สภาวิศวกร สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศ - รอบการจัดอบรมและทดสอบความพร้อม


ครั้งที่ : 6 / 2546

วันที่อบรม : 18/09/2546 - 19/09/2546

วันที่ประกาศผลสอบ :

วันที่เริ่มรับใบอนุญาต :

สถานที่อบรมและทดสอบความพร้อม : RBAC


วันที่สอบซ่อม :

สถานที่สอบซ่อม :

วันที่ประกาศผลสอบสอบซ่อม :


รายชื่อผู้เข้าอบรมและทดสอบความพร้อม

เลขที่สมาชิก ชื่อ - สกุล ที่นั่งสอบ ผลสอบ
1 155498 นางสาวกนกวรรณ   ขุนราช O23
2 154879 นางสาวกมลพรรณ   ชุมพลรัตน์ R21
3 154583 นายกรกช   เกิดแก้ว E23
4 154401 นางสาวกรวรินทร์   แก้วคง E13
5 155100 นายกฤษณะ   ปั้นทิม H19
6 155613 นายกฤษณะ   รักษ์วงศ์ K20
7 155682 นายกันต์พงษ์   ฤทธิเจริญพัฒน์ L2
8 144428 นายกันต์พงษ์   ศรีสถิตย์ T10
9 152596 นายกำธร   มูลขุนทด Q15
10 155731 นายกิจจา   ฉลาดพจนพร T2
11 153871 นายกิตติชัย   บัวขาว C20
12 155025 นายกิตติชาติ   ยาท้าว S1
13 155647 นายกิตติ์ธนัตถ์   แตงก่อ S21
14 154935 ว่าที่ร้อยตรีกิตตินันท์   ทิพย์พินิจ G13
15 149939 นางสาวกิติยา   เกียรตินรากร B10
16 155632 นายกิติศักดิ์   เอิบอิ่ม S18
17 155407 นายเกริกก้อง   รุ่งทองศรี O20
18 152977 นายเกรียงไกร   กิตติวุฒิคุณ C12
19 154461 พันโทเกรียงไกร   แข็งแรง E17
20 154279 นายเกรียงศักดิ์   มีสวนนิล N16
21 142988 ร้อยตรีเกรียงศักดิ์   เสาร์แก้ว A6
22 155134 นายเกียรติชาย   ตรีผลา H24
23 155912 นายเกียรติวงศ์   วุฒิไกรสถาวร P10
24 155468 นายเกียรติศักดิ์   แก้วบัวดี K5
25 155153 นายไกรฤทธิ์   ด่านพิทักษ์ I2
26 155681 นายไกรวัฒน์   ธรรมเพชร L1
27 153868 นายไกรวิชญ์   เซียวศิริถาวร C19
28 153599 นางขนิษฐา   ดาราเมือง C15
29 141667 นายขวัญชัย   เชี่ยวชล P17
30 155095 นายคงวิทย์   รัตนตระกูล H18
31 153974 นายคชาทัช   กาสินธุ์พิลา D6
32 154485 นายคชาพจน์   นิ่มนวล R11
33 153366 นายคณาพงษ์   สอนเงิน Q23
34 155299 นายคัมภีร์   แสงคำอินทร์ O16
35 154397 นายค้ำคูน   เพิงผา E11
36 155064 นายจรัญ   อุ่นเรือน H11
37 155189 นายจรูญศักดิ์   ปอนสืบ I11
38 153374 นายจักรกฤษณ์   เดชสองชั้น N4
39 153554 นายจักรดาว   ประทุมชาติ N7
40 155825 นายจักรพันธ์   สิขิวัฒน์ P8
41 154446 นายจารุพงศ์   เกิดกุญชร N19
42 154781 นางสาวจิณณภา   สงวนทรัพย์ทวี U11
43 154910 นายจิตติพงศ์   พรรณานนท์ G6
44 148749 นายจิรพงษ์   ศาสตร์แย้ม A15
45 153639 นายจิรภัส   ธิติโยธิน N10
46 152415 นายจิรวัฒน์   สินไชย Q12
47 153886 นายจิระวัฒน์   ธนเหมะธุลิน D1
48 148866 นายจิรัฏฐวัฒน์   เมืองแพน B2
49 150120 นายจีรวัฒน์   ปันปิง Q3
50 155788 นายจีรวัฒน์   มุกดา P7
51 147900 นายจีรศักดิ์   ใจห้าว A11
52 155018 นายจีระศักดิ์   หงษ์แปด H5
53 155204 นายเจษฎา   สุวรรณรัตน์ I13
