สภาวิศวกร สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศ - รอบการจัดอบรมและทดสอบความพร้อม


ครั้งที่ : 6 / 2546

วันที่อบรม : 18/09/2546 - 19/09/2546

วันที่ประกาศผลสอบ :

วันที่เริ่มรับใบอนุญาต :

สถานที่อบรมและทดสอบความพร้อม : RBAC


วันที่สอบซ่อม :

สถานที่สอบซ่อม :

วันที่ประกาศผลสอบสอบซ่อม :


รายชื่อผู้เข้าอบรมและทดสอบความพร้อม

เลขที่สมาชิก ชื่อ - สกุล ที่นั่งสอบ ผลสอบ
1 155498 นางสาวกนกวรรณ   ขุนราช O23
2 154879 นางสาวกมลพรรณ   ชุมพลรัตน์ R21
3 154583 นายกรกช   เกิดแก้ว E23
4 154401 นางสาวกรวรินทร์   แก้วคง E13
5 155100 นายกฤษณะ   ปั้นทิม H19
6 155613 นายกฤษณะ   รักษ์วงศ์ K20
7 155682 นายกันต์พงษ์   ฤทธิเจริญพัฒน์ L2
8 144428 นายกันต์พงษ์   ศรีสถิตย์ T10
9 152596 นายกำธร   มูลขุนทด Q15
10 155731 นายกิจจา   ฉลาดพจนพร T2
11 153871 นายกิตติชัย   บัวขาว C20
12 155025 นายกิตติชาติ   ยาท้าว S1
13 155647 นายกิตติ์ธนัตถ์   แตงก่อ S21
14 154935 ว่าที่ร้อยตรีกิตตินันท์   ทิพย์พินิจ G13
15 149939 นางสาวกิติยา   เกียรตินรากร B10
16 155632 นายกิติศักดิ์   เอิบอิ่ม S18
17 155407 นายเกริกก้อง   รุ่งทองศรี O20
18 152977 นายเกรียงไกร   กิตติวุฒิคุณ C12
19 154461 พันโทเกรียงไกร   แข็งแรง E17
20 154279 นายเกรียงศักดิ์   มีสวนนิล N16
21 142988 ร้อยตรีเกรียงศักดิ์   เสาร์แก้ว A6
22 155134 นายเกียรติชาย   ตรีผลา H24
23 155912 นายเกียรติวงศ์   วุฒิไกรสถาวร P10
24 155468 นายเกียรติศักดิ์   แก้วบัวดี K5
25 155153 นายไกรฤทธิ์   ด่านพิทักษ์ I2
26 155681 นายไกรวัฒน์   ธรรมเพชร L1
27 153868 นายไกรวิชญ์   เซียวศิริถาวร C19
28 153599 นางขนิษฐา   ดาราเมือง C15
29 141667 นายขวัญชัย   เชี่ยวชล P17
30 155252 นายขวัญชัย   เศวตนภานนท์ I20
31 155095 นายคงวิทย์   รัตนตระกูล H18
32 153974 นายคชาทัช   กาสินธุ์พิลา D6
33 154485 นายคชาพจน์   นิ่มนวล R11
34 153366 นายคณาพงษ์   สอนเงิน Q23
35 155299 นายคัมภีร์   แสงคำอินทร์ O16
36 154397 นายค้ำคูน   เพิงผา E11
37 155064 นายจรัญ   อุ่นเรือน H11
38 155189 นายจรูญศักดิ์   ปอนสืบ I11
39 153374 นายจักรกฤษณ์   เดชสองชั้น N4
40 153554 นายจักรดาว   ประทุมชาติ N7
41 155825 นายจักรพันธ์   สิขิวัฒน์ P8
42 154446 นายจารุพงศ์   เกิดกุญชร N19
43 154781 นางสาวจิณณภา   สงวนทรัพย์ทวี U11
44 154910 นายจิตติพงศ์   พรรณานนท์ G6
45 148749 นายจิรพงษ์   ศาสตร์แย้ม A15
46 153639 นายจิรภัส   ธิติโยธิน N10
47 152415 นายจิรวัฒน์   สินไชย Q12
48 153886 นายจิระวัฒน์   ธนเหมะธุลิน D1
49 148866 นายจิรัฏฐวัฒน์   เมืองแพน B2
50 150120 นายจีรวัฒน์   ปันปิง Q3
51 155788 นายจีรวัฒน์   มุกดา P7
52 147900 นายจีรศักดิ์   ใจห้าว A11
53 155018 นายจีระศักดิ์   หงษ์แปด H5
