สภาวิศวกร สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศ - รอบการจัดอบรมและทดสอบความพร้อม


ครั้งที่ : 6 / 2546

วันที่อบรม : 18/09/2546 - 19/09/2546

วันที่ประกาศผลสอบ :

วันที่เริ่มรับใบอนุญาต :

สถานที่อบรมและทดสอบความพร้อม : RBAC


วันที่สอบซ่อม :

สถานที่สอบซ่อม :

วันที่ประกาศผลสอบสอบซ่อม :


รายชื่อผู้เข้าอบรมและทดสอบความพร้อม

เลขที่สมาชิก ชื่อ - สกุล ที่นั่งสอบ ผลสอบ
1 155498 นางสาวกนกวรรณ   ขุนราช O23
2 154879 นางสาวกมลพรรณ   ชุมพลรัตน์ R21
3 154583 นายกรกช   เกิดแก้ว E23
4 154401 นางสาวกรวรินทร์   แก้วคง E13
5 155100 นายกฤษณะ   ปั้นทิม H19
6 155613 นายกฤษณะ   รักษ์วงศ์ K20
7 155682 นายกันต์พงษ์   ฤทธิเจริญพัฒน์ L2
8 144428 นายกันต์พงษ์   ศรีสถิตย์ T10
9 152596 นายกำธร   มูลขุนทด Q15
10 155731 นายกิจจา   ฉลาดพจนพร T2
11 153871 นายกิตติชัย   บัวขาว C20
12 155025 นายกิตติชาติ   ยาท้าว S1
13 155647 นายกิตติ์ธนัตถ์   แตงก่อ S21
14 154935 ว่าที่ร้อยตรีกิตตินันท์   ทิพย์พินิจ G13
15 149939 นางสาวกิติยา   เกียรตินรากร B10
16 155632 นายกิติศักดิ์   เอิบอิ่ม S18
17 155407 นายเกริกก้อง   รุ่งทองศรี O20
18 152977 นายเกรียงไกร   กิตติวุฒิคุณ C12
19 154461 พันโทเกรียงไกร   แข็งแรง E17
20 154279 นายเกรียงศักดิ์   มีสวนนิล N16
21 142988 ร้อยตรีเกรียงศักดิ์   เสาร์แก้ว A6
22 155134 นายเกียรติชาย   ตรีผลา H24
23 155912 นายเกียรติวงศ์   วุฒิไกรสถาวร P10
24 155468 นายเกียรติศักดิ์   แก้วบัวดี K5
25 155153 นายไกรฤทธิ์   ด่านพิทักษ์ I2
26 155681 นายไกรวัฒน์   ธรรมเพชร L1
27 153868 นายไกรวิชญ์   เซียวศิริถาวร C19
28 153599 นางขนิษฐา   ดาราเมือง C15
29 141667 นายขวัญชัย   เชี่ยวชล P17
30 155252 นายขวัญชัย   เศวตนภานนท์ I20
31 155095 นายคงวิทย์   รัตนตระกูล H18
32 153974 นายคชาทัช   กาสินธุ์พิลา D6
33 154485 นายคชาพจน์   นิ่มนวล R11
34 153366 นายคณาพงษ์   สอนเงิน Q23
35 155299 นายคัมภีร์   แสงคำอินทร์ O16
36 154397 นายค้ำคูน   เพิงผา E11
37 155064 นายจรัญ   อุ่นเรือน H11
38 155189 นายจรูญศักดิ์   ปอนสืบ I11
39 153374 นายจักรกฤษณ์   เดชสองชั้น N4
40 153554 นายจักรดาว   ประทุมชาติ N7
41 155825 นายจักรพันธ์   สิขิวัฒน์ P8
42 154446 นายจารุพงศ์   เกิดกุญชร N19
43 154781 นางสาวจิณณภา   สงวนทรัพย์ทวี U11
44 154910 นายจิตติพงศ์   พรรณานนท์ G6
45 148749 นายจิรพงษ์   ศาสตร์แย้ม A15
46 153639 นายจิรภัส   ธิติโยธิน N10
47 152415 นายจิรวัฒน์   สินไชย Q12
48 153886 นายจิระวัฒน์   ธนเหมะธุลิน D1
49 148866 นายจิรัฏฐวัฒน์   เมืองแพน B2
50 150120 นายจีรวัฒน์   ปันปิง Q3
51 155788 นายจีรวัฒน์   มุกดา P7
52 147900 นายจีรศักดิ์   ใจห้าว A11
53 155018 นายจีระศักดิ์   หงษ์แปด H5
