สภาวิศวกร สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศ - รอบการจัดอบรมและทดสอบความพร้อม


ครั้งที่ : 13 / 2552

วันที่อบรม : 09/07/2552 - 10/07/2552

วันที่ประกาศผลสอบ : 09/07/2552

วันที่เริ่มรับใบอนุญาต :

สถานที่อบรมและทดสอบความพร้อม : โรงแรมอินทรารีเจ้นท์


วันที่สอบซ่อม : 22/08/2552

สถานที่สอบซ่อม :

วันที่ประกาศผลสอบสอบซ่อม :


รายชื่อผู้เข้าอบรมและทดสอบความพร้อม

เลขที่สมาชิก ชื่อ - สกุล ที่นั่งสอบ ผลสอบ
1 198657 นางสาวกมล   อุดหนุน A01
2 196615 นางสาวกรรณิกา   ขุนชนะ A02
3 189515 นายกฤษณะ   พันธุนะ A03
4 196153 นายกฤษดา   แก้วละเอียด A04
5 196246 นายกฤษดา   เต็งพิบูลย์ผล A05
6 197025 นายกล้าหาญ   ปรางค์น้อย A06
7 197033 นายกษิดิ์เดช   ชัยพฤกษยะนนท์ A07
8 190327 นางสาวกะรัต   ปรีชากิจถาวร A08
9 196962 นายกัมพล   เกิดคล้าย A09
10 196972 นายกัมพล   ขุนไกรวงษ์ A10
11 195977 นางสาวกัลยาณี   สายนาค A11
12 196507 นายกำพลศักดิ์   โรจนบุรานนท์ A12
13 190037 นายกิตติศักดิ์   เที่ยงตรง A13
14 196612 นายกิตติศักดิ์   อมรสุรินทวงศ์ A14
15 187917 นายกิตติศักดิ์    คำสินลา A15
16 183897 นายกิติศักดิ์   ฤาแรง A16
17 192499 นายกุลธร   หนูแก้ว A17
18 193380 ว่าที่ร้อยตรีเกชา   อยู่แก้ว A18
19 194720 นายเกรียงไกร   ศรีอรรคพรหม A19
20 195433 นายเกรียงไกร   ศรีอุทารวงศ์ A20
21 149930 นายเกรียงศักดิ์   ภาชนนท์ A21
22 196431 นายเกรียงศักดิ์   สุทธภักดี A22
23 191236 นางสาวเกวลิน   ปฏิเมธีภรณ์ A23
24 197693 นายเกียรติขจร   อันชูนิ A24
25 196227 นายเกียรติคุณ   ไชยชนะ B01
26 193668 นายไกรวุฒิ   ขำคง B02
27 196875 นายไกรศร   ยะโส B03
28 194481 นายขนิษฐ์   มาคุ้ม B04
29 194214 นายขวัญชัย   เทวะราช B05
30 188016 นายขวัญชัย   นอแสงศรี B06
31 196906 นายขัตติยา   เที่ยงจิตร์ B07
32 191614 นายคณากร   เม้งเกร็ด B08
33 194238 นายคณิศร   ลัภนะโยธิน B09
34 176787 นายคณุตม์   ว่องจรรยากุล B10
35 158957 นายคเณค์   กลัดเจริญ B11
36 197694 นายคมกริช   น่วมจิตร B12
37 193717 นายคมกริบ   ละออ B13
38 195921 นายคมกฤษ   อินทะมู B14
39 198402 นายคมสันต์   สูนสมงาม B15
40 155936 นายคีตะ   คล่องใจภักดี B16
41 197363 นายจงรักษ์   ปรมะศิริ B17
42 196245 นายจงรักษ์   อินต๊ะแก้ว B18
43 187813 นายจตุพร   จ้อยเผ่าพันธุ์ B19
44 190966 นายจตุพล   พงศ์ศิริศาสตร์ B20
45 189505 นายจรูญ   ทับสีสด B21
46 182959 นายจะรัญ   แสงวงศ์ B22
47 192763 นายจักรพงษ์   ศิริสุวรรณ B23
48 174127 นายจักรวัตดิ์   นุชมา B24