54 155209 นายฉกาจ   กาญจนารักษ์ I14
55 155040 นายฉัฐคม   จานทอง H8
56 155772 นายฉัตร์   คำพาที P5
57 154834 นายฉัตรชัย   ถวัลย์อรรณพ O6
58 148371 นายฉัตรชัย   ประจันตะเสน T23
59 155623 นายฉัตรชัย   สานติสุขรัตน์ S17
60 153244 นายฉัตรไชย   แก้วดี C13
61 150804 นายฉันทวัฒน์   สวัสดิ์โชนกุล B12
62 153880 นายเฉลิมพล   ฉัตรมณีวัฒนา C23
63 155251 นายเฉลิมราช   ชัยตาแก้ว I19
64 138472 นายชฎิล   จันท์ศรีสมหมาย P16
65 155023 นายชวลิต   วงศ์ทัพพสาร T16
66 155725 นายชัชพงศ์   บุญค้ำ S24
67 155289 นายชัชวาล   ชาวเหนือ I23
68 154830 นายชัญญทัต   เขื่อนขันธ์ O5
69 154564 นายชัยกฤต   ม่วงอ่อน E21
70 155492 นายชัยกฤต   เล็กชะอุ่ม K6
71 155633 นายชัยณรงค์   สวัสดิกุล S19
72 152279 นายชัยณรงค์    แก้วยะรัตน์ B23
73 155887 นายชัยนคร   ไตรตานนท์ L19
74 154116 นายชัยภัคฐ์   มั่นคงเศวตวงศ์ D14
75 151215 นายชัยยศ   คลื่นบรรเลง M21
76 155758 นายชัยยศ   อุดมภาพ T4
77 146798 นายชัยสิทธิ์   ประสิทธิ์วิเศษ A7
78 154822 นายชาญชัย   โคจรโรจน์ F22
79 155408 นายชาญชัย   จาตุรนตพรชัย O21
80 153439 นายชาญณาวินทร์   แจ่มจันทร์ N6
81 154948 นายชาญวิทย์   จุลภักดิ์ G16
82 150577 นายชาญวิทย์   พงค์พรหม T11
83 149511 นายชาตรี   ต๊ะดุก M8
84 154944 นายชาติ   ปราการไชย G15
85 150047 นายชาย   นพพยูรกุลวงศ์ B11
86 155078 นายชาลิติ   สีขาว H13
87 154972 นายชำนาญ   สาสนิท G21
88 150510 นายชำนาญ   อูปสาแก้ว U1
89 150332 นายชินประนาท   อาภรณ์รัตน์ M13
90 154000 นายชีวนันท์   สุขจินดา D9
91 154432 นางสาวชีวรัตน์   แก้วพวงทอง E15
92 153885 นายชูพันธ์   ฤทธิเดช C24
93 155077 นายโชคชัย   จำปีเรือง S5
94 147887 นายไชยรัตน์   ชุ่มชื่น A10
95 155196 นายไชยวุฒิ   เรือนสิทธิ์ I12
96 155862 นายฐนชน   ทารักษ์ L17
97 154430 นายฐานุพงศ์   เหง้าพรหมมินทร์ E14
98 144334 นายฐาปนพงศ์   พาสนพัฒน์ T20
99 153872 นายณธีร์พรรธน์   จันทร์แจ้ง C21
100 154113 นายณรงค์ชัย   พิมพ์ปรุ R9
101 149010 นายณวัฒน์   เกาะวิวัฒนากุล M3
102 155415 นายณัฐกร   ธนสถาพร J21
103 149089 นายณัฐกาญจน์   ไชยสมบูรณ์ T24
104 155931 นายณัฐดนย์   แสวงนิล T6
105 148855 นายณัฐธนนท์   วรกุลพัชรวัฒน์ A19
106 150361 นายณัฐพงศ์   พวงประโคน M14
107 151570 นายณัฐพงษ์   สถาณุพันธ์ U16
108 153796 นายณัฐพงษ์   อมตะธงไชย R8
109 155337 นายณัฐพร   คุ้มแก้ว J8
110 150362 นายณัฐพล   แก้วเงิน M15
111 150248 นายณัฐพล   ศรีชะอุ้ม M12
112 155409 นายณัฐวัฒน์   ภูริณัฐวรวิบูล O22
113 154911 นายณัฐวัฒน์   ยมทอง G7
114 139998 นายณัฐวุฒิ   เรืองวิเศษ M2
115 154540 นายณัฐวุฒิ   ลีลาวุฒิประเสริฐ R13
116 154578 นายณัฐวุฒิธรรม   คลี่หมื่นไวย N23
117 155084 นางสาวณิชาภัทร   ไกรวิสูตร H15
