สภาวิศวกร สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศ - รอบการจัดอบรมและทดสอบความพร้อม


ครั้งที่ : 10 / 2545

วันที่อบรม : 17/10/2545 - 18/10/2545

วันที่ประกาศผลสอบ :

วันที่เริ่มรับใบอนุญาต :

สถานที่อบรมและทดสอบความพร้อม : RBAC


วันที่สอบซ่อม :

สถานที่สอบซ่อม :

วันที่ประกาศผลสอบสอบซ่อม :


รายชื่อผู้เข้าอบรมและทดสอบความพร้อม

เลขที่สมาชิก ชื่อ - สกุล ที่นั่งสอบ ผลสอบ
1 148067 นายกนกภูมิ   เรียนใจดี O24
2 149990 นางกนกลักษณ์   มาระเสนา H7
3 149211 นายกรกฎ   ณ ถลาง E19
4 142641 นายกรกต   พรมโสดา S22
5 150581 นายกรทักษ์   วีรเดชะ J5
6 149576 นายกรวิทย์   โนรา G2
7 143262 นายกริตธิจักร์   สร้อยสอดศรี K16
8 148935 นางกฤชภัณฑ์   แก้วประภา E3
9 150710 นายกฤษฎา   บัวทอง N7
10 148208 นายกฤษณะ   กิจศิลป์ชัย P3
11 148597 นายกวีวัฒน์   สิทธี D11
12 150562 นายกษิเดช   รังสีพุฒจารย์ J1
13 150458 นายก้องกิจ   แนวกิจ I18
14 146905 นายก้องเกียรติ   ครามะคำ L10
15 150124 นายก้องเกียรติ   บุญเสริม Q21
16 143082 นายก้องเกียรติ   ศรีนคร K14
17 149533 นายกัญจน์   ทรัพยะประภา M1
18 147571 นายกัณวัตม์   กเสมสุข O18
19 145513 นายกันตินันท์   คงภิรมย์รักษ์ A23
20 150289 นายกานต์   พงษ์นุ่มกุล I8
21 141538 นายกำพล   ตุ้ยเต็มวงค์ N11
22 150290 นายกิตติ   โตมานะ I9
23 149978 นายกิตติ   วาสนาวิน Q17
24 150145 นายกิตติชัย   สูนานนท์ H24
25 150291 นายกิตติพันธุ์   อนุตรานุกุล I10
26 147473 นายกิตติศักดิ์   ดวงปั้น B10
27 150292 นายกิตติศักดิ์   ตันติจตุรพร M21
28 143225 นายกุญชร   ชาญสุข K15
29 146413 นางสาวกุลวลัย   วิรุฬห์ธนกาญจน์ T21
30 149741 นายเกรียงไกร   หวังธำรงวงศ์ G10
31 149832 นายเกรียงศักดิ์   พูลสวัสดิ์ M8
32 149894 นายเกียรติศักดิ์   สุขยา G18
33 148836 นายขวัญชัย   หลูปรีชาเศรษฐ D21
34 150176 นายคงฤทธิ์   เปี่ยมนพเก้า I4
35 147827 นายคณภัทร   บุญศรี B23
36 146634 นายคณรักษ์   วงศ์ชูศิริ T22
37 149228 นายคณิต   ทะนันไชย F2
38 142539 เรืออากาศเอกคมชาญ   ยุคลอดิศัย K4
39 148040 นายคมสันต์   หงษ์โต O22
40 150258 นายคมสิทธิ์   กมล M19
41 148658 นางสาวคันธารัตน์   ภิญญะชาติ U7
42 149289 นายจตุพล   บัวนิล Q1
43 147722 นายจตุรงค์   วิภาตะวัต O19
44 147165 นางสาวจริญญา   อุดมศรี U1
45 145232 นายจักรกฤช   ภิระพันธ์พานิช T15
46 148335 นายจักรกฤต   มีโต S8
47 148874 นายจักรกฤษณ์   เกี้ยวสันเทียะ D22
48 142460 นายจักรกฤษณ์   แป้นทอง A16
49 149274 นายจักรพงศ์   ถวัลย์รัตน์ F15
50 149246 นายจักรพันธ์   บุญธรรม F6
51 148711 นายจามร   พรสมบุญ D17
52 149299 นายจารุวัตร   สุนทรัช F19
53 146403 นายจิรยุทธ   ศรีสุข S1
54 148901 นายจิรวัฒน์   เหล่าวาณิชวัฒนา P17
55 148390 นายจีระศักดิ์   กล้าทำ P4
56 150079 นางสาวจุฑามาส   พงศ์นุกฤต S17
