สภาวิศวกร สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศ - รอบการจัดอบรมและทดสอบความพร้อม


ครั้งที่ : 13 / 2552

วันที่อบรม : 09/07/2552 - 10/07/2552

วันที่ประกาศผลสอบ : 09/07/2552

วันที่เริ่มรับใบอนุญาต :

สถานที่อบรมและทดสอบความพร้อม : โรงแรมอินทรารีเจ้นท์


วันที่สอบซ่อม : 22/08/2552

สถานที่สอบซ่อม :

วันที่ประกาศผลสอบสอบซ่อม :


รายชื่อผู้เข้าอบรมและทดสอบความพร้อม

เลขที่สมาชิก ชื่อ - สกุล ที่นั่งสอบ ผลสอบ
1 198657 นางสาวกมล   อุดหนุน A01
2 196615 นางสาวกรรณิกา   ขุนชนะ A02
3 189515 นายกฤษณะ   พันธุนะ A03
4 196153 นายกฤษดา   แก้วละเอียด A04
5 196246 นายกฤษดา   เต็งพิบูลย์ผล A05
6 197025 นายกล้าหาญ   ปรางค์น้อย A06
7 197033 นายกษิดิ์เดช   ชัยพฤกษยะนนท์ A07
8 190327 นางสาวกะรัต   ปรีชากิจถาวร A08
9 196962 นายกัมพล   เกิดคล้าย A09
10 196972 นายกัมพล   ขุนไกรวงษ์ A10
11 195977 นางสาวกัลยาณี   สายนาค A11
12 196507 นายกำพลศักดิ์   โรจนบุรานนท์ A12
13 190037 นายกิตติศักดิ์   เที่ยงตรง A13
14 196612 นายกิตติศักดิ์   อมรสุรินทวงศ์ A14
15 187917 นายกิตติศักดิ์    คำสินลา A15
16 183897 นายกิติศักดิ์   ฤาแรง A16
17 192499 นายกุลธร   หนูแก้ว A17
18 193380 ว่าที่ร้อยตรีเกชา   อยู่แก้ว A18
19 194720 นายเกรียงไกร   ศรีอรรคพรหม A19
20 195433 นายเกรียงไกร   ศรีอุทารวงศ์ A20
21 149930 นายเกรียงศักดิ์   ภาชนนท์ A21
22 196431 นายเกรียงศักดิ์   สุทธภักดี A22
23 191236 นางสาวเกวลิน   ปฏิเมธีภรณ์ A23
24 197693 นายเกียรติขจร   อันชูนิ A24
25 196227 นายเกียรติคุณ   ไชยชนะ B01
26 193668 นายไกรวุฒิ   ขำคง B02
27 196875 นายไกรศร   ยะโส B03
28 194481 นายขนิษฐ์   มาคุ้ม B04
29 194214 นายขวัญชัย   เทวะราช B05
30 188016 นายขวัญชัย   นอแสงศรี B06
31 196906 นายขัตติยา   เที่ยงจิตร์ B07
32 191614 นายคณากร   เม้งเกร็ด B08
33 194238 นายคณิศร   ลัภนะโยธิน B09
34 176787 นายคณุตม์   ว่องจรรยากุล B10
35 158957 นายคเณค์   กลัดเจริญ B11
36 197694 นายคมกริช   น่วมจิตร B12
37 193717 นายคมกริบ   ละออ B13
38 195921 นายคมกฤษ   อินทะมู B14
39 198402 นายคมสันต์   สูนสมงาม B15
40 155936 นายคีตะ   คล่องใจภักดี B16
41 197363 นายจงรักษ์   ปรมะศิริ B17
42 196245 นายจงรักษ์   อินต๊ะแก้ว B18
43 187813 นายจตุพร   จ้อยเผ่าพันธุ์ B19
44 190966 นายจตุพล   พงศ์ศิริศาสตร์ B20
45 189505 นายจรูญ   ทับสีสด B21
46 182959 นายจะรัญ   แสงวงศ์ B22
47 192763 นายจักรพงษ์   ศิริสุวรรณ B23
48 174127 นายจักรวัตดิ์   นุชมา B24