118 138706 นางดนยภรณ์   พรรณสวัสดิ์ A5
119 154597 นายดลยวิชญ์   หน่องพงษ์ E24
120 152724 นายดิสพล   ยิ้มขลิบ U20
121 154145 นายดุลย์ธิวัฒน์   ผลอ่อน D15
122 155859 นายดุสิต   ลิ้มสมบัติอนันต์ L16
123 155707 นายเดชา   ประภารัตน์ L3
124 155287 นายเด่นชัย   เดชเพ็ง S9
125 148297 นายต่อพงษ์   พงษ์นุช A14
126 155929 นายตะวัน   ศรีดามา L23
127 155716 นายไตรทศ   ม่วงชาติ L6
128 154984 นายทนงชัย   พรหมมา G24
129 152687 นายทรงพล   มงคลพันธุ์ C5
130 154498 นายทรงพล   เหมรัตนธร E19
131 152216 นายทวีศักดิ์   จวนสาง B19
132 155353 นายทวีศักดิ์   ทองคำแก้ว J10
133 154097 นายทวีศักดิ์   ศรีนุรัตน์ U8
134 155131 นายทัศกร   ศรีงาม S6
135 155534 นายทัสมะ   จันทร์พิลา K14
136 152945 นายทินกร   แสงอาวุธ C10
137 153555 นางสาวทิพาภรณ์   ทัศคร R4
138 155636 นายทิวากรณ์   ทองสายใหญ่ S20
139 154150 นายเทพนม   นาคงาม N15
140 155430 นายเทวัญ   ทองศรี J24
141 154239 นายเทวากุล   จุลมณี E4
142 154925 นาวาตรีเทวินทร์   นิลสาคร R22
143 153116 นายเทอดศักดิ์   จันทร์เภา Q21
144 154828 นายเทอดศักดิ์   ศิละวรรณโณ O4
145 153982 นายธงชัย   สิริทองสาคร D8
146 154982 นายธนงศักดิ์   จันทบ G23
147 152212 นายธนพงษ์   เชื้อสำราญ B17
148 155319 นายธนพล   ชุณหชาติ J5
149 154501 นายธนพัฒน์   เลี้ยงทอง E20
150 155432 นายธนวัฒน์   ติวราภรณ์ศานติ์ S14
151 154657 นายธนศักดิ์   จรรยาเลิศอดุล F4
152 154907 นายธนัช   ศรีหานาม G5
153 155706 นายธนาวุฒิ   จันทิรภูปภาภัทร S23
154 154232 นายธนาวุฒิ   รักษ์ทอง E1
155 155402 นายธนิก   ขานทะราชา J20
156 155331 นายธเนศ   ทองไวเครื่อง J7
157 155533 นายธรชญาน์   เวชรังษีกุล K13
158 154005 นายธรรมนูญ   บำรุงเพ็ชร D11
159 152217 นายธราดล   กันตะเพ็ง B20
160 155939 นายธวัช   สิริสังกาส T7
161 154985 นายธวัชชัย   กาหอม H1
162 153965 นายธัญนนท์   ทองคำ D5
163 155746 นายธัญศิษฐ์   จันทร์เรือง P4
164 154700 นายธานินทร์   ภุมรินทร์ R17
165 155267 นายธานี   จงจิตสุขวิทยา I21
166 153095 นายธีรพงษ์   ปฎิญาณานุวัต Q20
167 154729 นายธีรพงษ์   พุ่มเจริญ F8
168 154981 นายธีรวัฒน์   ปิ่นเพชร G22
169 154692 นายธีรวิทย์   เวศกิจกุล O1
170 151022 นายนครชัย   ชาลี M19
171 148097 นางสาวนทจัน   ศิริวรรณ A12
172 146867 นายนนทวรรธน์   สง่างาม U14
173 154004 นายนพกรณ์   สอนอินทร์ D10
174 152636 นายนพกูล   พิมพ์ดี C3
175 155526 นายนพดล   คงระเรื่อย K12
176 154155 นายนพดล   แสนบุญยัง D18
177 155101 นางสาวนพรัตน์   พรหมประสิทธิ์ H20
178 154917 นางสาวนริศรา   สุริโย G10
179 155032 นางสาวนริศรา   อังคสิทธิ์ U12
180 155249 นายนฤาชา   โรจนะนาค O11
181 155391 นายนันทวัฒน์   เถื่อนยืนยงค์ S12
