สภาวิศวกร สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศ - รอบการจัดอบรมและทดสอบความพร้อม


ครั้งที่ : 1 / 2546

วันที่อบรม : 13/03/2546 - 14/03/2546

วันที่ประกาศผลสอบ :

วันที่เริ่มรับใบอนุญาต :

สถานที่อบรมและทดสอบความพร้อม : โรงแรมมิราเคิล


วันที่สอบซ่อม :

สถานที่สอบซ่อม :

วันที่ประกาศผลสอบสอบซ่อม :


รายชื่อผู้เข้าอบรมและทดสอบความพร้อม

เลขที่สมาชิก ชื่อ - สกุล ที่นั่งสอบ ผลสอบ
1 150838 นายกณภัทร์   สุทธิวงศ์ I20
2 148734 นายกนก   พลอาสา B1
3 149678 นางสาวกนก   รัตนสิน B10
4 144804 นางสาวกนกรัตน์   ไชยสุทธิ์ G18
5 145442 นายกมลชัย   แก้วกลางเมือง A15
6 151125 นายกฤษณะ   จันทะเพชร C12
7 151952 นายกฤษดา   กฤตยากีรณ J8
8 149934 นางสาวกัญญาพัชร   เณคราช B18
9 148121 นายกัมปนาท   ผจงศิลป์ A26
10 151144 นายกัมปนาท   ศิริรัตน์ M6
11 152384 นายกัมปนาท   อินทสระ N5
12 151343 นายกัมพล   เหลืองเรือง C19
13 148599 นายกิตติกร   กิตติโรจนเสถียร L6
14 148938 นายกิตติชัย   เทียนคำ B3
15 151959 นายกิตติชัย   ศิริรัตโนบล D24
16 149547 นายกิตตินันท์   คงชยาสุขวัฒน์ L13
17 145768 นายกิตติพงศ์   ศุลีรัชต์ K2
18 148873 นายกิตติพงศ์   สุขศรีเมือง I1
19 152590 นายกิตติพงศ์   อุปถัมภ์ Q11
20 150293 นายกิตติพงษ์   ตรีวิศวกิจ B26
21 101890 นายกิตติศักดิ์   ไกรวงษ์วณิชรุ่ง O12
22 144701 นายกิรพัฒน์   ชินรังคกุล G17
23 152071 นางสาวกุลจิรา   สอนเผือก E14
24 151830 นายกุลชาติ   บวรสิรินานนท์ D14
25 151004 นายกุลเชษฐ์   พลาฤทธิ์ P26
26 151167 นางสาวกุลวลี   ไชยานุพัทธกุล C13
27 150867 นางสาวเกตุแก้ว   ชมบุญ C5
28 151771 นายเกรียงกมล   ธเนศอนันต์สาร M15
29 144954 นายเกรียงศักดิ์   นนทคำจันทร์ G21
30 146598 นายเกรียงศักดิ์   พิมจันทร์ P2
31 152411 นายเกรียงศักดิ์   โพธิ์ศรี N12
32 147698 นายเกรียงศักดิ์   โมอุ่ม A24
33 145947 นางสาวเกศิณี   บุญประสิทธิ์ K4
34 146469 นายเกษม   อยู่เจริญ K12
35 151945 นายเกียรติชัย   วราพุฒ D21
36 69298 นายเกียรติสวัสดิ์   พงศ์กุศลจิตต์ A1
37 149994 นายโกวิทย์   เงินเหรียญ L21
38 152352 นายโกศล   ไชยมัติ F24
39 152114 นายไกรกมล   วงค์เทพ E21
40 140547 นายคงศักดิ์   ตรียคุปต์ Q21
41 146272 นายคณิต   ทิพพะพาทย์ A17
42 147524 นายคณินทร   ศรีวรรัตน์ N28
43 146796 นายคมเดช   เกตุตระกูล A18
44 151998 นายคมวรรธน์   สุนิติบรรยง D30
45 152256 นายคมสัน   ลาสุทธิ F8
46 152400 นายครรชิต   คนเฉียบ N10
47 148689 นายคีตวิทย์   แก้วแกมจันทร์ A30
48 152401 นายคุณาสิน   ใต้ตรงเขียน N11
49 152240 นายจตุพร   โพธิ์เลิศ J14
50 145764 นายจตุพล   ทองธนะเศรษฐ์ O25
51 145786 นายจรัญ   แซ่ท่อย N25
52 146999 นายจรัส   เฉลิมเมือง K17
53 151930 นายจรัสพงษ์   เยาวรัตน์ D19
54 151454 นายจรินทร์   กังใจ C28