54 150804 นายจุฑา   สวัสดิ์โชนกุล B12
55 155204 นายเจษฎา   สุวรรณรัตน์ I13
56 155209 นายฉกาจ   กาญจนารักษ์ I14
57 155040 นายฉัฐคม   จานทอง H8
58 155772 นายฉัตร์   คำพาที P5
59 154834 นายฉัตรชัย   ถวัลย์อรรณพ O6
60 148371 นายฉัตรชัย   ประจันตะเสน T23
61 155623 นายฉัตรชัย   สานติสุขรัตน์ S17
62 153244 นายฉัตรไชย   แก้วดี C13
63 153880 นายเฉลิมพล   ฉัตรมณีวัฒนา C23
64 155251 นายเฉลิมราช   ชัยตาแก้ว I19
65 138472 นายชฎิล   จันท์ศรีสมหมาย P16
66 155023 นายชวลิต   วงศ์ทัพพสาร T16
67 155725 นายชัชพงศ์   บุญค้ำ S24
68 155289 นายชัชวาล   ชาวเหนือ I23
69 154830 นายชัญญทัต   เขื่อนขันธ์ O5
70 154564 นายชัยกฤต   ม่วงอ่อน E21
71 155492 นายชัยกฤต   เล็กชะอุ่ม K6
72 155633 นายชัยณรงค์   สวัสดิกุล S19
73 152279 นายชัยณรงค์    แก้วยะรัตน์ B23
74 155887 นายชัยนคร   ไตรตานนท์ L19
75 154116 นายชัยภัคฐ์   มั่นคงเศวตวงศ์ D14
76 151215 นายชัยยศ   คลื่นบรรเลง M21
77 155758 นายชัยยศ   อุดมภาพ T4
78 146798 นายชัยสิทธิ์   ประสิทธิ์วิเศษ A7
79 154822 นายชาญชัย   โคจรโรจน์ F22
80 155408 นายชาญชัย   จาตุรนตพรชัย O21
81 153439 นายชาญณาวินทร์   แจ่มจันทร์ N6
82 154948 นายชาญวิทย์   จุลภักดิ์ G16
83 150577 นายชาญวิทย์   พงค์พรหม T11
84 149511 นายชาตรี   ต๊ะดุก M8
85 154944 นายชาติ   ปราการไชย G15
86 150047 นายชาย   นพพยูรกุลวงศ์ B11
87 155078 นายชาลิติ   สีขาว H13
88 154972 นายชำนาญ   สาสนิท G21
89 150510 นายชำนาญ   อูปสาแก้ว U1
90 150332 นายชินประนาท   อาภรณ์รัตน์ M13
91 154000 นายชีวนันท์   สุขจินดา D9
92 154432 นางสาวชีวรัตน์   แก้วพวงทอง E15
93 153885 นายชูพันธ์   ฤทธิเดช C24
94 155077 นายโชคชัย   จำปีเรือง S5
95 147887 นายไชยรัตน์   ชุ่มชื่น A10
96 155196 นายไชยวุฒิ   เรือนสิทธิ์ I12
97 155862 นายฐนชน   ทารักษ์ L17
98 154430 นายฐานุพงศ์   เหง้าพรหมมินทร์ E14
99 144334 นายฐาปนพงศ์   พาสนพัฒน์ T20
100 153872 นายณธีร์พรรธน์   จันทร์แจ้ง C21
101 154113 นายณรงค์ชัย   พิมพ์ปรุ R9
102 149010 นายณวัฒน์   เกาะวิวัฒนากุล M3
103 155415 นายณัฐกร   ธนสถาพร J21
104 149089 นายณัฐกาญจน์   ไชยสมบูรณ์ T24
105 155931 นายณัฐดนย์   แสวงนิล T6
106 148855 นายณัฐธนนท์   วรกุลพัชรวัฒน์ A19
107 150361 นายณัฐพงศ์   พวงประโคน M14
108 151570 นายณัฐพงษ์   สถาณุพันธ์ U16
109 153796 นายณัฐพงษ์   อมตะธงไชย R8
110 155337 นายณัฐพร   คุ้มแก้ว J8
111 150362 นายณัฐพล   แก้วเงิน M15
112 150248 นายณัฐพล   ศรีชะอุ้ม M12
113 155409 นายณัฐวัฒน์   ภูริณัฐวรวิบูล O22
114 154911 นายณัฐวัฒน์   ยมทอง G7
115 139998 นายณัฐวุฒิ   เรืองวิเศษ M2
116 154540 นายณัฐวุฒิ   ลีลาวุฒิประเสริฐ R13
117 154578 นายณัฐวุฒิธรรม   คลี่หมื่นไวย N23