54 150804 นายจุฑา   สวัสดิ์โชนกุล B12
55 155204 นายเจษฎา   สุวรรณรัตน์ I13
56 155209 นายฉกาจ   กาญจนารักษ์ I14
57 155040 นายฉัฐคม   จานทอง H8
58 155772 นายฉัตร์   คำพาที P5
59 154834 นายฉัตรชัย   ถวัลย์อรรณพ O6
60 148371 นายฉัตรชัย   ประจันตะเสน T23
61 155623 นายฉัตรชัย   สานติสุขรัตน์ S17
62 153880 นายเฉลิมพล   ฉัตรมณีวัฒนา C23
63 155251 นายเฉลิมราช   ชัยตาแก้ว I19
64 138472 นายชฎิล   จันท์ศรีสมหมาย P16
65 155023 นายชวลิต   วงศ์ทัพพสาร T16
66 155725 นายชัชพงศ์   บุญค้ำ S24
67 155289 นายชัชวาล   ชาวเหนือ I23
68 154830 นายชัญญทัต   เขื่อนขันธ์ O5
69 154564 นายชัยกฤต   ม่วงอ่อน E21
70 155492 นายชัยกฤต   เล็กชะอุ่ม K6
71 155633 นายชัยณรงค์   สวัสดิกุล S19
72 152279 นายชัยณรงค์    แก้วยะรัตน์ B23
73 155887 นายชัยนคร   ไตรตานนท์ L19
74 154116 นายชัยภัคฐ์   มั่นคงเศวตวงศ์ D14
75 151215 นายชัยยศ   คลื่นบรรเลง M21
76 155758 นายชัยยศ   อุดมภาพ T4
77 146798 นายชัยสิทธิ์   ประสิทธิ์วิเศษ A7
78 154822 นายชาญชัย   โคจรโรจน์ F22
79 155408 นายชาญชัย   จาตุรนตพรชัย O21
80 153439 นายชาญณาวินทร์   แจ่มจันทร์ N6
81 154948 นายชาญวิทย์   จุลภักดิ์ G16
82 150577 นายชาญวิทย์   พงค์พรหม T11
83 149511 นายชาตรี   ต๊ะดุก M8
84 154944 นายชาติ   ปราการไชย G15
85 150047 นายชาย   นพพยูรกุลวงศ์ B11
86 155078 นายชาลิติ   สีขาว H13
87 154972 นายชำนาญ   สาสนิท G21
88 150510 นายชำนาญ   อูปสาแก้ว U1
89 150332 นายชินประนาท   อาภรณ์รัตน์ M13
90 154000 นายชีวนันท์   สุขจินดา D9
91 154432 นางสาวชีวรัตน์   แก้วพวงทอง E15
92 153885 นายชูพันธ์   ฤทธิเดช C24
93 155077 นายโชคชัย   จำปีเรือง S5
94 147887 นายไชยรัตน์   ชุ่มชื่น A10
95 155196 นายไชยวุฒิ   เรือนสิทธิ์ I12
96 155862 นายฐนชน   ทารักษ์ L17
97 154430 นายฐานุพงศ์   เหง้าพรหมมินทร์ E14
98 144334 นายฐาปนพงศ์   พาสนพัฒน์ T20
99 153872 นายณธีร์พรรธน์   จันทร์แจ้ง C21
100 154113 นายณรงค์ชัย   พิมพ์ปรุ R9
101 149010 นายณวัฒน์   เกาะวิวัฒนากุล M3
102 155415 นายณัฐกร   ธนสถาพร J21
103 149089 นายณัฐกาญจน์   ไชยสมบูรณ์ T24
104 155931 นายณัฐดนย์   แสวงนิล T6
105 148855 นายณัฐธนนท์   วรกุลพัชรวัฒน์ A19
106 150361 นายณัฐพงศ์   พวงประโคน M14
107 151570 นายณัฐพงษ์   สถาณุพันธ์ U16
108 153796 นายณัฐพงษ์   อมตะธงไชย R8
109 155337 นายณัฐพร   คุ้มแก้ว J8
110 150362 นายณัฐพล   แก้วเงิน M15
111 150248 นายณัฐพล   ศรีชะอุ้ม M12
112 155409 นายณัฐวัฒน์   ภูริณัฐวรวิบูล O22
113 139998 นายณัฐวุฒิ   เรืองวิเศษ M2
114 154540 นายณัฐวุฒิ   ลีลาวุฒิประเสริฐ R13
115 154578 นายณัฐวุฒิธรรม   คลี่หมื่นไวย N23
116 155084 นางสาวณิชาภัทร   ไกรวิสูตร H15