49 197365 นายจักรวาล   ฝ่ายริพล C01
50 159103 นายจิรศักดิ์   ชูศรี C02
51 176180 นายจิรานุวัฒน์   พรธาดาวิทย์ C03
52 195508 นางสาวจุฑามาศ   สิงห์พานิชย์ C05
53 195452 นางจุไรวัลย์   รัตนะพิสิฐ C06
54 196860 นายเจษฎา   ธุวสถิตย์ C07
55 68504 นายฉัตรชัย   เชื้อชั่ง C08
56 192322 นายฉัตรพร   สุบุญสันต์ C09
57 195968 นายเฉลิมเกียรติ   ชำนาญ C10
58 197513 นางสาวเฉลิมขวัญ   อริยะวงศ์ C11
59 196087 นายเฉลิมพล   พรหมฤทธิ์ C12
60 164303 นายเฉลิมพล   เฮียบสุวรรณ C13
61 197269 นางสาวชญาพิม   สุรินทร์ L06
62 196429 นายชยากร   นราวิศิษฎ์วงศ์ C14
63 163491 นายชัชชัย   ทองชาติ C16
64 197357 นายชัชพงศ์   มหายศนันท์ C17
65 192833 นายชัยณรงค์   ตะปัดชุม C18
66 167615 นายชัยณรงค์   ศรีนอคำ C19
67 196963 นายชัยพร   สิทธิ์โชคพิศุทธิ์ C20
68 197587 นายชัยวัฒน์   สมโน C21
69 69014 นายชัยวัฒน์   หุ่นทอง C22
70 194217 นายชัยอนุ   ยงศิริสมสกุล C23
71 196242 นายชาญชัย   เทพา C24
72 147125 นายชาญวิทย์   ดำหนูอินทร์ D01
73 179050 นายชาตรี   พลชัย D02
74 194918 นายชุมพล   พุฒทอง D04
75 196181 นายชูเกียรติ   สุภาพ D05
76 197599 นายชูเกียรติ   หัตถสุวรรณ D06
77 195690 นายชูทวีป   ดีพูน D07
78 198340 นายเชาวลิต   ม่วงตานี D11
79 150369 นายเชิดพงศ์   วงศ์ตั้นหิ้น D09
80 197713 นายโชคพินิจ   ล้อมคำดี D10
81 196543 นายณพล   อุทธวัง D12
82 194933 นายณพิชญา   เพิ่มแสงงาม J08
83 170321 นายณรงค์ชัย   ใจห้าว D13
84 195811 นายณัฏฐ์   หาญโสภา J10
85 159767 นายณัฐกร   อุระ D14
86 192013 นางสาวณัฐชนา   สุวรรณเวช D15
87 195743 นายณัฐพล   มณีวรรณ์ D16
88 190494 นางสาวณัฐมณี   เกิดเกตุ D17
89 196182 นายณัฐวิทย์   บุญมาสุข D18
90 192539 ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ   สังขศิริ D19
91 152364 นายณัทกร   พรทวีสุข E13
92 197373 นายดนัย   รุจิเรข D20
93 196110 นายดนัย   อัศสานึก D21
94 197364 นายดนัยวัฒน์   วงค์สารภี I24
95 192676 นายดวงประเสริฐ   โสสุด D22
96 193495 นายดิเรก   เงินยวง D23
97 192373 นายดิเรก   ปิยะดา D24
98 195458 นายดิสวัฒน์   มานพ E01
99 191194 นายดุสิต   พูลเจริญ E02
100 166926 นายถนอม   มุงเฟีย E03
101 157145 นายถวิล   กุลทน E04
102 196596 นายถาวร   สว่างศรี E05
103 192911 นายถิรเดช   อินทรศร E06
104 194483 นายถุงเงิน   พุ่มเงิน E07
105 196535 นายทนง   อุดมศักดิ์ E08
106 164224 ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์   ชงกุล E10