55 152508 นางจรูญรัตน์   จงรักษ์ลิขิต Q10
56 150463 นายจักรเทพ   เดชนคร O4
57 151696 นายจักรพงษ์   กิ่งโก้ D9
58 147296 นายจักรพงษ์   ฤดีเกษม A21
59 151573 นายจักรพนธ์   วรรณกุล D7
60 151520 นายจักรพันธ์   ทัพขวา D2
61 144947 นายจักรรัตน์   กัลหะรัตน์ G20
62 149358 นางสาวจันทนา   เทียมเพื่อน B6
63 152050 นายจาตุรงค์   หงส์ศุภางค์พันธ์ E10
64 150198 นายจารุวัฒน์   พูลสิทธิ์ B23
65 148265 นายจารุวิทย์   รอบรู้ H25
66 152042 นายจำลอง   แจ้งสว่าง E8
67 148600 นายจิตติวัฒน์   ขนิษฐบุตร L7
68 145758 นางสาวจิตราวดี   อินตาคำ O24
69 150227 นายจิรศักดิ์   ทองสูงเนิน L26
70 151567 นายจิระพนธ์   นามไพโรจน์ D5
71 151584 นางสาวจิระพร   ทิพรส Q3
72 149074 นายจิระศักดิ์   รัตนะ I3
73 151269 นายจิราคม   อาตมประสังสา C18
74 147955 นายจิรานุวัฒน์   พร้อมมูล H23
75 146854 นายจีระพงษ์   แก้วภิรมย์ P6
76 150734 นางสาวจุฑาทรัพย์   ปรมีศนาภรณ์ I19
77 152455 นายเจษฎา   โยธารักษ์ N19
78 145447 นายเจษฎา   ศรีนวลเอียด J27
79 149556 นายเจษฎา   อุดมสัตยานุกิจ L14
80 150161 นายเจษฎายุทธ   เจริญผล I13
81 144065 นายฉลองชัย   จุรุพันธุ์ Q15
82 150087 นายเฉลิม   ซูแสวงทรัพย์ B21
83 152301 นายเฉลิมชัย   แสงสุวรรณ J17
84 146660 นายเฉลิมพล   เกตุพ่อค้า H14
85 151463 นายเฉลิมพล   แสนอยู่ C29
86 152661 นายชนก   พรมมีเดช G11
87 152028 นายชนะชัย   สว่างวัฒน์ E5
88 147275 นายชนะพล   ลิ่มสกุล H21
89 152027 นายชรรณุเศรษฐ์   พรรัตนพิศาล E4
90 149048 นายชรินทร์   ซ้ายขวา L11
91 150669 นายชลวิวัฒน์   สุรกิจจานุฤทธิ์ I17
92 151819 นายชลิต   อรรถคำภีวงศ์ J3
93 150044 นายชวลิต   เข็มกลัดทอง L22
94 149545 นายชัชชัย   ช่ำชอง B8
95 147019 นายชัยชนะ   หนูคำหอม K18
96 145305 นายชัยชิต   พรสกุลวดี G25
97 145271 นายชัยณรงค์   คงกาล G24
98 149633 นายชัยณรงค์   อมรจิตรานนท์ L16
99 151617 นายชัยมงคล   ผิวผ่อง M12
100 148435 นายชัยวัฒน์   แข็งแรง N30
101 150437 นายชัยวัฒน์   นวลชัยภูมิ O3
102 147666 ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์   ฤกษ์ธงชัยสกุล K21
103 152278 นายชาครี   มายุศิริ F11
104 138062 พันตรีชาญวิทย์   ทองดีเลิศ A6
105 146264 นายชำนาญ   ทองมาก O26
106 147739 นายชำนาญ   เย็นสวัสดิ์ K22
107 152084 นายชินนพัทธ์   มุลทาทอง E15
108 145736 นายเชษฐ์   กล้าหาญ K1
109 152277 นายเชาวฤทธิ์   เกื้อสกุล F10
110 147158 นายเชิงชาย   สร้อยนวม A20
111 152318 นายเชิดชัย   เพ็ญเขียว J18
112 137091 นายเชิดวงศ์   แสงศุภวานิช A5
113 127965 นายไชยพันธุ์   ทองนวลจันทร์ A3
114 151637 นายฌานสิทธิ์   ยอดพฤติการณ์ I29
115 144334 นายฐาปนพงศ์   พาสนพัฒน์ O16
116 152118 นายฐิติศักดิ์   พิมสิงห์ E22
117 148672 นายณฐกร   ถาวรประเสริฐ A29
118 148139 นายณฐนน   สมัครช่วย L1