118 155084 นางสาวณิชาภัทร   ไกรวิสูตร H15
119 138706 นางดนยภรณ์   พรรณสวัสดิ์ A5
120 154597 นายดลยวิชญ์   หน่องพงษ์ E24
121 152724 นายดิสพล   ยิ้มขลิบ U20
122 154145 นายดุลย์ธิวัฒน์   ผลอ่อน D15
123 155859 นายดุสิต   ลิ้มสมบัติอนันต์ L16
124 155707 นายเดชา   ประภารัตน์ L3
125 155287 นายเด่นชัย   เดชเพ็ง S9
126 148297 นายต่อพงษ์   พงษ์นุช A14
127 155929 นายตะวัน   ศรีดามา L23
128 155716 นายไตรทศ   ม่วงชาติ L6
129 154984 นายทนงชัย   พรหมมา G24
130 152687 นายทรงพล   มงคลพันธุ์ C5
131 154498 นายทรงพล   เหมรัตนธร E19
132 152216 นายทวีศักดิ์   จวนสาง B19
133 155353 นายทวีศักดิ์   ทองคำแก้ว J10
134 154097 นายทวีศักดิ์   ศรีนุรัตน์ U8
135 155131 นายทัศกร   ศรีงาม S6
136 155534 นายทัสมะ   จันทร์พิลา K14
137 152945 นายทินกร   แสงอาวุธ C10
138 153555 นางสาวทิพาภรณ์   ทัศคร R4
139 155636 นายทิวากรณ์   ทองสายใหญ่ S20
140 154150 นายเทพนม   นาคงาม N15
141 155430 นายเทวัญ   ทองศรี J24
142 154239 นายเทวากุล   จุลมณี E4
143 154925 นาวาตรีเทวินทร์   นิลสาคร R22
144 153116 นายเทอดศักดิ์   จันทร์เภา Q21
145 154828 นายเทอดศักดิ์   ศิละวรรณโณ O4
146 153982 นายธงชัย   สิริทองสาคร D8
147 154982 นายธนงศักดิ์   จันทบ G23
148 152212 นายธนพงษ์   เชื้อสำราญ B17
149 155319 นายธนพล   ชุณหชาติ J5
150 154501 นายธนพัฒน์   เลี้ยงทอง E20
151 155432 นายธนวัฒน์   ติวราภรณ์ศานติ์ S14
152 154657 นายธนศักดิ์   จรรยาเลิศอดุล F4
153 154907 นายธนัช   ศรีหานาม G5
154 155706 นายธนาวุฒิ   จันทิรภูปภาภัทร S23
155 154232 นายธนาวุฒิ   รักษ์ทอง E1
156 155402 นายธนิก   ขานทะราชา J20
157 155331 นายธเนศ   ทองไวเครื่อง J7
158 155533 นายธรชญาน์   เวชรังษีกุล K13
159 154005 นายธรรมนูญ   บำรุงเพ็ชร D11
160 152217 นายธราดล   กันตะเพ็ง B20
161 155939 นายธวัช   สิริสังกาส T7
162 154985 นายธวัชชัย   กาหอม H1
163 153965 นายธัญนนท์   ทองคำ D5
164 155746 นายธัญศิษฐ์   จันทร์เรือง P4
165 154700 นายธานินทร์   ภุมรินทร์ R17
166 155267 นายธานี   จงจิตสุขวิทยา I21
167 153095 นายธีรพงษ์   ปฎิญาณานุวัต Q20
168 154729 นายธีรพงษ์   พุ่มเจริญ F8
169 154981 นายธีรวัฒน์   ปิ่นเพชร G22
170 154692 นายธีรวิทย์   เวศกิจกุล O1
171 151022 นายนครชัย   ชาลี M19
172 148097 นางสาวนทจัน   ศิริวรรณ A12
173 146867 นายนนทวรรธน์   สง่างาม U14
174 154004 นายนพกรณ์   สอนอินทร์ D10
175 152636 นายนพกูล   พิมพ์ดี C3
176 155526 นายนพดล   คงระเรื่อย K12
177 154155 นายนพดล   แสนบุญยัง D18
178 155101 นางสาวนพรัตน์   พรหมประสิทธิ์ H20
179 154917 นางสาวนริศรา   สุริโย G10
180 155032 นางสาวนริศรา   อังคสิทธิ์ U12
181 155249 นายนฤาชา   โรจนะนาค O11
