สภาวิศวกร สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศ - รอบการจัดอบรมและทดสอบความพร้อม


ครั้งที่ : 13 / 2552

วันที่อบรม : 09/07/2552 - 10/07/2552

วันที่ประกาศผลสอบ : 09/07/2552

วันที่เริ่มรับใบอนุญาต :

สถานที่อบรมและทดสอบความพร้อม : โรงแรมอินทรารีเจ้นท์


วันที่สอบซ่อม : 22/08/2552

สถานที่สอบซ่อม :

วันที่ประกาศผลสอบสอบซ่อม :


รายชื่อผู้เข้าอบรมและทดสอบความพร้อม

เลขที่สมาชิก ชื่อ - สกุล ที่นั่งสอบ ผลสอบ
1 198657 นางสาวกมล   อุดหนุน A01
2 189515 นายกฤษณะ   พันธุนะ A03
3 196153 นายกฤษดา   แก้วละเอียด A04
4 196246 นายกฤษดา   เต็งพิบูลย์ผล A05
5 197025 นายกล้าหาญ   ปรางค์น้อย A06
6 197033 นายกษิดิ์เดช   ชัยพฤกษยะนนท์ A07
7 190327 นางสาวกะรัต   ปรีชากิจถาวร A08
8 196972 นายกัมพล   ขุนไกรวงษ์ A10
9 195977 นางสาวกัลยาณี   สายนาค A11
10 196507 นายกำพลศักดิ์   โรจนบุรานนท์ A12
11 190037 นายกิตติศักดิ์   เที่ยงตรง A13
12 196612 นายกิตติศักดิ์   อมรสุรินทวงศ์ A14
13 187917 นายกิตติศักดิ์    คำสินลา A15
14 183897 นายกิติศักดิ์   ฤาแรง A16
15 192499 นายกุลธร   หนูแก้ว A17
16 193380 ว่าที่ร้อยตรีเกชา   อยู่แก้ว A18
17 194720 นายเกรียงไกร   ศรีอรรคพรหม A19
18 195433 นายเกรียงไกร   ศรีอุทารวงศ์ A20
19 149930 นายเกรียงศักดิ์   ภาชนนท์ A21
20 196431 นายเกรียงศักดิ์   สุทธภักดี A22
21 191236 นางสาวเกวลิน   ปฏิเมธีภรณ์ A23
22 197693 นายเกียรติขจร   อันชูนิ A24
23 196227 นายเกียรติคุณ   ไชยชนะ B01
24 193668 นายไกรวุฒิ   ขำคง B02
25 196875 นายไกรศร   ยะโส B03
26 194481 นายขนิษฐ์   มาคุ้ม B04
27 194214 นายขวัญชัย   เทวะราช B05
28 188016 นายขวัญชัย   นอแสงศรี B06
29 196906 นายขัตติยา   เที่ยงจิตร์ B07
30 191614 นายคณากร   เม้งเกร็ด B08
31 194238 นายคณิศร   ลัภนะโยธิน B09
32 176787 นายคณุตม์   ว่องจรรยากุล B10
33 158957 นายคเณค์   กลัดเจริญ B11
34 197694 นายคมกริช   น่วมจิตร B12
35 193717 นายคมกริบ   ละออ B13
36 195921 นายคมกฤษ   อินทะมู B14
37 198402 นายคมสันต์   สูนสมงาม B15
38 155936 นายคีตะ   คล่องใจภักดี B16
39 197363 นายจงรักษ์   ปรมะศิริ B17
40 196245 นายจงรักษ์   อินต๊ะแก้ว B18
41 187813 นายจตุพร   จ้อยเผ่าพันธุ์ B19
42 190966 นายจตุพล   พงศ์ศิริศาสตร์ B20
43 189505 นายจรูญ   ทับสีสด B21
44 182959 นายจะรัญ   แสงวงศ์ B22
45 192763 นายจักรพงษ์   ศิริสุวรรณ B23
46 174127 นายจักรวัตดิ์   นุชมา B24
47 197365 นายจักรวาล   ฝ่ายริพล C01
48 159103 นายจิรศักดิ์   ชูศรี C02