119 152602 นายณภัทร   วณิชวิทยา G6
120 150724 นายณรงค์เกียรติ   นักสอน P22
121 145132 นายณรงค์ชัย   วัชเรนวงศ์ G22
122 149758 นายณรงค์ชัย   หนูนิล B14
123 150843 นายณรงค์ชัย   อินมณเฑียร C3
124 145694 นายณรงค์ศักดิ์   กาญจนประทุม G29
125 148341 นายณรงค์ศักดิ์   แก้วเขียว H27
126 149717 นายณรงฤทธิ์   เปริญกุล L20
127 147804 นายณรัณ   เสี้ยมแหลม K24
128 146451 นายณรัตน์   ดุษฎีวรรักษ์ P1
129 150322 นายณัชพล   แตงอยู่สุข P17
130 144014 นางสาวณัฐกานต์   อัศวโกศลกุล O14
131 149704 นายณัฐกิตติ์   ฉัฐพงศ์ภรณ์ B11
132 148761 นายณัฐพล   โชติสัจจานันท์ L8
133 151638 นายณัฐพล   ลิ้มจีระจรัส I30
134 152195 ว่าที่เรือตรีณัฐวุฒิ   เมืองศิริ ร.น. M30
135 150904 นายณัฐวุฒิ   เรี่ยวพิสิธตั้งกิจ I21
136 145270 นายณัฐศักด์   แซ่ตัน G23
137 150893 นายดนัย   ศรีสว่าง P24
138 145483 นายดำรงค์   ตรีพิศาล J28
139 151975 นายดำรงค์   ปุกสันเทียะ D28
140 152019 นายดำรงฤทธิ์   เรืองวรรณศักดิ์ E2
141 148763 นายดุรงค์ฤทธิ์   ผนึกทอง L9
142 152399 นายตรี   วรรณกมล N9
143 152416 นางสาวเต็มสิริ   ทองศิริพันธ์ N13
144 151795 นายท.ทหาร   อ่อนชู J2
145 146240 นายทรงพล   อินทิพย์ H8
146 152051 นายทรงสัจ   แจ่มพงษา E11
147 150261 นายทรรศกร   บุญเสริม P15
148 149906 นายทวีศักดิ์   ศรีช่วย I10
149 149878 นายทวีศักดิ์   สุขเทียบ B16
150 150720 นายทศพงษ์   รองสวัสดิ์ I18
151 152603 นายทศพร   ทองเปลว G7
152 151195 นายทศพล   แซ่ลิ้ม M7
153 150771 นายทศพล   พงษ์วร M3
154 151634 นายทัดพงษ์   อรรคนิตย์ I28
155 152170 นายทัตติยะ   ลักษณะพรหม E29
156 145941 นายทัศนะ   อัญญวรวิทย์ H6
157 147696 นายทีรพงษ์   จันทร์เอี่ยม A23
158 147699 นายเทพสิทธิ์   วงศ์ทอง H22
159 152049 นายเทอดเกียรติ   สุวัฒกุล E9
160 151835 ว่าที่ร้อยโทธนกฤต   อุดมกิจโสภณ Q24
161 151992 นายธนพงศ์   วิบูลย์ศิริชัย M23
162 145371 นายธนวัฒน์   เฉิดฉวีวรรณ A14
163 145030 นายธนวัฒน์   ปุญสิริ N24
164 148338 นายธนวุธ   สมใจ Q18
165 152414 นายธนศักดิ์   สุวัฒนา G1
166 152331 นายธนัญชัย   ธนาหาญภิรมย์ N3
167 151840 นายธนากร   ตันติกุล D15
168 151993 นายธนากร   ลัทธปรีชา M24
169 151928 นายธนาวิทย์   มนต์ทอง D18
170 152433 นายธรณิศวร์   เลิศศาสตร์ไพศาล N15
171 152434 นายธวัช   ขาวสะอาด N16
172 151364 นายธวัช   นวลแก้ว C21
173 148011 นายธวัชชัย   ศิริโคจรสมบัติ A25
174 144877 นางสาวธัญญลักษณ์   จิตรภาวนากุล N23
175 151092 นางสาวธัญญา   หวังวัชรกุล C8
176 152300 นายธาม   เชื้อสถาปนศิริ F17
177 152437 นายธิราวุธ   สุวรรณนุรักษ์ N18
178 150652 นายธีรชัย   จิตตาณิชย์ M1
179 151583 นายธีรยุทธ   จีรพงษ์อุดม Q2
180 150169 นายธีรยุทธ   สว่างศรี L25
181 146330 นายธีรวัฒน์   ธงภักดิ์ O28