182 155391 นายนันทวัฒน์   เถื่อนยืนยงค์ S12
183 151713 นายนาวี   สุวรรณทรัพย์ Q9
184 155625 นายนิคม   แกงขุนทด K22
185 154238 นายนิคม   ชีนะ E3
186 155357 นายนิคม   เสือเพ็ชร์ T18
187 155164 นางสาวนิตยา   ไกรทอง I4
188 155902 นายนิรันดร์   วรวัฒน์จิรกุล L22
189 154813 นายนิรุทธ์   เรืองเดช F19
190 154825 นายนิวัตต์   วิสัยเกษม T15
191 155347 นายเนื่อง   นนทราช O18
192 153875 นายบรรเทา   กมล C22
193 155295 นายบวร   ประยูรพุฒิวณิชย์ I24
194 155708 นายบัญชา   ผิวชมภู L4
195 149688 นายบัญชา   อัครพงศ์พันธุ์ M10
196 153649 นายบัณฑิต   ทองคู่ N11
197 155028 นายบุญแทน   มานะทวี H7
198 155079 นายบุญฤทธิ์   บุญถนอม H14
199 154792 นายปกรณ์   พรเติม O3
200 155310 นายปกรณ์ชัย   สันติราชัย S10
201 155297 นายปกาศิต   พนมเขตต์ O14
202 155000 นายปฏิภัทร   รักษ์ทอง H2
203 151044 นายปฏิเวธ   จังอินทร์ M20
204 155587 นายปฐมรัฐ   ฟักสุวรรณ K18
205 155346 นางสาวปฐมา   สุวรรณกรินทร์ J9
206 153863 นายปณต   ชอบศิลประกอบ C17
207 155463 นางสาวปนิตดา   นิจันทึก K3
208 153702 นางสาวปรณัฐ   ปานเพ็ชร R6
209 154835 นายประกาศ   เพชรพงศ์ R20
210 155886 นายประจวบ   ชลวิริยะกุล L18
211 152559 นายประทีป   ทาทอง U18
212 153698 นายประทีป   อนันทกาญจน์ N14
213 155671 นายประพัฒน์   แสงอรุณ S22
214 149280 นายประพันธ์   จันทร์แจ้ง M6
215 155540 นายประเมศ   อัครฐานาชีวะ K15
216 155720 นายประยุทธ   บุญคำ L7
217 155068 นายประวัตร์   ทองโคตร O10
218 148756 นายประศาสน์   สุขอินทร์ A16
219 153496 นายประสงค์   ชินพราหมณ์ R1
220 155108 นายประสาร   ผิวผาง H21
221 152675 นายประเสริฐ   ภัทรธำรง Q17
222 152855 นายปรัชญา   อาจริยะวัฒนกุล T13
223 149563 นายปราการ   สร้างหลัก Q1
224 155317 นายปราโมทย์   ม่วงไหมทอง J4
225 155514 นายปริวัตร   นานอก K9
226 155188 นายปรีชา   โส๊ะโอ๊ะ I10
227 155005 นายปวีณ   พูลนิ่ม O8
228 151319 นายปัญญา   สาระพัดนึก M23
229 155900 นายปิยวุฒ   ถิรโชติชัยกุล L21
230 155298 นายปิยะพงศ์   หิงสูงเนิน O15
231 154837 นายปุณณวิช   แก่นแก้ว G2
232 153605 นายผดุงศักดิ์   เบ็ญจวรรณ N8
233 155220 นายเผด็จ   ไชยมงคล S7
234 155035 นายพงศกร   เกื้อหนุน S2
235 154396 นายพงศกร   รัตนพันธ์ E10
236 154921 นายพงศกร   อมรศักดิ์ G11
237 154769 นายพงศ์ธร   ขาวสุข F14
238 153512 นายพงศ์พันธุ์   อินดี R2
239 148112 นายพงศ์สรร   โชติสิริกสิกรณ์ A13
240 155594 นายพงษกฤต   ภรศุภรักษ์ S16
241 154686 นายพงษ์ธร   บำรุงชัย F5
242 155377 นายพนา   ศรีหะรัญ J17
243 155184 นางสาวพนิดา   หมวดทองคำ I8
244 154780 นายพรเทพ   หินันท์ชัย F17
245 155806 นายพร้อมพงษ์   ปริงทอง L12
246 147607 นายพลากร   ทับทอง A9