49 176180 นายจิรานุวัฒน์   พรธาดาวิทย์ C03
50 195508 นางสาวจุฑามาศ   สิงห์พานิชย์ C05
51 195452 นางจุไรวัลย์   รัตนะพิสิฐ C06
52 196860 นายเจษฎา   ธุวสถิตย์ C07
53 68504 นายฉัตรชัย   เชื้อชั่ง C08
54 192322 นายฉัตรพร   สุบุญสันต์ C09
55 195968 นายเฉลิมเกียรติ   ชำนาญ C10
56 197513 นางสาวเฉลิมขวัญ   อริยะวงศ์ C11
57 196087 นายเฉลิมพล   พรหมฤทธิ์ C12
58 164303 นายเฉลิมพล   เฮียบสุวรรณ C13
59 197269 นางสาวชญาพิม   สุรินทร์ L06
60 196429 นายชยากร   นราวิศิษฎ์วงศ์ C14
61 196962 นายชรัณ   เกิดคล้าย A09
62 163491 นายชัชชัย   ทองชาติ C16
63 197357 นายชัชพงศ์   มหายศนันท์ C17
64 192833 นายชัยณรงค์   ตะปัดชุม C18
65 167615 นายชัยณรงค์   ศรีนอคำ C19
66 196963 นายชัยพร   สิทธิ์โชคพิศุทธิ์ C20
67 197587 นายชัยวัฒน์   สมโน C21
68 69014 นายชัยวัฒน์   หุ่นทอง C22
69 194217 นายชัยอนุ   ยงศิริสมสกุล C23
70 196242 นายชาญชัย   เทพา C24
71 147125 นายชาญวิทย์   ดำหนูอินทร์ D01
72 179050 นายชาตรี   พลชัย D02
73 194918 นายชุมพล   พุฒทอง D04
74 196181 นายชูเกียรติ   สุภาพ D05
75 197599 นายชูเกียรติ   หัตถสุวรรณ D06
76 195690 นายชูทวีป   ดีพูน D07
77 198340 นายเชาวลิต   ม่วงตานี D11
78 150369 นายเชิดพงศ์   วงศ์ตั้นหิ้น D09
79 197713 นายโชคพินิจ   ล้อมคำดี D10
80 196689 นายญาณวัฒน์   สุขหุ้ม R23
81 196543 นายณพล   ทองอิ่น D12
82 194933 นายณพิชญา   เพิ่มแสงงาม J08
83 170321 นายณรงค์ชัย   ใจห้าว D13
84 195811 นายณัฏฐ์   หาญโสภา J10
85 190315 นายณัฏฐนันท์   เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา O04
86 159767 นายณัฐกร   อุระ D14
87 192013 นางสาวณัฐชนา   สุวรรณเวช D15
88 196615 นางสาวณัฐธยาน์   ขุนชนะ A02
89 195743 นายณัฐพล   มณีวรรณ์ D16
90 190494 นางสาวณัฐมณี   เกิดเกตุ D17
91 196182 นายณัฐวิทย์   บุญมาสุข D18
92 192539 ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ   สังขศิริ D19
93 152364 นายณัทกร   พรทวีสุข E13
94 197373 นายดนัย   รุจิเรข D20
95 196110 นายดนัย   อัศสานึก D21
96 197364 นายดนัยวัฒน์   วงค์สารภี I24
97 193495 นายดิเรก   เงินยวง D23
98 192373 นายดิเรก   ปิยะดา D24
99 195458 นายดิสวัฒน์   มานพ E01
100 191194 นายดุสิต   พูลเจริญ E02
101 166926 นายถนอม   มุงเฟีย E03
102 157145 นายถวิล   กุลทน E04
103 196596 นายถาวร   สว่างศรี E05
104 192911 นายถิรเดช   อินทรศร E06
105 194483 นายถุงเงิน   พุ่มเงิน E07
106 196535 นายทนง   อุดมศักดิ์ E08