182 150469 นายธีระวัฒน์   นพโสภณ I15
183 145709 นายธีระวุฒิ   อ่อนด้วง G30
184 152286 นายธีระศักดิ์   ดวงคล้าย F12
185 152298 นายนนทกร   ผลินยศ F16
186 151610 นายนนทนันท์   พลพันธ์ M11
187 149812 นายนพดล   จิตติชานนท์ B15
188 151513 นายนพดล   เที่ยงชัด D1
189 147728 นายนพดล   ธรรมาธร N29
190 151418 นายนพดล   อัครธรรมวุฒิ C24
191 147105 นายนพพล   หามวงค์ H17
192 148409 นายนพรุจ   วิชัยขัทคะ A27
193 152173 นางสาวนภสร   พรสมัคร E30
194 151193 นายนรวีร์   โกสินทร์ O7
195 152294 นายนันทภพ   โพธิ์พันธุ์กุล F15
196 151976 นายนิติศาสตร์   บุญปก M21
197 152461 นายนิทัศน์   ศรีรัตอำไพ J19
198 152112 นายนิธิศ   ชมตระกูล E20
199 151415 นายนิยม   วิพัทนะพร M8
200 108501 เรืออากาศโทนิรันดร   ประจันตะเสน A2
201 146316 นายนิรันดร์   อุนออน O27
202 151622 นายนิวัฒน์   ก้อนทอง I27
203 146530 นายนิวัฒน์   ศิริวรรณ์ H13
204 151590 นายนิวัต   วชิรโกวิทย์ D8
205 151089 นายบัณฑิต   เจริญพันธ์ C7
206 152161 นายบัณฑิต   อักษร E28
207 151888 นายบุญชัย   อึงพินิจพงศ์ M19
208 151563 นายปกาสิต   จิรศักดิ์ D4
209 144969 นายปฏิพัทธ์   บุณยรัตพันธุ์ O19
210 150704 นายปรเมศวร์   ชิณเทศน์ B30
211 152674 นายประกิต   แก้วเคารพ G12
212 149790 นายประจวบ   เหลือธีรกุล P12
213 150858 นายประพันธ์   ธนารักษ์ C4
214 150244 นายประภพ   ฤทัยรุ้ง B25
215 140083 ร้อยตรีประภัสร์   จุ้ยสำราญ A8
216 149321 นายประมุข   ขาวปากช่อง I6
217 149239 นายประสงค์   เอี่ยมทอง B4
218 146647 นายประเสริฐ   ชัยชนะปราณ K15
219 147113 นายประเสริฐศักดิ์   เดชอุดม H20
220 152617 นายประหยัด   ศรีธาราธิคุณ G8
221 152012 นายปรัชญา   แสงเงินอ่อน Q6
222 149075 นายปราโมทย์   หลีมานัน I4
223 147528 นางปรารถนา   ประชานุรักษ์ Q13
224 146468 นายปริทรรศ   โยธาพันธ์ H10
225 145108 นายปริศนา   แก้วบุญญานุภาพ J25
226 146038 นายปริสุทธิ์   หอมจันทร์ K5
227 146355 นายปรีชา   กันทะมูล H9
228 151934 นายปรีชา   ผิวเหลือง D20
229 144968 นายปรีชา   ภาคกาย O18
230 150700 นางสาวปัญจมา   รีสีห์วัฒน์ P21
231 151585 นายปัญญา   เรือนคง Q4
232 149797 นางสาวปัทมกร   ตั้งเมธีกุล P13
233 151702 นายปิยนันท์   จันทสรณ์ M13
234 152239 นายปิยฤทธิ์   อิทธิพลาลักษณ์ F6
235 152348 นายปิยะดิษฐ์   ชิณวัฒน์ F22
236 150988 นายปิยะเดช   ยิ่งวิวัฒนพงษ์ P25
237 149713 นายปิยะพงศ์   พรหมชนะ L19
238 151663 นายพงค์วุฒิ   ขาวเขียว Q5
239 151729 นายพงศกรณ์   ราโชกาญจน์ D12
240 151544 นายพงศ์เทพ   พงศ์สุวรรณ M10
241 145082 นายพงศธร   ชัยวิชิต O20
242 152101 นายพงศธร   ชื่นเจริญ E18
243 151194 นายพงศ์พันธุ์   อังคณานุพงศ์ O8
244 148766 นายพงษ์กรณ์   บวรพัฒน์สัจกร H30
245 146143 นายพงษ์นรินทร์   รินทรักษ์ K7
