมเกาะ F20
176 159686 นายพิเชฐ   โรจนสันติวงศ์ B11
177 160226 นายพิพัฒน์   ชื่นตา C26
178 153584 นายพิพัฒน์   อินทร์มณี I14
179 149840 นางสาวพิมพ์พร   เผ่าเดชะกุล H1
180 160406 นายพีรเดช   ศรีดี D20
181 160665 นายพีรพงษ์   โพทุมทา I6
182 157586 นายพีระ   โรหิตะบุตร I19
183 158327 นายพีระ   สวัสดิการ L8
184 160853 นายพีระพงษ์   วงศ์สถาน F26
185 160334 นายพีระศักดิ์   พฤกษชัยกุล M7
186 160449 นายเพชร   แพทย์กิจ D26
187 125329 นายไพบูลย์   ศรีคำม้วน N1
188 161103 นางสาวภัคสุภา   เล็กบำรุง M14
189 158206 นายภาสุระ   อังกุลานนท์ L18
190 158699 นายภูชิต   โพนทัน A20
191 160156 นายมนตรี   ถนิมกาญจน์ C19
192 160392 นายมรรครินทร์   จันโทภาส D16
193 159411 ว่าที่ร้อยตรีมานิตย์   สีแป้น J16
194 149936 นายเมธาวี   เหลี่ยมดี A5
195 158513 นายยิ่งทวี   อาจหาญศิริพงศ์ H10
196 160478 นายยุทธนา   อาษาดี H23
197 159272 นายรวิสุต   ทรัพย์สมบูรณ์ A25
198 160712 นายรัชศาสตร์   ฉิมทิน K19
199 155934 นายรัฐเขต   พั้วช่วย A8
200 161036 ว่าที่ร้อยโทรัฐวุฒิ   รสชื่น M12
201 161054 นายราชรัฐ   แสงรุ่งเรือง G14
202 160850 นางสาววจีรา   บุญเกียรติ F25
203 160379 นายวชิระ   จันทรศรี M9
204 157738 นายวรชาติ   พัฒนวิบูลย์ I22
205 159868 นายวรเชษฐ์   มงคลกาวิล B18
206 160540 นายวรพงษ์   ศิริกุล E15
207 160809 นายวรพจน์   สีสิมมา F23
208 160398 นายวรรณพงษ์   พรรณเกตุ D18
209 159950 นายวรรธนพันธุ์   เนตรสว่าง J22
210 157147 นายวรวิทย์   เตรคุพ L5
211 160445 นายวรวุฒิ   กุศลมโนมัย K10
212 160328 นายวราวุฒิ   ใต้ฟ้าพูล D12
213 160427 นายวรุตม์   เมฆมาสิน H20
214 160411 นายวลัญช์   ฤทัยประเสริฐศรี H18
215 161396 นายวศิน   ภูวสรกุล M17
216 159862 นางสาววศินี   เรือนวงศ์ J21
217 160746 นายวสันต์   กอบการดี F13
218 161109 นายวสันต์   ต่ายเกลี้ยง G18
219 159711 นายวสันต์   อาสาเสนีย์ J18
220 158355 นายวัชร   สลางสิงห์ H9
221 146915 นายวัชรพล   หนูมี A2
222 159605 นายวัชรากรณ์   อุดรไสว B6
223 160201 นายวัฒนา   คำทา K1
224 157952 นายวันชัย   พิรอดรัตน์ I26
225 160576 นางสาววัลย์ระวี   นวกวงษ์ E19
226 160840 นายวาทิตย์   ผิวอ่อน K25
227 158045 นางสาววาสนา   บุญถาวร L7
228 161118 นางสาววิชยา   เพ็ชร์ทองคำ L4
229 160808 นายวิชาพล   วงศ์อกนิษฐ์ K24
230 160713 นายวิทยา   พลีบัตร K20
231 160547 นายวินัย   วงษ์ภมร E17
232 160858 นายวิริยะ   ยิ้มสมบุญ G1
233 160123 นายวิริยะ   สกุลทองดี C12
234 160332 นายวิศาล   จารุวุฒิพงค์ D14
235 159657 นายวีรพงศ์   สนธิสุทธิ์ L26
236 158421 นายวีรศักดิ์   ตะเคียนราม J6
237 150088 นายวีระพงษ์   วิฑูรชาตรี H2
238 160330 นายวีระพันธ์   ทองประดับ D13
239 160314 นายวีระศักดิ์   นิ่มทรงประเสริฐ D10
240 159656 นายวีระศักดิ์   หนูสุวรรณ L25
241 159855 นายเวนิส   ตันเจริญ L10
242 159221 นายศตวรรษ   วิชัยเสรีสิทธิ M25
243 160518 นายศรัณยพงศ์   ตรงสถิตย์ E12
244 160838 นางสาวศรันยา   ชมสุวรรณ L13
245 160369 นายศรายุทธ   ทวีธนพงศ์ K7
246 159988 นายศักดิ์ชัย   แก้วดา B24
247 159419 นายศักดิ์สิทธิ์   คำมุกชิก H13
248 160153 นายศิระ   นิลพรัตน์ C17
249 160202 นายศุภกิจ   กาญจนะโกมล C24
250 143534 นายศุภชัย   ทองคำ M21
251 161033 นายศุภชัย   สัจจะสุริยกุล G11
252 160710 นายศุภชัย   สัมฤทธิ์วงศ์ K17
253 158977 นายสกลเกียรติ   กวีพิชชาพัชร A22
254 160969 นายสงกรานต์   ดำรงวาจาสัตย์ I10
255 158496 นายสนธยา   มุกดาม่วง J8
256 160708 นายสนิท   บุญชื่น K15
257 160372 นายสมเกียรติ   หินเงิน K8