107 164224 ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์   ชงกุล E10
108 185522 นายทรงพล   อังคพิพัฒนชัย E11
109 184999 นายทรงราช   จิตโสภา E12
110 178468 นายทศญธาดา    เนตรทิพย์ E14
111 192676 นายทศพร   โสสุด D22
112 190000 นายทศพล   ดวงตระการ E15
113 194722 นายทศพล   พิทักษ์ชน E16
114 196038 นางสาวทักษิณา   กรไกร E17
115 196272 นางสาวทัชยานันท์   เสมียนคง E18
116 195892 นายทัศยุ   สังวาลย์ E19
117 196148 นายทินกฤต   พฤกษนิยพงศ์ E20
118 196437 นายเทพชลิต   มหาคงคา E21
119 195571 นายเทพนิกร   คำดี E22
120 186355 นายเทิดเกียรติ   ด้วงทอง E23
121 164352 นายธงชัย   แซ่จ้อง E24
122 196253 นายธนกฤต   กิจรัตน์ N02
123 182908 นายธนภัทร   ศิริบุณยกาญจน์ F01
124 196137 นายธนรัช   อนุกูล F02
125 196978 นายธนวัฒน์   ไกรวัฒนวงศ์ F03
126 165602 นายธนวินท์   บุณยสิทธิ์พิชัย K12
127 165033 นายธนศักดิ์   จันทะวงษ์ F04
128 197769 นายธนานนท์   ทัศนเมธิน F05
129 163065 นายธนาวัต   ศรีสวัสดิ์ F06
130 161344 นายธนาวุฒิ   ตันประเสริฐวงศ์ F07
131 152999 นายธนิก   สมบัติศิริเกษ N12
132 196171 นายธเนศ   ภิระพันธ์พานิช F08
133 172447 นางสาวธมลวรรณ   เจษฎานุรักษ์ F09
134 173009 นายธรรมนูญ   มหาชัย F10
135 195059 นายธรรมรัตน์   วิรุณราช F11
136 184709 นายธวัชชัย   สงวนชม F12
137 193094 นายธัชภากรณ์   ทุมสุข C15
138 195794 นายธันยบูรณ์   โมคศิริ F13
139 198492 นายธาดา   แวงดิศร F14
140 196795 นางสาวธารทิพย์   พลเบ้า F15
141 192848 นายธิติ   บุญมา F17
142 194605 นายธิติ   วงค์ไชยสิทธิ์ F18
143 188078 นายธีรฉัตร   ยงกฤตมุข F19
144 184952 นายธีรเดช   กวีพราหมณ์ F20
145 190472 นายธีรภัทร   โต๊ะประดู่ F21
146 186043 นายธีรยุทธ   แท่นทอง F22
147 165712 นายธีรยุทธ์   แดงคุ้มบุตร F23
148 191503 นายธีรวัฒน์   เสนาหาญ F24
149 188426 นายธีรวุฒิ   ดำรงค์รักษ์ G01
150 152685 นายธีรวุฒิ   ธนะสิริ G02
151 155795 นายธีระ   จันทมะณี G03
152 197358 นายธีระพงษ์   เทพทองพันธ์ G04
153 176864 นายธีระศักดิ์   ทิสารัมย์ G05
154 198658 นายนครินทร์   ยืนหยัดชนะชัย G06
155 197130 นายนที   สันทัด G07
156 196521 นายนพเก้า   สุขสวัสดิ์ G08
157 167797 นายนภาพงศ์   ยังเพชร G09
158 163450 นายนฤชิต   มีศรี G10
159 198342 นายนฤทธิ์   หาญมงคล Q02
160 194233 นางสาวนฤมล   รติกานต์ G11
161 193507 นายนวพล   ไชยศิริ G12
162 168796 นายนัทธี   ทับเหล็ก G13
163 188562 นายนันทศักดิ์   อินทรักษา G14
