สภาวิศวกร สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศ - รอบการจัดอบรมและทดสอบความพร้อม


ครั้งที่ : 1 / 2546

วันที่อบรม : 13/03/2546 - 14/03/2546

วันที่ประกาศผลสอบ :

วันที่เริ่มรับใบอนุญาต :

สถานที่อบรมและทดสอบความพร้อม : โรงแรมมิราเคิล


วันที่สอบซ่อม :

สถานที่สอบซ่อม :

วันที่ประกาศผลสอบสอบซ่อม :


รายชื่อผู้เข้าอบรมและทดสอบความพร้อม

เลขที่สมาชิก ชื่อ - สกุล ที่นั่งสอบ ผลสอบ
1 150838 นายกณภัทร์   สุทธิวงศ์ I20
2 148734 นายกนก   พลอาสา B1
3 149678 นางสาวกนก   รัตนสิน B10
4 144804 นางสาวกนกรัตน์   ไชยสุทธิ์ G18
5 145442 นายกมลชัย   แก้วกลางเมือง A15
6 151125 นายกฤษณะ   จันทะเพชร C12
7 151952 นายกฤษดา   กฤตยากีรณ J8
8 149934 นางสาวกัญญาพัชร   เณคราช B18
9 148121 นายกัมปนาท   ผจงศิลป์ A26
10 151144 นายกัมปนาท   ศิริรัตน์ M6
11 152384 นายกัมปนาท   อินทสระ N5
12 151343 นายกัมพล   เหลืองเรือง C19
13 148599 นายกิตติกร   กิตติโรจนเสถียร L6
14 148938 นายกิตติชัย   เทียนคำ B3
15 151959 นายกิตติชัย   ศิริรัตโนบล D24
16 149547 นายกิตตินันท์   คงชยาสุขวัฒน์ L13
17 145768 นายกิตติพงศ์   ศุลีรัชต์ K2
18 148873 นายกิตติพงศ์   สุขศรีเมือง I1
19 152590 นายกิตติพงศ์   อุปถัมภ์ Q11
20 150293 นายกิตติพงษ์   ตรีวิศวกิจ B26
21 101890 นายกิตติศักดิ์   ไกรวงษ์วณิชรุ่ง O12
22 144701 นายกิรพัฒน์   ชินรังคกุล G17
23 152071 นางสาวกุลจิรา   สอนเผือก E14
24 151830 นายกุลชาติ   บวรสิรินานนท์ D14
25 151004 นายกุลเชษฐ์   พลาฤทธิ์ P26
26 151167 นางสาวกุลวลี   ไชยานุพัทธกุล C13
27 150867 นางสาวเกตุแก้ว   ชมบุญ C5
28 151771 นายเกรียงกมล   ธเนศอนันต์สาร M15
29 144954 นายเกรียงศักดิ์   นนทคำจันทร์ G21
30 146598 นายเกรียงศักดิ์   พิมจันทร์ P2
31 152411 นายเกรียงศักดิ์   โพธิ์ศรี N12
32 147698 นายเกรียงศักดิ์   โมอุ่ม A24
33 145947 นางสาวเกศิณี   บุญประสิทธิ์ K4
34 146469 นายเกษม   อยู่เจริญ K12
35 151945 นายเกียรติชัย   วราพุฒ D21
36 69298 นายเกียรติสวัสดิ์   พงศ์กุศลจิตต์ A1
37 149994 นายโกวิทย์   เงินเหรียญ L21
38 152352 นายโกศล   ไชยมัติ F24
39 152114 นายไกรกมล   วงค์เทพ E21
40 140547 นายคงศักดิ์   ตรียคุปต์ Q21
41 146272 นายคณิต   ทิพพะพาทย์ A17
42 147524 นายคณินทร   ศรีวรรัตน์ N28
43 146796 นายคมเดช   เกตุตระกูล A18
44 151998 นายคมวรรธน์   สุนิติบรรยง D30
45 152256 นายคมสัน   ลาสุทธิ F8
46 152400 นายครรชิต   คนเฉียบ N10
47 148689 นายคีตวิทย์   แก้วแกมจันทร์ A30
48 152401 นายคุณาสิน   ใต้ตรงเขียน N11
49 152240 นายจตุพร   โพธิ์เลิศ J14
50 145764 นายจตุพล   ทองธนะเศรษฐ์ O25
51 145786 นายจรัญ   แซ่ท่อย N25
52 146999 นายจรัส   เฉลิมเมือง K17
53 151930 นายจรัสพงษ์   เยาวรัตน์ D19
54 151454 นายจรินทร์   กังใจ C28