258 159056 นายสมคิด   พึ่งประเสริฐพานิช L22
259 160728 นายสมเจษฎ์   เกื้อกูลสถาพร F9
260 160594 นายสมพงษ์   อรุณขจรศักดิ์ I4
261 159291 นายสมพล   รินชุมภู A26
262 159670 นายสมภพ   รินชุมภู B9
263 157166 นายสมศักดิ์   กองรักษเวช I17
264 160873 นายสมาน   สิงห์คง G2
265 159606 นายสรัลธร   พงษ์พิทักษ์ B7
266 160052 นายสวัสดี   ภูชงค์ J25
267 158802 นายสหพล   สุธรรม J10
268 157756 นายสังเวียน   ทองอินทร์ L17
269 160494 นายสัตยา   ยิ้มประเสริฐ H25
270 160313 นายสันติ   รุ่งวิทยนันท์ D9
271 160275 นายสามารถ   ปิ่นแก้ว K4
272 160108 นายสิงหา   ศรีนวลฟูต๊ะ C9
273 160450 นายสิทธิกร   เชื้อเขา E1
274 157953 นายสิรภพ   นภระวี H6
275 160830 นายสุชาติ   ขวัญสุขศรี F24
276 160498 นายสุชาติ   พรมประชา E8
277 160974 นายสุชิน   วุฒิวัย L1
278 160320 นายสุทัศน์   อู่ทอง K5
279 156270 นายสุธนัย   ครุพานิช A9
280 158846 นางสาวสุธิดา   สุวรรณ A21
281 160968 นายสุธี   ซื่อภักดี K26
282 160593 นางสาวสุนิสสา   ทองศรี E21
283 161100 นายสุบรรพต   อภิรมย์สุขสันต์ G17
284 159140 นายสุพจน์   โตดี M24
285 160650 นายสุพรรณ   กิจพฤกษ์ I5
286 159784 นางสาวสุพรรณี   ทองดำ J20
287 157584 นายสุพัฒน์   กิตยวัฒน์ I18
288 159873 นายสุภกฤษฎิ์   โฆษิตสกุล B19
289 160877 นายสุรเดช   ศิลปวิจิตรการ G5
290 158024 นายสุรศักดิ์   วิจินธนสาร J1
291 159451 นายสุวัจน์   หนูเซ่ง B2
292 159944 นางสาวสุวิดา   พองพรหม B20
293 158432 นายสุวิทย์   จันทร์หอม A19
294 159917 นายเสกสันต์   กวกขุนทด M3
295 160306 นายโสพัส   ปานพรหม D8
296 161034 นายโสภณ   รัตนเจริญพรกุล G12
297 158797 นายอดิเรก   บำรุงศิลป์ J9
298 160716 นายอดิสรณ์   สุขตาล K22
299 159706 นายอดุล   ทองดี B12
300 160497 นายอนันทเดช   นุ่มโม E7
301 160437 นายอนุรักษ์   ไปรฮูยัน D25
302 159860 นายอนุรักษ์   ศรีคง B17
303 160717 นายอนุวัฒน์   ปัทมศรีรัตนา K23
304 160691 นายอภิชัย   ว่องไวไพโรจน์ F4
305 158268 นายอภิชาติ   ทับน้อย J2
306 160504 นายอภิรมย์   ศรีบุรี E9
307 160032 นายอภิรักษ์   โกเฮง C4
308 161510 นายอรรณพ   ธุระทำ G22
309 160172 นายอรรถสิทธิ์   คำหล้า C20
310 160495 นายอัครเดช   จันเอม E5
311 160410 นางสาวอัจจนา   จั่นเจ๊ก M10
312 159375 นางสาวอัชรี   บัวทอง B1
313 158748 นางสาวอัญชิรี   จริยธาราสิทธิ์ L19
314 159095 นายอัตพร   ยาดี J11
315 160773 นายอัมพล   คงประมัญ F14
316 158303 นายอัศวิน   บริพันธ์ J3
317 160735 นายอาทิตย์   จันทะนะ F12
318 160771 นายอาทิตย์   จุนถาวร L12
319 160496 นายอาทิตย์   นลินทัศไนย E6
320 157794 นางสาวอาภากร   พันธุวัชรพล I24
321 161164 นายอำพล   โกวพัฒนกิจ G19
322 160106 นายอิทธินนท์   ทองเพ็ชร C8
323 160273 นายอิสวาดี   บินนิมะ D3
324 160797 นายอุ้ย   สุข F22
325 160781 นายเอก   ปิยะมัยคงเดช F18
326 160403 นายเอกชัย   ภู่ระหงษ์ D19
327 149824 นายเอกชัย   ลี้ไพโรจน์กุล L14
328 160894 นายเอกพงศ์   เที่ยวแสวง G8
329 161053 นายเอกพจน์   ภู่วิบูลย์พาณิชย์ M13
330 157798 นายเอกรินทร์   ปันดี I25
331 160678 นายเอกอุดม   จรรยาบัญชาชัย I7
332 160431 นายเอนก   นิลสุ H21
333 160125 นายโอน   เทียนทอง C13
สภาวิศวกร

ตรวจสอบใบอนุญาต

เลขที่สมาชิก :

หรือ ใบอนุญาต :

 


ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ - สกุล

ชื่อ :

นามสกุล :


ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร

การอบรมทดสอบความพร้อม

ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับใบอนุญาต

นิติบุคคล

กระดานข่าว

สภาวิศวกร