57 147428 นายเจษฎา   เกตุเหมือน B8
58 149056 นายฉัตรชัย   นิรัติศัยโสภิญ L15
59 149389 นาวาเอกฉัตรชัย   ศรีบุญมี L20
60 149179 นายเฉลิม   พุ่มศิลา L17
61 150011 นายเฉลิมศักดิ์   มหัธนันท์ M14
62 148882 นายชนะชัย   ชนะเกียรติไพศาล E2
63 144896 นายชนะพงค์   อินทะพิงค์ L5
64 142721 นายชนัต   ร่วมรักษาวงษ์ S23
65 131068 นางชนิดา   จันทร์ตรี R20
66 149921 นายชยธัช   ธนวุฒิ M10
67 149297 นางสาวชรินรัตน์   พานิชชาติ Q2
68 150657 นายชัชวาล   เพิ่มสุขจารุทรัพย์ R19
69 150085 นายชัยชนะ   จันทรเศธร U14
70 148172 นายชัยชนะ   อรรถมานะ C19
71 149976 นายชัยลักษณ์   ประภากรวรกุล Q15
72 142264 นายชัยลักษณ์   เมินไธสง S21
73 149929 นายชัยวัฒน์   เจริญชัยมงคล M11
74 150404 นายชัยวัฒน์   นาคธนสุกาญจน์ I12
75 141221 นายชาคริต   สุวรรณโชติ A4
76 150401 นายชาญชัย   ชนะชัย R13
77 150615 นายชานนท์   ยิ่งชูตระกูล J9
78 147472 นายชินธวัช   ชินดีสุวรรณ B9
79 145063 นายชูเกียรติ   เอี่ยมศิริ A22
80 147213 นายชูเดช   ขำสำอางค์ O16
81 149135 นายชูพัฒน์   จัตตุพรพงษ์ E12
82 148361 นายเชาวฤทธิ์   ทุลมาร S10
83 144724 นางสาวญาณี   ศรีมารุต L4
84 145326 นายฐานันดร   แย้มภิรมย์ศรี O5
85 149192 นายฐิติ   กิจสวัสดิ์ E17
86 143410 นายฐิติพล   ประชานันท์ R22
87 149248 นายณกมล   ลิ้มตระกูล F8
88 149202 นายณพวงค์   สนั่นเวียง E18
89 141973 นายณรงค์   เกตุแก้ว A9
90 150714 นายณรงค์   ทรัพย์พูศิริวงษ์ N8
91 143327 นายณรงค์ฤทธิ์   สนใจธรรม T5
92 148572 นายณัฏฐ์ชวัส   สุขคลีวนัติ U6
93 147710 นายณัฏฐนันท์   ประพฤทธิ์ธรรม B15
94 145075 นายณัฐกรณ์   พุ่มไสว O3
95 147606 นางสาวณัฐฐิกานต์   ทองสดชูวงศ์ B13
96 149136 นายณัฐดนัย   ครอบนพรัตน์ E13
97 150105 นายณัฐพงศ์   ไชยสิทธิ์ M15
98 148720 นายณัฐพงษ์   พุทธานันทเดช P14
99 143859 นายณัฐพงษ์   สาราณียะพงษ์ K21
100 150174 นายณัฐพล   ไชยศิวามงคล I3
101 141590 นายณัฐพล   ดอนสกุล N12
102 149764 นายณัฐพล   ดิเรกสถาพรกุล M6
103 149380 นายณัฐพล   พฤกษ์สถาพร L19
104 150142 นายณัฐพล   โสมทอง H21
105 148021 นายณัฐวุฒิ   นิลวงค์ U3
106 142950 นายณัฐวุฒิ   พึ่งน้อย K11
107 149007 นายณัทกร   เย็นใส E4
108 147427 นายดนยเดช   พรหมวงศ์ B7
109 150220 นายดลดิษฐ์   เมืองแมน R4
110 150234 นายดาวรุ่ง   พุ่มระย้า R5
111 146541 นายดำรงค์   ฉันทวิทย์ A24
112 149880 นายดำรงค์   ดุษฎีสกุล G16
113 150423 นายดำรงศักดิ์   ไชยสาร I13
114 148721 นางสาวดุษฎี   มงคลนิตย์ P15
115 144022 นายตรัยรัตน์   มีเงิน K24
116 150429 นายเต็มวิทย์   เจติยานุวัตร N1
117 150741 นายไตรรัตน์   ชมภูธวัช J17
118 150143 นายถิรภัทร   จงสง่ากลาง H22
119 149247 นายถิรายุทธ   ช้างเปี่ยม F7
120 150032 นางสาวทยาทิพย์   ทองตัน Q18
121 135878 นายทรงฤทธิ์   ลิกขชัย A2
122 150190 นายทรรศนเรศ   โชติกุลมงคล I5