164 168354 นายนิคม   รุ่งอำไพ G15
165 198344 นายนิติธร   หุตามัย N03
166 185818 นายนิติพันธุ์   วิทยผดุง G16
167 194393 นายนิติศาสตร์   บุญเมือง G17
168 197771 นายนิพัทธ์   แกล้ววิทย์กิจ G18
169 196937 นายนิรันด์   อุตพันธ์ G19
170 192399 นายนิรุจน์   เรขะวัฒนะ G20
171 187271 นายนีรวัฒน์   สะแหล๊ะ G21
172 191204 นางสาวนุชนาฎ   คงทวี G22
173 196820 นายบดินทร์   กันธะวงศ์ G23
174 196663 นายบดินทร์   อิ่มสมบัติ G24
175 182216 นายบพิตร   โกมลทองทิพย์ H01
176 195978 นายบรรจง   รักพงค์ H02
177 196939 นายบรรจบ   วงค์ราษฎร์ H03
178 196381 นายบรรดิษฐ์   คุ้มสง่า H04
179 178487 นายบริบูรณ์   โพธิสุขโข H05
180 196831 นายบัญญัติ   ยั่งยืน H06
181 198449 นายบัณฑิต   ผลวงษ์ H07
182 195908 นายบุญยฤทธิ์   คำเอี่ยม H08
183 196891 นายบุญฤทธิ์   ไกรสร H09
184 191808 นายเบญจพงษ์   โค้วตระกูล H10
185 194273 นางสาวเบ็ญจรัตน์   พิทักษ์โชคชัย H11
186 197330 นายปฏิภาณ   มหายศนันท์ H12
187 186238 นายปรมัตถ์   ราชพรหมมินทร์ H13
188 197273 นายประจักร์   คล่องแคล่ว H14
189 160744 นายประจักษ์   เจริญญาติ H15
190 190124 นายประจักษ์   อังกินันทน์ H17
191 191165 นายประทีป   เพชรแก้ว H18
192 197367 นายประพิศ   อินทร์ทองแก้ว H19
193 195817 นางสาวประภัสสร   โค้วไล้ H20
194 191549 นายประยุทธ์   ฤทธิเดช H21
195 199824 นายประสงค์   คุณมะโคตร H22
196 189058 นายประสิทธิ์   นรากิจ H23
197 189327 นายประเสริฐ   นันทวโนทยาน H24
198 196365 นายปรัชญา   ภาสอน I01
199 193048 นายปรัชญา   สุวรรณจิตร I02
200 198345 นายปราชญ์   น้อยอินทร์ I03
201 159008 นายปราโมทย์   กลับดี I04
202 170270 นายปริญญา   เพ็งพา I05
203 196228 นายปริญญา   แสงทอง I06
204 197625 นายปรีชา   ทองจันทร์ฮาด I07
205 196584 นางสาวปรียาภา   คล่องแคล่ว I08
206 197393 นายปวรินทร์   ระจิตดำรงค์ I09
207 195425 นายปัญญา   คำจันทร์ I10
208 196705 นายปัญญา   สันติบุญเลิศ I11
209 197361 นายปารเมศวร์   วิศวเรืองตระกูล D03
210 197380 นางสาวปิยกานต์   บุญประสิทธิ์ I12
211 195193 นายปิยภัทร   เสริมสุขเอม I13
212 156881 นายปิยภัทร   ฮองกุล D08
213 148884 นายปิยรัฐ   แก้วเกตุ I14
214 196285 นายปิยะ   กิจภิรมย์ I15
215 185520 นายปิยะ   กิตติชัยชนะ I16
216 196896 นายปิยะชาติ   เพ็งสถิตย์ I17
217 195871 นายปุลศักดิ์   มุทธากาญจน์ I18
218 191747 นายเปรมชัย   นุชเจริญ I19
219 194285 นางสาวผุสดี   ผลศิริ I20
220 153669 นายพงศกร   อดุลเดชา I21