117 138706 นางดนยภรณ์   พรรณสวัสดิ์ A5
118 154597 นายดลยวิชญ์   หน่องพงษ์ E24
119 152724 นายดิสพล   ยิ้มขลิบ U20
120 154145 นายดุลย์ธิวัฒน์   ผลอ่อน D15
121 155859 นายดุสิต   ลิ้มสมบัติอนันต์ L16
122 155746 นายเดชา   จันทร์เรือง P4
123 155707 นายเดชา   ประภารัตน์ L3
124 155287 นายเด่นชัย   เดชเพ็ง S9
125 148297 นายต่อพงษ์   พงษ์นุช A14
126 155929 นายตะวัน   ศรีดามา L23
127 155716 นายไตรทศ   ม่วงชาติ L6
128 154984 นายทนงชัย   พรหมมา G24
129 152687 นายทรงพล   มงคลพันธุ์ C5
130 154498 นายทรงพล   เหมรัตนธร E19
131 152216 นายทวีศักดิ์   จวนสาง B19
132 155353 นายทวีศักดิ์   ทองคำแก้ว J10
133 154097 นายทวีศักดิ์   ศรีนุรัตน์ U8
134 155131 นายทัศกร   ศรีงาม S6
135 155534 นายทัสมะ   จันทร์พิลา K14
136 152945 นายทินกร   แสงอาวุธ C10
137 153555 นางสาวทิพาภรณ์   ทัศคร R4
138 155636 นายทิวากรณ์   ทองสายใหญ่ S20
139 154150 นายเทพนม   นาคงาม N15
140 155430 นายเทวัญ   ทองศรี J24
141 154239 นายเทวากุล   จุลมณี E4
142 154925 เรือตรีเทวินทร์   นิลสาคร R22
143 153116 นายเทอดศักดิ์   จันทร์เภา Q21
144 154828 นายเทอดศักดิ์   ศิละวรรณโณ O4
145 153982 นายธงชัย   สิริทองสาคร D8
146 154982 นายธนงศักดิ์   จันทบ G23
147 152212 นายธนพงษ์   เชื้อสำราญ B17
148 155319 นายธนพล   ชุณหชาติ J5
149 154501 นายธนพัฒน์   เลี้ยงทอง E20
150 155432 นายธนวัฒน์   ติวราภรณ์ศานติ์ S14
151 154657 นายธนศักดิ์   จรรยาเลิศอดุล F4
152 154907 นายธนัช   ศรีหานาม G5
153 155706 นายธนาวุฒิ   จันทิรภูปภาภัทร S23
154 154232 นายธนาวุฒิ   รักษ์ทอง E1
155 155402 นายธนิก   ขานทะราชา J20
156 155331 นายธเนศ   ทองไวเครื่อง J7
157 155533 นายธรชญาน์   เวชรังษีกุล K13
158 154005 นายธรรมนูญ   บำรุงเพ็ชร D11
159 152217 นายธราดล   กันตะเพ็ง B20
160 155939 นายธวัช   สิริสังกาส T7
161 154985 นายธวัชชัย   กาหอม H1
162 153965 นายธัญนนท์   ทองคำ D5
163 154700 นายธานินทร์   ภุมรินทร์ R17
164 155267 นายธานี   จงจิตสุขวิทยา I21
165 153095 นายธีรพงษ์   ปฎิญาณานุวัต Q20
166 154729 นายธีรพงษ์   พุ่มเจริญ F8
167 154981 นายธีรวัฒน์   ปิ่นเพชร G22
168 154692 นายธีรวิทย์   เวศกิจกุล O1
169 151022 นายนครชัย   ชาลี M19
170 148097 นางสาวนทจัน   ศิริวรรณ A12
171 146867 นายนนทวรรธน์   สง่างาม U14
172 154004 นายนพกรณ์   สอนอินทร์ D10
173 152636 นายนพกูล   พิมพ์ดี C3
174 155526 นายนพดล   คงระเรื่อย K12
175 154155 นายนพดล   แสนบุญยัง D18
176 155101 นางสาวนพรัตน์   พรหมประสิทธิ์ H20
177 154917 นางสาวนริศรา   สุริโย G10
178 155032 นางสาวนริศรา   อังคสิทธิ์ U12
179 155249 นายนฤาชา   โรจนะนาค O11
180 155391 นายนันทวัฒน์   เถื่อนยืนยงค์ S12