107 185522 นายทรงพล   อังคพิพัฒนชัย E11
108 184999 นายทรงราช   จิตโสภา E12
109 178468 นายทศญธาดา    เนตรทิพย์ E14
110 190000 นายทศพล   ดวงตระการ E15
111 194722 นายทศพล   พิทักษ์ชน E16
112 196038 นางสาวทักษิณา   กรไกร E17
113 196272 นางสาวทัชยานันท์   เสมียนคง E18
114 195892 นายทัศยุ   สังวาลย์ E19
115 196148 นายทินกฤต   พฤกษนิยพงศ์ E20
116 196437 นายเทพชลิต   มหาคงคา E21
117 195571 นายเทพนิกร   คำดี E22
118 186355 นายเทิดเกียรติ   ด้วงทอง E23
119 164352 นายธงชัย   แซ่จ้อง E24
120 196253 นายธนกฤต   กิจรัตน์ N02
121 182908 นายธนภัทร   ศิริบุณยกาญจน์ F01
122 196137 นายธนรัช   อนุกูล F02
123 196978 นายธนวัฒน์   ไกรวัฒนวงศ์ F03
124 165033 นายธนศักดิ์   จันทะวงษ์ F04
125 197769 นายธนานนท์   ทัศนเมธิน F05
126 163065 นายธนาวัต   ศรีสวัสดิ์ F06
127 161344 นายธนาวุฒิ   ตันประเสริฐวงศ์ F07
128 152999 นายธนิก   สมบัติศิริเกษ N12
129 196171 นายธเนศ   ภิระพันธ์พานิช F08
130 172447 นางสาวธมลวรรณ   เจษฎานุรักษ์ F09
131 173009 นายธรรมนูญ   มหาชัย F10
132 195059 นายธรรมรัตน์   วิรุณราช F11
133 184709 นายธวัชชัย   สงวนชม F12
134 193094 นายธัชภากรณ์   ทุมสุข C15
135 195794 นายธันยบูรณ์   โมคศิริ F13
136 198492 นายธาดา   แวงดิศร F14
137 196795 นางสาวธารทิพย์   พลเบ้า F15
138 192848 นายธิติ   บุญมา F17
139 194605 นายธิติ   วงค์ไชยสิทธิ์ F18
140 188078 นายธีรฉัตร   ยงกฤตมุข F19
141 184952 นายธีรเดช   กวีพราหมณ์ F20
142 190472 นายธีรภัทร   โต๊ะประดู่ F21
143 186043 นายธีรยุทธ   แท่นทอง F22
144 165712 นายธีรยุทธ์   แดงคุ้มบุตร F23
145 191503 นายธีรวัฒน์   เสนาหาญ F24
146 188426 นายธีรวุฒิ   ดำรงค์รักษ์ G01
147 152685 นายธีรวุฒิ   ธนะสิริ G02
148 155795 นายธีระ   จันทมะณี G03
149 197358 นายธีระพงษ์   เทพทองพันธ์ G04
150 176864 นายธีระศักดิ์   ทิสารัมย์ G05
151 198658 นายนครินทร์   ยืนหยัดชนะชัย G06
152 197130 นายนที   สันทัด G07
153 196521 นายนพเก้า   สุขสวัสดิ์ G08
154 167797 นายนภาพงศ์   ยังเพชร G09
155 163450 นายนฤชิต   มีศรี G10
156 198342 นายนฤทธิ์   หาญมงคล Q02
157 194233 นางสาวนฤมล   รติกานต์ G11
158 193507 นายนวพล   ไชยศิริ G12
159 168796 นายนัทธี   ทับเหล็ก G13
160 188562 นายนันทศักดิ์   อินทรักษา G14
161 168354 นายนิคม   รุ่งอำไพ G15
162 198344 นายนิติธร   หุตามัย N03
163 185818 นายนิติพันธุ์   วิทยผดุง G16
164 194393 นายนิติศาสตร์   บุญเมือง G17