55 152508 นางจรูญรัตน์   จงรักษ์ลิขิต Q10
56 150463 นายจักรเทพ   เดชนคร O4
57 151696 นายจักรพงษ์   กิ่งโก้ D9
58 147296 นายจักรพงษ์   ฤดีเกษม A21
59 151573 นายจักรพนธ์   วรรณกุล D7
60 151520 นายจักรพันธ์   ทัพขวา D2
61 144947 นายจักรรัตน์   กัลหะรัตน์ G20
62 149358 นางสาวจันทนา   เทียมเพื่อน B6
63 152050 นายจาตุรงค์   หงส์ศุภางค์พันธ์ E10
64 150198 นายจารุวัฒน์   พูลสิทธิ์ B23
65 148265 นายจารุวิทย์   รอบรู้ H25
66 152042 นายจำลอง   แจ้งสว่าง E8
67 148600 นายจิตติวัฒน์   ขนิษฐบุตร L7
68 145758 นางสาวจิตราวดี   อินตาคำ O24
69 150227 นายจิรศักดิ์   ทองสูงเนิน L26
70 151584 นางสาวจิระพร   ทิพรส Q3
71 149074 นายจิระศักดิ์   รัตนะ I3
72 151269 นายจิราคม   อาตมประสังสา C18
73 147955 นายจิรานุวัฒน์   พร้อมมูล H23
74 146854 นายจีระพงษ์   แก้วภิรมย์ P6
75 150734 นางสาวจุฑาทรัพย์   ปรมีศนาภรณ์ I19
76 152455 นายเจษฎา   โยธารักษ์ N19
77 145447 นายเจษฎา   ศรีนวลเอียด J27
78 149556 นายเจษฎา   อุดมสัตยานุกิจ L14
79 150161 นายเจษฎายุทธ   เจริญผล I13
80 144065 นายฉลองชัย   จุรุพันธุ์ Q15
81 150087 นายเฉลิม   ซูแสวงทรัพย์ B21
82 152301 นายเฉลิมชัย   แสงสุวรรณ J17
83 146660 นายเฉลิมพล   เกตุพ่อค้า H14
84 151463 นายเฉลิมพล   แสนอยู่ C29
85 152661 นายชนก   พรมมีเดช G11
86 152028 นายชนะชัย   สว่างวัฒน์ E5
87 147275 นายชนะพล   ลิ่มสกุล H21
88 149048 นายชรินทร์   ซ้ายขวา L11
89 150669 นายชลวิวัฒน์   สุรกิจจานุฤทธิ์ I17
90 151819 นายชลิต   อรรถคำภีวงศ์ J3
91 150044 นายชวลิต   เข็มกลัดทอง L22
92 149545 นายชัชชัย   ช่ำชอง B8
93 147019 นายชัยชนะ   หนูคำหอม K18
94 145305 นายชัยชิต   พรสกุลวดี G25
95 145271 นายชัยณรงค์   คงกาล G24
96 149633 นายชัยณรงค์   อมรจิตรานนท์ L16
97 151617 นายชัยมงคล   ผิวผ่อง M12
98 148435 นายชัยวัฒน์   แข็งแรง N30
99 150437 นายชัยวัฒน์   นวลชัยภูมิ O3
100 147666 ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์   ฤกษ์ธงชัยสกุล K21
101 152278 นายชาครี   มายุศิริ F11
102 152027 นายชาญชาติ   พระจางวาง E4
103 138062 พันตรีชาญวิทย์   ทองดีเลิศ A6
104 146264 นายชำนาญ   ทองมาก O26
105 147739 นายชำนาญ   เย็นสวัสดิ์ K22
106 152084 นายชินนพัทธ์   มุลทาทอง E15
107 145736 นายเชษฐ์   กล้าหาญ K1
108 152277 นายเชาวฤทธิ์   เกื้อสกุล F10
109 147158 นายเชิงชาย   สร้อยนวม A20
110 152318 นายเชิดชัย   เพ็ญเขียว J18
111 137091 นายเชิดวงศ์   แสงศุภวานิช A5
112 127965 นายไชยพันธุ์   ทองนวลจันทร์ A3
113 151637 นายฌานสิทธิ์   ยอดพฤติการณ์ I29
114 144334 นายฐาปนพงศ์   พาสนพัฒน์ O16
115 152118 นายฐิติศักดิ์   พิมสิงห์ E22
116 148672 นายณฐกร   ถาวรประเสริฐ A29
117 148139 นายณฐนน   สมัครช่วย L1
118 152602 นายณภัทร   วณิชวิทยา G6