181 151713 นายนาวี   สุวรรณทรัพย์ Q9
182 155625 นายนิคม   แกงขุนทด K22
183 154238 นายนิคม   ชีนะ E3
184 155357 นายนิคม   เสือเพ็ชร์ T18
185 155164 นางสาวนิตยา   ไกรทอง I4
186 155902 นายนิรันดร์   วรวัฒน์จิรกุล L22
187 154813 นายนิรุทธ์   เรืองเดช F19
188 154825 นายนิวัตต์   วิสัยเกษม T15
189 155347 นายเนื่อง   นนทราช O18
190 153875 นายบรรเทา   กมล C22
191 155295 นายบวร   ประยูรพุฒิวณิชย์ I24
192 155708 นายบัญชา   ผิวชมภู L4
193 149688 นายบัญชา   อัครพงศ์พันธุ์ M10
194 153649 นายบัณฑิต   ทองคู่ N11
195 155028 นายบุญแทน   มานะทวี H7
196 155079 นายบุญฤทธิ์   บุญถนอม H14
197 154792 นายปกรณ์   พรเติม O3
198 155310 นายปกรณ์ชัย   สันติราชัย S10
199 155297 นายปกาศิต   พนมเขตต์ O14
200 155000 นายปฏิภัทร   รักษ์ทอง H2
201 151044 นายปฏิเวธ   จังอินทร์ M20
202 155587 นายปฐมรัฐ   ฟักสุวรรณ K18
203 155346 นางสาวปฐมา   สุวรรณกรินทร์ J9
204 153863 นายปณต   ชอบศิลประกอบ C17
205 155463 นางสาวปนิตดา   นิจันทึก K3
206 153702 นางสาวปรณัฐ   ปานเพ็ชร R6
207 154835 นายประกาศ   เพชรพงศ์ R20
208 155886 นายประจวบ   ชลวิริยะกุล L18
209 152559 นายประทีป   ทาทอง U18
210 153698 นายประทีป   อนันทกาญจน์ N14
211 155671 นายประพัฒน์   แสงอรุณ S22
212 149280 นายประพันธ์   จันทร์แจ้ง M6
213 155540 นายประเมศ   อัครฐานาชีวะ K15
214 155720 นายประยุทธ   บุญคำ L7
215 155068 นายประวัตร์   ทองโคตร O10
216 148756 นายประศาสน์   สุขอินทร์ A16
217 153496 นายประสงค์   ชินพราหมณ์ R1
218 155108 นายประสาร   ผิวผาง H21
219 152675 นายประเสริฐ   ภัทรธำรง Q17
220 152855 นายปรัชญา   อาจริยะวัฒนกุล T13
221 149563 นายปราการ   สร้างหลัก Q1
222 155317 นายปราโมทย์   ม่วงไหมทอง J4
223 155514 นายปริวัตร   นานอก K9
224 155188 นายปรีชา   โส๊ะโอ๊ะ I10
225 155005 นายปวีณ   พูลนิ่ม O8
226 151319 นายปัญญา   สาระพัดนึก M23
227 155900 นายปิยวุฒ   ถิรโชติชัยกุล L21
228 155298 นายปิยะพงศ์   หิงสูงเนิน O15
229 154837 นายปุณณวิช   แก่นแก้ว G2
230 153605 นายผดุงศักดิ์   เบ็ญจวรรณ N8
231 155220 นายเผด็จ   ไชยมงคล S7
232 155035 นายพงศกร   เกื้อหนุน S2
233 154396 นายพงศกร   รัตนพันธ์ E10
234 154921 นายพงศกร   อมรศักดิ์ G11
235 154769 นายพงศ์ธร   ขาวสุข F14
236 153512 นายพงศ์พันธุ์   อินดี R2
237 148112 นายพงศ์สรร   โชติสิริกสิกรณ์ A13
238 155594 นายพงษกฤต   ภรศุภรักษ์ S16
239 154686 นายพงษ์ธร   บำรุงชัย F5
240 155377 นายพนา   ศรีหะรัญ J17
241 155184 นางสาวพนิดา   หมวดทองคำ I8
242 154780 นายพรเทพ   หินันท์ชัย F17
243 155806 นายพร้อมพงษ์   ปริงทอง L12
244 147607 นายพลากร   ทับทอง A9
245 155734 นายพลากร   อับดุลหล๊ะ L8
246 154237 นายพัฒนพงษ์   แก้วอุดร E2