182 151713 นายนาวี   สุวรรณทรัพย์ Q9
183 155625 นายนิคม   แกงขุนทด K22
184 154238 นายนิคม   ชีนะ E3
185 155357 นายนิคม   เสือเพ็ชร์ T18
186 155164 นางสาวนิตยา   ไกรทอง I4
187 155902 นายนิรันดร์   วรวัฒน์จิรกุล L22
188 154813 นายนิรุทธ์   เรืองเดช F19
189 154825 นายนิวัตต์   วิสัยเกษม T15
190 155347 นายเนื่อง   นนทราช O18
191 153875 นายบรรเทา   กมล C22
192 155295 นายบวร   ประยูรพุฒิวณิชย์ I24
193 155708 นายบัญชา   ผิวชมภู L4
194 149688 นายบัญชา   อัครพงศ์พันธุ์ M10
195 153649 นายบัณฑิต   ทองคู่ N11
196 155028 นายบุญแทน   มานะทวี H7
197 155079 นายบุญฤทธิ์   บุญถนอม H14
198 154792 นายปกรณ์   พรเติม O3
199 155310 นายปกรณ์ชัย   สันติราชัย S10
200 155297 นายปกาศิต   พนมเขตต์ O14
201 155000 นายปฏิภัทร   รักษ์ทอง H2
202 151044 นายปฏิเวธ   จังอินทร์ M20
203 155587 นายปฐมรัฐ   ฟักสุวรรณ K18
204 155346 นางสาวปฐมา   สุวรรณกรินทร์ J9
205 153863 นายปณต   ชอบศิลประกอบ C17
206 155463 นางสาวปนิตดา   นิจันทึก K3
207 153702 นางสาวปรณัฐ   ปานเพ็ชร R6
208 154835 นายประกาศ   เพชรพงศ์ R20
209 155886 นายประจวบ   ชลวิริยะกุล L18
210 152559 นายประทีป   ทาทอง U18
211 153698 นายประทีป   อนันทกาญจน์ N14
212 155671 นายประพัฒน์   แสงอรุณ S22
213 149280 นายประพันธ์   จันทร์แจ้ง M6
214 155540 นายประเมศ   อัครฐานาชีวะ K15
215 155720 นายประยุทธ   บุญคำ L7
216 155068 นายประวัตร์   ทองโคตร O10
217 148756 นายประศาสน์   สุขอินทร์ A16
218 153496 นายประสงค์   ชินพราหมณ์ R1
219 155108 นายประสาร   ผิวผาง H21
220 152675 นายประเสริฐ   ภัทรธำรง Q17
221 152855 นายปรัชญา   อาจริยะวัฒนกุล T13
222 149563 นายปราการ   สร้างหลัก Q1
223 155317 นายปราโมทย์   ม่วงไหมทอง J4
224 155514 นายปริวัตร   นานอก K9
225 155188 นายปรีชา   โส๊ะโอ๊ะ I10
226 155005 นายปวีณ   พูลนิ่ม O8
227 151319 นายปัญญา   สาระพัดนึก M23
228 155900 นายปิยวุฒ   ถิรโชติชัยกุล L21
229 155298 นายปิยะพงศ์   หิงสูงเนิน O15
230 154837 นายปุณณวิช   แก่นแก้ว G2
231 153605 นายผดุงศักดิ์   เบ็ญจวรรณ N8
232 155220 นายเผด็จ   ไชยมงคล S7
233 155035 นายพงศกร   เกื้อหนุน S2
234 154396 นายพงศกร   รัตนพันธ์ E10
235 154921 นายพงศกร   อมรศักดิ์ G11
236 154769 นายพงศ์ธร   ขาวสุข F14
237 153512 นายพงศ์พันธุ์   อินดี R2
238 148112 นายพงศ์สรร   โชติสิริกสิกรณ์ A13
239 155594 นายพงษกฤต   ภรศุภรักษ์ S16
240 154686 นายพงษ์ธร   บำรุงชัย F5
241 155377 นายพนา   ศรีหะรัญ J17
242 155184 นางสาวพนิดา   หมวดทองคำ I8
243 154780 นายพรเทพ   หินันท์ชัย F17
244 155806 นายพร้อมพงษ์   ปริงทอง L12
245 147607 นายพลากร   ทับทอง A9
246 155734 นายพลากร   อับดุลหล๊ะ L8