49 197365 นายจักรวาล   ฝ่ายริพล C01
50 159103 นายจิรศักดิ์   ชูศรี C02
51 176180 นายจิรานุวัฒน์   พรธาดาวิทย์ C03
52 195508 นางสาวจุฑามาศ   สิงห์พานิชย์ C05
53 195452 นางจุไรวัลย์   รัตนะพิสิฐ C06
54 196860 นายเจษฎา   ธุวสถิตย์ C07
55 68504 นายฉัตรชัย   เชื้อชั่ง C08
56 192322 นายฉัตรพร   สุบุญสันต์ C09
57 195968 นายเฉลิมเกียรติ   ชำนาญ C10
58 197513 นางสาวเฉลิมขวัญ   อริยะวงศ์ C11
59 196087 นายเฉลิมพล   พรหมฤทธิ์ C12
60 164303 นายเฉลิมพล   เฮียบสุวรรณ C13
61 197269 นางสาวชญาพิม   สุรินทร์ L06
62 196429 นายชยากร   นราวิศิษฎ์วงศ์ C14
63 163491 นายชัชชัย   ทองชาติ C16
64 197357 นายชัชพงศ์   มหายศนันท์ C17
65 192833 นายชัยณรงค์   ตะปัดชุม C18
66 167615 นายชัยณรงค์   ศรีนอคำ C19
67 196963 นายชัยพร   สิทธิ์โชคพิศุทธิ์ C20
68 197587 นายชัยวัฒน์   สมโน C21
69 69014 นายชัยวัฒน์   หุ่นทอง C22
70 194217 นายชัยอนุ   ยงศิริสมสกุล C23
71 196242 นายชาญชัย   เทพา C24
72 147125 นายชาญวิทย์   ดำหนูอินทร์ D01
73 179050 นายชาตรี   พลชัย D02
74 194918 นายชุมพล   พุฒทอง D04
75 196181 นายชูเกียรติ   สุภาพ D05
76 197599 นายชูเกียรติ   หัตถสุวรรณ D06
77 195690 นายชูทวีป   ดีพูน D07
78 198340 นายเชาวลิต   ม่วงตานี D11
79 150369 นายเชิดพงศ์   วงศ์ตั้นหิ้น D09
80 197713 นายโชคพินิจ   ล้อมคำดี D10
81 196689 นายญาณวัฒน์   สุขหุ้ม R23
82 196543 นายณพล   อุทธวัง D12
83 194933 นายณพิชญา   เพิ่มแสงงาม J08
84 170321 นายณรงค์ชัย   ใจห้าว D13
85 195811 นายณัฏฐ์   หาญโสภา J10
86 159767 นายณัฐกร   อุระ D14
87 192013 นางสาวณัฐชนา   สุวรรณเวช D15
88 195743 นายณัฐพล   มณีวรรณ์ D16
89 190494 นางสาวณัฐมณี   เกิดเกตุ D17
90 196182 นายณัฐวิทย์   บุญมาสุข D18
91 192539 ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ   สังขศิริ D19
92 152364 นายณัทกร   พรทวีสุข E13
93 197373 นายดนัย   รุจิเรข D20
94 196110 นายดนัย   อัศสานึก D21
95 197364 นายดนัยวัฒน์   วงค์สารภี I24
96 192676 นายดวงประเสริฐ   โสสุด D22
97 193495 นายดิเรก   เงินยวง D23
98 192373 นายดิเรก   ปิยะดา D24
99 195458 นายดิสวัฒน์   มานพ E01
100 191194 นายดุสิต   พูลเจริญ E02
101 166926 นายถนอม   มุงเฟีย E03
102 157145 นายถวิล   กุลทน E04
103 196596 นายถาวร   สว่างศรี E05
104 192911 นายถิรเดช   อินทรศร E06
105 194483 นายถุงเงิน   พุ่มเงิน E07
106 196535 นายทนง   อุดมศักดิ์ E08