165 197771 นายนิพัทธ์   แกล้ววิทย์กิจ G18
166 196937 นายนิรันด์   อุตพันธ์ G19
167 192399 นายนิรุจน์   เรขะวัฒนะ G20
168 187271 นายนีรวัฒน์   สะแหล๊ะ G21
169 191204 นางสาวนุชนาฎ   คงทวี G22
170 196820 นายบดินทร์   กันธะวงศ์ G23
171 196663 นายบดินทร์   อิ่มสมบัติ G24
172 182216 นายบพิตร   โกมลทองทิพย์ H01
173 195978 นายบรรจง   รักพงค์ H02
174 196939 นายบรรจบ   วงค์ราษฎร์ H03
175 196381 นายบรรดิษฐ์   คุ้มสง่า H04
176 178487 นายบริบูรณ์   โพธิสุขโข H05
177 196831 นายบัญญัติ   ยั่งยืน H06
178 198449 นายบัณฑิต   ผลวงษ์ H07
179 195908 นายบุญยฤทธิ์   คำเอี่ยม H08
180 196891 นายบุญฤทธิ์   ไกรสร H09
181 191808 นายเบญจพงษ์   โค้วตระกูล H10
182 194273 นางสาวเบ็ญจรัตน์   พิทักษ์โชคชัย H11
183 197330 นายปฏิภาณ   มหายศนันท์ H12
184 186238 นายปรมัตถ์   ราชพรหมมินทร์ H13
185 197273 นายประจักร์   คล่องแคล่ว H14
186 160744 นายประจักษ์   เจริญญาติ H15
187 190124 นายประจักษ์   อังกินันทน์ H17
188 191165 นายประทีป   เพชรแก้ว H18
189 197367 นายประพิศ   อินทร์ทองแก้ว H19
190 195817 นางสาวประภัสสร   โค้วไล้ H20
191 191549 นายประยุทธ์   ฤทธิเดช H21
192 199824 นายประสงค์   คุณมะโคตร H22
193 189058 นายประสิทธิ์   นรากิจ H23
194 189327 นายประเสริฐ   นันทวโนทยาน H24
195 196365 นายปรัชญา   ภาสอน I01
196 193048 นายปรัชญา   สุวรรณจิตร I02
197 198345 นายปราชญ์   น้อยอินทร์ I03
198 159008 นายปราโมทย์   กลับดี I04
199 170270 นายปริญญา   เพ็งพา I05
200 196228 นายปริญญา   แสงทอง I06
201 197625 นายปรีชา   ทองจันทร์ฮาด I07
202 196584 นางสาวปรียาภา   คล่องแคล่ว I08
203 197393 นายปวรินทร์   ระจิตดำรงค์ I09
204 195425 นายปัญญา   คำจันทร์ I10
205 196705 นายปัญญา   สันติบุญเลิศ I11
206 197361 นายปารเมศวร์   วิศวเรืองตระกูล D03
207 197380 นางสาวปิยกานต์   บุญประสิทธิ์ I12
208 195193 นายปิยภัทร   เสริมสุขเอม I13
209 156881 นายปิยภัทร   ฮองกุล D08
210 148884 นายปิยรัฐ   แก้วเกตุ I14
211 196285 นายปิยะ   กิจภิรมย์ I15
212 185520 นายปิยะ   กิตติชัยชนะ I16
213 196896 นายปิยะชาติ   เพ็งสถิตย์ I17
214 195871 นายปุลศักดิ์   มุทธากาญจน์ I18
215 191747 นายเปรมชัย   นุชเจริญ I19
216 194285 นางสาวผุสดี   ผลศิริ I20
217 153669 นายพงศกร   อดุลเดชา I21
218 197449 นายพงษ์กฤติวัฒน์   แสงหงษ์ K08
219 171687 นายพงษ์สันต์   เพ็ชรปานกัน I22
220 196241 นายพจน์   คชโยธิน I23
221 196926 นางสาวพรรธชญมน   นิลประพัฒน์ F16