247 154237 นายพัฒนพงษ์   แก้วอุดร E2
248 154398 นายพัฒนพงษ์   อัครชลานนท์ E12
249 155227 นายพันธ์นรินทร์   โสภานะ I17
250 154704 นายพิชญ์   รอบรู้ F6
251 142817 เรืออากาศโทพิชญาณ   อะสีติรัตน์ P18
252 154803 นายพิชัย   หงษ์สีสกุล F18
253 155176 นายพินิจ   ศรีคำมูล I6
254 152797 นายพินิจพงษ์   วัชรพิบูลย์ C7
255 155951 นายพิภพ   องค์คุณารักษ์ P15
256 155416 นายพิรุท   พุทธวงค์ J22
257 154302 นายพิศาล   ขวัญปลอด E6
258 155017 นายพิสิฐ   โรจน์เลิศจรรยา H4
259 154771 นายพิสุทธิ   มาสง่า U10
260 155494 นายพูนศักดิ์   ลิ่มพฤกษ์เกษม K7
261 155764 นายพูลพัฒน์   พัวทวีพงศ์ U13
262 155361 นายเพียรพิบูล   บุญคง J13
263 154280 นายไพโรจน์   แต่งงาม N17
264 154775 นายไพศาล   บัวบาล F16
265 148980 นายไพศาล   เพ็งขำ B4
266 154394 นายภัคธร   แอสมจิตร์ E9
267 154204 นายภัทร์นฤน   สาสุนีย์ D21
268 150434 นายภัทรภูมิ   สุวรรณภา Q4
269 149938 นางภัสสร   รักชีพ B9
270 154212 นายภากร   กิ่งกลาง D22
271 155768 นายภากร   เพียรพานิช L10
272 155016 นายภาคภูมิ   พรมสิทธิ์ O9
273 152219 นายภานุเมศ   วัฒนานนท์ B21
274 151426 นายภูขฑา   เมืองแก้ว M24
275 148856 นายภูดิศ   หาญฮึก A20
276 150889 นายมกรา   เกศอังคณา Q7
277 155272 นายมงคล   ใจเงี้ยวคำ I22
278 153483 นายมงคล   ดาวแสง Q24
279 155422 นายมงคล   นาพรม J23
280 154915 นายมงคล   เรืองแรงสกุล G9
281 148851 นายมนธีร์   พิชัยรัตน์ A18
282 155810 นายมรุต   อุทัยวัฒนานนท์ L13
283 153860 นางสาวมลศรี   พิชิตชัยรุ่ง C16
284 150659 นายมาคสิทธิ์   สุทธิประเสริฐ Q6
285 155919 นายมานิตย์   อิงคโรจน์ฤทธิ์ P11
286 154620 นายมาโนช   หิรัญชัย R15
287 151304 นายมาโนชญ์   ปวะบุตร M22
288 154226 นายเมธากุล   มีธรรม D23
289 155888 นายยศวัฒน์   ลิ้มประเสริฐ L20
290 104589 นายยุทธพงศ์   ปุนปอง A2
291 153975 นายยุทธพงษ์   ประดิษฐ์ D7
292 155369 นางสาวยุวันดา   กุมภะ J15
293 151190 นายโยธิน   โต้งทอง Q8
294 155713 นายรติ   สุนทรวราภาส L5
295 148859 นายรองฤทธิ์   สมหวัง A22
296 154342 นายรัชตา   บุญชูชีพ E8
297 152941 นายรัฐพล   บุณณะ C9
298 154912 นายราชมลตรี   ชุลีทองฤกษ์ G8
299 153549 นายรุ่งชัย   ประสพกิจพรชัย R3
300 151353 นางสาวรุ่งนภา   กรฤทธิ์ B15
301 154823 นางสาวรุ่งรพีพร   วรรณปลูก F23
302 155330 นายรุ่งโรจน์   เริงเขตรการ J6
303 154576 นายรุตม์   ก่อสกุล N22
304 149513 นายเรวัฒ   คำวัน M9
305 109057 พันโทเริงศักดิ์   สรอุบล A3
306 155528 นายเรืองเดช   เกษสุวรรณ T19
307 154077 นายฤทธิชัย   แย้มเยื้อน U7
308 151902 นายเลอพงษ์   คงเจริญ N1
309 155185 นายวชิรวิชญ์   หนูเกตุ I9
310 146612 นางสาววนันสินี   วงศ์วิเศษ T21
311 155667 นายวรชาติ   สุขราม K24