247 154398 นายพัฒนพงษ์   อัครชลานนท์ E12
248 155227 นายพันธ์นรินทร์   โสภานะ I17
249 154704 นายพิชญ์   รอบรู้ F6
250 142817 เรืออากาศโทพิชญาณ   อะสีติรัตน์ P18
251 154803 นายพิชัย   หงษ์สีสกุล F18
252 155176 นายพินิจ   ศรีคำมูล I6
253 152797 นายพินิจพงษ์   วัชรพิบูลย์ C7
254 155951 นายพิภพ   องค์คุณารักษ์ P15
255 155416 นายพิรุท   พุทธวงค์ J22
256 154302 นายพิศาล   ขวัญปลอด E6
257 155017 นายพิสิฐ   โรจน์เลิศจรรยา H4
258 154771 นายพิสุทธิ   มาสง่า U10
259 155494 นายพูนศักดิ์   ลิ่มพฤกษ์เกษม K7
260 155764 นายพูลพัฒน์   พัวทวีพงศ์ U13
261 155361 นายเพียรพิบูล   บุญคง J13
262 154280 นายไพโรจน์   แต่งงาม N17
263 154775 นายไพศาล   บัวบาล F16
264 148980 นายไพศาล   เพ็งขำ B4
265 154394 นายภัคธร   แอสมจิตร์ E9
266 154204 นายภัทร์นฤน   สาสุนีย์ D21
267 150434 นายภัทรภูมิ   สุวรรณภา Q4
268 149938 นางภัสสร   รักชีพ B9
269 154212 นายภากร   กิ่งกลาง D22
270 155768 นายภากร   เพียรพานิช L10
271 155016 นายภาคภูมิ   พรมสิทธิ์ O9
272 152219 นายภานุเมศ   วัฒนานนท์ B21
273 151426 นายภูขฑา   เมืองแก้ว M24
274 148856 นายภูดิศ   หาญฮึก A20
275 150889 นายมกรา   เกศอังคณา Q7
276 155272 นายมงคล   ใจเงี้ยวคำ I22
277 153483 นายมงคล   ดาวแสง Q24
278 155422 นายมงคล   นาพรม J23
279 154915 นายมงคล   เรืองแรงสกุล G9
280 148851 นายมนธีร์   พิชัยรัตน์ A18
281 155810 นายมรุต   อุทัยวัฒนานนท์ L13
282 153860 นางสาวมลศรี   พิชิตชัยรุ่ง C16
283 150659 นายมาคสิทธิ์   สุทธิประเสริฐ Q6
284 155919 นายมานิตย์   อิงคโรจน์ฤทธิ์ P11
285 154620 นายมาโนช   หิรัญชัย R15
286 151304 นายมาโนชญ์   ปวะบุตร M22
287 154226 นายเมธากุล   มีธรรม D23
288 155888 นายยศวัฒน์   ลิ้มประเสริฐ L20
289 104589 นายยุทธพงศ์   ปุนปอง A2
290 153975 นายยุทธพงษ์   ประดิษฐ์ D7
291 155369 นางสาวยุวันดา   กุมภะ J15
292 151190 นายโยธิน   โต้งทอง Q8
293 155713 นายรติ   สุนทรวราภาส L5
294 148859 นายรองฤทธิ์   สมหวัง A22
295 154342 นายรัชตา   บุญชูชีพ E8
296 152941 นายรัฐพล   บุณณะ C9
297 154912 นายราชมลตรี   ชุลีทองฤกษ์ G8
298 153549 นายรุ่งชัย   ประสพกิจพรชัย R3
299 151353 นางสาวรุ่งนภา   กรฤทธิ์ B15
300 154823 นางสาวรุ่งรพีพร   วรรณปลูก F23
301 155330 นายรุ่งโรจน์   เริงเขตรการ J6
302 154576 นายรุตม์   ก่อสกุล N22
303 149513 นายเรวัฒ   คำวัน M9
304 109057 พันโทเริงศักดิ์   สรอุบล A3
305 155528 นายเรืองเดช   เกษสุวรรณ T19
306 154077 นายฤทธิชัย   แย้มเยื้อน U7
307 151902 นายเลอพงษ์   คงเจริญ N1
308 155185 นายวชิรวิชญ์   หนูเกตุ I9
309 146612 นางสาววนันสินี   วงศ์วิเศษ T21
310 155667 นายวรชาติ   สุขราม K24