221 197449 นายพงษ์กฤติวัฒน์   แสงหงษ์ K08
222 171687 นายพงษ์สันต์   เพ็ชรปานกัน I22
223 196241 นายพจน์   คชโยธิน I23
224 196926 นางสาวพรรธชญมน   นิลประพัฒน์ F16
225 195536 นายพฤฒิพันธ์   สุพละเศรษฐ์ J02
226 196010 นายพลากร   วีรสอน J03
227 194818 นางสาวพัชราภรณ์   ไกวัลชัชวาล J04
228 198117 นายพัฒนา   แสงศุภวรรธน์ J05
229 197379 นายพันศักดิ์   จิตรสุวรรณ J06
230 195412 นายพิจิตรพงศ์   สุนทรพิพิธ J07
231 181503 นายพิชัย   เอี่ยวเล็ก J09
232 148784 นายพิชิต   สัจจปัญญาพิทักษ์ J11
233 193784 นายพิทยา   สังข์ทอง J12
234 193907 นายพิษณุ   ฐานิตสรณ์ J13
235 152698 นายพิสิษฐ์   ฉลวย J14
236 196545 นายพีรวุฒิ   จันทร์จอม J15
237 153297 นายไพบูลย์   พรมวงค์ J16
238 158041 นายไพบูลย์   พีระยุทธ J17
239 196938 นายไพโรจน์   ศรีสำราญ J18
240 197555 นายภชิระ   ชอบตะคุ J19
241 190434 นายภราดร   จันเสริม J20
242 174337 นายภราดร   ทิพย์โส J21
243 196913 นายภฤศ   ณ ถลาง J22
244 194464 นางสาวภัทรพา   ไกวัลชัชวาล J23
245 166146 นายภากร   วงตะธรรม J24
246 196766 นายภาณุพงศ์   วิแสง K02
247 191884 นายภาณุพล   สอนศาสตร์ K03
248 188435 นายภาณุพันธุ์   ลิ้มถาวร K04
249 198354 นายภาณุวัฒน์   อัลภาชน์ K01
250 194789 นางสาวภาวนา   แท่นอินทร์ K05
251 190707 นางสาวภาสพิมล   ชาตยาภรณ์ K06
252 185417 นายภูพัท   สีขาว K07
253 188146 นายภูวไนย   พรมเลิศ K09
254 185009 นายภูษิต   ค้าเกิด K10
255 197177 นางสาวมณฑกานต์   พีรศักดิ์โสภณ K11
256 187920 นายมนตรี   เย็นประสิทธิ์ K13
257 156073 นายมนตรี   ลิ้มเจริญ K14
258 68512 นายมนูญ   ซื่อตรง K15
259 194327 นางสาวมัลลิกา   โชติเรืองนภา K16
260 162153 นายมาณพ   สุวรรณศิริ K17
261 158942 นายมานัส   มาศิริ K18
262 196173 นายมารุต   รัตนเถรา K19
263 186269 นายมูฮัมมัดมูรอดี   ตาเล๊ะ K20
264 186271 นายมูฮำมัด   มาแกง K21
265 196051 นายยงยุทธ์   ปาทานนท์ K22
266 196892 นายยุทธนา   เพชรเส้ง K23
267 183619 นางสาวเยาวรัตน์   คงพิบูลย์กิจ K24
268 164063 นายรฐนนท์   สุขเหลื่อง L01
269 194467 นายรพช   ดิสมาน L02
270 195694 นายรพิพล   พิบูลย์สมบัติ L03
271 187198 นายรุกมัน   เจ๊ะสนิ L04
272 186297 นางสาวรุ่งตะวัน   ลุนจันทา L05
273 196176 นายวชิร   เฉลิมลาภอนันต์ L07
274 191509 นายวทัญญู   ชุติคามี L08
275 198338 นายวรทัศน์   อาศนะ L09
276 158803 นายวรธน   คงสำคัญ C04
277 198426 นายวรพจน์   จารุวิมลศรี L10
278 195602 นายวรวิทย์   แซ่ตั้ง L11
279 147456 นายวรวุฒิ   ชูดำ H16