247 155734 นายพลากร   อับดุลหล๊ะ L8
248 154237 นายพัฒนพงษ์   แก้วอุดร E2
249 154398 นายพัฒนพงษ์   อัครชลานนท์ E12
250 155227 นายพันธ์นรินทร์   โสภานะ I17
251 154704 นายพิชญ์   รอบรู้ F6
252 142817 เรืออากาศโทพิชญาณ   อะสีติรัตน์ P18
253 154803 นายพิชัย   หงษ์สีสกุล F18
254 155176 นายพินิจ   ศรีคำมูล I6
255 152797 นายพินิจพงษ์   วัชรพิบูลย์ C7
256 155951 นายพิภพ   องค์คุณารักษ์ P15
257 155416 นายพิรุท   พุทธวงค์ J22
258 154302 นายพิศาล   ขวัญปลอด E6
259 155017 นายพิสิฐ   โรจน์เลิศจรรยา H4
260 154771 นายพิสุทธิ   มาสง่า U10
261 155494 นายพูนศักดิ์   ลิ่มพฤกษ์เกษม K7
262 155764 นายพูลพัฒน์   พัวทวีพงศ์ U13
263 155361 นายเพียรพิบูล   บุญคง J13
264 154280 นายไพโรจน์   แต่งงาม N17
265 154775 นายไพศาล   บัวบาล F16
266 148980 นายไพศาล   เพ็งขำ B4
267 154394 นายภัคธร   แอสมจิตร์ E9
268 154204 นายภัทร์นฤน   สาสุนีย์ D21
269 150434 นายภัทรภูมิ   สุวรรณภา Q4
270 149938 นางภัสสร   รักชีพ B9
271 154212 นายภากร   กิ่งกลาง D22
272 155768 นายภากร   เพียรพานิช L10
273 155016 นายภาคภูมิ   พรมสิทธิ์ O9
274 152219 นายภานุเมศ   วัฒนานนท์ B21
275 151426 นายภูขฑา   เมืองแก้ว M24
276 148856 นายภูดิศ   หาญฮึก A20
277 150889 นายมกรา   เกศอังคณา Q7
278 155272 นายมงคล   ใจเงี้ยวคำ I22
279 153483 นายมงคล   ดาวแสง Q24
280 155422 นายมงคล   นาพรม J23
281 154915 นายมงคล   เรืองแรงสกุล G9
282 148851 นายมนธีร์   พิชัยรัตน์ A18
283 155810 นายมรุต   อุทัยวัฒนานนท์ L13
284 153860 นางสาวมลศรี   พิชิตชัยรุ่ง C16
285 150659 นายมาคสิทธิ์   สุทธิประเสริฐ Q6
286 155919 นายมานิตย์   อิงคโรจน์ฤทธิ์ P11
287 154620 นายมาโนช   หิรัญชัย R15
288 151304 นายมาโนชญ์   ปวะบุตร M22
289 154226 นายเมธากุล   มีธรรม D23
290 155888 นายยศวัฒน์   ลิ้มประเสริฐ L20
291 104589 นายยุทธพงศ์   ปุนปอง A2
292 153975 นายยุทธพงษ์   ประดิษฐ์ D7
293 155369 นางสาวยุวันดา   กุมภะ J15
294 151190 นายโยธิน   โต้งทอง Q8
295 155713 นายรติ   สุนทรวราภาส L5
296 148859 นายรองฤทธิ์   สมหวัง A22
297 154342 นายรัชตา   บุญชูชีพ E8
298 152941 นายรัฐพล   บุณณะ C9
299 154912 นายราชมลตรี   ชุลีทองฤกษ์ G8
300 153549 นายรุ่งชัย   ประสพกิจพรชัย R3
301 151353 นางสาวรุ่งนภา   กรฤทธิ์ B15
302 154823 นางสาวรุ่งรพีพร   วรรณปลูก F23
303 155330 นายรุ่งโรจน์   เริงเขตรการ J6
304 154576 นายรุตม์   ก่อสกุล N22
305 149513 นายเรวัฒ   คำวัน M9
306 109057 พันโทเริงศักดิ์   สรอุบล A3
307 155528 นายเรืองเดช   เกษสุวรรณ T19
308 154077 นายฤทธิชัย   แย้มเยื้อน U7
309 151902 นายเลอพงษ์   คงเจริญ N1
310 155185 นายวชิรวิชญ์   หนูเกตุ I9