222 195536 นายพฤฒิพันธ์   สุพละเศรษฐ์ J02
223 196010 นายพลากร   วีรสอน J03
224 194818 นางสาวพัชราภรณ์   ไกวัลชัชวาล J04
225 198117 นายพัฒนา   แสงศุภวรรธน์ J05
226 197379 นายพันศักดิ์   จิตรสุวรรณ J06
227 195412 นายพิจิตรพงศ์   สุนทรพิพิธ J07
228 181503 นายพิชัย   เอี่ยวเล็ก J09
229 148784 นายพิชิต   สัจจปัญญาพิทักษ์ J11
230 193784 นายพิทยา   สังข์ทอง J12
231 193907 นายพิษณุ   ฐานิตสรณ์ J13
232 152698 นายพิสิษฐ์   ฉลวย J14
233 196545 นายพีรวุฒิ   จันทร์จอม J15
234 153297 นายไพบูลย์   พรมวงค์ J16
235 158041 นายไพบูลย์   พีระยุทธ J17
236 196938 นายไพโรจน์   ศรีสำราญ J18
237 197555 นายภชิระ   ชอบตะคุ J19
238 190434 นายภราดร   จันเสริม J20
239 174337 นายภราดร   ทิพย์โส J21
240 196913 นายภฤศ   ณ ถลาง J22
241 194464 นางสาวภัทรพา   ไกวัลชัชวาล J23
242 166146 นายภากร   วงตะธรรม J24
243 196766 นายภาณุพงศ์   วิแสง K02
244 191884 นายภาณุพล   สอนศาสตร์ K03
245 188435 นายภาณุพันธุ์   ลิ้มถาวร K04
246 198354 นายภาณุวัฒน์   อัลภาชน์ K01
247 194789 นางสาวภาวนา   แท่นอินทร์ K05
248 190707 นางสาวภาสพิมล   ชาตยาภรณ์ K06
249 185417 นายภูพัท   สีขาว K07
250 188146 นายภูวไนย   พรมเลิศ K09
251 185009 นายภูษิต   ค้าเกิด K10
252 197177 นางสาวมณฑกานต์   พีรศักดิ์โสภณ K11
253 165602 นายมนตรี   บุณยสิทธิ์พิชัย K12
254 187920 นายมนตรี   เย็นประสิทธิ์ K13
255 156073 นายมนตรี   ลิ้มเจริญ K14
256 68512 นายมนูญ   ซื่อตรง K15
257 194327 นางสาวมัลลิกา   โชติเรืองนภา K16
258 162153 นายมาณพ   สุวรรณศิริ K17
259 158942 นายมานัส   มาศิริ K18
260 196173 นายมารุต   รัตนเถรา K19
261 186269 นายมูฮัมมัดมูรอดี   ตาเล๊ะ K20
262 186271 นายมูฮำมัด   มาแกง K21
263 196051 นายยงยุทธ์   ปาทานนท์ K22
264 196892 นายยุทธนา   เพชรเส้ง K23
265 183619 นางสาวเยาวรัตน์   คงพิบูลย์กิจ K24
266 164063 นายรฐนนท์   สุขเหลื่อง L01
267 194467 นายรพช   ดิสมาน L02
268 195694 นายรพิพล   พิบูลย์สมบัติ L03
269 187198 นายรุกมัน   เจ๊ะสนิ L04
270 186297 นางสาวรุ่งตะวัน   ลุนจันทา L05
271 196176 นายวชิร   เฉลิมลาภอนันต์ L07
272 191509 นายวทัญญู   ชุติคามี L08
273 198338 นายวรทัศน์   อาศนะ L09
274 158803 นายวรธน   คงสำคัญ C04
275 198426 นายวรพจน์   จารุวิมลศรี L10
276 195602 นายวรวิทย์   แซ่ตั้ง L11
277 147456 นายวรวุฒิ   ชูดำ H16
278 192471 นางสาววรางคณา   เล็กบุญหล่อ L12
279 193453 นายวศิน   เรืองกำเนิด L13
280 165198 นายวสันต์   รุ่งภักดีสวัสดิ์ L14