311 155315 นายวรพงษ์   สถาพรเพ็ญชาติ J2
312 151731 นายวรพจน์   ศิริรักษ์ U2
313 155744 นายวรพันธ์   คงลิขิต L9
314 153916 นายวรวิทย์   ใจทัศน์ D3
315 154942 นายวรวิทย์   ทับทิมสุวรรณ G14
316 155058 นายวรวุธ   วรรณพร H10
317 154717 นายวรายุทธ์   นามเสนาะ R18
318 153931 นายวรุต   คงบุตร D4
319 155927 นายวรุตม์   สุนทรหุต P13
320 153706 นายวสุ   หงษ์ประดับ U6
321 152221 นายวัชร   จิตใจงาม B22
322 155769 นายวัชรพล   เบ้าเจริญ L11
323 154199 นายวัชระ   จันทร์อนันต์ D20
324 155737 นายวัชระ   ศักดานุภาพ P2
325 153652 นายวัฒน์   ทองโคตร R5
326 152326 นายวัฒนา   บุญสิงห์ C1
327 154058 นายวันชัย   ทิพนัส D13
328 156071 นายวิกรม   แพร่เกียรติ T8
329 155254 นายวิชาญ   มูฮำหมัดรอโซล S8
330 155787 นายวิชิต   พงศ์ศิลาทอง P6
331 154785 นายวิเชียร   ยีลีมอ R19
332 155732 นายวิเชียร   อังคณา T3
333 154995 นายวิฑูรย์   ทามี R24
334 152988 นายวิทยา   สายน้ำ Q19
335 155843 นายวิทยาวุธ   จิระสิงห์ P9
336 149036 นายวิธิยา   ผลพันธิน P23
337 68861 นายวินัย   มูสิกะเจริญ A1
338 155574 นายวิระศักดิ์   ศิริพงศาภรณ์ K16
339 151658 นายวิริยะ   ทองสุก U17
340 153632 นายวิวรรธน์   ตั้งคุณาพันธุ์ N9
341 154815 นายวิศิษฎ์   สร้อยพรรณา F20
342 153408 นายวิษณุ   ประจำชอบ N5
343 155588 นายวิสิทธิ์   เบ็นหะซัน K19
344 148862 นายวีระกิตติ์   อ้นพุ่ม A24
345 154484 นายวีระชัย   ไชยโกฏิ R10
346 154735 นางสาววีระนุช   ยี่จอหอ F9
347 155226 นายวีระพันธ์   ศรีทร I16
348 154033 นายวุฒิชัย   จิตรจำนงค์ D12
349 154454 นายวุฒิชัย   ไชยทิพย์ E16
350 155223 นายวุฒิชัย   นาภรณ์ I15
351 154480 นายวุฒิชัย   นิธิสิริอมร E18
352 155738 นายไวฑูร   ยศสกุลเลิศ P3
353 150632 นายศราวุธ   สุขอุดม Q5
354 154764 นายศรีสิทธิ์   สำรวมจิต F13
355 154736 นายศักดิ์สิทธิ์   พันทวี F10
356 149144 นายศิริพงษ์   ทิพย์ลุ้ย B6
357 151728 นายศิริพันธ์   แซ่เฮง Q10
358 154273 นางสาวศุทธหทัย   จันทร์โอ E5
359 155513 นายศุภกร   อัสสานนท์ K8
360 147994 นายศุภชัย   ณ ลำปาง P22
361 154952 นายศุภชัย   ตันติปาลกุล G17
362 154496 นายศุภชัย   นิยมธรรม N21
363 153866 นายศุภชัย   วงศ์วรรธนะโชติ C18
364 155306 นายศุภชัย   ศิริเมธากูล J1
365 155138 นายศุภวัฒน์   ช่วยชู I1
366 149125 นายส่งเสริม   เหลืองประดิษฐ์กุล B5
367 149714 นายสถาพร   แคล้วเครือ B8
368 155406 นายสถาพร   มาลัยเล็ก O19
369 154968 นายสมควร   ไชยสุข G19
370 154791 นายสมชาย   ตันติศิริวัฒน์ O2
371 155354 นายสมชาย   บานใจ J11
372 147605 นายสมโชค   มหานิยม A8
373 146280 นายสมบัติ   มาตยภูธร P20
374 155723 นายสมบูรณ์   วงศ์ศรีสุภรัตน์ P1
375 154753 นายสมพงษ์   จงจอหอ F11