280 192471 นางสาววรางคณา   เล็กบุญหล่อ L12
281 193453 นายวศิน   เรืองกำเนิด L13
282 165198 นายวสันต์   รุ่งภักดีสวัสดิ์ L14
283 197375 นายวัชระ   ลิ้มวิเศษศิลป์ L15
284 196743 นายวัชระ   วะเศษสร้อย L16
285 195653 ว่าที่ร้อยตรีวัชรา   หนูสุวรรณ L17
286 171567 นายวัชรินทร์   มาละมัย L18
287 193606 นางสาววัชรีย์   สุวรรณท้าว L19
288 196042 นางสาววาทินี   บุญมานาง L20
289 170280 นายวาโย   ชิโนมิย่า L21
290 198603 นายวิจารย์   พิมพ์ดี L22
291 194852 นางสาววิชชุลดา   ชัยพร L23
292 196577 นายวิชาญ   บุญมาก L24
293 196306 นายวิเชษฐ   นิยมเดชา M01
294 181550 นายวิญญู   คงสมมาตย์ M02
295 197278 นายวิฑูรย์   ทะนุ M03
296 184654 นายวิทยา   แก้วคุ้มภัย M04
297 172466 นายวิทยา   ฉัตรพิทักษ์โชค M05
298 196872 นายวิทยา   พูลอิน M06
299 197384 นายวิทยา   วงค์ไชย M07
300 195128 นายวิทยา   วิมลโนช M08
301 198346 นายวิทยา   สมลิคุณ M09
302 158944 นายวิทยา   อ่างศิลา M10
303 174542 ว่าที่เรือตรีวิทวัส   เมืองแสน M11
304 191341 นายวิทวัส   ศรีรัตน์ M12
305 164021 นายวิทัศน์   พรมมี M13
306 150691 นายวินัย   ทองเอียด M14
307 197562 นายวินัย   นวลทอง M15
308 196919 นายวินัย   แสงอรุณ M16
309 191027 นายวิพุธ   วรามิตร M17
310 195078 นายวิรัช   ภู่ช้าง M18
311 194143 นายวิโรจน์   เจริญธรรม M19
312 184075 นายวิโรจน์   สวนกูล M20
313 197444 นางสาววิลาสิณี   ตันวิเชียร M21
314 188567 นายวิศิษฎ์สรร   แสงเพชร M22
315 197370 นายวีรภัทร์   จะตุนามวิรุฬห์ E09
316 111136 นายวีรศักดิ์   มุ่ยเรืองศรี M23
317 194785 นายวีระพงศ์   พรมแพง M24
318 196662 นายวีระพงศ์   ภูทวี N01
319 186809 นายวุฒิชัย   เพชรหิน N04
320 192367 นายวุฒิชา   โพธิ์ศรีทา N05
321 197381 นายวุฒิพงษ์   อังคุระษี N06
322 166324 นายศรศิษธิ์   หวังทางมี N07
323 155339 นายศรัณวิชญ์   นวลวิลัย N08
324 197359 นายศราวุธ   เรือนศรี N09
325 197356 นายศรีศักดิ์   ผลานิสงค์ N10
326 162767 นางสาวศลีจิตร   น้ำจิตรวรา N11
327 189453 นายศักดิ์ศรี   เทียบพิมพ์ N13
328 186757 นางสาวศิริพร   เจริญวัฒนาชัยกุล N14
329 184909 นายศิริศักดิ์   วดีศิริศักดิ์ N15
330 195870 นายศิลป์   วรินทราวาท N16
331 195220 นายศุภชัย   ถึงสุข N17
332 193672 นายศุภเชษฐ์   รักยศ N18
333 195481 นายศุภณัฐ   สอนสั่ง N19
334 155174 นายศุภโรจน์   คุ้มสุข N20
335 195751 นายสกล   ตันธนวัฒน์ N21
336 192081 นายสถาพร   ศิลารัตน์ N22
337 197382 นายสถิต   อุดมวัฒนศิริ N23