312 155315 นายวรพงษ์   สถาพรเพ็ญชาติ J2
313 151731 นายวรพจน์   ศิริรักษ์ U2
314 155744 นายวรพันธ์   คงลิขิต L9
315 153916 นายวรวิทย์   ใจทัศน์ D3
316 154942 นายวรวิทย์   ทับทิมสุวรรณ G14
317 155058 นายวรวุธ   วรรณพร H10
318 154717 นายวรายุทธ์   นามเสนาะ R18
319 153931 นายวรุต   คงบุตร D4
320 155927 นายวรุตม์   สุนทรหุต P13
321 153706 นายวสุ   หงษ์ประดับ U6
322 152221 นายวัชร   จิตใจงาม B22
323 155769 นายวัชรพล   เบ้าเจริญ L11
324 154199 นายวัชระ   จันทร์อนันต์ D20
325 155737 นายวัชระ   ศักดานุภาพ P2
326 153652 นายวัฒน์   ทองโคตร R5
327 152326 นายวัฒนา   บุญสิงห์ C1
328 154058 นายวันชัย   ทิพนัส D13
329 156071 นายวิกรม   แพร่เกียรติ T8
330 155254 นายวิชาญ   มูฮำหมัดรอโซล S8
331 155787 นายวิชิต   พงศ์ศิลาทอง P6
332 154785 นายวิเชียร   ยีลีมอ R19
333 155732 นายวิเชียร   อังคณา T3
334 154995 นายวิฑูรย์   ทามี R24
335 152988 นายวิทยา   สายน้ำ Q19
336 155843 นายวิทยาวุธ   จิระสิงห์ P9
337 149036 นายวิธิยา   ผลพันธิน P23
338 68861 นายวินัย   มูสิกะเจริญ A1
339 155574 นายวิระศักดิ์   ศิริพงศาภรณ์ K16
340 151658 นายวิริยะ   ทองสุก U17
341 153632 นายวิวรรธน์   ตั้งคุณาพันธุ์ N9
342 154815 นายวิศิษฎ์   สร้อยพรรณา F20
343 153408 นายวิษณุ   ประจำชอบ N5
344 155588 นายวิสิทธิ์   เบ็นหะซัน K19
345 148862 นายวีระกิตติ์   อ้นพุ่ม A24
346 154484 นายวีระชัย   ไชยโกฏิ R10
347 154735 นางสาววีระนุช   ยี่จอหอ F9
348 155226 นายวีระพันธ์   ศรีทร I16
349 154033 นายวุฒิชัย   จิตรจำนงค์ D12
350 154454 นายวุฒิชัย   ไชยทิพย์ E16
351 155223 นายวุฒิชัย   นาภรณ์ I15
352 154480 นายวุฒิชัย   นิธิสิริอมร E18
353 155738 นายไวฑูร   ยศสกุลเลิศ P3
354 150632 นายศราวุธ   สุขอุดม Q5
355 154764 นายศรีสิทธิ์   สำรวมจิต F13
356 154736 นายศักดิ์สิทธิ์   พันทวี F10
357 149144 นายศิริพงษ์   ทิพย์ลุ้ย B6
358 151728 นายศิริพันธ์   แซ่เฮง Q10
359 154273 นางสาวศุทธหทัย   โพธินามทอง E5
360 155513 นายศุภกร   อัสสานนท์ K8
361 147994 นายศุภชัย   ณ ลำปาง P22
362 154952 นายศุภชัย   ตันติปาลกุล G17
363 154496 นายศุภชัย   นิยมธรรม N21
364 153866 นายศุภชัย   วงศ์วรรธนะโชติ C18
365 155306 นายศุภชัย   ศิริเมธากูล J1
366 155138 นายศุภวัฒน์   ช่วยชู I1
367 149125 นายส่งเสริม   เหลืองประดิษฐ์กุล B5
368 149714 นายสถาพร   แคล้วเครือ B8
369 155406 นายสถาพร   มาลัยเล็ก O19
370 154968 นายสมควร   ไชยสุข G19
371 154791 นายสมชาย   ตันติศิริวัฒน์ O2
372 155354 นายสมชาย   บานใจ J11
373 147605 นายสมโชค   มหานิยม A8
374 146280 นายสมบัติ   มาตยภูธร P20
375 155723 นายสมบูรณ์   วงศ์ศรีสุภรัตน์ P1
376 154753 นายสมพงษ์   จงจอหอ F11