107 164224 ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์   ชงกุล E10
108 185522 นายทรงพล   อังคพิพัฒนชัย E11
109 184999 นายทรงราช   จิตโสภา E12
110 178468 นายทศญธาดา    เนตรทิพย์ E14
111 190000 นายทศพล   ดวงตระการ E15
112 194722 นายทศพล   พิทักษ์ชน E16
113 196038 นางสาวทักษิณา   กรไกร E17
114 196272 นางสาวทัชยานันท์   เสมียนคง E18
115 195892 นายทัศยุ   สังวาลย์ E19
116 196148 นายทินกฤต   พฤกษนิยพงศ์ E20
117 196437 นายเทพชลิต   มหาคงคา E21
118 195571 นายเทพนิกร   คำดี E22
119 186355 นายเทิดเกียรติ   ด้วงทอง E23
120 164352 นายธงชัย   แซ่จ้อง E24
121 196253 นายธนกฤต   กิจรัตน์ N02
122 182908 นายธนภัทร   ศิริบุณยกาญจน์ F01
123 196137 นายธนรัช   อนุกูล F02
124 196978 นายธนวัฒน์   ไกรวัฒนวงศ์ F03
125 165602 นายธนวินท์   บุณยสิทธิ์พิชัย K12
126 165033 นายธนศักดิ์   จันทะวงษ์ F04
127 197769 นายธนานนท์   ทัศนเมธิน F05
128 163065 นายธนาวัต   ศรีสวัสดิ์ F06
129 161344 นายธนาวุฒิ   ตันประเสริฐวงศ์ F07
130 152999 นายธนิก   สมบัติศิริเกษ N12
131 196171 นายธเนศ   ภิระพันธ์พานิช F08
132 172447 นางสาวธมลวรรณ   เจษฎานุรักษ์ F09
133 173009 นายธรรมนูญ   มหาชัย F10
134 195059 นายธรรมรัตน์   วิรุณราช F11
135 184709 นายธวัชชัย   สงวนชม F12
136 193094 นายธัชภากรณ์   ทุมสุข C15
137 195794 นายธันยบูรณ์   โมคศิริ F13
138 198492 นายธาดา   แวงดิศร F14
139 196795 นางสาวธารทิพย์   พลเบ้า F15
140 192848 นายธิติ   บุญมา F17
141 194605 นายธิติ   วงค์ไชยสิทธิ์ F18
142 188078 นายธีรฉัตร   ยงกฤตมุข F19
143 184952 นายธีรเดช   กวีพราหมณ์ F20
144 190472 นายธีรภัทร   โต๊ะประดู่ F21
145 186043 นายธีรยุทธ   แท่นทอง F22
146 165712 นายธีรยุทธ์   แดงคุ้มบุตร F23
147 191503 นายธีรวัฒน์   เสนาหาญ F24
148 188426 นายธีรวุฒิ   ดำรงค์รักษ์ G01
149 152685 นายธีรวุฒิ   ธนะสิริ G02
150 155795 นายธีระ   จันทมะณี G03
151 197358 นายธีระพงษ์   เทพทองพันธ์ G04
152 176864 นายธีระศักดิ์   ทิสารัมย์ G05
153 198658 นายนครินทร์   ยืนหยัดชนะชัย G06
154 197130 นายนที   สันทัด G07
155 196521 นายนพเก้า   สุขสวัสดิ์ G08
156 167797 นายนภาพงศ์   ยังเพชร G09
157 163450 นายนฤชิต   มีศรี G10
158 198342 นายนฤทธิ์   หาญมงคล Q02
159 194233 นางสาวนฤมล   รติกานต์ G11
160 193507 นายนวพล   ไชยศิริ G12
161 168796 นายนัทธี   ทับเหล็ก G13
162 188562 นายนันทศักดิ์   อินทรักษา G14
163 168354 นายนิคม   รุ่งอำไพ G15
164 198344 นายนิติธร   หุตามัย N03