246 151922 นายพงษ์สิทธิ์   ปั้นจาด M20
247 152120 นางสาวพชรฎา   เด่นดวง E24
248 150100 นายพนา   เชื้อบ้านเกาะ B22
249 143837 นางสาวพรกมล   อำพันทรัพย์ A11
250 151856 นายพรชัย   กิติคุณ D16
251 152370 นายพรชัย   ศรีสังสิทธิสันติ N4
252 151236 นางสาวพรทิพย์   ซ่อนกลิ่น C16
253 150208 นายพรเทพ   ชาติทอง P14
254 151162 นายพรเทพ   พราหมณ์แก้ว I22
255 146685 นายพรนารายณ์   วังกะธาตุ P5
256 147518 นายพศิน   คำเพ็ญ A22
257 150148 นายพัฒนวงศ์   คำมณี L24
258 151707 นายพันกฤษ   โยธินธนะรัชต์ D10
259 151956 นายพันทิพย์   วันดีวงค์ D22
260 152108 นายพันธเศรษฐ   เพชรเศรษฐ์ M28
261 151639 นายพิชิต   มัดทองหลาง J1
262 150006 นายพิชิตชัย   บุญชูมณี B20
263 152303 นายพิชิตนันท์    วันรักษ์ F18
264 144588 นายพิเชฐ   ผลพฤกษา G16
265 149689 นายพิทักษ์   มะหะมาน L18
266 148440 นางสาวพินิดา   ปาลิกานนท์ P8
267 147268 นายพิพัฒน์   วัฒนา K19
268 151807 นายพีรพงศ์   เสียงเลิศ M17
269 152119 นายพีระ   เทพวงศ์ E23
270 152233 นายพีระเดช   ลำพูน F4
271 148881 นางสาวพุทธดี   อุบลศุข B2
272 151100 นายพูลพล   คูห์วัฒนศิลป์ O5
273 150002 นายไพฑูรย์   แก้วกล้า B19
274 145351 นายไพฑูรย์   มุขแก้ว G26
275 78574 นายไพทูล   ปันขื่น Q20
276 151177 นายไพโรจน์   การเกษ C15
277 150294 นายภควรรต   หลักแหลม L28
278 145967 นายภักดี   มะลิแย้ม H7
279 149574 นายภาคภูมิ   จงโชติชัชวาลย์ B9
280 152355 นายภาคภูมิ   โอฬารสกุล F25
281 152409 นายภาณุพงศ์   พลเยี่ยม F30
282 144884 นายภาณุพงศ์   หนูช้างเผือก G19
283 150740 นายภาณุวัชร์   คุชมาลัย C1
284 151961 นายภานุศักดิ์   กิจปัญญาพันธ์ D25
285 152297 นายภิสันต์   เครือสิงห์แก้ว J16
286 149700 นายภูมิปราชญ์   มนัสปิติ P10
287 152128 นายภูริพัฒน์   ซ้ายคล้าย E25
288 152629 นายภูริภพ   วาณิชย์กุล G9
289 145251 นายภูวนาถ   บุญแก้ว O21
290 150502 นายมณเฑียร   ชื่นนิยม B28
291 148329 นายมนต์ชัย   พิทักษ์เมธีสกุล H26
292 152290 นายมนต์ชัย   ศรีเสวตร์ F14
293 151321 นายมนต์เทียนทอง   สงฤทธิ์ Q19
294 146319 นายมนตรี   เจริญผล N27
295 146446 นายมนูญกิตย์   ทองเสนา K11
296 151958 นายมโน   พรหมดี D23
297 144505 นายมิตรชัย   ลิ้มสุวรรณ G15
298 145869 นายยงยุทธ   ไชยพรรค N26
299 151837 นายยงยุทธ์   สุวรรณมโณ M18
300 151093 นายยศวีร์   สุขเสน C9
301 152206 ว่าที่ร้อยตรียะโสธร   เปลือยหนองแข้ N2
302 152406 นายยิ่งพันธุ์   เจริญอึ๊ง F28
303 150297 นายยุทธพงษ์   จักรานุจร B27
304 147650 นายโยธิน   สุขราษฎร์ K20
305 152458 นายรณฤทธิ์   คูศิริรัตน์ N20
306 145623 นายรณฤทธิ์   อภิชาตินันทกุล J30
307 152145 นายรอสลาน   หัดขะเจ J10
308 127746 นายรักษพล   ภู่ประดิษฐ์ N21
309 146891 นายรัชภูมิ   รุ่งแสง H15
310 146627 นายรัฐพงษ์   แก้วพินิจ P3