119 150724 นายณรงค์เกียรติ   นักสอน P22
120 145132 นายณรงค์ชัย   วัชเรนวงศ์ G22
121 149758 นายณรงค์ชัย   หนูนิล B14
122 150843 นายณรงค์ชัย   อินมณเฑียร C3
123 145694 นายณรงค์ศักดิ์   กาญจนประทุม G29
124 148341 นายณรงค์ศักดิ์   แก้วเขียว H27
125 149717 นายณรงฤทธิ์   เปริญกุล L20
126 147804 นายณรัณ   เสี้ยมแหลม K24
127 146451 นายณรัตน์   ดุษฎีวรรักษ์ P1
128 150322 นายณัชพล   แตงอยู่สุข P17
129 144014 นางสาวณัฐกานต์   อัศวโกศลกุล O14
130 149704 นายณัฐกิตติ์   ฉัฐพงศ์ภรณ์ B11
131 148761 นายณัฐพล   โชติสัจจานันท์ L8
132 151638 นายณัฐพล   ลิ้มจีระจรัส I30
133 152195 ว่าที่เรือตรีณัฐวุฒิ   เมืองศิริ ร.น. M30
134 150904 นายณัฐวุฒิ   เรี่ยวพิสิธตั้งกิจ I21
135 145270 นายณัฐศักด์   แซ่ตัน G23
136 150893 นายดนัย   ศรีสว่าง P24
137 145483 นายดำรงค์   ตรีพิศาล J28
138 151975 นายดำรงค์   ปุกสันเทียะ D28
139 152019 นายดำรงฤทธิ์   เรืองวรรณศักดิ์ E2
140 148763 นายดุรงค์ฤทธิ์   ผนึกทอง L9
141 152399 นายตรี   วรรณกมล N9
142 152416 นางสาวเต็มสิริ   ทองศิริพันธ์ N13
143 151795 นายท.ทหาร   อ่อนชู J2
144 146240 นายทรงพล   อินทิพย์ H8
145 152051 นายทรงสัจ   แจ่มพงษา E11
146 150261 นายทรรศกร   บุญเสริม P15
147 149906 นายทวีศักดิ์   ศรีช่วย I10
148 149878 นายทวีศักดิ์   สุขเทียบ B16
149 150720 นายทศพงษ์   รองสวัสดิ์ I18
150 152603 นายทศพร   ทองเปลว G7
151 151195 นายทศพล   แซ่ลิ้ม M7
152 150771 นายทศพล   พงษ์วร M3
153 151634 นายทัดพงษ์   อรรคนิตย์ I28
154 152170 นายทัตติยะ   ลักษณะพรหม E29
155 145941 นายทัศนะ   อัญญวรวิทย์ H6
156 147696 นายทีรพงษ์   จันทร์เอี่ยม A23
157 147699 นายเทพสิทธิ์   วงศ์ทอง H22
158 152049 นายเทอดเกียรติ   สุวัฒกุล E9
159 151835 ว่าที่ร้อยโทธนกฤต   อุดมกิจโสภณ Q24
160 151992 นายธนพงศ์   วิบูลย์ศิริชัย M23
161 145371 นายธนวัฒน์   เฉิดฉวีวรรณ A14
162 145030 นายธนวัฒน์   ปุญสิริ N24
163 148338 นายธนวุธ   สมใจ Q18
164 152414 นายธนศักดิ์   สุวัฒนา G1
165 152331 นายธนัญชัย   ธนาหาญภิรมย์ N3
166 151840 นายธนากร   ตันติกุล D15
167 151993 นายธนากร   ลัทธปรีชา M24
168 151928 นายธนาวิทย์   มนต์ทอง D18
169 152433 นายธรณิศวร์   เลิศศาสตร์ไพศาล N15
170 152434 นายธวัช   ขาวสะอาด N16
171 151364 นายธวัช   นวลแก้ว C21
172 148011 นายธวัชชัย   ศิริโคจรสมบัติ A25
173 144877 นางสาวธัญญลักษณ์   จิตรภาวนากุล N23
174 151092 นางสาวธัญญา   หวังวัชรกุล C8
175 152300 นายธาม   เชื้อสถาปนศิริ F17
176 152437 นายธิราวุธ   สุวรรณนุรักษ์ N18
177 150652 นายธีรชัย   จิตตาณิชย์ M1
178 151583 นายธีรยุทธ   จีรพงษ์อุดม Q2
179 150169 นายธีรยุทธ   สว่างศรี L25
180 146330 นายธีรวัฒน์   ธงภักดิ์ O28
181 150469 นายธีระวัฒน์   นพโสภณ I15