165 185818 นายนิติพันธุ์   วิทยผดุง G16
166 194393 นายนิติศาสตร์   บุญเมือง G17
167 197771 นายนิพัทธ์   แกล้ววิทย์กิจ G18
168 196937 นายนิรันด์   อุตพันธ์ G19
169 192399 นายนิรุจน์   เรขะวัฒนะ G20
170 187271 นายนีรวัฒน์   สะแหล๊ะ G21
171 191204 นางสาวนุชนาฎ   คงทวี G22
172 196820 นายบดินทร์   กันธะวงศ์ G23
173 196663 นายบดินทร์   อิ่มสมบัติ G24
174 182216 นายบพิตร   โกมลทองทิพย์ H01
175 195978 นายบรรจง   รักพงค์ H02
176 196939 นายบรรจบ   วงค์ราษฎร์ H03
177 196381 นายบรรดิษฐ์   คุ้มสง่า H04
178 178487 นายบริบูรณ์   โพธิสุขโข H05
179 196831 นายบัญญัติ   ยั่งยืน H06
180 198449 นายบัณฑิต   ผลวงษ์ H07
181 195908 นายบุญยฤทธิ์   คำเอี่ยม H08
182 196891 นายบุญฤทธิ์   ไกรสร H09
183 191808 นายเบญจพงษ์   โค้วตระกูล H10
184 194273 นางสาวเบ็ญจรัตน์   พิทักษ์โชคชัย H11
185 197330 นายปฏิภาณ   มหายศนันท์ H12
186 186238 นายปรมัตถ์   ราชพรหมมินทร์ H13
187 197273 นายประจักร์   คล่องแคล่ว H14
188 160744 นายประจักษ์   เจริญญาติ H15
189 190124 นายประจักษ์   อังกินันทน์ H17
190 191165 นายประทีป   เพชรแก้ว H18
191 197367 นายประพิศ   อินทร์ทองแก้ว H19
192 195817 นางสาวประภัสสร   โค้วไล้ H20
193 191549 นายประยุทธ์   ฤทธิเดช H21
194 199824 นายประสงค์   คุณมะโคตร H22
195 189058 นายประสิทธิ์   นรากิจ H23
196 189327 นายประเสริฐ   นันทวโนทยาน H24
197 196365 นายปรัชญา   ภาสอน I01
198 193048 นายปรัชญา   สุวรรณจิตร I02
199 198345 นายปราชญ์   น้อยอินทร์ I03
200 159008 นายปราโมทย์   กลับดี I04
201 170270 นายปริญญา   เพ็งพา I05
202 196228 นายปริญญา   แสงทอง I06
203 197625 นายปรีชา   ทองจันทร์ฮาด I07
204 196584 นางสาวปรียาภา   คล่องแคล่ว I08
205 197393 นายปวรินทร์   ระจิตดำรงค์ I09
206 195425 นายปัญญา   คำจันทร์ I10
207 196705 นายปัญญา   สันติบุญเลิศ I11
208 197361 นายปารเมศวร์   วิศวเรืองตระกูล D03
209 197380 นางสาวปิยกานต์   บุญประสิทธิ์ I12
210 195193 นายปิยภัทร   เสริมสุขเอม I13
211 156881 นายปิยภัทร   ฮองกุล D08
212 148884 นายปิยรัฐ   แก้วเกตุ I14
213 196285 นายปิยะ   กิจภิรมย์ I15
214 185520 นายปิยะ   กิตติชัยชนะ I16
215 196896 นายปิยะชาติ   เพ็งสถิตย์ I17
216 195871 นายปุลศักดิ์   มุทธากาญจน์ I18
217 191747 นายเปรมชัย   นุชเจริญ I19
218 194285 นางสาวผุสดี   ผลศิริ I20
219 153669 นายพงศกร   อดุลเดชา I21
220 197449 นายพงษ์กฤติวัฒน์   แสงหงษ์ K08
221 171687 นายพงษ์สันต์   เพ็ชรปานกัน I22