123 144258 นายทวี   ภักดีแก้ว L1
124 149955 นายทวีพงศ์   ไชยธีรภิญโญ M12
125 148342 นายทศพล   เจริญ C24
126 147481 นายทศพล   เดชกล้า L11
127 150095 นางสาวทิพวรรณ   ดวงมณี H20
128 147803 นายเทพกร   แซ่โค้ว B17
129 150571 นายธณกร   นิธินาราธรณ์ J4
130 143341 นายธนกร   ม้าแก้ว K17
131 150542 นายธนกร   วงค์อะทะ R18
132 149628 นายธนกฤต   ตั้งกงพานิชย์ G5
133 139221 นายธนกฤต   วิญญาวัฒน์ U20
134 149030 นายธนธัญ   โครธาสุวรรณ์ E5
135 150447 ว่าที่ร้อยตรีธนบดี   เรืองรอด N2
136 145533 นายธนบัตร   วงศ์เตชะ T17
137 150742 นายธนพล   สิริวัฒน์ธนกุล J18
138 148334 นายธนวัฒน์   โพธิมู S7
139 150189 นายธนศักดิ์   ชูวงศ์วุฒิ M17
140 142811 นายธนัญโชค   ชูเกียรติชัย K8
141 150384 นายธนัฐ   ลีลาอนันตวงษ์ R10
142 149769 นายธนาธิป   ผลกล้า G11
143 150673 นายธนาวุฒิ   บุตรคำโชติ J12
144 148876 นายธนิต   พันธ์สวัสดิ์ D24
145 150058 นายธราดล   สิงหประเสริฐ H13
146 143745 นายธราศัย   พึ่งพิณ T10
147 143585 นายธวัชชัย   แจ้งไพร N21
148 149229 นายธวัชชัย   ชมภูผล F3
149 150523 นายธวัชชัย   ไชยติฆะ R17
150 146394 นายธวัชชัย   ไตรจะโปะ T20
151 144722 นายธวัชชัย   วงษ์ตั้งมั่น L3
152 150144 นายธวัชชัย   สุวิทยารักษ์ H23
153 150440 นายธวัตชัย   นุ้ยลิบ I16
154 145767 นายธัชชัย   มั่นสุทธิ์ O10
155 142293 นายธัชนนท์   เลี้ยวสุวรรณ A13
156 143522 นายธัญวุฒิ   แก้วฉาง T7
157 150481 นายธาตรี   เล็กสุวัฒน์ I21
158 145639 นายธาราธรณ์   เกษมศุภมงคล O8
159 142349 นายธำรงศักดิ์   เกตุจันทร์ J24
160 149230 นายธิรสิทธิ์   ติ้งวิริยพงศ์ F4
161 143935 นายธีรเดช   กาฬะคะชา K22
162 143367 นายธีรเดช   ทิมา K18
163 147352 นายธีรพันธ์   จิรัญธรชัยสถิต B5
164 146211 นายธีระชัย   มีศรี L8
165 150173 นายธีระชาติ   จิตระวัง Q23
166 142977 นายธีระพงษ์   โพธิ์หล้า S24
167 148360 นายนทณพล   ปทุมดำรงค์ S9
168 150165 นายนธี   พสุธารชาติ M16
169 149118 นายนนทวิศย์   ขจรวงศ์วัฒนา P22
170 150676 นายนพชัย   วิโรจน์รัตน์ J15
171 148362 นายนพดล   มีโพธิ์ S11
172 145581 นายนรินทร์   พงษ์ประพันธ์ O7
173 148124 นายนวนิตย์   หอมเนียม P1
174 144517 นายนัฐชัย   แก้วสุข A20
175 149436 นางสาวนันทิยา   ทวีเหลืองอ่อน F23
176 147324 นายนาวิน   นิสยะพันธุ์ B4
177 145047 นายนำลาภ   อิ่มทั่ว O1
178 147317 นางสาวนิดา   สุริยกาญจน์ S2
179 144188 นายนิติพันธุ์   ดารกานนท์ T11
180 150363 นายนิยม   พิมพิสาร R9
181 150015 นายนิรชัย   ปลั่งศรี H8
182 149780 นายนิรันดร์   ทับทิมคุณา M7
183 148631 นายนิรันดร์   สุขรักขินี D12
184 149762 นายนิรุติ   แก้วศรีงาม Q12
185 149437 นายนิวัฒน์   สงเคราะห์ธรรม F24
186 147820 นายบรรจง   อภัยแสน B20
187 150092 นายบรรณวัฒน์   เพทายพงศ์วณิช H19
188 147836 นายบรรพต   ผาระนัด C1