311 146612 นางสาววนันสินี   วงศ์วิเศษ T21
312 155667 นายวรชาติ   สุขราม K24
313 155315 นายวรพงษ์   สถาพรเพ็ญชาติ J2
314 151731 นายวรพจน์   ศิริรักษ์ U2
315 155744 นายวรพันธ์   คงลิขิต L9
316 153916 นายวรวิทย์   ใจทัศน์ D3
317 154942 นายวรวิทย์   ทับทิมสุวรรณ G14
318 155058 นายวรวุธ   วรรณพร H10
319 154717 นายวรายุทธ์   นามเสนาะ R18
320 153931 นายวรุต   คงบุตร D4
321 155927 นายวรุตม์   สุนทรหุต P13
322 153706 นายวสุ   หงษ์ประดับ U6
323 152221 นายวัชร   จิตใจงาม B22
324 155769 นายวัชรพล   เบ้าเจริญ L11
325 154199 นายวัชระ   จันทร์อนันต์ D20
326 155737 นายวัชระ   ศักดานุภาพ P2
327 153652 นายวัฒน์   ทองโคตร R5
328 152326 นายวัฒนา   บุญสิงห์ C1
329 154058 นายวันชัย   ทิพนัส D13
330 156071 นายวิกรม   แพร่เกียรติ T8
331 155254 นายวิชาญ   มูฮำหมัดรอโซล S8
332 155787 นายวิชิต   พงศ์ศิลาทอง P6
333 154785 นายวิเชียร   ยีลีมอ R19
334 155732 นายวิเชียร   อังคณา T3
335 154995 นายวิฑูรย์   ทามี R24
336 152988 นายวิทยา   สายน้ำ Q19
337 155843 นายวิทยาวุธ   จิระสิงห์ P9
338 149036 นายวิธิยา   ผลพันธิน P23
339 68861 นายวินัย   มูสิกะเจริญ A1
340 155574 นายวิระศักดิ์   ศิริพงศาภรณ์ K16
341 151658 นายวิริยะ   ทองสุก U17
342 153632 นายวิวรรธน์   ตั้งคุณาพันธุ์ N9
343 154815 นายวิศิษฎ์   สร้อยพรรณา F20
344 153408 นายวิษณุ   ประจำชอบ N5
345 155588 นายวิสิทธิ์   เบ็นหะซัน K19
346 148862 นายวีระกิตติ์   อ้นพุ่ม A24
347 154484 นายวีระชัย   ไชยโกฏิ R10
348 154735 นางสาววีระนุช   ยี่จอหอ F9
349 155226 นายวีระพันธ์   ศรีทร I16
350 154033 นายวุฒิชัย   จิตรจำนงค์ D12
351 154454 นายวุฒิชัย   ไชยทิพย์ E16
352 155223 นายวุฒิชัย   นาภรณ์ I15
353 154480 นายวุฒิชัย   นิธิสิริอมร E18
354 155738 นายไวฑูร   ยศสกุลเลิศ P3
355 150632 นายศราวุธ   สุขอุดม Q5
356 154764 นายศรีสิทธิ์   สำรวมจิต F13
357 154736 นายศักดิ์สิทธิ์   พันทวี F10
358 149144 นายศิริพงษ์   ทิพย์ลุ้ย B6
359 151728 นายศิริพันธ์   แซ่เฮง Q10
360 154273 นางสาวศุทธหทัย   จันทร์โอ E5
361 155513 นายศุภกร   อัสสานนท์ K8
362 147994 นายศุภชัย   ณ ลำปาง P22
363 154952 นายศุภชัย   ตันติปาลกุล G17
364 154496 นายศุภชัย   นิยมธรรม N21
365 153866 นายศุภชัย   วงศ์วรรธนะโชติ C18
366 155306 นายศุภชัย   ศิริเมธากูล J1
367 155138 นายศุภวัฒน์   ช่วยชู I1
368 149125 นายส่งเสริม   เหลืองประดิษฐ์กุล B5
369 149714 นายสถาพร   แคล้วเครือ B8
370 155406 นายสถาพร   มาลัยเล็ก O19
371 154968 นายสมควร   ไชยสุข G19
372 154791 นายสมชาย   ตันติศิริวัฒน์ O2
373 155354 นายสมชาย   บานใจ J11
374 147605 นายสมโชค   มหานิยม A8
375 146280 นายสมบัติ   มาตยภูธร P20