222 196241 นายพจน์   คชโยธิน I23
223 196926 นางสาวพรรธชญมน   นิลประพัฒน์ F16
224 195536 นายพฤฒิพันธ์   สุพละเศรษฐ์ J02
225 196010 นายพลากร   วีรสอน J03
226 194818 นางสาวพัชราภรณ์   ไกวัลชัชวาล J04
227 198117 นายพัฒนา   แสงศุภวรรธน์ J05
228 197379 นายพันศักดิ์   จิตรสุวรรณ J06
229 195412 นายพิจิตรพงศ์   สุนทรพิพิธ J07
230 181503 นายพิชัย   เอี่ยวเล็ก J09
231 148784 นายพิชิต   สัจจปัญญาพิทักษ์ J11
232 193784 นายพิทยา   สังข์ทอง J12
233 193907 นายพิษณุ   ฐานิตสรณ์ J13
234 152698 นายพิสิษฐ์   ฉลวย J14
235 196545 นายพีรวุฒิ   จันทร์จอม J15
236 153297 นายไพบูลย์   พรมวงค์ J16
237 158041 นายไพบูลย์   พีระยุทธ J17
238 196938 นายไพโรจน์   ศรีสำราญ J18
239 197555 นายภชิระ   ชอบตะคุ J19
240 190434 นายภราดร   จันเสริม J20
241 174337 นายภราดร   ทิพย์โส J21
242 196913 นายภฤศ   ณ ถลาง J22
243 194464 นางสาวภัทรพา   ไกวัลชัชวาล J23
244 166146 นายภากร   วงตะธรรม J24
245 196766 นายภาณุพงศ์   วิแสง K02
246 191884 นายภาณุพล   สอนศาสตร์ K03
247 188435 นายภาณุพันธุ์   ลิ้มถาวร K04
248 198354 นายภาณุวัฒน์   อัลภาชน์ K01
249 194789 นางสาวภาวนา   แท่นอินทร์ K05
250 190707 นางสาวภาสพิมล   ชาตยาภรณ์ K06
251 185417 นายภูพัท   สีขาว K07
252 188146 นายภูวไนย   พรมเลิศ K09
253 185009 นายภูษิต   ค้าเกิด K10
254 197177 นางสาวมณฑกานต์   พีรศักดิ์โสภณ K11
255 187920 นายมนตรี   เย็นประสิทธิ์ K13
256 156073 นายมนตรี   ลิ้มเจริญ K14
257 68512 นายมนูญ   ซื่อตรง K15
258 194327 นางสาวมัลลิกา   โชติเรืองนภา K16
259 162153 นายมาณพ   สุวรรณศิริ K17
260 158942 นายมานัส   มาศิริ K18
261 196173 นายมารุต   รัตนเถรา K19
262 186269 นายมูฮัมมัดมูรอดี   ตาเล๊ะ K20
263 186271 นายมูฮำมัด   มาแกง K21
264 196051 นายยงยุทธ์   ปาทานนท์ K22
265 196892 นายยุทธนา   เพชรเส้ง K23
266 183619 นางสาวเยาวรัตน์   คงพิบูลย์กิจ K24
267 164063 นายรฐนนท์   สุขเหลื่อง L01
268 194467 นายรพช   ดิสมาน L02
269 195694 นายรพิพล   พิบูลย์สมบัติ L03
270 187198 นายรุกมัน   เจ๊ะสนิ L04
271 186297 นางสาวรุ่งตะวัน   ลุนจันทา L05
272 196176 นายวชิร   เฉลิมลาภอนันต์ L07
273 191509 นายวทัญญู   ชุติคามี L08
274 198338 นายวรทัศน์   อาศนะ L09
275 158803 นายวรธน   คงสำคัญ C04
276 198426 นายวรพจน์   จารุวิมลศรี L10
277 195602 นายวรวิทย์   แซ่ตั้ง L11
278 147456 นายวรวุฒิ   ชูดำ H16
279 192471 นางสาววรางคณา   เล็กบุญหล่อ L12
280 193453 นายวศิน   เรืองกำเนิด L13