311 147742 นายรุ่งตวัน   คำตา K23
312 152319 นายรุ่งโรจน์   คุณปสุต F19
313 146239 นายเริงศักดิ์   กระจ่างจันทร์ Q17
314 37148 นายเรืองศักดิ์   จาตุนิตานนท์ C17
315 152660 นายเรืองศักดิ์   ไหวพริบ G10
316 148138 นายโรจน์ศักดิ์   จึงเจริญสันติ K30
317 152180 นายโรจน์ศักดิ์   เรืองสมานไมตรี J13
318 152175 นายฤทธิชัย   ตั้งมาลา J12
319 151972 นายเลอศักดิ์   โกวเครือ D27
320 150619 นายวงกต   แสงงิ้ว P19
321 150759 นายวชิรศักดิ์   วิลัยศรี M2
322 151189 นายวชิระ   นุ่มนาม P28
323 150254 นายวทัญญู   จินวรรณ L27
324 149695 นายวรกาญจน์   ศรีบุญเรือง I8
325 152244 นายวรงค์   ศุภบรรพต Q9
326 151896 นายวรชาติ   ชนะพาล D17
327 152188 นายวรเดช   ถูจิพานิชย์ Q8
328 152404 นายวรเทพ   จันทรัตน์ F27
329 145906 นายวรเทพ   ถาวร H5
330 151500 นางสาววรนุช   ติยวงศ์ไพศาล Q1
331 151356 นายวรภัทร   เรืองยศวรรธน์ P29
332 149275 นายวรวิทย์   วงศ์พาสุข B5
333 149898 นายวรายุทธ์   วามะเสน B17
334 151572 นายวรุธ   เลิศไพชัยยนต์ D6
335 152504 นายวฤช   ศรีศิวะเศรษฐ์ J21
336 148899 นางสาววลีพร   อินศรี P9
337 151968 นายวศิน   บุญสนองสุภา J9
338 152074 นายวัชรพงษ์   บุญรักษ์ M27
339 152335 นายวัชระ   เชาว์ปฏิภาณ F21
340 152267 นายวัชรินทร์   จิตรแก้ว J15
341 145893 นายวัชรินทร์   สมาธิ H4
342 151577 นายวัฒนพงศ์   คงคาน้อย O11
343 148451 นายวันทนะ   ลี้สุวัฒนกุล A28
344 99544 นายวัยวัฒน์   ต่อกิจยืนยง J22
345 152379 นายวายุ   ทองพูน F26
346 139041 นายวิจิตร   พันธุ์เจริญ A7
347 147070 นายวิชัย   แสงศรีจันทร์ H16
348 146522 นายวิชิต   แทนเครือ K13
349 145341 นายวิเชียร   ชมพัฒนา J26
350 147111 นายวิทธวัช   อยู่สกุล H19
351 149723 นายวิทยา   สุวรรณโชติ B13
352 150240 นายวิทยา   อยู่วริทธิ์ B24
353 146412 นายวิทวัส   อุ่ยตระกูล O29
354 151350 นายวิพุทธิพงศ์   ทิพย์คงคา C20
355 152038 นายวิรัช   จุ้ยกระยาง E6
356 144216 นายวิรัตน์   กั้วห้วยขวาง A12
357 152198 นายวิรุณ   ประคองเกื้อ N1
358 152349 นายวิษณุ   สัตยานุสนธิ์ F23
359 150077 นางสาววิสสินี   เตโชติรส O2
360 150841 นายวิสิฏค์   ไชยวงศ์ C2
361 147858 นายวิสิทธิ์   ศีลตระกูล K25
362 147109 นางสาววิสินี   ตรีศักดิ์ศรี H18
363 151599 นายวิสูจน์   อ่อนละออ I26
364 145536 นายวีรพงษ์   มูลวัง J29
365 151376 นายวีรพงษ์   เลาหกุล O10
366 145584 นายวีรพล   นามปัญญา G27
367 151926 นายวีรวัฒน์   แสงหิรัญ J7
368 151730 นายวีระ   วงศ์ศรี M14
369 149711 นายวีระ   ศักดิ์สุพรรณ B12
370 146665 นายวีระเดช   อุตมะ K16
371 150990 นายวีระพันธ์   แก่นพันธ์ C6
372 143881 นายวุฒิกานต์   ไชยเหล็ก O13
373 144326 นายวุฒิไกร   บุตรชำนิ O15
374 150612 นายวุฒิพงษ์   โกวิทานนท์ P18
375 149484 นายไวโรจน์   รุกขภิบาล O1