189 149219 นายบรรพต   วงศ์พิมพ์ E21
190 145076 นายบรรยงค์   แสนใจ O4
191 150304 นายบัญชา   ทีเกาะ R7
192 150459 นายบัญชา   ธนวงศ์เสถียร I19
193 147119 นายบัณฑิต   วีเกษ B2
194 148503 นายบุญชู   อุดมเดช D5
195 143586 นายบุญฤทธิ์   บิลหมาด T8
196 150553 นายปฏิวัติ   ปัทมาสราวุธ N5
197 150425 นายปภาวิน   เหล่าดี I14
198 150654 นายปโยธร   คลังกลาง J11
199 150070 นายประกิจ   มุสิกพันธุ์ H17
200 146537 นายประจวบ   ศรีเกี่ยวฝั้น V4
201 149977 นายประจักษ์   จันดำ Q16
202 149253 นายประดิษฐ์   บัวดี F13
203 147823 นายประทัย   จันทะสี B22
204 149221 นายประพจน์   ชื่นกลิ่น E22
205 143115 นายประพัฒน์   วิทยา N16
206 146166 นายประพัทธ์พงศ์   พงษ์เจริญ O12
207 143567 นายประภาส   อินต๊ะพันธ์ N20
208 148538 นายประมวล   กุลสันเทียะ D8
209 149985 นายประยุทธ   มิตา H5
210 149234 นายประวีณ   มาประจง F5
211 149972 นายประสิทธิสันติ์   โชติมงคล G24
212 148636 นายประเสริฐ   จันทร์วิเศษ D13
213 149882 นายประเสริฐ   ชิณภา G17
214 149768 นายปรัชญา   ยัญญลักษณ์ Q13
215 147613 นางสาวปริศนา   แสงศิริกุลชัย B14
216 147822 นายปวริศร์   เมษสุวรรณ B21
217 150389 นายปวิณ   สุรัตนสัญญา M24
218 148624 นายปัญญา   ทองคำ P11
219 149373 นายปิติพันธุ์   ธนศรีวนิชชัย F22
220 147912 นายปิติภูมิ   ไตรนุรักษ์ O20
221 149283 ว่าที่ร้อยตรีปิยเกียรติ   เกียรติสมชาย F16
222 147788 นายปิยพงศ์   นุโรจน์ B16
223 150269 นายปิยะ   สุขประเสริฐ I7
224 149189 นายปิยะพงษ์   ปริญญาจารย์ E16
225 147374 นายพงศกร   สังขกนิษฐ์ U18
226 150051 นายพงศ์ปณต   อิงคสิทธิ์ H12
227 149742 นายพงศ์วรวุฒิ   สนธิโสภณ U12
228 150214 นายพงษ์ศักดิ์   ขำครุฑ R3
229 95948 นายพงษ์ศักดิ์   เพ็ชรหับ A1
230 148539 นายพงษ์ศักดิ์   ภูสิมมา D9
231 147843 นายพนม   จูมพลพงษ์ C8
232 148444 นางพนิดา   ปี่ทอง P5
233 148679 นายพนิต   ผาสุข D14
234 149970 นายพรชัย   กสิกิจดำรง G22
235 150025 นายพรชัย   กาฬภักดี H9
236 136958 นางสาวพรทิพย์   ชูผะอบ U19
237 148466 นางสาวพรเพ็ญ   สวัสดี D2
238 150064 นางสาวพรรณนลิน   ทะสุวรรณ์ H15
239 143024 นายพลจักร   นิกาญจน์กูล K12
240 146913 นายพลาย   ภิรมย์ T24
241 142239 นางสาวพัทธนันท์   มณีชนพันธ์ A12
242 148709 นายพันธ์วะสา   พินนอก D16
243 142559 นายพันธุ์เทพ   ตรงศิริวัฒน์ K5
244 148581 นายพิชิต   พุกสี D10
245 148189 นายพิชิต   มนธาตุผลิน C20
246 150236 นายพิชิต   สิริเกรียงไกร M18
247 146768 นายพิทย์   พัทบุรี U23
248 142272 นายพิทักษ์   สังขดิษฐ์ J23
249 149109 นายพินิต   ลิ้มแก้วสุวรรณ E9
250 150568 นายพิบูล   สัณฐิติเจริญวงศ์ J3
251 143445 นายพิบูลย์   ลิมปธนโชติ K19
252 150331 นายพิศิฐ   โมกข์ศาสตร์ M22
253 149973 นายพิสิทธิ์   ลิขิตชัยมงคล H1