376 155723 นายสมบูรณ์   วงศ์ศรีสุภรัตน์ P1
377 154753 นายสมพงษ์   จงจอหอ F11
378 150136 นายสมพร   เหม่งเวหา M11
379 152317 นายสมภาร   ปาละโถ B24
380 152655 นายสมยศ   นิลพันธุ์ C4
381 155278 นายสมยศ   สินวิสิฐโสภณ O12
382 153687 นายสมศักดิ์   วิกรัยสกุล N13
383 155525 นายสมศักดิ์   สุขโคนา K11
384 152095 นายสมัชญ์พล   เตชะสุภานันท์ B16
385 154772 นายสรยุทธ   วงษ์ช่างหล่อ F15
386 152963 นายสรวุฒิ   เปาอินทร์ C11
387 155070 นายสรายุทธ   ขันคำ H12
388 154653 นายสรายุทธ   สุดสนอง F3
389 150046 นายสราวุฒ   โพธิ์ผึ้ง Q2
390 150663 นางสาวสโรทัย   มธุรกันต์ T12
391 155375 นายสัญญา   ปลื้มกระจ่าง J16
392 152847 นายสันติ   มั่นคง Q18
393 155366 นายสับรี   สะนอ S11
394 148905 นายสาธิต   สิงห์สนั่น B3
395 154681 นายสายชล   แตงโม R16
396 154885 นายสำเริง   แก้วผนึก G4
397 148837 นายสิงห์พิศุทธิ์   นาคปานเสือ A17
398 154707 นายสิทธิชัย   จองอยู่ F7
399 150979 นายสิทธิพร   ค้าเจริญ B14
400 153368 นายสิทธิศักดิ์   ศักดิ์สิทธิ์ N3
401 155442 นายสิปปวัฒน์   วรศรี K1
402 155523 นายสิริชัย   ทองพันชั่ง K10
403 148861 นายสิริวัฒน์   ปานดำ A23
404 153685 นายสุขุม   เด็ดแก้ว N12
405 154824 นางสาวสุจิตรา   สิทธิสวัสดิกุล F24
406 152770 นางสาวสุจินดา   กระพี้สัตย์ C6
407 154629 นายสุชาติ   อินทร์ทอง F2
408 154341 นายสุตนัย   ณ พัทลุง E7
409 154757 นายสุทธิศักดิ์   แสงงาม F12
410 155341 นายสุทัศน์   ฉัตรอุทัย O17
411 155410 นายสุเทพ   แก้วพินึก S13
412 155938 นายสุธา   ศรีขจรเดช P14
413 154971 นายสุธาพร   แย้มทับ G20
414 154535 นายสุพงษ์   ศรีนวล R12
415 155378 นายสุพรต   สุดศรีแก้ว J18
416 154963 นางสาวสุภา   สุโขชัยยะกิจ G18
417 155280 นายสุเมธ   ศิริวิกรม O13
418 154421 นายสุเมธา   เปาะทองคำ N18
419 154605 นายสุเมธี   แซ่ลี้ N24
420 149163 นายสุรกิจ   ตันติพิทักษ์กุล M5
421 154453 นายสุรชัย   วงค์เสือ N20
422 155948 นายสุรชัย   โสมาบุตร M1
423 150695 นายสุรชาติ   ศักดานุภาพ M18
424 155554 ว่าที่ร้อยตรีสุรทิน   สุดสาคร S15
425 152465 นายสุรพงษ์   สุขสำราญ Q13
426 149011 นายสุรพล   อู่สำราญ M4
427 148865 นายสุรศักดิ์   เจริญชัยชนะ B1
428 155817 นายสุรศักดิ์   ภูมิเทศ L14
429 152339 นายสุรสิทธิ์   ทัดสำราญ C2
430 154918 นายสุรสิทธิ์   ปานวุ่น O7
431 155061 นายสุรสิทธิ์   เอี่ยนวิไล S4
432 152322 นายสุระสิทธิ์   เทศาราช U3
433 155094 นายสุรินทร์   บิลอับดุลล่าห์ H17
434 155937 นายสุริยะ   อุดมดี L24
435 154152 นายสุริยา   ณ พัทลุง D16
436 154929 นายสุริยา   สุแสง G12
437 149387 นายสุวิทย์   ประชานารถ P24
438 152863 นายสุวิทย์   รอดมณี C8
439 151536 นายสุวิทย์   วสุนธราวราภรณ์ U15