182 145709 นายธีระวุฒิ   อ่อนด้วง G30
183 152286 นายธีระศักดิ์   ดวงคล้าย F12
184 152298 นายนนทกร   ผลินยศ F16
185 151610 นายนนทนันท์   พลพันธ์ M11
186 149812 นายนพดล   จิตติชานนท์ B15
187 151513 นายนพดล   เที่ยงชัด D1
188 147728 นายนพดล   ธรรมาธร N29
189 151418 นายนพดล   อัครธรรมวุฒิ C24
190 147105 นายนพพล   หามวงค์ H17
191 148409 นายนพรุจ   วิชัยขัทคะ A27
192 152173 นางสาวนภสร   พรสมัคร E30
193 151193 นายนรวีร์   โกสินทร์ O7
194 152294 นายนันทภพ   โพธิ์พันธุ์กุล F15
195 151976 นายนิติศาสตร์   บุญปก M21
196 152461 นายนิทัศน์   ศรีรัตอำไพ J19
197 152112 นายนิธิศ   ชมตระกูล E20
198 151415 นายนิยม   วิพัทนะพร M8
199 108501 เรืออากาศโทนิรันดร   ประจันตะเสน A2
200 146316 นายนิรันดร์   อุนออน O27
201 151622 นายนิวัฒน์   ก้อนทอง I27
202 146530 นายนิวัฒน์   ศิริวรรณ์ H13
203 151590 นายนิวัต   วชิรโกวิทย์ D8
204 151089 นายบัณฑิต   เจริญพันธ์ C7
205 152161 นายบัณฑิต   อักษร E28
206 151888 นายบุญชัย   อึงพินิจพงศ์ M19
207 151563 นายปกาสิต   จิรศักดิ์ D4
208 144969 นายปฏิพัทธ์   บุณยรัตพันธุ์ O19
209 150704 นายปรเมศวร์   ชิณเทศน์ B30
210 152674 นายประกิต   แก้วเคารพ G12
211 149790 นายประจวบ   เหลือธีรกุล P12
212 150858 นายประพันธ์   ธนารักษ์ C4
213 150244 นายประภพ   ฤทัยรุ้ง B25
214 140083 ร้อยตรีประภัสร์   จุ้ยสำราญ A8
215 149321 นายประมุข   ขาวปากช่อง I6
216 149239 นายประสงค์   เอี่ยมทอง B4
217 146647 นายประเสริฐ   ชัยชนะปราณ K15
218 147113 นายประเสริฐศักดิ์   เดชอุดม H20
219 152617 นายประหยัด   ศรีธาราธิคุณ G8
220 152012 นายปรัชญา   แสงเงินอ่อน Q6
221 149075 นายปราโมทย์   หลีมานัน I4
222 147528 นางปรารถนา   ประชานุรักษ์ Q13
223 146468 นายปริทรรศ   โยธาพันธ์ H10
224 145108 นายปริศนา   แก้วบุญญานุภาพ J25
225 146038 นายปริสุทธิ์   หอมจันทร์ K5
226 146355 นายปรีชา   กันทะมูล H9
227 151934 นายปรีชา   ผิวเหลือง D20
228 144968 นายปรีชา   ภาคกาย O18
229 150700 นางสาวปัญจมา   รีสีห์วัฒน์ P21
230 151585 นายปัญญา   เรือนคง Q4
231 149797 นางสาวปัทมกร   ตั้งเมธีกุล P13
232 151702 นายปิยนันท์   จันทสรณ์ M13
233 152239 นายปิยฤทธิ์   อิทธิพลาลักษณ์ F6
234 152348 นายปิยะดิษฐ์   ชิณวัฒน์ F22
235 150988 นายปิยะเดช   ยิ่งวิวัฒนพงษ์ P25
236 149713 นายปิยะพงศ์   พรหมชนะ L19
237 151663 นายพงค์วุฒิ   ขาวเขียว Q5
238 151729 นายพงศกรณ์   ราโชกาญจน์ D12
239 151544 นายพงศ์เทพ   พงศ์สุวรรณ M10
240 145082 นายพงศธร   ชัยวิชิต O20
241 152101 นายพงศธร   ชื่นเจริญ E18
242 151194 นายพงศ์พันธุ์   อังคณานุพงศ์ O8
243 148766 นายพงษ์กรณ์   บวรพัฒน์สัจกร H30
244 146143 นายพงษ์นรินทร์   รินทรักษ์ K7
245 151922 นายพงษ์สิทธิ์   ปั้นจาด M20