254 150629 นายพีรพันธ์   ตันติสุวณิชย์กุล J10
255 148804 นางสาวพุฒฑิภรณ์   มุยาธร S14
256 149476 นายพุทธชัย   แสงวิโรจน์ L23
257 148002 นายพูนศักดิ์   วิมล S6
258 148476 นางสาวเพ็ญนภา   อุณหศิริกุล S13
259 149575 นายไพฑูรย์   โพธิ์พุ่ม G1
260 148149 นายไพโรจน์   ชูแสง C18
261 144708 นายไพโรจน์   ตั้งจิตต์ภราดร L2
262 142485 นายไพโรจน์   นาคทอง K2
263 78146 นายไพโรจน์   ภูนุช V3
264 148397 นายไพศาล   บุญสุวรรณ D1
265 149583 นายภคณิต   ไชยาคำ Q8
266 147921 นายภราดร   พรหมเมศวร์ C12
267 144578 นายภัทรพล   ภัทรการชัย A21
268 150489 นายภัทราวุธ   หาญนอก N4
269 150431 นายภาคภูมิ   สุขสมวัฒน์ I15
270 149542 นายภาณุวัฒน์   แป้นน้อย M3
271 149025 นายภานุศานต์   ภูริวรางคกูล L13
272 146194 นายภุชงค์   ดงบังสถาน T19
273 147423 นายภูดิศ   โชติพฤกษ์ B6
274 141882 นายภูวดล   สนุกพงศธร S20
275 149147 นายมงคล   วัฒนาสุทธิ์ E14
276 149983 นายมงคล   แสงเงิน H3
277 142390 ว่าที่ร้อยตรีมนต์ชัย   ยิ่งยง N14
278 148470 นายมนตรี   งามเมืองปัก D4
279 146930 นายมนตรี   เทือกสุบรรณ V1
280 141683 นายมนตรี   วงศ์วิวัฒน์ A8
281 150151 นายมนเอก   เด่นดวง I1
282 150030 นายมังกร   คำเจริญ H11
283 149384 นายมานะศักดิ์   จงปลื้มปิติ Q3
284 115856 นายมาโนช   แจ่มศรี N9
285 149707 นายมาโนชญ์   กวาวหอม Q11
286 144919 นางสาวมาลีญา   ฉิมพาลี T14
287 149084 นายมาศพงษ์   กระจ่างจาย E6
288 143159 นายเมษา   ปานแก้ว T3
289 150305 นายไมตรี   มณีขัติย์ R8
290 150475 นายยศพล   ซื่อกิตติศักดิ์ I20
291 149971 นายยิ่งศักดิ์   จังหวะเลิศ G23
292 142434 นายยุทธนา   กันทะอินทร์ K1
293 144478 นายยุทธนา   โกละกะ A19
294 146337 นายยุทธนา   นาควงษ์ R24
295 150709 นายรณรงค์   ปรมาธิกุล N6
296 148944 นายรักเกียรติ   ศรีพงษ์วิไลยกุล P18
297 149945 นายรักศักดิ์   ขวัญปิยะรัตน์ G20
298 149085 นายรัชภูมิ   รัตนพงษ์ E7
299 143037 นายรัฐนันท์   อภิพัฒนะมนตรี K13
300 149031 นายรัฐศิษฐ์   เสมพิพัฒน์ L14
301 146217 นายรัตพงษ์   ขีดขิน L9
302 149982 นายรัตพงษ์   นาคทอง H2
303 145437 นายรุ่งเรือง   อาวรณ์ T16
304 146239 นายเริงศักดิ์   กระจ่างจันทร์ U22
305 142995 นายลัญฉกร   บุญวิเศษ T1
306 149251 นายล่ำซำ   เอี่ยมแสงชัยรัตน์ F11
307 148835 นายเลิศชัย   โสชู D20
308 145048 นายวชิรวิชญ์   ชูเกียรติบดินทร์ O2
309 148691 นายวรชัย   ดีสูงเนิน P13
310 150585 นายวรพงศ์   สินทัตตโสภณ J6
311 150607 นายวรพล   อึ่งตระกูล J8
312 142169 นายวรวิทย์   ปกาสิทธิ์ A11
313 148141 นายวรวุฒิ   ปราชเปรื่อง C17
314 143515 นายวรวุฒิ   มโนศรี N19
315 150335 นายวรวุฒิ   แสงเรือง I11
316 148281 นางสาววรางคณา   อุทรานันท์ U4
317 149735 นายวสันต์   ซำโพธิ์ M5
318 147840 นายวสันต์   เสริฐศรี C5
319 149218 นายวสันต์   หาญตระกูล E20