281 197375 นายวัชระ   ลิ้มวิเศษศิลป์ L15
282 196743 นายวัชระ   วะเศษสร้อย L16
283 195653 ว่าที่ร้อยตรีวัชรา   หนูสุวรรณ L17
284 171567 นายวัชรินทร์   มาละมัย L18
285 193606 นางสาววัชรีย์   สุวรรณท้าว L19
286 196042 นางสาววาทินี   บุญมานาง L20
287 170280 นายวาโย   ชิโนมิย่า L21
288 198603 นายวิจารย์   พิมพ์ดี L22
289 194852 นางสาววิชชุลดา   ชัยพร L23
290 196577 นายวิชาญ   บุญมาก L24
291 196306 นายวิเชษฐ   นิยมเดชา M01
292 181550 นายวิญญู   คงสมมาตย์ M02
293 197278 นายวิฑูรย์   ทะนุ M03
294 184654 นายวิทยา   แก้วคุ้มภัย M04
295 172466 นายวิทยา   ฉัตรพิทักษ์โชค M05
296 196872 นายวิทยา   พูลอิน M06
297 197384 นายวิทยา   วงค์ไชย M07
298 195128 นายวิทยา   วิมลโนช M08
299 198346 นายวิทยา   สมลิคุณ M09
300 158944 นายวิทยา   อ่างศิลา M10
301 174542 ว่าที่เรือตรีวิทวัส   เมืองแสน M11
302 191341 นายวิทวัส   ศรีรัตน์ M12
303 164021 นายวิทัศน์   พรมมี M13
304 150691 นายวินัย   ทองเอียด M14
305 197562 นายวินัย   นวลทอง M15
306 196919 นายวินัย   แสงอรุณ M16
307 191027 นายวิพุธ   วรามิตร M17
308 195078 นายวิรัช   ภู่ช้าง M18
309 194143 นายวิโรจน์   เจริญธรรม M19
310 184075 นายวิโรจน์   สวนกูล M20
311 197444 นางสาววิลาสิณี   ตันวิเชียร M21
312 188567 นายวิศิษฎ์สรร   แสงเพชร M22
313 197370 นายวีรภัทร์   จะตุนามวิรุฬห์ E09
314 111136 นายวีรศักดิ์   มุ่ยเรืองศรี M23
315 194785 นายวีระพงศ์   พรมแพง M24
316 196662 นายวีระพงศ์   ภูทวี N01
317 186809 นายวุฒิชัย   เพชรหิน N04
318 192367 นายวุฒิชา   โพธิ์ศรีทา N05
319 197381 นายวุฒิพงษ์   อังคุระษี N06
320 166324 นายศรศิษธิ์   หวังทางมี N07
321 186822 นายศรัณย์รัชต์   พันคง J01
322 155339 นายศรัณวิชญ์   นวลวิลัย N08
323 197359 นายศราวุธ   เรือนศรี N09
324 197356 นายศรีศักดิ์   ผลานิสงค์ N10
325 162767 นางสาวศลีจิตร   น้ำจิตรวรา N11
326 189453 นายศักดิ์ศรี   เทียบพิมพ์ N13
327 186757 นางสาวศิริพร   เจริญวัฒนาชัยกุล N14
328 184909 นายศิริศักดิ์   วดีศิริศักดิ์ N15
329 195870 นายศิลป์   วรินทราวาท N16
330 195220 นายศุภชัย   ถึงสุข N17
331 193672 นายศุภเชษฐ์   รักยศ N18
332 195481 นายศุภณัฐ   สอนสั่ง N19
333 155174 นายศุภโรจน์   คุ้มสุข N20
334 195751 นายสกล   ตันธนวัฒน์ N21
335 192081 นายสถาพร   ศิลารัตน์ N22
336 197382 นายสถิต   อุดมวัฒนศิริ N23
337 196170 นายสนธญา   พลศร N24
338 195063 นางสาวสปรัชญ์    กันธิพันธ์ O01