376 150136 นายสมพร   เหม่งเวหา M11
377 152317 นายสมภาร   ปาละโถ B24
378 152655 นายสมยศ   นิลพันธุ์ C4
379 155278 นายสมยศ   สินวิสิฐโสภณ O12
380 153687 นายสมศักดิ์   วิกรัยสกุล N13
381 155525 นายสมศักดิ์   สุขโคนา K11
382 152095 นายสมัชญ์พล   เตชะสุภานันท์ B16
383 154772 นายสรยุทธ   วงษ์ช่างหล่อ F15
384 152963 นายสรวุฒิ   เปาอินทร์ C11
385 155070 นายสรายุทธ   ขันคำ H12
386 154653 นายสรายุทธ   สุดสนอง F3
387 150046 นายสราวุฒ   โพธิ์ผึ้ง Q2
388 150663 นางสาวสโรทัย   มธุรกันต์ T12
389 155375 นายสัญญา   ปลื้มกระจ่าง J16
390 152847 นายสันติ   มั่นคง Q18
391 155366 นายสับรี   สะนอ S11
392 148905 นายสาธิต   สิงห์สนั่น B3
393 154681 นายสายชล   แตงโม R16
394 154885 นายสำเริง   แก้วผนึก G4
395 148837 นายสิงห์พิศุทธิ์   นาคปานเสือ A17
396 154707 นายสิทธิชัย   จองอยู่ F7
397 150979 นายสิทธิพร   ค้าเจริญ B14
398 153368 นายสิทธิศักดิ์   ศักดิ์สิทธิ์ N3
399 155442 นายสิปปวัฒน์   วรศรี K1
400 155523 นายสิริชัย   ทองพันชั่ง K10
401 148861 นายสิริวัฒน์   ปานดำ A23
402 153685 นายสุขุม   เด็ดแก้ว N12
403 154824 นางสาวสุจิตรา   สิทธิสวัสดิกุล F24
404 152770 นางสาวสุจินดา   กระพี้สัตย์ C6
405 154629 นายสุชาติ   อินทร์ทอง F2
406 154341 นายสุตนัย   ณ พัทลุง E7
407 154757 นายสุทธิศักดิ์   แสงงาม F12
408 155341 นายสุทัศน์   คำพงษ์ O17
409 155410 นายสุเทพ   แก้วพินึก S13
410 155938 นายสุธา   ศรีขจรเดช P14
411 154971 นายสุธาพร   แย้มทับ G20
412 154535 นายสุพงษ์   ศรีนวล R12
413 155378 นายสุพรต   สุดศรีแก้ว J18
414 154963 นางสาวสุภา   สุโขชัยยะกิจ G18
415 155280 นายสุเมธ   ศิริวิกรม O13
416 154421 นายสุเมธา   เปาะทองคำ N18
417 154605 นายสุเมธี   แซ่ลี้ N24
418 149163 นายสุรกิจ   ตันติพิทักษ์กุล M5
419 154453 นายสุรชัย   วงค์เสือ N20
420 155948 นายสุรชัย   โสมาบุตร M1
421 150695 นายสุรชาติ   ศักดานุภาพ M18
422 155554 ว่าที่ร้อยตรีสุรทิน   สุดสาคร S15
423 152465 นายสุรพงษ์   สุขสำราญ Q13
424 149011 นายสุรพล   อู่สำราญ M4
425 148865 นายสุรศักดิ์   เจริญชัยชนะ B1
426 155817 นายสุรศักดิ์   ภูมิเทศ L14
427 152339 นายสุรสิทธิ์   ทัดสำราญ C2
428 154918 นายสุรสิทธิ์   ปานวุ่น O7
429 155061 นายสุรสิทธิ์   เอี่ยนวิไล S4
430 152322 นายสุระสิทธิ์   เทศาราช U3
431 155094 นายสุรินทร์   บิลอับดุลล่าห์ H17
432 155937 นายสุริยะ   อุดมดี L24
433 154152 นายสุริยา   ณ พัทลุง D16
434 154929 นายสุริยา   สุแสง G12
435 149387 นายสุวิทย์   ประชานารถ P24
436 152863 นายสุวิทย์   รอดมณี C8
437 151536 นายสุวิทย์   วสุนธราวราภรณ์ U15
438 155443 นางสาวสุวิมล   เตชะธรรมพงศ์ K2
439 154170 นางสาวสุวิมล   หลำโส๊ะ D19