376 150117 นายศตวุฒิ   วงศ์บุหลัน L23
377 149701 นายศรัณย์   กิจนิธิกุล P11
378 152390 นายศรายุธ   จินตนาการ N7
379 152234 นายศราวิน   ปัญจะผลินกุล F5
380 151329 นายศรุต   ท่าห้อง O9
381 150694 นางสาวศวนีย์   รัชตกนก P20
382 146225 นายศักดิ์ชาย   พราหมณ์ชู K8
383 151924 นายศักย์รินทร์   ยุกตานนท์ J6
384 152106 นายศิรพัฒน์   อิสายะ E19
385 152250 นางสาวศิรินทร์ทิพย์   ไกรโต F7
386 146525 นายศุภกิจ   แก้วประกอบ K14
387 151834 นายศุภชัย   คุ้มเพื่อน J4
388 147994 นายศุภชัย   ณ ลำปาง K26
389 151123 นายศุภชัย   ตั้งยะฤทธิ์ C11
390 152436 นายศุภชัย   บุญนุ่ม N17
391 151718 นายศุภรัช   เกาะอ้อม D11
392 152069 นายศุภฤทธิ์   คัคนะศรีกุล E13
393 152020 นายสกลศักดิ์   เลี่ยมดวงแข E3
394 145747 นายสงกรานต์   พิเศษชีพ H1
395 152177 นายสงกรานต์   เรือนบัว Q7
396 152031 นายสง่า   พรมเมือง M26
397 152017 นายสนธยา   ปิยะมาท E1
398 143030 นายสมเกียรติ   พรชัยวิวัฒน์ N22
399 146280 นายสมบัติ   มาตยภูธร K9
400 151096 นายสมปอง   วิเศษสังข์ C10
401 150136 นายสมพร   เหม่งเวหา I12
402 152398 นายสมภพ   ด่านไทยนำ N8
403 145319 นายสมศักดิ์   แก้วอ่อน A13
404 141981 นายสมัย   บัวขจร A9
405 151908 นายสมาน   แก้วอ่อน J5
406 152097 นายสรพงศ์   ง่วนชู E17
407 149634 นายสรพงษ์   นิ่มกลิ่น L17
408 146498 นายสรยุทธ   พันธ์ทอง H11
409 152385 นายสรายุทธ   ประจิตร N6
410 151443 นายสรายุทธ   เพชรพรรณ C26
411 149522 นายสราวุฒิ   สุดตลอด I7
412 124151 นายสหรัฐ   อาจอาสา Q23
413 152289 นายสันติ   เชาว์ไว F13
414 149146 นายสันติ   อิงคศิริ I5
415 145618 ว่าที่ร้อยตรีสานนท์   บุญมี A16
416 151529 นายสิงหา   เชื้อเมืองพาน D3
417 151980 นายสิทธิชัย   ช้างขวัญยืน D29
418 145718 นายสิทธิชัย   พ่วงพลับ O23
419 152002 นายสิทธิศักดิ์   ดอนดาไพร M25
420 152328 นายสิร์วัฒน์   ทิฆัมพรเพริศ F20
421 147060 นายสุขสันต์   เพ็ชระ A19
422 146204 นายสุจิตร์พันธุ์   วินิจฉัย Q16
423 149706 นายสุชัย   เลิศพิเชฐ I9
424 149623 นายสุเชาวน์   สีตะสิทธิ์ L15
425 149449 นายสุทธิชัย   เพ็งประพันธ์ B7
426 134618 นายสุทธิพันธ์   ธเนศวร A4
427 148443 นายสุทธิศักดิ์   แก้วทอง L5
428 151385 นายสุทิน   ไชยภัทรมงคล C22
429 148160 นายสุเทพ   อุปวงศิลป์ L3
430 150279 นายสุธิชาติ   ขุนศรีหวาน P16
431 150106 นายสุภเดช   แก้วธรรมชัย I11
432 151991 นายสุภัคดี   สดศรีวิบูลย์ M22
433 149051 นางสาวสุภา   สุขถาวร I2
434 145591 นายสุภาพ   คงจันทร์ G28
435 152064 นายสุมล   สุระคำแหง E12
436 149008 นายสุรชัย   สอนใต้ L10
437 151482 นายสุรชัย   อุลัย C30
438 152150 นายสุรพงษ์   โพธิสัตยา E27
439 145769 นายสุรศิริ   ศิริพานิช K3
440 152432 นายสุวพล   ปรัชญากาญจน N14