246 152120 นางสาวพชรฎา   เด่นดวง E24
247 150100 นายพนา   เชื้อบ้านเกาะ B22
248 143837 นางสาวพรกมล   อำพันทรัพย์ A11
249 151856 นายพรชัย   กิติคุณ D16
250 152370 นายพรชัย   ศรีสังสิทธิสันติ N4
251 151236 นางสาวพรทิพย์   ซ่อนกลิ่น C16
252 150208 นายพรเทพ   ชาติทอง P14
253 151162 นายพรเทพ   พราหมณ์แก้ว I22
254 146685 นายพรนารายณ์   วังกะธาตุ P5
255 147518 นายพศิน   คำเพ็ญ A22
256 150148 นายพัฒนวงศ์   คำมณี L24
257 151707 นายพันกฤษ   โยธินธนะรัชต์ D10
258 151956 นายพันทิพย์   วันดีวงค์ D22
259 152108 นายพันธเศรษฐ   เพชรเศรษฐ์ M28
260 151639 นายพิชิต   มัดทองหลาง J1
261 150006 นายพิชิตชัย   บุญชูมณี B20
262 152303 นายพิชิตนันท์    วันรักษ์ F18
263 144588 นายพิเชฐ   ผลพฤกษา G16
264 149689 นายพิทักษ์   มะหะมาน L18
265 148440 นางสาวพินิดา   ปาลิกานนท์ P8
266 147268 นายพิพัฒน์   วัฒนา K19
267 151807 นายพีรพงศ์   เสียงเลิศ M17
268 152119 นายพีระ   เทพวงศ์ E23
269 152233 นายพีระเดช   ลำพูน F4
270 148881 นางสาวพุทธดี   อุบลศุข B2
271 151100 นายพูลพล   คูห์วัฒนศิลป์ O5
272 150002 นายไพฑูรย์   แก้วกล้า B19
273 145351 นายไพฑูรย์   มุขแก้ว G26
274 78574 นายไพทูล   ปันขื่น Q20
275 151177 นายไพโรจน์   การเกษ C15
276 150294 นายภควรรต   หลักแหลม L28
277 145967 นายภักดี   มะลิแย้ม H7
278 149574 นายภาคภูมิ   จงโชติชัชวาลย์ B9
279 152355 นายภาคภูมิ   โอฬารสกุล F25
280 152409 นายภาณุพงศ์   พลเยี่ยม F30
281 144884 นายภาณุพงศ์   หนูช้างเผือก G19
282 150740 นายภาณุวัชร์   คุชมาลัย C1
283 151961 นายภานุศักดิ์   กิจปัญญาพันธ์ D25
284 152297 นายภิสันต์   เครือสิงห์แก้ว J16
285 149700 นายภูมิปราชญ์   มนัสปิติ P10
286 152128 นายภูริพัฒน์   ซ้ายคล้าย E25
287 152629 นายภูริภพ   วาณิชย์กุล G9
288 145251 นายภูวนาถ   บุญแก้ว O21
289 150502 นายมณเฑียร   ชื่นนิยม B28
290 148329 นายมนต์ชัย   พิทักษ์เมธีสกุล H26
291 152290 นายมนต์ชัย   ศรีเสวตร์ F14
292 151321 นายมนต์เทียนทอง   สงฤทธิ์ Q19
293 146319 นายมนตรี   เจริญผล N27
294 146446 นายมนูญกิตย์   ทองเสนา K11
295 151958 นายมโน   พรหมดี D23
296 144505 นายมิตรชัย   ลิ้มสุวรรณ G15
297 145869 นายยงยุทธ   ไชยพรรค N26
298 151837 นายยงยุทธ์   สุวรรณมโณ M18
299 151093 นายยศวีร์   สุขเสน C9
300 152206 ว่าที่ร้อยตรียะโสธร   เปลือยหนองแข้ N2
301 152406 นายยิ่งพันธุ์   เจริญอึ๊ง F28
302 150297 นายยุทธพงษ์   จักรานุจร B27
303 147650 นายโยธิน   สุขราษฎร์ K20
304 152458 นายรณฤทธิ์   คูศิริรัตน์ N20
305 145623 นายรณฤทธิ์   อภิชาตินันทกุล J30
306 152145 นายรอสลาน   หัดขะเจ J10
307 127746 นายรักษพล   ภู่ประดิษฐ์ N21
308 146891 นายรัชภูมิ   รุ่งแสง H15
309 146627 นายรัฐพงษ์   แก้วพินิจ P3
310 147742 นายรุ่งตวัน   คำตา K23