339 195649 นายสมเจตน์   เต็มรัตน์ O02
340 196894 นายสมเจษฎ์   โกดี O03
341 190315 นายสมชาย   เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา O04
342 166504 นายสมนึก   ช่วยงาน O05
343 196244 นายสมพงษ์   กลิ่นหอม O06
344 191363 นายสมพงษ์   ไชยเจริญ O07
345 182592 นายสมโภช   พงษากิจ O08
346 189949 นายสมศักดิ์   งึ้มโพธิ์ขวาง O09
347 196172 นายสมศักดิ์   สามกษัตริย์ O10
348 186751 นายสมหมาย   ติงสา O11
349 186569 นายสมะแอน   โต๊ะบาย O12
350 197390 นายสราวุธ   ไฝเครือ O13
351 183208 นายสราวุธ   ราโชทร O14
352 196055 นายสฤษดิ์เดช   วังอาจ O15
353 197378 นายสอาด   กันทะเตียน O16
354 197624 นายสักโก   กงซุย O17
355 197394 นายสันติ   ไชยเพ็ญ O18
356 193163 นายสานิตร์   ทำมงคล O19
357 195652 นายสามารถ   หมัดแสละ O20
358 156528 นายสามิตร   เพ็งนรพัฒน์ O21
359 198008 นายสารอฝัส   บิลละเต๊ะ O22
360 168989 นายสิงห์ทอง   ลูกทอง O23
361 191430 นายสิทธิชัย   มุงวงษา O24
362 197239 นายสิทธิชาติ   รัตนจูล P01
363 197362 นายสิทธิโชค   สนประเทศ P02
364 192476 นางสินีนาถ   ชวาลภาฤทธิ์ P03
365 196424 นางสาวสิริรัตน์   เนติพัติ P04
366 186917 นางสาวสุกัญญา   ชำนาญหมอ P05
367 196063 นายสุโชติ   ศรีสวย P06
368 173406 นางสาวสุดธิดา   บุญประสิทธิ์ P07
369 185385 นางสาวสุดา   ตันติวีรสุต P08
370 197447 นายสุทธิชาญญ์   กิตติยศยิ่งยง P09
371 198348 นายสุทิน   สมิทธิกุล P10
372 198677 นายสุทิน   สังข์หิรัญ P11
373 195188 นายสุนทร   จุลบุษรา P12
374 148314 นายสุนทร   มั่นคง P13
375 196421 นายสุนิล   บูชากรณ์ P14
376 173476 นางสาวสุนิสา   กรวยทรัพย์ P15
377 197360 นายสุบรรณ์   ฟูวัน P16
378 194237 นางสาวสุพรรษา   ต้นสายเพ็ชร P17
379 174669 นางสาวสุภาภรณ์   ดาวสุก P18
380 196925 นางสาวสุมัทนา   สวัสดิมงคล P19
381 155169 นายสุเมธ   ชาติสุวรรณ P20
382 197601 นายสุเมธา   รัตนแก้ว P21
383 197691 นายสุรเจตน์   สุทัศน์ P22
384 140801 นายสุรชัย   ทองภู P23
385 190859 นายสุรชัย   สุขกสิกร P24
386 179556 นายสุรชัย   สุจิวรรณ Q01
387 163456 นายสุรเชษฐ   โพธิศิริ Q03
388 194320 นายสุรเชษฐ์   ศุภฤกษ์โยธิน Q04
389 196583 นางสาวสุรีวัลย์   รอดนาโพธิ์ Q05
390 189611 นายสุวรรณ   ศรีจันทร์ทอง Q06
391 158961 นางสาวสุวรรณี   อยู่เต็มสุข Q07
392 186270 นายสุห์ดี   นิเซ็ง Q08
393 196877 นายเสกชัย   เล่าวัฒนานนท์ Q09
394 197395 นายเสกสรร   จันทร์หอม Q10
395 176139 นายเสริมศักดิ์   เอี่ยมเศรษฐกุล Q11