441 145577 นายสุวิทย์   จงสงวน Q22
442 152190 นายแสนยากร   คงมีลาภ F1
443 152261 นายโสภณ   วัฒนาประยูร F9
444 151155 นายโสภณ   ศรีอินทนนท์ P27
445 150594 นายโสภณ   สมบูรณ์ศิโรรัตน์ I16
446 136036 นายไสว   ไพเราะ G13
447 151686 นายอดิศักดิ์   บุญบาตร Q14
448 146445 นายอดิศักดิ์   สอดเสน K10
449 150527 นายอดิสร   พรเลิศ L29
450 150871 นายอธิฏฐานะ   เกษะประกร M4
451 152149 นายอธินนท์   พูนสุขทรัพย์ E26
452 148258 นายอธิภาพย์   ศรีศุภรีรัตน์ H24
453 152211 นายอธิวัฒน์   กัลยกฤต F3
454 148158 นายอธิษฐาน   จันทร์สีทอง L2
455 152488 นายอนันต์   กิตติวัฒน์ J20
456 151416 นายอนันท์   โรหิตเสถียร M9
457 148038 นายอนุชาติ   ใจมิภักดิ์ K27
458 146423 นายอนุรักษ์   ชมลาภ O30
459 148118 นายอนุรุท   สุดจริง K28
460 136948 นายอนุสรณ์   คำแก้ว J23
461 152601 นายอภิชัย   ทวงชน G5
462 152551 นายอภิชาติ   การงานดี G3
463 151523 นายอภิชาติ   คำพัด I24
464 150580 นายอภิชาติ   รังหอม L30
465 150354 นางสาวอภิญญา   ศรีเกลื่อนกิจ I14
466 151818 นายอภิศักดิ์   สอาด D13
467 152146 นายอมรินทร์   ละอองศรี J11
468 146109 นายอรรถพล   สภณกุล K6
469 152408 นายอรรถพล   อำมาตย์มณี F29
470 148438 นายอรรถวิทย์   คูเอกชัย P7
471 152086 นางสาวอรวรรณ   ทองใบ E16
472 148395 นายอรุณศักดิ์   เซี่ยงว่อง H28
473 152592 นางสาวอลิสา   จรรยา Q12
474 151168 นายอังคาร   อาจไพรินทร์ C14
475 144731 นางสาวอัจฉราวดี   แก้ววรรณดี O17
476 151800 นายอัมพร   จิตยืนยง M16
477 144077 นายอัศวิน   ภิญญาณ J24
478 146669 นายอาทร   พงษ์ทอง P4
479 146519 นายอาทร   รอดพ้น H12
480 151115 นายอานุภาพ   ขันวิชัย O6
481 145748 นายอานุรัตน์   ถือศักดิ์ H2
482 143734 นายอำนาจ   ปลั่งกลาง A10
483 152111 นายอำนาจ   วัชระเภตรานันท์ M29
484 151497 นายอิทธิพล   พงษ์ศิริรักษ์ P30
485 151407 นายอุทัย   หอมอ่อน C23
486 148135 นายอุเทน   นัดสูงวงษ์ K29
487 148225 นายอุเทน   วงค์อ่อน L4
488 152201 นายอุเทน   วิหกโต F2
489 151571 นายอุรวิศ   ฉัตรเกษ I25
490 150878 นางสาวอุรวีณ์   กนกพฤกษ์ P23
491 145358 นายเอกชัย   โตสลุง O22
492 152041 นายเอกชัย   นิมิตรกอบลาภ E7
493 151043 นายเอกพนธ์   สุขสวัสดิ์นำโชค M5
494 151303 นายเอกพล   พงศ์อุตสาหวัฒนา I23
495 151447 นายเอกพล   เลขะชัยวรกุล C27
496 149215 นายเอกสิทธิ์   แก้วจำปา L12
497 151428 ว่าที่ร้อยตรีโอฬาร   ลิขิตพฤกษ์ไพศาล C25
สภาวิศวกร

ตรวจสอบใบอนุญาต

เลขที่สมาชิก :

หรือ ใบอนุญาต :

 


ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ - สกุล

ชื่อ :

นามสกุล :


ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร

การอบรมทดสอบความพร้อม

ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับใบอนุญาต

นิติบุคคล

กระดานข่าว

สภาวิศวกร