440 152912 นางสาวเสาวรส   สุ่มเล็ก U4
441 154884 นายโสรัจ   เวียนสันเทียะ G3
442 155364 นายโสฬส   กระแสสินธุ์ J14
443 155177 นางสาวหทัยวรรณ   โยวัง I7
444 155316 นายอชิรวิทย์   ชะบางบอน J3
445 153244 นายอดิศร   แก้วดี C13
446 150813 นายอดิศักดิ์   ภูธนาภานุภิญโญ B13
447 155379 นายอดิศักดิ์   วงษ์แก้วจันทร์ J19
448 155012 นายอดิสรณ์   แก้วกล้า H3
449 149508 นายอติชาติ   แย้มบุญชู M7
450 155126 นายอธิคม   นราภิรมย์สุข H23
451 152214 นายอนันต์   นนท์ศิริ B18
452 133993 นายอนันต์   นารีรักษ์ A4
453 154680 นางสาวอนัสปรีย์   ไชยวรรณ U9
454 152320 นายอนิรุจ   นูนสงค์ Q11
455 154234 นายอนุชา   มณีรักษ์ T14
456 155828 นายอนุพงษ์   ถนอมวงษ์ T5
457 152561 นายอนุพงษ์   นพวงศ์ U19
458 155160 นายอนุพงษ์   สามารถ I3
459 155576 นายอนุรักษ์   ทับทิมทอง K17
460 146920 นายอนุรักษ์   พิริยสถิต P21
461 150375 นายอนุรักษ์   ศรีฟ้า M16
462 154818 นายอนุรักษ์   แอบคำ F21
463 155027 นายอนุศักดิ์   แกล้วทนงค์ H6
464 154227 นายอนุสรณ์   ชาญชัยฤทธิ์ D24
465 155090 นายอภิชาติ   ชุมพรเกรียงไกร H16
466 145479 นายอภิรักษ์   ทองสุข P19
467 154550 นายอภิรัฐ   พันธุ์โสภณ R14
468 154911 นายอภิลักษณ์   ยมทอง G7
469 155355 นายอภิวัฒน์   ทองทวี J12
470 155922 นายอมรชัย   จันทร P12
471 154941 นายอมฤต   นามบุตรดี R23
472 148857 นายอรรถกร   นนทะดี A21
473 155653 นายอรรถกฤต   กังวานเกียรติกุล K23
474 153359 นายอรรถพล   ทองยัง N2
475 153543 นายอรุณ   ดาแพง U5
476 155050 นายอัมพร   หมัดแสละ H9
477 153745 นายอาภาพล   มหาวีระ R7
478 155856 นายอายุวัฒ   ธนาเศรษฐอังกูล L15
479 155614 นายอิชยา   เดชสกุลวัฒนา K21
480 153426 นายอิทธิพล   แก้วบัวดี C14
481 155175 นายอิทธิพล   คนใจซื่อ I5
482 154628 นายอิศเรศ   สุทธแสง F1
483 155640 นายอุดมเดช   ใหม่เอี่ยม O24
484 152665 นายอุดร   ปีทะ Q16
485 152574 นายอุเทน   รอดมา Q14
486 154572 นางสาวอุษาวดี   บุญรักษา E22
487 155256 นายเอก   ศรียาภัย T17
488 155465 นายเอกจิต   มนต์สุวรรณ K4
489 155054 นายเอกฉันท์   หลวงอี่ S3
490 148167 นายเอกชัย   แก้วคุณ T22
491 149188 นายเอกชัย   ธิติมาธัญญากุล B7
492 155236 นายเอกชัย   ภูษณะพงษ์ I18
493 155728 นายเอกไชย   เสถียรพงษ์สุข T1
494 154836 นายเอกวีร์   ทวีผล G1
495 155125 นายเอกสิทธิ์   ตะรายันต์ H22
สภาวิศวกร

ตรวจสอบใบอนุญาต

เลขที่สมาชิก :

หรือ ใบอนุญาต :

 


ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ - สกุล

ชื่อ :

นามสกุล :


ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร

การอบรมทดสอบความพร้อม

ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับใบอนุญาต

นิติบุคคล

กระดานข่าว

สภาวิศวกร