281 165198 นายวสันต์   รุ่งภักดีสวัสดิ์ L14
282 197375 นายวัชระ   ลิ้มวิเศษศิลป์ L15
283 196743 นายวัชระ   วะเศษสร้อย L16
284 195653 ว่าที่ร้อยตรีวัชรา   หนูสุวรรณ L17
285 171567 นายวัชรินทร์   มาละมัย L18
286 193606 นางสาววัชรีย์   สุวรรณท้าว L19
287 196042 นางสาววาทินี   บุญมานาง L20
288 170280 นายวาโย   ชิโนมิย่า L21
289 198603 นายวิจารย์   พิมพ์ดี L22
290 194852 นางสาววิชชุลดา   ชัยพร L23
291 196577 นายวิชาญ   บุญมาก L24
292 196306 นายวิเชษฐ   นิยมเดชา M01
293 181550 นายวิญญู   คงสมมาตย์ M02
294 197278 นายวิฑูรย์   ทะนุ M03
295 184654 นายวิทยา   แก้วคุ้มภัย M04
296 172466 นายวิทยา   ฉัตรพิทักษ์โชค M05
297 196872 นายวิทยา   พูลอิน M06
298 197384 นายวิทยา   วงค์ไชย M07
299 195128 นายวิทยา   วิมลโนช M08
300 198346 นายวิทยา   สมลิคุณ M09
301 158944 นายวิทยา   อ่างศิลา M10
302 174542 ว่าที่เรือตรีวิทวัส   เมืองแสน M11
303 191341 นายวิทวัส   ศรีรัตน์ M12
304 164021 นายวิทัศน์   พรมมี M13
305 150691 นายวินัย   ทองเอียด M14
306 197562 นายวินัย   นวลทอง M15
307 196919 นายวินัย   แสงอรุณ M16
308 191027 นายวิพุธ   วรามิตร M17
309 195078 นายวิรัช   ภู่ช้าง M18
310 194143 นายวิโรจน์   เจริญธรรม M19
311 184075 นายวิโรจน์   สวนกูล M20
312 197444 นางสาววิลาสิณี   ตันวิเชียร M21
313 188567 นายวิศิษฎ์สรร   แสงเพชร M22
314 197370 นายวีรภัทร์   จะตุนามวิรุฬห์ E09
315 111136 นายวีรศักดิ์   มุ่ยเรืองศรี M23
316 194785 นายวีระพงศ์   พรมแพง M24
317 196662 นายวีระพงศ์   ภูทวี N01
318 186809 นายวุฒิชัย   เพชรหิน N04
319 192367 นายวุฒิชา   โพธิ์ศรีทา N05
320 197381 นายวุฒิพงษ์   อังคุระษี N06
321 166324 นายศรศิษธิ์   หวังทางมี N07
322 155339 นายศรัณวิชญ์   นวลวิลัย N08
323 197359 นายศราวุธ   เรือนศรี N09
324 197356 นายศรีศักดิ์   ผลานิสงค์ N10
325 162767 นางสาวศลีจิตร   น้ำจิตรวรา N11
326 189453 นายศักดิ์ศรี   เทียบพิมพ์ N13
327 186757 นางสาวศิริพร   เจริญวัฒนาชัยกุล N14
328 184909 นายศิริศักดิ์   วดีศิริศักดิ์ N15
329 195870 นายศิลป์   วรินทราวาท N16
330 195220 นายศุภชัย   ถึงสุข N17
331 193672 นายศุภเชษฐ์   รักยศ N18
332 195481 นายศุภณัฐ   สอนสั่ง N19
333 155174 นายศุภโรจน์   คุ้มสุข N20
334 195751 นายสกล   ตันธนวัฒน์ N21
335 192081 นายสถาพร   ศิลารัตน์ N22
336 197382 นายสถิต   อุดมวัฒนศิริ N23
337 196170 นายสนธญา   พลศร N24
338 195063 นางสาวสปรัชญ์    กันธิพันธ์ O01