338 196170 นายสนธญา   พลศร N24
339 195063 นางสาวสปรัชญ์    กันธิพันธ์ O01
340 195649 นายสมเจตน์   เต็มรัตน์ O02
341 196894 นายสมเจษฎ์   โกดี O03
342 166504 นายสมนึก   ช่วยงาน O05
343 196244 นายสมพงษ์   กลิ่นหอม O06
344 191363 นายสมพงษ์   ไชยเจริญ O07
345 182592 นายสมโภช   พงษากิจ O08
346 189949 นายสมศักดิ์   งึ้มโพธิ์ขวาง O09
347 196172 นายสมศักดิ์   สามกษัตริย์ O10
348 186751 นายสมหมาย   ติงสา O11
349 186569 นายสมะแอน   โต๊ะบาย O12
350 186822 นายสรพง   พันคง J01
351 197390 นายสราวุธ   ไฝเครือ O13
352 183208 นายสราวุธ   ราโชทร O14
353 196055 นายสฤษดิ์เดช   วังอาจ O15
354 197378 นายสอาด   กันทะเตียน O16
355 197624 นายสักโก   กงซุย O17
356 197394 นายสันติ   ไชยเพ็ญ O18
357 193163 นายสานิตร์   ทำมงคล O19
358 195652 นายสามารถ   หมัดแสละ O20
359 156528 นายสามิตร   เพ็งนรพัฒน์ O21
360 198008 นายสารอฝัส   บิลละเต๊ะ O22
361 168989 นายสิงห์ทอง   ลูกทอง O23
362 191430 นายสิทธิชัย   มุงวงษา O24
363 197239 นายสิทธิชาติ   รัตนจูล P01
364 197362 นายสิทธิโชค   สนประเทศ P02
365 192476 นางสินีนาถ   ชวาลภาฤทธิ์ P03
366 196424 นางสาวสิริรัตน์   เนติพัติ P04
367 186917 นางสาวสุกัญญา   ชำนาญหมอ P05
368 196063 นายสุโชติ   ศรีสวย P06
369 173406 นางสาวสุดธิดา   บุญประสิทธิ์ P07
370 185385 นางสาวสุดา   ตันติวีรสุต P08
371 197447 นายสุทธิชาญญ์   กิตติยศยิ่งยง P09
372 198348 นายสุทิน   สมิทธิกุล P10
373 198677 นายสุทิน   สังข์หิรัญ P11
374 195188 นายสุนทร   จุลบุษรา P12
375 148314 นายสุนทร   มั่นคง P13
376 196421 นายสุนิล   บูชากรณ์ P14
377 173476 นางสาวสุนิสา   กรวยทรัพย์ P15
378 197360 นายสุบรรณ์   ฟูวัน P16
379 194237 นางสาวสุพรรษา   ต้นสายเพ็ชร P17
380 174669 นางสาวสุภาภรณ์   ดาวสุก P18
381 196925 นางสาวสุมัทนา   สวัสดิมงคล P19
382 155169 นายสุเมธ   ชาติสุวรรณ P20
383 197601 นายสุเมธา   รัตนแก้ว P21
384 197691 นายสุรเจตน์   สุทัศน์ P22
385 140801 นายสุรชัย   ทองภู P23
386 190859 นายสุรชัย   สุขกสิกร P24
387 179556 นายสุรชัย   สุจิวรรณ Q01
388 163456 นายสุรเชษฐ   โพธิศิริ Q03
389 194320 นายสุรเชษฐ์   ศุภฤกษ์โยธิน Q04
390 196583 นางสาวสุรีวัลย์   รอดนาโพธิ์ Q05
391 189611 นายสุวรรณ   ศรีจันทร์ทอง Q06
392 158961 นางสาวสุวรรณี   อยู่เต็มสุข Q07
393 186270 นายสุห์ดี   นิเซ็ง Q08
394 196877 นายเสกชัย   เล่าวัฒนานนท์ Q09
395 197395 นายเสกสรร   จันทร์หอม Q10