320 149357 นายวัชรินทร์   แก้วใจจง F21
321 146098 นางสาววัชรี   ใบมูซอ O11
322 149385 นายวัชสันต์   แฝงกระโทก Q4
323 148407 นางสาววันชนก   ศรีทองมาศ S12
324 147876 นายวิชเยนทร์   เหลืองโสภาพรรณ S5
325 150525 นายวิชัฏน์   ตรีเพ็ชร์ I22
326 147838 นายวิชิต   สุขกูล C3
327 147837 นายวิเชียร   ทองเกษ C2
328 149250 นายวิฑูรย์   สิทธิเวช F10
329 149577 นายวิทยพล   โพธิคุณ G3
330 148130 นายวิทยา   ชัยวงศ์ P2
331 142634 นายวิทยา   ทองสงโสม U16
332 147569 นายวิทยา   ปิโย B12
333 148054 นายวิทยา   ภูมิวณิชกิจ O23
334 150592 นายวินัย   จันทร์เคารพคุณ J7
335 149582 นายวินาม   พันธ์นวะวรกุล G4
336 149328 นางสาววิรุณณา   วงศ์ข้าหลวง U10
337 149128 นายวิรุฬห์   คุณานนท์ศิริกุล U9
338 144684 นายวิโรจน์   พัวรักษา T13
339 149106 นายวิโรจน์   ลิชนะเธียร E8
340 147848 นายวิโรจน์   สมพรไพลิน C9
341 148950 นางสาววิศณี   ไชยวรรณ U8
342 149845 นายวิศิษฐิ์ศักดิ์   ณุวงศ์ศรี G12
343 147937 นายวิษณุ   ชูรังสฤษดิ์ O21
344 144683 นายวิษณุ   วงศ์สุมิตร T12
345 142148 นายวิสาร   บุญรุ่งศิริธร A10
346 148546 นายวีรยง   อมลัษเฐียร P8
347 149398 นายวีรศักดิ์   ราชประโคน L21
348 141671 นายวีระภัส   นาเมือง N13
349 148191 นายวีระศักดิ์   เกิดศิริมงคล C21
350 147915 นายวีระศักดิ์   นวลจันทร์ C10
351 146328 นายวีระศักดิ์   พรหมปอง O13
352 150427 นายวุฒิชาญ   ชัยขันต๊ะ R15
353 147610 นายวุฒิพงษ์   จิรปัญจวัฒน์ S4
354 149291 นายวุฒิพร   ภู่เพชร F17
355 150089 นายไวกูณฐ์   คำแก้ว U15
356 144385 นายศรัณย์   ทองดี A18
357 145713 นายศรายุทธ   เชิดฉาย T18
358 143512 นายศรายุทธ   ตรีเกษม T6
359 142947 นายศราวุฒิ   ลิมาภิรักษ์ K10
360 147841 นายศราวุธ   ยิ่งสกุล C6
361 148732 นายศักดิ์พิชัย   ขุนศรี D18
362 146982 นายศักดิ์สิทธิ์   ลิ่มทองน้อย V2
363 140720 นายศักรินทร์   มัณยานนท์ J21
364 150080 นายศิริ   เถื่อนศิริ H18
365 150387 นางสาวศิรินาถ   วิเศียรศาสตร์ R11
366 149954 นางสาวศิริพร   สุมนวัฒนเดช G21
367 149989 นายศิริพล   ฤกษ์วิเชียร M13
368 148875 นางสาวศิริลักษณ์   กลีบประทุม D23
369 149460 นางสาวศิริลักษณ์   เกิดแล้ว Q5
370 150111 นายศิวะเทพ   ทองใบ S18
371 149855 นายศุภกร   เศรษฐพฤกษา G14
372 148877 นายศุภชัย   ตั้งวัฒนากร E1
373 150414 นายศุภชัย   ศรีทิพันธุ์ R14
374 141528 นายเศรษฐา   อยู่สมสุข A5
375 146572 นายสดายุ   บุญประดิษฐ์ B1
376 150201 นายสดุดี   อุดมเดชชัย I6
377 142778 นายสมเกียรติ   ทองอ่วมใหญ่ N15
378 148532 นายสมเกียรติ   สมประดิษฐ์ D7
379 150696 นายสมควร   ภัทรเลิศทรัพย์ J16
380 149632 นายสมชาย   ฤทธิ์มาก Q9
381 147839 นายสมบัติ   แก้วสถิตย์ C4
382 149122 นายสมบูรณ์   ภู่เนตร E11
383 150554 นายสมพล   เลิศมณีทวีทรัพย์ I24
384 149046 นายสมศักดิ์   เทียนเงิน P19