440 155443 นางสาวสุวิมล   เตชะธรรมพงศ์ K2
441 154170 นางสาวสุวิมล   หลำโส๊ะ D19
442 152912 นางสาวเสาวรส   สุ่มเล็ก U4
443 154884 นายโสรัจ   เวียนสันเทียะ G3
444 155364 นายโสฬส   กระแสสินธุ์ J14
445 155177 นางสาวหทัยวรรณ   โยวัง I7
446 155316 นายอชิรวิทย์   ชะบางบอน J3
447 150813 นายอดิศักดิ์   ภูธนาภานุภิญโญ B13
448 155379 นายอดิศักดิ์   วงษ์แก้วจันทร์ J19
449 155012 นายอดิสรณ์   แก้วกล้า H3
450 149508 นายอติชาติ   แย้มบุญชู M7
451 155126 นายอธิคม   นราภิรมย์สุข H23
452 152214 นายอนันต์   นนท์ศิริ B18
453 133993 นายอนันต์   นารีรักษ์ A4
454 154680 นางสาวอนัสปรีย์   ไชยวรรณ U9
455 152320 นายอนิรุจ   นูนสงค์ Q11
456 154234 นายอนุชา   มณีรักษ์ T14
457 155828 นายอนุพงษ์   ถนอมวงษ์ T5
458 152561 นายอนุพงษ์   นพวงศ์ U19
459 155160 นายอนุพงษ์   สามารถ I3
460 155576 นายอนุรักษ์   ทับทิมทอง K17
461 146920 นายอนุรักษ์   พิริยสถิต P21
462 150375 นายอนุรักษ์   ศรีฟ้า M16
463 154818 นายอนุรักษ์   แอบคำ F21
464 155027 นายอนุศักดิ์   แกล้วทนงค์ H6
465 154227 นายอนุสรณ์   ชาญชัยฤทธิ์ D24
466 155090 นายอภิชาติ   ชุมพรเกรียงไกร H16
467 145479 นายอภิรักษ์   ทองสุข P19
468 154550 นายอภิรัฐ   พันธุ์โสภณ R14
469 155355 นายอภิวัฒน์   ทองทวี J12
470 155922 นายอมรชัย   จันทร P12
471 154941 นายอมฤต   นามบุตรดี R23
472 148857 นายอรรถกร   นนทะดี A21
473 155653 นายอรรถกฤต   กังวานเกียรติกุล K23
474 153359 นายอรรถพล   ทองยัง N2
475 153543 นายอรุณ   ดาแพง U5
476 155050 นายอัมพร   หมัดแสละ H9
477 153745 นายอาภาพล   มหาวีระ R7
478 155856 นายอายุวัฒ   ธนาเศรษฐอังกูล L15
479 155614 นายอิชยา   เดชสกุลวัฒนา K21
480 153426 นายอิทธิพล   แก้วบัวดี C14
481 155175 นายอิทธิพล   คนใจซื่อ I5
482 154628 นายอิศเรศ   สุทธแสง F1
483 155640 นายอุดมเดช   ใหม่เอี่ยม O24
484 152665 นายอุดร   ปีทะ Q16
485 152574 นายอุเทน   รอดมา Q14
486 154572 นางสาวอุษาวดี   บุญรักษา E22
487 155256 นายเอก   ศรียาภัย T17
488 155465 นายเอกจิต   มนต์สุวรรณ K4
489 155054 นายเอกฉันท์   หลวงอี่ S3
490 148167 นายเอกชัย   แก้วคุณ T22
491 149188 นายเอกชัย   ธิติมาธัญญากุล B7
492 155236 นายเอกชัย   ภูษณะพงษ์ I18
493 155728 นายเอกไชย   เสถียรพงษ์สุข T1
494 154836 นายเอกวีร์   ทวีผล G1
495 155125 นายเอกสิทธิ์   ตะรายันต์ H22
สภาวิศวกร

ตรวจสอบใบอนุญาต

เลขที่สมาชิก :

หรือ ใบอนุญาต :

 


ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ - สกุล

ชื่อ :

นามสกุล :


ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร

การอบรมทดสอบความพร้อม

ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับใบอนุญาต

นิติบุคคล

กระดานข่าว

สภาวิศวกร