396 169650 นายโสภณ   วงศ์ไทยเจริญ Q12
397 196859 นางสาวโสรญา   ไพฑูรย์ Q13
398 192658 นายอดิศักดิ์   ปลื้มใจ Q14
399 192409 นายอดิศักดิ์   อินจันทร์ Q15
400 195576 นายอธิป   นวลเนตร Q16
401 189195 นายอธิปพัฒน์   ทิวะโพธินันท์ Q17
402 196366 นายอนนท์   แฝกสมุทร Q18
403 199730 นายอนันต์   พันที Q19
404 198729 นายอนุชา   วิชัย Q20
405 154728 นายอนุภาพ   เพชรมีศรี Q21
406 187068 นายอนุรักษ์   แก้วชู Q22
407 197386 นายอนุรักษ์   วิรัตน์พฤกษ์ Q23
408 196305 นายอนุศักดิ์   วิรุลศรี Q24
409 198289 นายอนุศักดิ์   สงค์พิมพ์ R01
410 196313 นายอนุสรณ์   เจริญพิทักษ์ R02
411 192406 นายอภัยศักดิ์   แก้วอุ่นเรือน R03
412 160854 นางสาวอภิชญา   โรจนหัสดิน R04
413 169984 นายอภิชาติ   เกื้อเพชรแก้ว R05
414 196255 นายอภิชาติ   บุญทศ R06
415 195590 นายอภิเชษฐ   ชูสุทน R07
416 149925 นายอภิเษก   นกแก้ว R08
417 153229 นายอภิเษก   วงศ์สุทธิ์ R09
418 187812 นายอภิสิทธิ์   ศิริคำรณ R10
419 193710 นายอรรถพร   ฉ่ำเอกฉัตร R11
420 155167 นายอรรถวัฒน์   เยาวพัฒน์ R12
421 148449 นายอลงกรณ์   ธรรมบุตร R13
422 196079 นายอวิรุจน์   วงศ์เรือน R14
423 160941 นายอัคเนย์   ช่วยชิตร์ R15
424 191448 นายอัครกร   พรรัตนานุกูล R16
425 194166 ว่าที่ร้อยตำรวจโทหญิงอัญมณี   ณะวิชัย R17
426 188399 นายอัศวิน   จันทัง R18
427 195218 นายอัศวิน   เอี่ยมคล้าย R19
428 196794 นายอาคม   ภู่ขำ R20
429 197018 นายอาทิตย์   จักรศรีพร R21
430 200271 นายอาทิตย์   ไชยชมภู R22
431 196689 นายอำไพศักดิ์   สุขหุ้ม R23
432 198456 นายอิทธิกร   พิพัฒน์เจริญชัย R24
433 196114 นายอิทธิยศ   นิลมณี S01
434 196123 นายอิทธิศักดิ์   หลอดเงิน S02
435 193233 นายอุกฤษ   แป้นสุวรรณ S03
436 188110 นายอุเทน   แก่นจันทร์วงค์ S04
437 180241 นางสาวอุบลวรรณ   มั่นคง S05
438 198336 นายเอกกมล   กะวัง S06
439 191390 นายเอกกร   ช่างสุวรรณ์ S07
440 155171 นายเอกนรินทร์   อยู่เจริญ S08
441 196069 นายเอกพล   เจียมจันทร์ S09
442 184479 นายเอกลักษณ์   ยืนยง S10
443 176797 นายเอนก   พุ่มจันทร์ S11
444 186283 นายฮัฟนี   ลาเต๊ะ S12
สภาวิศวกร

ตรวจสอบใบอนุญาต

เลขที่สมาชิก :

หรือ ใบอนุญาต :

 


ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ - สกุล

ชื่อ :

นามสกุล :


ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร

การอบรมทดสอบความพร้อม

ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับใบอนุญาต

นิติบุคคล

กระดานข่าว

สภาวิศวกร