385 144352 นางสยุมพร   ราศรี N24
386 149116 ว่าที่ร้อยตรีสรไกร   สุภาพพงษ์ P21
387 148256 นายสรรค์   พิทักษ์สหภูมิ C23
388 148708 นายสรรเพชร์   พิพัฒนชัยโชติ D15
389 141532 นายสรรภพ   พจน์พริ้ง A7
390 148478 นายสรรเสริญ   ลิมปานุภาพ P7
391 150062 นายสราวุฒิ   ศิริวัฒธนะตระกูล Q20
392 147439 นายสราวุธ   แซ่ว่อง O17
393 150209 นายสวภพ   ตรรกพงศ์ R2
394 150273 นายสหพร   ผดุงพงษ์ M20
395 143609 นายสัญญา   นิยมถิ่น A17
396 148522 นายสัญญา   พงษ์กล้าหาญ D6
397 147557 นางสาวสัญธินา   พลายด้วง S3
398 149224 นายสัณหกิจ   สุขเกษม E23
399 143528 นายสันติ   อภัยนอก K20
400 149641 นายสันติชัย   ศรีเถื่อนปั้น Q10
401 149984 นายสันติพันธุ์   พันธุขันธ์ H4
402 149206 นางสาวสาริณี   อุ่ยตระกูล P23
403 142616 นายสิทธิชัย   เกื้อเดช K6
404 146152 นายสิทธิชัย   จุทอง U17
405 149988 นายสิทธิชัย   เจาะใจดี H6
406 141529 นายสิทธิชัย   บังใบ A6
407 148625 นายสิทธิพงษ์   หาญนอก P12
408 150195 นายสินธุ์ณรงค์   ไกรนรา R1
409 149491 นายสิริ   ยศมาก Q6
410 148606 นางสิรินันทน์   แก้วจำปา P10
411 149515 นายสิริพรชัย   สกุลตั้งธนบดี Q7
412 149255 นายสิริโรจน์   พิมานคำ F14
413 148598 นายสิวราช   วัฒนปาณี P9
414 119812 นายสุชาติ   นามศักดิ์สวัสดิ์ S19
415 147566 นายสุเชษฐ์   บุญโอภาศ B11
416 149240 นายสุทธิ   ยอดยิ่ง P24
417 150450 นายสุทธิพงษ์   พันธุ์ดิษฐ์ I17
418 146842 นายสุทัศน์   มานันตพงศ์ U24
419 150378 นายสุทัศน์   อสัมภินพงศ์ M23
420 145766 นางสาวสุธี   ไทยเล็ก O9
421 149528 นายสุธีร์   จีนคลองตัน L24
422 145848 นายสุนทร   เกียรติกำจรวงศ์ L7
423 149337 นายสุนทร   เบญจปัญญาพร F20
424 150488 นางสุบงกช   ซูซูกิ N3
425 147785 นางสาวสุพรรษา   พลแก้ว U2
426 148019 นายสุภชัย   ฮาเซยาม่า C16
427 148988 นายสุภณ   แสนใจวุฒิ S15
428 148477 นางสาวสุภาวดี   เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ P6
429 150549 นายสุรชัย   ไชยขันธุ์ I23
430 150519 นายสุรชัย   ซาวบุญตัน R16
431 150756 นายสุรชัย   ฐานเจริญกุล J19
432 150567 นายสุรชัย   นาคพรอำนวย J2
433 145100 นายสุรพงค์   สุทธนะ U21
434 149071 นายสุรพงษ์   บุญทรัพย์ P20
435 149111 นายสุรพันธ์   จรัสวรานุรักษ์ E10
436 149854 นายสุรัช   ณ สงขลา Q14
437 143240 นายสุราช   ศาลางาม N18
438 145403 นายสุวัชร   รูปสันทัด O6
439 143067 นายสุวัฒน์   เดชดาษ T2
440 149473 นายสุวิทย์   กระฉอดนอก L22
441 147815 นายสุวิน   ยลธรรม์ธรรม B19
442 150674 นายเสกสรร   ใครอุบล J13
443 149698 นายเสกสรร   ทองสุข G7
444 147842 นางเสนาะ   นนทะโย C7
445 146782 นางสาวเสาวนีย์   เสนาสุ O14
446 147926 นายโสภณ   ด่านตระกูล C15
447 149227 นายโสภณ   อิงคนินันท์ F1
448 141114 นายโสฬส   ปานะดิษฐ์ N10
449 142784 นายไสว   มะลิชัง K7