377 150136 นายสมพร   เหม่งเวหา M11
378 152317 นายสมภาร   ปาละโถ B24
379 152655 นายสมยศ   นิลพันธุ์ C4
380 155278 นายสมยศ   สินวิสิฐโสภณ O12
381 153687 นายสมศักดิ์   วิกรัยสกุล N13
382 155525 นายสมศักดิ์   สุขโคนา K11
383 152095 นายสมัชญ์พล   เตชะสุภานันท์ B16
384 154772 นายสรยุทธ   วงษ์ช่างหล่อ F15
385 152963 นายสรวุฒิ   เปาอินทร์ C11
386 155070 นายสรายุทธ   ขันคำ H12
387 154653 นายสรายุทธ   สุดสนอง F3
388 150046 นายสราวุฒ   โพธิ์ผึ้ง Q2
389 150663 นางสาวสโรทัย   มธุรกันต์ T12
390 155375 นายสัญญา   ปลื้มกระจ่าง J16
391 152847 นายสันติ   มั่นคง Q18
392 155366 นายสับรี   สะนอ S11
393 148905 นายสาธิต   สิงห์สนั่น B3
394 154681 นายสายชล   แตงโม R16
395 154885 นายสำเริง   แก้วผนึก G4
396 148837 นายสิงห์พิศุทธิ์   นาคปานเสือ A17
397 154707 นายสิทธิชัย   จองอยู่ F7
398 150979 นายสิทธิพร   ค้าเจริญ B14
399 153368 นายสิทธิศักดิ์   ศักดิ์สิทธิ์ N3
400 155442 นายสิปปวัฒน์   วรศรี K1
401 155523 นายสิริชัย   ทองพันชั่ง K10
402 148861 นายสิริวัฒน์   ปานดำ A23
403 153685 นายสุขุม   เด็ดแก้ว N12
404 154824 นางสาวสุจิตรา   สิทธิสวัสดิกุล F24
405 152770 นางสาวสุจินดา   กระพี้สัตย์ C6
406 154629 นายสุชาติ   อินทร์ทอง F2
407 154341 นายสุตนัย   ณ พัทลุง E7
408 154757 นายสุทธิศักดิ์   แสงงาม F12
409 155341 นายสุทัศน์   ฉัตรอุทัย O17
410 155410 นายสุเทพ   แก้วพินึก S13
411 155938 นายสุธา   ศรีขจรเดช P14
412 154971 นายสุธาพร   แย้มทับ G20
413 154535 นายสุพงษ์   ศรีนวล R12
414 155378 นายสุพรต   สุดศรีแก้ว J18
415 154963 นางสาวสุภา   สุโขชัยยะกิจ G18
416 155280 นายสุเมธ   ศิริวิกรม O13
417 154421 นายสุเมธา   เปาะทองคำ N18
418 154605 นายสุเมธี   แซ่ลี้ N24
419 149163 นายสุรกิจ   ตันติพิทักษ์กุล M5
420 154453 นายสุรชัย   วงค์เสือ N20
421 155948 นายสุรชัย   โสมาบุตร M1
422 150695 นายสุรชาติ   ศักดานุภาพ M18
423 155554 ว่าที่ร้อยตรีสุรทิน   สุดสาคร S15
424 152465 นายสุรพงษ์   สุขสำราญ Q13
425 149011 นายสุรพล   อู่สำราญ M4
426 148865 นายสุรศักดิ์   เจริญชัยชนะ B1
427 155817 นายสุรศักดิ์   ภูมิเทศ L14
428 152339 นายสุรสิทธิ์   ทัดสำราญ C2
429 154918 นายสุรสิทธิ์   ปานวุ่น O7
430 155061 นายสุรสิทธิ์   เอี่ยนวิไล S4
431 152322 นายสุระสิทธิ์   เทศาราช U3
432 155094 นายสุรินทร์   บิลอับดุลล่าห์ H17
433 155937 นายสุริยะ   อุดมดี L24
434 154152 นายสุริยา   ณ พัทลุง D16
435 154929 นายสุริยา   สุแสง G12
436 155252 นายสุวิจักขณ์   เศวตนภานนท์ I20
437 149387 นายสุวิทย์   ประชานารถ P24
438 152863 นายสุวิทย์   รอดมณี C8
439 151536 นายสุวิทย์   วสุนธราวราภรณ์ U15