396 176139 นายเสริมศักดิ์   เอี่ยมเศรษฐกุล Q11
397 169650 นายโสภณ   วงศ์ไทยเจริญ Q12
398 196859 นางสาวโสรญา   ไพฑูรย์ Q13
399 192658 นายอดิศักดิ์   ปลื้มใจ Q14
400 192409 นายอดิศักดิ์   อินจันทร์ Q15
401 195576 นายอธิป   นวลเนตร Q16
402 189195 นายอธิปพัฒน์   ทิวะโพธินันท์ Q17
403 196366 นายอนนท์   แฝกสมุทร Q18
404 199730 นายอนันต์   พันที Q19
405 198729 นายอนุชา   วิชัย Q20
406 154728 นายอนุภาพ   เพชรมีศรี Q21
407 187068 นายอนุรักษ์   แก้วชู Q22
408 197386 นายอนุรักษ์   วิรัตน์พฤกษ์ Q23
409 196305 นายอนุศักดิ์   วิรุลศรี Q24
410 198289 นายอนุศักดิ์   สงค์พิมพ์ R01
411 196313 นายอนุสรณ์   เจริญพิทักษ์ R02
412 192406 นายอภัยศักดิ์   แก้วอุ่นเรือน R03
413 160854 นางสาวอภิชญา   โรจนหัสดิน R04
414 169984 นายอภิชาติ   เกื้อเพชรแก้ว R05
415 196255 นายอภิชาติ   บุญทศ R06
416 195590 นายอภิเชษฐ   ชูสุทน R07
417 149925 นายอภิเษก   นกแก้ว R08
418 153229 นายอภิเษก   วงศ์สุทธิ์ R09
419 187812 นายอภิสิทธิ์   ศิริคำรณ R10
420 193710 นายอรรถพร   ฉ่ำเอกฉัตร R11
421 155167 นายอรรถวัฒน์   เยาวพัฒน์ R12
422 148449 นายอลงกรณ์   ธรรมบุตร R13
423 196079 นายอวิรุจน์   วงศ์เรือน R14
424 160941 นายอัคเนย์   ช่วยชิตร์ R15
425 191448 นายอัครกร   พรรัตนานุกูล R16
426 194166 ว่าที่ร้อยตำรวจโทหญิงอัญมณี   ณะวิชัย R17
427 188399 นายอัศวิน   จันทัง R18
428 195218 นายอัศวิน   เอี่ยมคล้าย R19
429 196794 นายอาคม   ภู่ขำ R20
430 197018 นายอาทิตย์   จักรศรีพร R21
431 200271 นายอาทิตย์   ไชยชมภู R22
432 198456 นายอิทธิกร   พิพัฒน์เจริญชัย R24
433 196114 นายอิทธิยศ   นิลมณี S01
434 196123 นายอิทธิศักดิ์   หลอดเงิน S02
435 193233 นายอุกฤษ   แป้นสุวรรณ S03
436 188110 นายอุเทน   แก่นจันทร์วงค์ S04
437 180241 นางสาวอุบลวรรณ   มั่นคง S05
438 198336 นายเอกกมล   กะวัง S06
439 191390 นายเอกกร   ช่างสุวรรณ์ S07
440 155171 นายเอกนรินทร์   อยู่เจริญ S08
441 196069 นายเอกพล   เจียมจันทร์ S09
442 184479 นายเอกลักษณ์   ยืนยง S10
443 176797 นายเอนก   พุ่มจันทร์ S11
444 186283 นายฮัฟนี   ลาเต๊ะ S12
สภาวิศวกร

ตรวจสอบใบอนุญาต

เลขที่สมาชิก :

หรือ ใบอนุญาต :

 


ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ - สกุล

ชื่อ :

นามสกุล :


ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร

การอบรมทดสอบความพร้อม

ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับใบอนุญาต

นิติบุคคล

กระดานข่าว

สภาวิศวกร