450 142336 นายหัสเนตร์   โสดาบรรลุ R21
451 149721 นายอธิป   ชูโชติรส G8
452 149225 นายอนันต์   วิริยะกิจชัย E24
453 148746 นายอนันต์ชัย   ภิรมยาภรณ์ P16
454 147166 นายอนุชา   หริรักษ์ O15
455 147830 นายอนุชิต   กุดั่น B24
456 137858 นายอนุพงศ์   หมื่นรักษ์ A3
457 141071 นายอนุรักษ์   จิตจรูญ J22
458 150053 นายอนุสรณ์   เขียนวงศ์ Q19
459 147262 นายอภิชัย   บัลลังค์ B3
460 148803 นายอภิชาติ   นิลสว่าง L12
461 150026 นายอภิชาติ   สาลี H10
462 149849 นายอภิชิต   คำภาหล้า G13
463 149541 นายอภิรมย์   เกียรติสิน M2
464 150167 นายอภิรัตน์   เจตบำเพ็ญกุล Q22
465 147923 นายอภิวัฒน์   สุขสวัสดิ์ C14
466 149057 นายอภิสิทธิ์   ศรีศาวงศ์ S16
467 150390 นายอมรเทพ   หฤษฎ์ชน R12
468 142497 นายอมฤต   จินตนา K3
469 142450 นายอรรถวิช   เตชะคุณบัณฑิต A15
470 149252 นายอรรถวุฒิ   จวรรณตุม F12
471 147922 นายอรรถวุฒิ   สุขสวัสดิ์ C13
472 149907 นายอรรถสิทธิ์   เกิดสว่าง U13
473 149863 นางสาวอรุณี   ศักดิ์สกุลพรเลิศ M9
474 150675 นายอลงกรณ์   มากสวาสดิ์ J14
475 149895 นายอังคาร   กระสวยทอง G19
476 149379 นางสาวอัจฉรา   พงศ์พัฒนานุกุล L18
477 104271 นางสาวอัญนุช   ชินชุมากร J20
478 150194 นายอัศวิน   บุรณะชีวิน Q24
479 148247 นายอากร   โลหะวิทยวิกรานต์ C22
480 149249 นายอาชวิน   เพ็ญพรรณศิริ F9
481 150288 นายอาชวีส์   ธีรภากร R6
482 147918 นายอาณัติ   สีตลกาญจน์ C11
483 149873 นายอาทิตย์   แซ่เล้า G15
484 143480 นายอาทิตย์   มิ่งขวัญ R23
485 143836 นายอาทิตย์   วิญญูนันทกุล N22
486 146787 นายอานนท์   เกิดจันทึก T23
487 149736 นายอานันท์   กุลธีระวิทย์ G9
488 147814 นายอำนวย   แก้วแดง B18
489 142372 นายอำนวย   วรรณการ A14
490 149725 นายอำนาจ   สรรหาธรรม M4
491 149295 นายอิทธิพล   ใจคำ F18
492 149669 นายอุดมสุข   ก้อนคำ U11
493 143995 นายอุเทน   วงศ์สุวรรณ์ N23
494 143229 นายเอกชัย   ปทุมบริสุทธิ์ N17
495 143281 นายเอกลักษณ์   ไขแสง T4
496 148321 นายเอกลักษณ์   ชัยเลิศวณิชกุล U5
497 150153 นายเอกลักษณ์   สอาด I2
498 149148 นายเอกวัฒน์   ยอดแก้ว E15
499 143959 นายเอกสิทธิ์   งามชาติ K23
500 148469 นายเอกสิทธิ์   น้อยฤทธิ์ D3
501 150069 นายเอกสิทธิ์   พวงประทุม H16
502 149642 นายเอกอนันต์   อุไทย G6
503 148808 นายเอนก   สวัสดิ์แย้ม D19
504 142908 นางสาวเอื้อพร   สุวรรณ K9
505 150059 นายโอภาส   ศรีเบญจมาศ H14
506 143710 นายโอฬาริก   ถนอมทรัพย์ T9
สภาวิศวกร

ตรวจสอบใบอนุญาต

เลขที่สมาชิก :

หรือ ใบอนุญาต :

 


ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ - สกุล

ชื่อ :

นามสกุล :


ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร

การอบรมทดสอบความพร้อม

ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับใบอนุญาต

นิติบุคคล

กระดานข่าว

สภาวิศวกร