440 155443 นางสาวสุวิมล   เตชะธรรมพงศ์ K2
441 154170 นางสาวสุวิมล   หลำโส๊ะ D19
442 152912 นางสาวเสาวรส   สุ่มเล็ก U4
443 154884 นายโสรัจ   เวียนสันเทียะ G3
444 155364 นายโสฬส   กระแสสินธุ์ J14
445 155177 นางสาวหทัยวรรณ   โยวัง I7
446 155316 นายอชิรวิทย์   ชะบางบอน J3
447 150813 นายอดิศักดิ์   ภูธนาภานุภิญโญ B13
448 155379 นายอดิศักดิ์   วงษ์แก้วจันทร์ J19
449 155012 นายอดิสรณ์   แก้วกล้า H3
450 149508 นายอติชาติ   แย้มบุญชู M7
451 155126 นายอธิคม   นราภิรมย์สุข H23
452 152214 นายอนันต์   นนท์ศิริ B18
453 133993 นายอนันต์   นารีรักษ์ A4
454 154680 นางสาวอนัสปรีย์   ไชยวรรณ U9
455 152320 นายอนิรุจ   นูนสงค์ Q11
456 154234 นายอนุชา   มณีรักษ์ T14
457 155828 นายอนุพงษ์   ถนอมวงษ์ T5
458 152561 นายอนุพงษ์   นพวงศ์ U19
459 155160 นายอนุพงษ์   สามารถ I3
460 155576 นายอนุรักษ์   ทับทิมทอง K17
461 146920 นายอนุรักษ์   พิริยสถิต P21
462 150375 นายอนุรักษ์   ศรีฟ้า M16
463 154818 นายอนุรักษ์   แอบคำ F21
464 155027 นายอนุศักดิ์   แกล้วทนงค์ H6
465 154227 นายอนุสรณ์   ชาญชัยฤทธิ์ D24
466 155090 นายอภิชาติ   ชุมพรเกรียงไกร H16
467 145479 นายอภิรักษ์   ทองสุข P19
468 154550 นายอภิรัฐ   พันธุ์โสภณ R14
469 155355 นายอภิวัฒน์   ทองทวี J12
470 155922 นายอมรชัย   จันทร P12
471 154941 นายอมฤต   นามบุตรดี R23
472 148857 นายอรรถกร   นนทะดี A21
473 155653 นายอรรถกฤต   กังวานเกียรติกุล K23
474 153359 นายอรรถพล   ทองยัง N2
475 153543 นายอรุณ   ดาแพง U5
476 155050 นายอัมพร   หมัดแสละ H9
477 153745 นายอาภาพล   มหาวีระ R7
478 155856 นายอายุวัฒ   ธนาเศรษฐอังกูล L15
479 155614 นายอิชยา   เดชสกุลวัฒนา K21
480 153426 นายอิทธิพล   แก้วบัวดี C14
481 155175 นายอิทธิพล   คนใจซื่อ I5
482 154628 นายอิศเรศ   สุทธแสง F1
483 155640 นายอุดมเดช   ใหม่เอี่ยม O24
484 152665 นายอุดร   ปีทะ Q16
485 152574 นายอุเทน   รอดมา Q14
486 154572 นางสาวอุษาวดี   บุญรักษา E22
487 155256 นายเอก   ศรียาภัย T17
488 155465 นายเอกจิต   มนต์สุวรรณ K4
489 155054 นายเอกฉันท์   หลวงอี่ S3
490 148167 นายเอกชัย   แก้วคุณ T22
491 149188 นายเอกชัย   ธิติมาธัญญากุล B7
492 155236 นายเอกชัย   ภูษณะพงษ์ I18
493 155728 นายเอกไชย   เสถียรพงษ์สุข T1
494 154836 นายเอกวีร์   ทวีผล G1
495 155125 นายเอกสิทธิ์   ตะรายันต์ H22
สภาวิศวกร

ตรวจสอบใบอนุญาต

เลขที่สมาชิก :

หรือ ใบอนุญาต :

 


ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ - สกุล

ชื่อ :

นามสกุล :


ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร

การอบรมทดสอบความพร้อม

ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับใบอนุญาต

นิติบุคคล

กระดานข่าว

สภาวิศวกร