311 152319 นายรุ่งโรจน์   คุณปสุต F19
312 146239 นายเริงศักดิ์   กระจ่างจันทร์ Q17
313 37148 นายเรืองศักดิ์   จาตุนิตานนท์ C17
314 152660 นายเรืองศักดิ์   ไหวพริบ G10
315 148138 นายโรจน์ศักดิ์   จึงเจริญสันติ K30
316 152180 นายโรจน์ศักดิ์   เรืองสมานไมตรี J13
317 152175 นายฤทธิชัย   ตั้งมาลา J12
318 151972 นายเลอศักดิ์   โกวเครือ D27
319 150619 นายวงกต   แสงงิ้ว P19
320 150759 นายวชิรศักดิ์   วิลัยศรี M2
321 151189 นายวชิระ   นุ่มนาม P28
322 150254 นายวทัญญู   จินวรรณ L27
323 149695 นายวรกาญจน์   ศรีบุญเรือง I8
324 152244 นายวรงค์   ศุภบรรพต Q9
325 151896 นายวรชาติ   ชนะพาล D17
326 152188 นายวรเดช   ถูจิพานิชย์ Q8
327 152404 นายวรเทพ   จันทรัตน์ F27
328 145906 นายวรเทพ   ถาวร H5
329 151500 นางสาววรนุช   ติยวงศ์ไพศาล Q1
330 151356 นายวรภัทร   เรืองยศวรรธน์ P29
331 149275 นายวรวิทย์   วงศ์พาสุข B5
332 149898 นายวรายุทธ์   วามะเสน B17
333 151572 นายวรุธ   เลิศไพชัยยนต์ D6
334 152504 นายวฤช   ศรีศิวะเศรษฐ์ J21
335 148899 นางสาววลีพร   อินศรี P9
336 151968 นายวศิน   บุญสนองสุภา J9
337 152074 นายวัชรพงษ์   บุญรักษ์ M27
338 152335 นายวัชระ   เชาว์ปฏิภาณ F21
339 152267 นายวัชรินทร์   จิตรแก้ว J15
340 145893 นายวัชรินทร์   สมาธิ H4
341 151577 นายวัฒนพงศ์   คงคาน้อย O11
342 148451 นายวันทนะ   ลี้สุวัฒนกุล A28
343 99544 นายวัยวัฒน์   ต่อกิจยืนยง J22
344 152379 นายวายุ   ทองพูน F26
345 139041 นายวิจิตร   พันธุ์เจริญ A7
346 147070 นายวิชัย   แสงศรีจันทร์ H16
347 146522 นายวิชิต   แทนเครือ K13
348 145341 นายวิเชียร   ชมพัฒนา J26
349 147111 นายวิทธวัช   อยู่สกุล H19
350 149723 นายวิทยา   สุวรรณโชติ B13
351 150240 นายวิทยา   อยู่วริทธิ์ B24
352 146412 นายวิทวัส   อุ่ยตระกูล O29
353 151350 นายวิพุทธิพงศ์   ทิพย์คงคา C20
354 152038 นายวิรัช   จุ้ยกระยาง E6
355 144216 นายวิรัตน์   กั้วห้วยขวาง A12
356 152198 นายวิรุณ   ประคองเกื้อ N1
357 152349 นายวิษณุ   สัตยานุสนธิ์ F23
358 150077 นางสาววิสสินี   เตโชติรส O2
359 150841 นายวิสิฏค์   ไชยวงศ์ C2
360 147858 นายวิสิทธิ์   ศีลตระกูล K25
361 147109 นางสาววิสินี   ตรีศักดิ์ศรี H18
362 151599 นายวิสูจน์   อ่อนละออ I26
363 145536 นายวีรพงษ์   มูลวัง J29
364 151376 นายวีรพงษ์   เลาหกุล O10
365 145584 นายวีรพล   นามปัญญา G27
366 151926 นายวีรวัฒน์   แสงหิรัญ J7
367 151730 นายวีระ   วงศ์ศรี M14
368 149711 นายวีระ   ศักดิ์สุพรรณ B12
369 146665 นายวีระเดช   อุตมะ K16
370 150990 นายวีระพันธ์   แก่นพันธ์ C6
371 143881 นายวุฒิกานต์   ไชยเหล็ก O13
372 144326 นายวุฒิไกร   บุตรชำนิ O15
373 150612 นายวุฒิพงษ์   โกวิทานนท์ P18
374 149484 นายไวโรจน์   รุกขภิบาล O1