339 195649 นายสมเจตน์   เต็มรัตน์ O02
340 196894 นายสมเจษฎ์   โกดี O03
341 190315 นายสมชาย   เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา O04
342 166504 นายสมนึก   ช่วยงาน O05
343 196244 นายสมพงษ์   กลิ่นหอม O06
344 191363 นายสมพงษ์   ไชยเจริญ O07
345 182592 นายสมโภช   พงษากิจ O08
346 189949 นายสมศักดิ์   งึ้มโพธิ์ขวาง O09
347 196172 นายสมศักดิ์   สามกษัตริย์ O10
348 186751 นายสมหมาย   ติงสา O11
349 186569 นายสมะแอน   โต๊ะบาย O12
350 186822 นายสรพง   พันคง J01
351 197390 นายสราวุธ   ไฝเครือ O13
352 183208 นายสราวุธ   ราโชทร O14
353 196055 นายสฤษดิ์เดช   วังอาจ O15
354 197378 นายสอาด   กันทะเตียน O16
355 197624 นายสักโก   กงซุย O17
356 197394 นายสันติ   ไชยเพ็ญ O18
357 193163 นายสานิตร์   ทำมงคล O19
358 195652 นายสามารถ   หมัดแสละ O20
359 156528 นายสามิตร   เพ็งนรพัฒน์ O21
360 198008 นายสารอฝัส   บิลละเต๊ะ O22
361 168989 นายสิงห์ทอง   ลูกทอง O23
362 191430 นายสิทธิชัย   มุงวงษา O24
363 197239 นายสิทธิชาติ   รัตนจูล P01
364 197362 นายสิทธิโชค   สนประเทศ P02
365 192476 นางสินีนาถ   ชวาลภาฤทธิ์ P03
366 196424 นางสาวสิริรัตน์   เนติพัติ P04
367 186917 นางสาวสุกัญญา   ชำนาญหมอ P05
368 196063 นายสุโชติ   ศรีสวย P06
369 173406 นางสาวสุดธิดา   บุญประสิทธิ์ P07
370 185385 นางสาวสุดา   ตันติวีรสุต P08
371 197447 นายสุทธิชาญญ์   กิตติยศยิ่งยง P09
372 198348 นายสุทิน   สมิทธิกุล P10
373 198677 นายสุทิน   สังข์หิรัญ P11
374 195188 นายสุนทร   จุลบุษรา P12
375 148314 นายสุนทร   มั่นคง P13
376 196421 นายสุนิล   บูชากรณ์ P14
377 173476 นางสาวสุนิสา   กรวยทรัพย์ P15
378 197360 นายสุบรรณ์   ฟูวัน P16
379 194237 นางสาวสุพรรษา   ต้นสายเพ็ชร P17
380 174669 นางสาวสุภาภรณ์   ดาวสุก P18
381 196925 นางสาวสุมัทนา   สวัสดิมงคล P19
382 155169 นายสุเมธ   ชาติสุวรรณ P20
383 197601 นายสุเมธา   รัตนแก้ว P21
384 197691 นายสุรเจตน์   สุทัศน์ P22
385 140801 นายสุรชัย   ทองภู P23
386 190859 นายสุรชัย   สุขกสิกร P24
387 179556 นายสุรชัย   สุจิวรรณ Q01
388 163456 นายสุรเชษฐ   โพธิศิริ Q03
389 194320 นายสุรเชษฐ์   ศุภฤกษ์โยธิน Q04
390 196583 นางสาวสุรีวัลย์   รอดนาโพธิ์ Q05
391 189611 นายสุวรรณ   ศรีจันทร์ทอง Q06
392 158961 นางสาวสุวรรณี   อยู่เต็มสุข Q07
393 186270 นายสุห์ดี   นิเซ็ง Q08
394 196877 นายเสกชัย   เล่าวัฒนานนท์ Q09
395 197395 นายเสกสรร   จันทร์หอม Q10