375 150117 นายศตวุฒิ   วงศ์บุหลัน L23
376 149701 นายศรัณย์   กิจนิธิกุล P11
377 152390 นายศรายุธ   จินตนาการ N7
378 152234 นายศราวิน   ปัญจะผลินกุล F5
379 151329 นายศรุต   ท่าห้อง O9
380 150694 นางสาวศวนีย์   รัชตกนก P20
381 146225 นายศักดิ์ชาย   พราหมณ์ชู K8
382 151924 นายศักย์รินทร์   ยุกตานนท์ J6
383 152106 นายศิรพัฒน์   อิสายะ E19
384 152250 นางสาวศิรินทร์ทิพย์   ไกรโต F7
385 146525 นายศุภกิจ   แก้วประกอบ K14
386 151834 นายศุภชัย   คุ้มเพื่อน J4
387 147994 นายศุภชัย   ณ ลำปาง K26
388 151123 นายศุภชัย   ตั้งยะฤทธิ์ C11
389 152436 นายศุภชัย   บุญนุ่ม N17
390 151718 นายศุภรัช   เกาะอ้อม D11
391 152069 นายศุภฤทธิ์   คัคนะศรีกุล E13
392 152020 นายสกลศักดิ์   เลี่ยมดวงแข E3
393 145747 นายสงกรานต์   พิเศษชีพ H1
394 152177 นายสงกรานต์   เรือนบัว Q7
395 152031 นายสง่า   พรมเมือง M26
396 152017 นายสนธยา   ปิยะมาท E1
397 143030 นายสมเกียรติ   พรชัยวิวัฒน์ N22
398 146280 นายสมบัติ   มาตยภูธร K9
399 151096 นายสมปอง   วิเศษสังข์ C10
400 150136 นายสมพร   เหม่งเวหา I12
401 152398 นายสมภพ   ด่านไทยนำ N8
402 145319 นายสมศักดิ์   แก้วอ่อน A13
403 141981 นายสมัย   บัวขจร A9
404 151908 นายสมาน   แก้วอ่อน J5
405 152097 นายสรพงศ์   ง่วนชู E17
406 149634 นายสรพงษ์   นิ่มกลิ่น L17
407 146498 นายสรยุทธ   พันธ์ทอง H11
408 152385 นายสรายุทธ   ประจิตร N6
409 151443 นายสรายุทธ   เพชรพรรณ C26
410 149522 นายสราวุฒิ   สุดตลอด I7
411 124151 นายสหรัฐ   อาจอาสา Q23
412 152289 นายสันติ   เชาว์ไว F13
413 149146 นายสันติ   อิงคศิริ I5
414 145618 ว่าที่ร้อยตรีสานนท์   บุญมี A16
415 151529 นายสิงหา   เชื้อเมืองพาน D3
416 151980 นายสิทธิชัย   ช้างขวัญยืน D29
417 145718 นายสิทธิชัย   พ่วงพลับ O23
418 152002 นายสิทธิศักดิ์   ดอนดาไพร M25
419 152328 นายสิร์วัฒน์   ทิฆัมพรเพริศ F20
420 147060 นายสุขสันต์   เพ็ชระ A19
421 146204 นายสุจิตร์พันธุ์   วินิจฉัย Q16
422 149706 นายสุชัย   เลิศพิเชฐ I9
423 148258 นายสุชาติ   ยลพันธ์ H24
424 149623 นายสุเชาวน์   สีตะสิทธิ์ L15
425 149449 นายสุทธิชัย   เพ็งประพันธ์ B7
426 134618 นายสุทธิพันธ์   ธเนศวร A4
427 148443 นายสุทธิศักดิ์   แก้วทอง L5
428 151385 นายสุทิน   ไชยภัทรมงคล C22
429 148160 นายสุเทพ   อุปวงศิลป์ L3
430 150279 นายสุธิชาติ   ขุนศรีหวาน P16
431 150106 นายสุภเดช   แก้วธรรมชัย I11
432 151991 นายสุภัคดี   สดศรีวิบูลย์ M22
433 149051 นางสาวสุภา   สุขถาวร I2
434 145591 นายสุภาพ   คงจันทร์ G28
435 152064 นายสุมล   สุระคำแหง E12
436 149008 นายสุรชัย   สอนใต้ L10
437 151482 นายสุรชัย   อุลัย C30
438 152150 นายสุรพงษ์   โพธิสัตยา E27
439 145769 นายสุรศิริ   ศิริพานิช K3
440 152432 นายสุวพล   ปรัชญากาญจน N14
441 145577 นายสุวิทย์   จงสงวน Q22
442 152190 นายแสนยากร   คงมีลาภ F1
443 152261 นายโสภณ   วัฒนาประยูร F9
444 151155 นายโสภณ   ศรีอินทนนท์ P27
445 150594 นายโสภณ   สมบูรณ์ศิโรรัตน์ I16
446 136036 นายไสว   ไพเราะ G13
447 151686 นายอดิศักดิ์   บุญบาตร Q14
448 146445 นายอดิศักดิ์   สอดเสน K10
449 150527 นายอดิสร   พรเลิศ L29
450 150871 นายอธิฏฐานะ   เกษะประกร M4
451 152149 นายอธินนท์   พูนสุขทรัพย์ E26
452 152211 นายอธิวัฒน์   กัลยกฤต F3
453 148158 นายอธิษฐาน   จันทร์สีทอง L2
454 152488 นายอนันต์   กิตติวัฒน์ J20
455 151416 นายอนันท์   โรหิตเสถียร M9
456 148038 นายอนุชาติ   ใจมิภักดิ์ K27
457 146423 นายอนุรักษ์   ชมลาภ O30
458 148118 นายอนุรุท   สุดจริง K28
459 136948 นายอนุสรณ์   คำแก้ว J23
460 152601 นายอภิชัย   ทวงชน G5
461 152551 นายอภิชาติ   การงานดี G3
462 151523 นายอภิชาติ   คำพัด I24
463 150580 นายอภิชาติ   รังหอม L30
464 150354 นางสาวอภิญญา   ศรีเกลื่อนกิจ I14
465 151818 นายอภิศักดิ์   สอาด D13
466 152146 นายอมรินทร์   ละอองศรี J11
467 146109 นายอรรถพล   สภณกุล K6
468 152408 นายอรรถพล   อำมาตย์มณี F29
469 148438 นายอรรถวิทย์   คูเอกชัย P7
470 152086 นางสาวอรวรรณ   ทองใบ E16
471 148395 นายอรุณศักดิ์   เซี่ยงว่อง H28
472 152592 นางสาวอลิสา   จรรยา Q12
473 151168 นายอังคาร   อาจไพรินทร์ C14
474 144731 นางสาวอัจฉราวดี   แก้ววรรณดี O17
475 151800 นายอัมพร   จิตยืนยง M16
476 151567 นายอัศวิน   นามไพโรจน์ D5
477 144077 นายอัศวิน   ภิญญาณ J24
478 146669 นายอาทร   พงษ์ทอง P4
479 146519 นายอาทร   รอดพ้น H12
480 151115 นายอานุภาพ   ขันวิชัย O6
481 145748 นายอานุรัตน์   ถือศักดิ์ H2
482 143734 นายอำนาจ   ปลั่งกลาง A10
483 152111 นายอำนาจ   วัชระเภตรานันท์ M29
484 151497 นายอิทธิพล   พงษ์ศิริรักษ์ P30
485 151407 นายอุทัย   หอมอ่อน C23
486 148135 นายอุเทน   นัดสูงวงษ์ K29
487 148225 นายอุเทน   วงค์อ่อน L4
488 152201 นายอุเทน   วิหกโต F2
489 151571 นายอุรวิศ   ฉัตรเกษ I25
490 150878 นางสาวอุรวีณ์   กนกพฤกษ์ P23
491 145358 นายเอกชัย   โตสลุง O22
492 152041 นายเอกชัย   นิมิตรกอบลาภ E7
493 151043 นายเอกพนธ์   สุขสวัสดิ์นำโชค M5
494 151303 นายเอกพล   พงศ์อุตสาหวัฒนา I23
495 151447 นายเอกพล   เลขะชัยวรกุล C27
496 149215 นายเอกสิทธิ์   แก้วจำปา L12
497 151428 ว่าที่ร้อยตรีโอฬาร   ลิขิตพฤกษ์ไพศาล C25
สภาวิศวกร

ตรวจสอบใบอนุญาต

เลขที่สมาชิก :

หรือ ใบอนุญาต :

 


ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ - สกุล

ชื่อ :

นามสกุล :


ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร

การอบรมทดสอบความพร้อม

ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับใบอนุญาต

นิติบุคคล

กระดานข่าว

สภาวิศวกร