396 176139 นายเสริมศักดิ์   เอี่ยมเศรษฐกุล Q11
397 169650 นายโสภณ   วงศ์ไทยเจริญ Q12
398 196859 นางสาวโสรญา   ไพฑูรย์ Q13
399 192658 นายอดิศักดิ์   ปลื้มใจ Q14
400 192409 นายอดิศักดิ์   อินจันทร์ Q15
401 195576 นายอธิป   นวลเนตร Q16
402 189195 นายอธิปพัฒน์   ทิวะโพธินันท์ Q17
403 196366 นายอนนท์   แฝกสมุทร Q18
404 199730 นายอนันต์   พันที Q19
405 198729 นายอนุชา   วิชัย Q20
406 154728 นายอนุภาพ   เพชรมีศรี Q21
407 187068 นายอนุรักษ์   แก้วชู Q22
408 197386 นายอนุรักษ์   วิรัตน์พฤกษ์ Q23
409 196305 นายอนุศักดิ์   วิรุลศรี Q24
410 198289 นายอนุศักดิ์   สงค์พิมพ์ R01
411 196313 นายอนุสรณ์   เจริญพิทักษ์ R02
412 192406 นายอภัยศักดิ์   แก้วอุ่นเรือน R03
413 160854 นางสาวอภิชญา   โรจนหัสดิน R04
414 169984 นายอภิชาติ   เกื้อเพชรแก้ว R05
415 196255 นายอภิชาติ   บุญทศ R06
416 195590 นายอภิเชษฐ   ชูสุทน R07
417 149925 นายอภิเษก   นกแก้ว R08
418 153229 นายอภิเษก   วงศ์สุทธิ์ R09
419 187812 นายอภิสิทธิ์   ศิริคำรณ R10
420 193710 นายอรรถพร   ฉ่ำเอกฉัตร R11
421 155167 นายอรรถวัฒน์   เยาวพัฒน์ R12
422 148449 นายอลงกรณ์   ธรรมบุตร R13
423 196079 นายอวิรุจน์   วงศ์เรือน R14
424 160941 นายอัคเนย์   ช่วยชิตร์ R15
425 191448 นายอัครกร   พรรัตนานุกูล R16
426 194166 ว่าที่ร้อยตำรวจโทหญิงอัญมณี   ณะวิชัย R17
427 188399 นายอัศวิน   จันทัง R18
428 195218 นายอัศวิน   เอี่ยมคล้าย R19
429 196794 นายอาคม   ภู่ขำ R20
430 197018 นายอาทิตย์   จักรศรีพร R21
431 200271 นายอาทิตย์   ไชยชมภู R22
432 198456 นายอิทธิกร   พิพัฒน์เจริญชัย R24
433 196114 นายอิทธิยศ   นิลมณี S01
434 196123 นายอิทธิศักดิ์   หลอดเงิน S02
435 193233 นายอุกฤษ   แป้นสุวรรณ S03
436 188110 นายอุเทน   แก่นจันทร์วงค์ S04
437 180241 นางสาวอุบลวรรณ   มั่นคง S05
438 198336 นายเอกกมล   กะวัง S06
439 191390 นายเอกกร   ช่างสุวรรณ์ S07
440 155171 นายเอกนรินทร์   อยู่เจริญ S08
441 196069 นายเอกพล   เจียมจันทร์ S09
442 184479 นายเอกลักษณ์   ยืนยง S10
443 176797 นายเอนก   พุ่มจันทร์ S11
444 186283 นายฮัฟนี   ลาเต๊ะ S12
สภาวิศวกร

ตรวจสอบใบอนุญาต

เลขที่สมาชิก :

หรือ ใบอนุญาต :

 


ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ - สกุล

ชื่อ :

นามสกุล :


ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร

การอบรมทดสอบความพร้อม

ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับใบอนุญาต

นิติบุคคล

กระดานข่าว

สภาวิศวกร